Tải bản đầy đủ

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG NHÀ nước của dân, DO dân, vì dân

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐỘNG LỰC
LỚP: 13CĐ-Ô2

.

CHƯƠNG VI

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
SVTH:
1.NGUYỄN THÀNH THỨC
2.NGUYỄN THÀNH TRÍ
3.ĐOÀN

QUANG TRUNG

4.NGUYỄN TIẾN
5.TRỊNH TẤN

HUY


6.NGUYỄN ANH
7.LÊ

DÂN
KHOA

NGỌC HUY

8.HỒ THANH

XUÂN
06/13/16

NHÓM 1

1


I. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THỂ HIỆN QUYỀN LÀ
CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN
II. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VÈ SỰ
THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP
CÔNG NHÂN VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH
DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC
III. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP
LÍ MẠNH MẼ
IV. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG SẠCH, HOẠT
ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ

06/13/16

NHÓM 1

2


I. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THỂ HIỆN QUYỀN LÀ
CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN


Hồ Chí Minh có quan điểm nhất quán về xây dựng một nhà nước mới ở
Việt Nam là một nước do nhân dân lao động làm chủ. Đây là quan điểm cơ
bản nhất của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa do người sáng lập. Quan điểm đó xuyên suốt, có tính chi phối toàn bộ quá
trình hình thành và phát triển của nhà nước cách mạng ở Việt Nam.

06/13/16

NHÓM 1

3


1. Nhà nước của dân
Quan

điểm nhất quán của Hồ Chí Minh là xác lập tất cả mọi quyền lực
trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.
Hiến

pháp năm 1946 nêu rõ: tất cả quyền bính trong nước đều là của toàn
thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai
cấp, tôn giáo; những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra toàn dân
phúc quyết.
Nhân

dân lao động làm chủ Nhà nước thì dẫn đến một hệ quả là nhân dân
có quyền kiểm soát Nhà nước, cử tri bầu ra các đại biểu, ủy quyền cho các đại
biểu đó bàn và quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh.
Dân

là chủ có nghĩa là xác định vị thế, còn dân làm chủ có nghĩa là xác định
quyền, nghĩa vụ của dân. Trong nhà nước của dân, với ý nghĩa đó người dân
được hưởng mọi quyền dân chủ. Quyền lực của dân được đặt ở vị trí tối
thượng

06/13/16

NHÓM 1

4


2.Nhà nước do dân


Nhà nước do dân lập nên, do dân ủng hộ, dân làm chủ. Chính vì vậy, Hồ
Chí Minh thường nhấn mạnh nhiệm vụ của những người cách mạng là phải
làm cho dân hiểu, làm cho dân giác ngộ để nâng cao được trách nhiệm làm
chủ, nâng cao được ý thức trách nhiệm chăm lo xây dựng nhà nước của
mình.SƠ ĐÔ BẦU CỬ

NHÂN DÂN

QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH NƯỚC, Ủy BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
06/13/16

NHÓM 1

5


Bầu cử
06/13/16

NHÓM 1

6


3. Nhà nước vì dân


Nhà nước vì dân là một nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm
mục tiêu, tất cả đều vì lợi ích của nhân dân, ngoài ra không có bất cứ một
lợi ích nào khác. Đó là một nhà nước trong sạch, không có bất kỳ một đặc
quyền, đặc lợi nào.Trên tinh thần đó Hồ Chí Minh nhấn mạnh: mọi đường lối, chính sách đều
chỉ nhằm đưa lại quyền lợi cho dân; việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng cố
gắng làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng cố gắng tránh. Dân là gốc của
nước.Hồ Chí Minh luôn luôn tâm niệm: phải làm cho dân có ăn, phải làm cho
dân có mặc, phải làm cho dân có chỗ ở, phải làm cho dân được học hành.
Cả cuộc đời Người "chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi Tổ
quốc và hạnh phúc của quốc dân".Hồ Chí Minh viết: "khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù
tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó. Đến lúc nhờ quốc dân
đoàn kết, tranh được chính quyền, ủy thác cho tôi gánh việc Chính phủ, tôi
lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố gắng - cũng vì mục đích đó"
06/13/16

NHÓM 1

7


II.QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ THỐNG NHẤT
GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI TÍNH NHÂN
DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC

1 .Về Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nướcNhà nước là một phạm trù lịch sử, nó chỉ ra đời và tồn tại khi giai cấp và
đấu tranh giai cấp xuất hiện.
Một là, Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạoHai là, bản chất giai cấp của Nhà nước ta thể hiện ở tính định hướng xã
hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước.Ba là, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta thể hiện ở nguyên tắc
tổ chức và hoạt động cơ bản của nó là nguyên tắc tập trung dân chủ.

