Tải bản đầy đủ

THIẾT kế MẠCH tự ĐỘNG bật tắt BIỂN QUẢNG cáo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
---------------

Sinh Viên Thực Hiện: NGUYỄN THANH TÀU

THIẾT KẾ MẠCH TỰ ĐỘNG BẬT-TẮT
BẢNG QUẢNG CÁO

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH – 2013


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
---------------

Sinh Viên Thực Hiện : NGUYỄN THANH TÀU


THIẾT KẾ MẠCH TỰ ĐỘNG BẬT-TẮT
BẢNG QUẢNG CÁO

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
Cô Huỳnh Liên

2


TP. HỒ CHÍ MINH – 2013

PHẦN NHẬN XÉT CỦA GV HƯỚNG DẪN

....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................

3


MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
3. Mục tiêu nghiên cứu
4. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Giả thuyết khoa học
8. Phương pháp nghiên cứu
9. Dự kiến kết cấu
10. Kế hoạch nghiên cứu
11. Danh mục tài liệu tham khảo
CHƯƠNG I

9

CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. Một số khái niệm và vai trò của mạch tự động.
1. Các khái niệm
-khái niệm tự động
-khái niệm mạch tự động
-Khái niệm cảm biến quang
-Nguyên lý cảm biến quang
2. Vai trò
CHƯƠNG II
CƠ SỞ THỰC TIỂN
1. Ưu điểm
2. Khuyết điểm
3. Nguyên nhân dẫn đến những khuyết điểm
CHƯƠNG III
QUY TRÌNH THIẾT KẾ MẠCH TỰ ĐỘNG BẬT TẮT BẢNG
QUẢNG CÁO.
1. Quan điểm, định hướng cho mạch
2. Các bước thực hiện
3. Đề xuất
4. Kiến nghị
PHỤ LỤC
• Phiếu hỏi

4

9

10

25
26


ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Đề tài: Thiết kế mạch tự động bật-tắt bảng quảng cáo

A. PHẦN Ý TƯỞNG/ MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
Ngày nay, cuộc sống ngày càng bận rộn và tấp nập, cùng với công nghệ ngày càng
tiến bộ đã cho ra các bảng hiệu quảng cáo dùng đèn để chiếu sang. Thay vì tối đến ta
phải đi bật hoặc cám điện cho bảng quảng cáo rồi sang ra ta lại đi tắc nó thì tại sao
chúng ta lại không tạo ra một cái mạch có thể tự động bật-tắt bảng quảng cáo đó khi
trời tối-sáng. Để nhằm khỏi tốn thời gian đi điều khiển nó bằng tay và nhiều lúc ban
ngày ta quên tắt nó thì sẽ hao tốn điện năng,hao tốn tiền bạc.Vì vậy, em sẽ thiết kế
mạch tự động bật-tắt bảng quảng cáo.
Lịch sử vấn đề nghiên cứu.
Trước đây đã có rất nhiều người nghiên cứu về loại mạch này và cụng đã thành công
về mạch cảm biến ánh sáng. Cụ thể là mạch tự động bật-tắt đèn học để bàn, nhưng
chưa có ai áp dụng nó vào bảng quảng cáo. Trong khi mạch này rất phù hợp khi ta lắp
nó vào bảng quảng cáo để có thể tự điều khiển nó, bảng quảng cáo sẽ sáng vào ban
đêm và tắt vào ban ngày
Mục tiêu nghiên cứu
Tạo ra 1 mạch cảm biến ánh sáng (mạch tự động điều khiển bảng quảng cáo) gọn
đẹp, tiết kiệm chi phí, lâu bền theo thời gian. Mạch chạy tốt, có thể điều khiển bảng
quảng cáo khi trời tối và sáng.
Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu:
Bảng quảng cáo sẽ tự động bật tắt nhờ mạch tự động điều khiển.
Đối tượng nghiên cứu:
Mạch tự động điều khiển dựa trên nguyên lý cảm biến ánh sáng(dùng “quang trở”)
Nhiệm vụ Nghiên cứu:
Tìm hiểu những thông tin về mạch cảm biến ánh sáng.
Thiết kế mạch nhỏ gọn, an toàn, dễ sử dụng,..
Phạm vi nghiên cứu:
Tất cả mọi người, tất cả những ai có nhu cầu muốn bảng quảng cáo của mình được tự
động bật tắt.
5


