Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu về thời kì quá độ lên chủ nghĩa ở việt nam

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
TP.HCM

BÀI THUYẾT TRÌNH

MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

CHỦ ĐỀ : Tìm Hiểu Về Thời Kì Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Ở Việt Nam

Giáo Viên : LÊ THỊ MAI HƯỜNG


Nhóm : 3
-

Nguyễn Đức Linh
Nguyễn Hồng Hương
Nguyễn Tấn Minh
Bạch Trung Kiều
Lê Trung Hậu


Lớp : 13CĐ – NL2


Tìm Hiểu Về Thời Kì Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG
I.Lý luận chung về quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.
1.Khái niệm cơ bản về quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

2.Tính tất yếu và các loại hình quá độ lên CNXH.
2.1.Tính tất yếu của quá độ lên CNXH.

Chú ý quan tâm, Đảng và Nhà nước đã tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát
triển, đi lên con đường văn minh, tiến bộ,gắn bó với sự mật thiết của cộng đồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×