06/13/16

NHÓM 1

8


2.Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân
dân, tính dân tộc của nhà nước


Hồ Chí Minh là người giải quyết rất thành công mối quan hệ giữa các vấn
đề giai cấp – dân tộc trong xây dựng Nhà nước Việt Nam mới. Người đã
giải quyết hài hòa, thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân, tính
dân tộc và được biểu hiền rõ trong những quan điểm sau:Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ của rất
nhiều thế hệ người Việt Nam.Tính thống nhất còn biểu hiện ở chỗ Nhà nước ta bảo về lợi ích của nhân
dân, lấy lợi ích của dân tộc làm cơ bản.Trong thực tế, Nhà nước ta đã đứng ra làm nhiệm vụ của cả dân tộc giao
phó, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến để bảo vệ nền
độc lập, tự do tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất
độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển tiến bộ của
cả thế giới.

06/13/16

NHÓM 1

9


III- Xây dựng nhà nước có hiệu lực
pháp lý mạnh mẽ
Hồ Chí Minh đã sớm thấy tầm quan trọng của
hiến pháp và pháp luật trong quản lí pháp luật
Bản yêu sách 8 điểm trong đó có
2 điểm quan trọng: “Cải cách
nền pháp lí ở Đông Dương bằng
cách cho người bản xứ cũng
được quyền hưởng những đảm
bảo về mặt pháp luật như người
châu Âu; xóa bỏ hoàn toàn các
tòa án đặc biệt dùng làm công cụ
để khủng bố và áp bức bộ phận
trung thực nhất trong nhân dân
An Nam”; Thay thế chế độ ra
các sắc lệnh bằng chế độ ra các
luật.
06/13/16

NHÓM 1

10


1. Xây dựng nhà nước hợp pháp và hợp hiến
Ngay sau khi giành được chính quyền, chủ tịch Hồ Chí Minh
thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn dộc lập tại quảng
trường Ba Đình ngày 2-9-1945


06/13/16

NHÓM 1

11


Video

06/13/16

NHÓM 1

12


Sau Tuyên ngôn độc
lập, Chủ tịch Hồ Chí
Minh chỉ đạo tích cực tổ
chức Tổng tuyển cử bầu
ra Quốc hội và xây
dựng Hiến pháp đầu
tiên. Cuối năm 1946,
Quốc hội lập ra chính
phủ liên hiệp kháng
chiến.

06/13/16

NHÓM 1

13


Cử tri Hà Nội bỏ phiếu bầu quốc hội Khóa 1
(6-1-1946)

06/13/16

NHÓM 1

14


Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 1 - Quốc hội đầu tiên
của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau tổng tuyển
cử 6-1-1946

06/13/16

NHÓM 1

15


Bản Hiến pháp
đầu tiên của
nước Việt
Nam Dân chủ
Cộng hòa

06/13/16

NHÓM 1

16


2. Hoạt động quản lí nhà nước bằng Hiến
pháp, Pháp luật và chú trọng đưa pháp
luật vào cuộc sống
-Nhà

nước dân chủ Việt Nam không thể thiếu pháp

luật.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng
một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa để đảm bảo quyền
làm chủ thực sự của nhân dân.

06/13/16

NHÓM 1

17


IV. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG
SẠCH, HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ
Tuyệt đối trung
thành với cách
mạng

Thường xuyên
phê bình và tự
phê bình

Hăng hái thành thạo
công việc,giỏi chuyên
môn nghiệp vụ

Xây dựng đội
ngũ cán bộ, công
chức đủ đức và
tài

Phải có mối liên
hệ mật thiết với
nhân dân

phải là người dám phụ
trách ,dám quyết
đoán,dám chịu trách
nhiệm
06/13/16

NHÓM 1

18


2. Đề phòng và khắc phục những tiêu
cực trong hoạt động của Nhà nước.
- Hồ Chí Minh chỉ rõ những tiêu cực về nhắc nhở mọi
người phải ra sức đề phòng và khắc phục:
 Đặc quyền, đặc lợi
 Tham ô, lãng phí, quan liêu
 “ Tư túng”, “chia rẽ”, “ kiêu ngạo”
- Người nhắc nhở cán bộ công chức:
“ phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực” vào
lòng.

06/13/16

NHÓM 1

19


3. Tăng cường tính nghiêm minh của pháp
luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức
cách mạng.
- Xây dựng Nhà nước phải nhấn mạnh vai trò của
pháp luật. Nhưng không thể đề cao một chiều của
pháp luật mà không bỏ qua sự hỗ trợ của các yếu tố
khác, trong đó có vấn đề đạo đức cách mạng
- Pháp luật và đạo đức có thể kết hợp bổ sung cho
nhau trong thực tế trị nước.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng giáo dục
đạo đức cũng như không ngừng nâng cao vai trò và
sức mạnh của pháp luật. Đi đôi với giáo dục đạo đức,
Người kịp thời ban hành pháp luật.
06/13/16

NHÓM 1

20


KẾT LUẬN
Nhà nước đảm bảo quyền làm chủ thực sự của
nhân dân
Kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước
 Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nươc


06/13/16

NHÓM 1

21


CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ
LẮNG NGHE BÀI THUYẾT
TRÌNH CỦA NHÓM EM !!!

06/13/16

NHÓM 1

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×