Giả thuyết khoa học:
Thiết kế mạch đơn giản nhất, cung cấp đầy đủ các bước thực hiện và chi tiết cách sử
dụng mạch.
Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
Phương pháp thực nghiệm.
Phương pháp quan sát.
Phương pháp thống kê toán học.
Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng câu hỏi.
Phương pháp chuyên gia.
Phương pháp trắc nghiệm.

Dự kiến kết cấu công trình nghiên cứu:
• Chương I: Cơ sở lý luận.
• Chương II: Cơ sở thực tiễn.
• Chương III: Quy trình thiết kế mạch tự động bật-tắt bảng quảng cáo.
Kế hoạch nghiên cứu:
TT
1

2
3
4
5
6
7

Nội dung công việc

Thời
gian

Kinh phí và
nguồn kinh phí

Chuẩn bị bảo vệ đề
cương.
.Lựa chọn đề tài.
20/11/2013
.Xây dựng và bảo vệ đề

cương.
25/11/2013
.Chuẩn bị các điều kiện
phục vụ nghien cứu
Soạn thảo công cụ 25/11/2013
nghiên cứu.

01/12/2013
Nghiên cứu và viết dự 01/12/2013
thảo báo cáo đề tài.

05/12/3013
Kiểm tra kết quả 05/12/2013
nghiên
cứu(thực –
nghiệm).
11/12/2013
Viết báo cáo chính 11/12/2013
thức.

18/12/2013
Bảo vệ thử (nếu có),
hoàn chỉnh đề tài
Bảo vệ đề tài.
6

10.000đ

12.000đ
5.000đ
25.000đ
40.000đ

Người
phối hợp

Sản phẩm
mong đợi
Xong đề tài,
xây dựng
xong đề
cương
Hoàn chỉnh
công
cụ
nghiên cứu
Hoàn thành
dự thảo
Hoàn thành
kết
quả
nghiên cứu
Hoàn thành
báo
cáo
chính thức


Danh mục tài liệu tham khảo:
• Giáo trình điện tử cơ bản.
• Giáo trình Thực tập điện tử căn bản
*Một số trang web tham khảo:
• http://vi.wikipedia.org/
• http://www.dientuvietnam.net/
• http://codientu.org/

B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN.
A. Khái niệm:

• Thiết kế: Thiết kế là những gì liên kết sự sáng tạo và đổi mới. Nó định
hình các ý tưởng để trở thành những đề xuất thực tiễn và hấp dẫn cho
người dùng. Thiết kế có thể được mô tả như sự triển khai sáng tạo đến
một mục đích cụ thể nào đó.
• Tự động: Là tập hợp tất cả các tác động mang tính tổ chức của một quá
trình nào đó nhằm đạt được mục đích mong muốn của quá trình đó mà
không cần có sự tham gia trực tiếp của con người.
• Quang trở: Là thiết bị điện tử nhỏ, có hình dạng tròn, có 2 chân. Nhận
trực tiếp ánh sáng, khi ánh sáng có cường độ mạnh thì điện trở của nó
rất thấp và cường độ ánh sáng yếu thì ngược lại sẽ rất cao.

B.Ý nghĩa và tầm quan trọng:

• Ý nghĩa: Tiết kiệm được thời gian, công sức để đi điều khiển bảng hiệu.
• Tầm quan trọng: Mạch điện này có khả năng tự động điều khiển bảng hiệu,
hộp đèn quảng cáo sáng, tắt theo 2 thời điểm ngày và đêm.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA THIẾT KẾ MẠCH TỰ ĐỘNG
BẬT-TẮT BẢNG QUẢNG CÁO
Vấn đề lớn nhất với một chiếc bảng quảng cáo là phải điểu khiển nó để chiếu sáng và tắt
đi. Trước đây ta phải tự tay làm việc đó, còn bây giờ khi ta có mạch tự động này thì việc
bật tắt bản quảng cáo sẽ do mạch này tự động xử lý. Có nghĩa là ta không còn phải bỏ
công, bỏ thời gian đi bật tắt nó nữa.
2.1 Đánh giá thực trạng của việc thiết kế mạch tự động bật tắt bảng quảng cáo:
2.1.1 Ưu điểm:
- Dễ dàng sử dụng.
- Giá thành hợp lí với mọi tầng lớp có nhu cầu sử dụng bảng hiệu quảng cáo.
7


