Tải bản đầy đủ

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đại đoàn kết dân tộc và QUỐC tế

CHƯƠNG V: TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN
KẾT DÂN TỘC VÀ QUỐC TẾ


I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

1.Vai trò của đại đoàn kết dân tộc
trong sự nghiệp cách mạng
a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến
lược, quyết định thành công của cách mạng.b) Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng
đầu cảu Đảng, của dân tộc

+Yêu
+Yêu nước
nước––nhân

nhânnghĩa
nghĩa––đoàn
đoàn
kết
kếtlàlàsức
sứcmạnh,
mạnh,làlàmạch
mạchnguồn
nguồn
của
củamọi
mọithắng
thắnglợi.
lợi.
++Đại
Đạiđoàn
đoànkết
kếtdân
dântộc
tộclàlànhiệm
nhiệmvụ
vụ
hàng
hàngđầu
đầucủa
củaĐảng
Đảngđồng
đồngthời
thờicũng
cũng
làlànhiệm
nhiệmvụ
vụhàng
hàngđầu
đầucủa
củamọi
mọigiai
giai
đoạn
đoạncách

cáchmạng.
mạng.
++Cách
Cáchmạng
mạngmuốn
muốnthành
thànhcông
công
nếu
nếuchỉ
chỉcó
cóđường
đườnglối
lốiđúng
đúngchưa
chưađủ
đủ

màphải
phảitrên
trêncưa
cưasở
sởcủa
củađường
đườnglối
lối
đúng,Đảng
đúng,Đảngphải
phảicụ
cụthể
thểhóa
hóathành
thành
những
nhữngmục
mụctiêu,nhiệm
tiêu,nhiệmvụ
vụvà

phương
phươngpháp
phápcách
cáchmạng
mạng
++Đại
Đạiđoàn
đoànkết
kếtdân
dântộc
tộckhông
khôngphải
phải
chỉ
chỉlàlàmục
mụctiêu
tiêucủa
củaĐảng
Đảngmà
màcòn
cònlàlà
nhiệm
nhiệmvụ
vụhàng
hàngđầu
đầucủa
củacả
cảdân
dântộc.
tộc.


NỘI DUNG CỦA ĐẠI
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
2. Lực lượng đại đoàn kết
dân tộc
a) Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn
kết toàn dân


Đứng trên lập trường
giai cấp công nhân và
quan điểm quần
chúng ,HCM đã đề
cập vấn đề Dân &
Nhân dân 1 cách rõ
rang ,toàn diện,có sức
thuyết phục,thu được
lòng người
Đại đoàn kết dân tộc
cũng có nghĩa là phải
tập hợp tất cả mọi
người dân vào 1 khối
trong cuộc đấu tranh
chung.


Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,phải kế thừa truyền thống yêu nước – nhân
nghĩa – đoàn kết của dân tộc.Đây là truyền thống đã được hình thành củng cố và phát
triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta .
Phải có lòng khoan dung , độ lượng với con người
Để thực hiện đại đoàn kết rộng rãi cần có niềm tin vào nhân dân
Yêu dân + tin dân + dựa vào dân + sống,đấu tranh vì nhân dân = nguyên tắc tối cao.
Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân và các tầng lớp mà đại
đa số nhân dân ta là công nhân – nông dân.
Kết Luận : Nền,gốc của đại đoàn kết là nhân dân.


3. Hình thức tổ chức khối đại
đoàn kết dân tộc
a) Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là
mặt trận dân tộc thống nhất


a) Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận
dân tộc thống nhất

+ Đại đoàn kết dân tộc biến thành sức mạnh
vật chất,trở thành lực lượng vật chất có tổ
chức.
+ Toàn dân tộc chỉ trở thành lực lượng to
lớn, có sức mạnh vô địch trong đấu tranh
bảo vệ và xây dựng Tổ quốc khi được tập
hợp,tổ chức thành 1 khối vững chắc ,được
giác ngộ về mục tiêu chiến đấu chung và
hoạt động theo đường lối chính trị đúng
đắn.
+ Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ
mọi tổ chức và cá nhân yêu nước,nơi tập
trung mọi con dân nước Việt Nam,không
chỉ ở trong nước mà còn với những con
người Việt Nam ở ngước ngoài.


b) Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của
mặt trận dân tộc thống nhất

++Mặt
Mặttrận
trậndân
dântộc
tộcthống
thốngnhất
nhấtphải
phảiđược
đượcxây
xâydựng
dựngtrên
trênnền
nềntảng
tảngkhối
khốiliên
liên
minh
minhcông
công––nông
nông––trí,đặt
trí,đặtdưới
dướisự
sựlãnh
lãnhđạo
đạocủa
củaĐảng.
Đảng.
++Mặt
Mặttrận
trậndân
dântộc
tộcthống
thốngnhất
nhấtlàlàthực
thựctế
tếcủa
củatư
tưtưởng
tưởngđại
đạiđoàn
đoànkết
kếtdân
dântộc
tộc
,nơi
,nơiquy
quytụ
tụmọi
mọicông
côngdân
dânnước
nướcViệt.Nhưng
Việt.Nhưngđó
đókhông
khôngphải
phảilàlàmột
mộttập
tậphợp
hợplỏng
lỏng
lẻo
lẻo.ngẫu
.ngẫunhiên.tự
nhiên.tựphát
phátcủa
củaquần
quầnchúng
chúngnhân
nhândân
dânmà
màlàlà11khối
khốiđoàn
đoànkết
kếtchặt
chặt
chẽ
chẽcó
cótổ
tổchức
chứctrên
trênnền
nềntảng
tảngkhối
khốiliên
liênminh
minhcông
côngnhân
nhân––nông
nôngdân
dân––trí
tríthức
thức
do
doĐảng
Đảnglãnh
lãnhđạo
đạo
++Theo
TheoHCM
HCMđại
đạiđoàn
đoànkết
kếtlàlàviệc
việccủa
củatoàn
toàndân
dântộc
tộcnó
nóchỉ
chỉcó
cóthể
thểđược
đượccủng
củngcố
cố

vàphát
pháttriển
triểnvững
vữngchắc
chắckhi
khiđược
đượcĐảng
Đảnglãnh
lãnhđạo
đạo.HCM
.HCMcòn
còncho
chorằng
rằng,sự
,sựlãnh
lãnh
đạo
đạocủa
củaĐảng
Đảng đối
đốivới
vớimặt
mặttrận
trậnvừa
vừalàlà11tất
tấtyếu
yếu,vừa
,vừaphải
phảicó
cóđiều
điềukiện.Tính
kiện.Tínhtất
tất
yếu
yếunằm
nằmởởnăng
nănglực
lựcnắm
nắmbắt
bắtthực
thựctiễn
tiễn,Phát
,Pháthiện
hiệnra
rađường
đườnglối
lốivà
vàphương
phươngpháp
pháp
cách
cáchmạng
mạngphù
phùhợp
hợplãnh
lãnhđạo
đạomặt
mặttrận
trậnthực
thựchiện
hiệnthành
thànhcông
côngcác
cácnhiệm
nhiệmvụ
vụ
cách
cáchmạng
mạngmà
màkhông
khônglực
lựclượng
lượngnào
nào,1
,1tổ
tổchức
chứcchính
chínhtrị
trịnào
nàotrong
trongmặt
mặttrận
trậncó

thể
thểlàm
làmđược
được
++Quyền
Quyềnlãnh
lãnhđạo
đạomặt
mặttrận
trậnkhông
khôngphải
phảido
doĐảng
Đảngtự
tựphong
phongcho
chomình
mìnhmà
màphải
phải
được
đượcnhân
nhândân
dânthừa
thừanhận
nhận