- Không gây nguy hiểm cho người sử dụng vì nguồn điện sử dụng cho mạch này
là 12V-DC
- Tự động bật bảng hiệu khi trời tối và tắt bảng hiệu khi trời sáng.
- Thiết kế nhỏ - gọn.
2.1.2 Nhược điểm:
- Không thể sử dụng đối với nguồn điện xoay chiều.
- không thể tiếp xúc trực tiếp với nước.
2.2 Các nguyên nhân dẫn đến nhược điểm:
-Mạch được tạo thành từ các linh kiện điện tử nên không thể sử dụng nguồn xoay
chiều.
- Do mạch sử dụng các thiết bị điện tử vì vậy nếu gặp nước sẽ làm chạm mạch,
gây hư hỏng linh kiện.

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THIẾT KẾ MẠCH TỰ ĐỘNG BẬT TẮT
BẢNG QUẢNG CÁO.
3.1 Các định hướng, mục tiêu hướng tới:
3.1.1 Các định hướng:
- Chọn mua vật liệu và thiết bị có giá cả hợp lí để phục vụ cho việc thiết kế.
- Dựa trên nguyên lý hoạt động của mạch cảm biến ánh sáng(trời tối đèn sáng).
- Lắp ráp và sử dụng dễ dàng.
- Đáp ứng được nhu cầu của người dùng về giá cả lẫn chất lượng.
3.1.2 Mục tiêu hướng tới:
- Tạo ra 1 mạch điện tử đơn giản, gọn, đẹp để khi ta ráp mạch này vào bảng quảng
cáo thì nó có thể tự động bật bảng khi đêm đến và tự động tắt khi trời sáng.
- Thiết kế nhỏ - gọn, màu sắc hài hòa – tinh tế làm bắt mắt người sử dụng.
3.2 Cách thức thực hiện:
- Bước 1: Dựa trên nguyên lý hoạt động của mạch trời tối đèn sáng trong giáo
trình “Thực tập điện tử căn bản”. Khảo sát sơ đồ nguyên lý của mạch, hiểu được
nguyên lý hoạt động, nhận biết các linh kiện điện tử có trong mạch.
- Bước 2: Tìm mua đầy đủ các linh kiện có trong sơ đồ nguyên lý.Có thề dễ dàng
mua được ở Chợ điện tử Nhật Tảo hoặc các cửa hàng linh kiện điện tử khác.
- Bước 3: Thực hiện làm mạch in, sau đó lắp ráp linh kiện đúng theo sơ đồ đã
có.Chú ý ráp đúng các chân linh kiện nếu sai mạch sẽ không hoạt động.
- Bước 4: Tiến hành lắp mạch vào bảng quảng cáo: Rất đơn giản, chỉ cần thay thế
bóng đèn trong sơ đồ nguyên lý bằng bảng quảng cáo. Lắp vào bên trong bảng
quảng cáo cho có thầm mỹ và chú ý lắp sao cho biến trở tiếp nhận trực tiếp ánh
sáng mặt trời.
 Hoàn tất sản phẩm: “Mạch tự động bật-tắt bảng quảng cáo”.
8


3.3 Khảo sát thực nghiệm và tính khả thi của việc thiết kế mạch tự động bật-tắt
bảng quảng cáo.
 3.3.1 Kết quả thực nghiệm
- Việc thiết kế và đưa mạch tự động bật-tắt này vào bảng quảng cáo đã giúp ích
được việc điều khiển bảng hiệu chiếu sáng mà không cần đến sự tác động của bàn
tay con người nữa.
- Với 1 mạch này có thể điều khiển cùng lúc nhiều bảng quảng cáo, hộp đèn,..
 3.3.2 Khảo sát tính khả thi của đề tài
- Sau khi sản phẩm được hoàn thành, đã cho 40 sinh viên lớp 12CĐ-ĐT2 dùng
thử bằng bóng đèn sợi đốt, kèm theo phiếu thăm dò, và thu về 40 phiếu..
Kết quả như sau:
Nội dung hỏi
Trải nghiệm
của bạn khi sử
dụng mạch này
như thế nào?
Nội dung hỏi
Giá thành của
sản phẩm như
thế nào?