++Mặt
Mặttrận
trậndân
dântộc
tộcthống
thốngnhất
nhất
hoạt
hoạtđộng
độngtrên
trêncơ
cơsở
sởđảm
đảmbảo
bảolợi
lợi
ích
íchtối
tốicao
caocủa
củadân
dântộc,
tộc,quyền
quyềnlợi
lợi

cơbản
bảncủa
củacác
cáctầng
tầnglớp
lớpnhân
nhândân
dân
++Mặt
Mặttrận
trậndân
dântộc
tộcthống
thốngnhất
nhấtphải
phải
họat
họatđộng
độngtheo
theonguyên
nguyêntắc
tắchiệp
hiệp
thương
thươngdân
dânchủ,bảo
chủ,bảođảm
đảmđoàn
đoànkết
kết
ngày
ngàycàng
càngrộng
rộngrãi
rãivà
vàbền
bềnvững.
vững.
++Là
Làkhối
khốiđoàn
đoànkết
kếtchặt
chặtchẽ,lâu
chẽ,lâu
dài,
dài,đoàn
đoànkết
kếtthật
thậtsự,
sự,chân
chânthành,
thành,
thân
thânáiáigiúp
giúpđỡ
đỡnhau
nhaucùng
cùngtiến
tiếnbộ.
bộ.


II- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
1. Vai trò của đoàn kết quốc tế
a) Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc
với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng
Việt Nam


++Thực
Thựchiện
hiệnđoàn
đoànkết
kếtquốc
quốctếtếđể
đểtập
tậphợp
hợp
lực
lựclượng
lượngbên
bênngoài,
ngoài,tranh
tranhthủ
thủsự
sự đồng
đồng
tình,ủng
tình,ủnghộ
hộvà
vàsự
sựgiúp
giúpđỡ
đỡcủa
củabạn
bạnbè

quốc
quốctế,kết
tế,kếthợp
hợpsức
sứcmạnh
mạnhdân
dântộc
tộcvới
vớisức
sức
mạnh
mạnhcủa
củacác
cáctrào
tràolưu
lưucách
cáchmạng
mạngthời
thời
đại.
đại.
++Sức
Sứcmạnh
mạnhcủa
củachủ
chủnghĩa
nghĩayêu
yêunước
nướclàlàýý
thức
thứctự
tựlực,tự
lực,tựcường
cườngdân
dântộc,sức
tộc,sứcmạnh
mạnh
của
củatinh
tinhthần
thầnđoàn
đoànkết,của
kết,củaýýchí
chíđấu
đấutranh
tranh
anh
anhdũng,bất
dũng,bấtkhuất
khuấtcho
chođộc
độclập
lậptự
tựdo
do
++Đại
Đạiđoàn
đoànkết
kếtdân
dântộc
tộcphải
phảigắn
gắnliền
liềnvới
với
đoàn
đoànkết
kếtquốc
quốctế,
tế,phải
phảilàlàcơ
cơsở
sởcho
choviệc
việc
thực
thựchiện
hiệnđoàn
đoànkết
kếtquốc
quốctếtế


b) Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân
thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại

++HCM
HCMchỉ
chỉrararằng
rằng:-Chủ
:-Chủnghĩa
nghĩayêu
yêunước
nướcchân
chânchính
chínhphải
phảiđược
đượcgắn
gắnliền
liềnvới
vớichủ
chủnghĩa
nghĩa quốc
quốctếtế