Kết quả
An toàn, dễ sử dụng
95%

khó sử dụng
05%

Kết quả
Quá cao
10%

Hợp lý
90%

Vậy sản phẩm này khả thi, hơn 50% phiếu đánh giá đạt yêu cầu.

9


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận:
- Sau quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về “Mạch tự động bật-tắt bảng quảng cáo” sẽ đem
lại hiệu quả rất lớn cho người sử dụng. Thiết kế mạch tự động bật-tắt cho bảng quảng
cáo sẽ là một định hướng đúng và phù hợp với nhu cầu của cuộc sống trong thời đại mà
đất nước đang ngày phát triển và hội nhập với thế giới.
- Sau thời gian gần 3 tháng tìm hiểu và thực hiện chúng tôi đã hoàn thành đề tài nghiên
cứu khoa học của mình.
- Đến giờ sản phẩm cũng đã hoàn tất. Sản phẩm của tôi có thể đưa vào sử dụng.

-Vì sản phẩm mới được hoàn thiện lần đầu tiên nên cần phải quảng bá trên thị
trường bằng các phương tiện truyền thông.
Đề xuất ý kiến:
- Trong quá trình thực hiện chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu và vật
liệu phục vụ cho việc cải tiến có thể chúng tôi còn nhiều thiếu sót rất mong nhận được sự
phản hồi ý kiến từ các bạn để từ đó sản phẩm sẽ được hoàn chỉnh hơn. Chân thành cảm
ơn mọi người!

10


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO :
1. Nguyễn Tấn Đại - Giáo trình điện tử Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong
nghiên cứu khoa học - http://www.khoahocviet.info/
2. Internet, sách, báo……
3. Giáo trình “Thực tập điện tử căn bản” _ CHỦ BIÊN: KS. Võ Cường.
4. Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch.
PHỤ LỤC

11


Khoa điện – điện tử

THIẾT KẾ MẠCH TỰ ĐỘNG BẬT-TẮT BẢNG QUẢNG CÁO
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho: 40 bạn sinh viên lớp 12CĐ-ĐT2)
A- Thông tin về người được hỏi
Họ và tên:………………………………………………..
Độ tuổi:……………….
Nghề nghiệp:………………..
B- Nội dung:
o Giới thiệu sơ lược về mục đích thăm dò:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tàu - Lớp 12CĐ-ĐT2.
Tôi là sinh viên trường CĐKT Lý Tự Trọng đang thực hiện đề tài “Thiết kế mạch tự
động bật-tắt bảng quảng cáo”. Tôi thực hiện phiếu thăm dò ý kiến này với mục đích khảo
sát tính khả thi của sản phẩm và tìm ra phương hướng cải tiến phù hợp nhất, tôi rất mong
nhận đươc sự đóng góp ý kiến của các bạn cho sản phẩm của tôi.
o Câu hỏi:
Câu 1: Bạn có biết đến “Mạch tự động bật-tắt bảng quảng cáo” này không? (Dánh dẫu X
vào ô bạn chọn).
 Tôi có biết mạch này.
 Tôi chưa từng thấy hay nghe nói đến mạch này.
Câu 2: Giá thành của sản phẩm như thế nào? (Đánh dấu X vào ô trống).
 Quá cao.
 Hợp lí.
Câu 3: Các bạn đánh giá như thế nào về sản phẩm này? (Xin vui lòng cho biết ý kiến ở
dưới):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Lời cảm ơn:
Tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho sản phẩm. Những ý kiến
đóng góp của các bạn sẽ giúp tôi hoàn thiện sản phẩm của mình hơn.
12x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×