vôsản
sản
--Đại
Đạiđoàn
đoànkết
kếtdân
dântộc
tộcphải
phảigắn
gắnliền
liềnvới
vớiđoàn
đoànkết
kếtquốc
quốctếtếthực
thựchiện
hiệnđoàn
đoànkết
kết
quốc
quốctếtếlàlàvìvìsự
sựnghiệp
nghiệpchung
chungcủa
củanhân
nhânloại
loạitiến
tiếnbộ
bộvìvìcác
cácmục
mụctiêu
tiêucách
cáchmạng
mạngcủa
củathời
thờiđại
đại
++Khi
Khinắm
nắmđược
đượcđặc
đặcđiểm
điểmcủa
củathế
thếhệ
hệmới
mới:HCM
:HCMđã
đãhoạt
hoạtđộng
độngkhông
khôngmệt
mệtmỏi
mỏiđể
đểphá
pháthế
thếđơn
đơn
độc
độccủa
củacách
cáchmạng
mạngViệt
ViệtNam
Nam,gắn
,gắncách
cáchmạng
mạngVN
VNvới
vớiCM
CMthế
thếgiới
giới
++Phát
Pháthuy
huytriệt
triệtđể
đểsức
sứcmạnh
mạnhcủa
củachủ
chủnghĩa
nghĩayêu
yêunước
nướcvà
vàtinh
tinhthần
thầndân
dântộc
tộctrong
trongđấu
đấutranh
tranh
giành
giànhđộc
độclập
lậptự
tựdo
do
++Kiên
Kiêntrì
trìđấu
đấutranh
tranhđể
đểcủng
củngcố
cốvà
vàtăng
tăngcường
cườngđoàn
đoànkết
kếtgiữa
giữacác
cáclực
lựclượng
lượngcách
cáchmạng
mạngthế
thếgiới
giới
đấu
đấutranh
tranhcho
chomục
mụctiêu
tiêucung
cung:Hòa
:Hòabình,độc
bình,độclập,dân
lập,dânchủ
chủvà
vàchủ
chủnghĩa
nghĩaxã
xãhội
hội
Kết
KếtLuận
Luận:thắng
:thắnglợi
lợicủa
củacách
cáchmạng
mạngViệt
ViệtNam
Namtrong
trongmấy
mấythập
thậpkỷ
kỷlàlàthắng
thắnglợi
lợicủa
củatưtưtưởng
tưởng
HCM
HCM
++Trong
Trongtư
tưtưởng
tưởngHCM
HCM,thực
,thựchiện
hiệnđoàn
đoànkết
kếtquốc
quốctế,kết
tế,kếthợp
hợpCN
CNyêu
yêunước
nướcvới
vớichủ
chủnghĩa
nghĩaquốc
quốc
tếtếvô
vôsản
sảnnhằm
nhằmgóp
gópphần
phầncùng
cùngnhân
nhândân
dânthế
thếgiới
giới,thực
,thựchiện
hiệnmục
mục tiêu
tiêucách
cáchmạng
mạngcủa
củadân
dântộc
tộc

vàthời
thờiđại.
đại.


2. Lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức
a) Các lực lượng cần đoàn kết


a) Các lực lượng đoàn kết

Lực lượng đoàn kết tập trung chủ
yếu vào phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế, phong trào đấu tranh
giải phóng dân tộc và phong trào hòa
bình, dân chủ thế giới, trước hết là
phong trào chống chiến tranh của
nhân dân các nước đang xâm lược
Việt Nam

+ Sự đoàn kết giai cấp vô sản
quốc tế là một bảo đảm vững
chắc cho thắng lợi của chủ nghĩa
cộng sản.
+ Chủ trương đoàn kết giai cấp
vô sản các nước,đoàn kết giữa
các Đảng cộng sản xuất phát từ
tính tất yếu về vai trò của giai
cấp vô sản trong thời đại ngày
nay
+ Gắn cuộc đấu tranh giành độc
lập với mục tiêu hòa bình, tự do
và công lý.


b) Hình thức đoàn kết

Thành
Thànhlập
lậpĐông
ĐôngDương
Dươngđộc
độc
lập
lậpđồng
đồngminh
minh, ,hình
hìnhthành
thành
Mặt
Mặttrận
trậnđoàn
đoànkết
kếtViệt
ViệtMiên
Miên
––Lào.Mặt
Lào.Mặttrận
trậnnhân
nhândân
dânÁÁ
PHI
PHIđoàn
đoànkết
kếtvới
vớiViệt
Việt
Nam,Mặt
Nam,Mặttrận
trậnnhân
nhândân
dânthế
thế
giới
giớiđoàn
đoànkết
kếtvới
vớiViệt
ViệtNam
Nam
chống
chốngđế
đếquốc
quốcxâm
xâmlược.
lược.
Củng
Củngcố
cốmối
mốiquan
quanhệ
hệđoàn
đoàn
kết
kếthữu
hữunghị,hợp
nghị,hợptác
tácnhiều
nhiều
mặt
mặttheo
theotinh
tinhthần
thần“vừa
“vừalàlà
đồng
đồngchí
chí, ,vừa
vừalàlàanh
anhem”
em”
với
vớicác
cácnước
nướckhác
khác


3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
a) Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi
ích, có lý, có tình


++Với
Vớiphong
phongtrào
tràocộng
cộngsản
sảnvà
vànông
nông
dân
dânquốc
quốctế,
tế,giương
giươngcao
caongọn
ngọncờ
cờđộc
độc
lập
lậpdân
dântộc
tộcgắn
gắnliền
liềnvới
vớichủ
chủnghĩa
nghĩaxã

hội,thực
hội,thựchiện
hiệnđoàn
đoànkết
kếtthống
thốngnhất
nhấttrên
trên
nền
nềntảng
tảngcủa
củachủ
chủnghĩa
nghĩaMác
Mác––Lê
LêNin
Nin

vàchủ
chủnghĩa
nghĩaquốc
quốctếtếvô
vôsản,có
sản,cólýlý,có
,có
tình.
tình.
++Với
Vớidân
dântộc
tộctrên
trênthế
thếgiới,
giới,giương
giương
cao
caongọn
ngọncờ
cờđộc
độclập,
lập,tựtựdo
dovà
vàquyền
quyền
bình
bìnhđẳng
đẳnggiữa
giữacác
cácdân
dântộc.
tộc.
++Với
Vớicác
cáclực
lựclượng
lượngtiến
tiếnbộ
bộtrên
trênthế
thế
giới
giới, ,giương
giươngcao
caongọn
ngọncờ
cờhòa
hòabình
bình
trong
trongcông
cônglý.
lý.


b) Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực tự cường

Đoàn
Đoànkết
kếtlàlàđể
đểtranh
tranhthủ
thủsự
sựđồng
đồngtình,
tình,ủng
ủnghộ,
hộ,giúp
giúpđỡ
đỡcủa
củacác
cáclực
lực
lượng
lượngquốc
quốctế,
tế,nhằm
nhằmtăng
tăngthêm
thêmnội
nộilực,
lực,tạo
tạosức
sứcmạnh
mạnhthực
thựchiện
hiện
thắng
thắnglợi
lợicác
cácnhiệm
nhiệmvụ
vụcách
cáchmạng
mạngđặt
đặtra.
ra.


++Đại
Đạiđoàn
đoànkết
kếtdân
dântộc
tộclàlàyếu
yếutốtốnội
nội
sinh
sinhcó
cóýýnghĩa
nghĩaquyết
quyếtđịnh.Đại
định.Đạiđoàn
đoàn
kết
kếtdân
dântộc
tộctrước
trướchết
hếtnhằm
nhằmtạo
tạolực
lựcvà

thế
thếđể
đểvươn
vươnrarabên
bênngoài;
ngoài;ngược
ngượclại,
lại,
mở
mởcửa
cửa, ,hội
hộinhập
nhậpquốc
quốctếtếnhằm
nhằmlàm
làm
cho
cholực
lựcvà
vàthế
thếtrong
trongnước
nướcngày
ngàycàng
càng
tăng
tănglên
lên
++Thực
Thựchiện
hiệnđại
đạiđoàn
đoànkết
kếtdân
dântộc
tộcgắn
gắn
liền
liềnvới
vớiđoàn
đoànkết
kếtquốc
quốctế,
tế,kết
kếthợp
hợpsức
sức
mạnh
mạnhdân
dântộc
tộcvới
vớisức
sứcmạnh
mạnhthời
thờiđại
đạisẽ
sẽ
làlàngọn
ngọnnguồn
nguồntạo
tạonên
nênsức
sứcmạnh
mạnhvô

địch
địchcủa
củacách
cáchmạng
mạngViệt
ViệtNam
Namtheo
theotư

tưởng
tưởngHồ
HồChí
ChíMinh.
Minh.
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×