Tải bản đầy đủ

7 Cách Giải Bài Toán Hidrocacbon

GSTT.VN-Light the way!

BÀI HOÁ HIDROCACBON 7 CÁCH GIẢI
Lê Thanh Phong
Lớp Hóa 2010A - ĐHSP Huế
Hiện nay môn Hoá trong trường phổ thông đã có rất nhiều phương pháp giải hay nhanh. Nhiều bài Hoá
kinh điển đã được trình làng như bộ đôi của thầy Sao băng lạnh giá ( Vũ Khắc Ngọc ).... Bài viết này hy
vọng được góp một phần nhỏ trong sự phát triển của môn Hoá trong trường phổ thông.. Đây cũng là bài
viết đầu tay của mình , rất mong nhận được sự ủng hộ , đóng góp ý kiến của quý bạn đọc , thầy cô và
những ai yêu Hoá..
Bài toán : Cho hỗn hợp A gồm anken X và H2 qua Ni đung nóng , thu được hỗn hợp B gồm 2 khí. Biết
B không làm mất màu dung dịch Brom. Tỉ khối của A và B so với H2 lần lượt là 6 và 8 . Xác định CTPT
của X và thành phần phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A..
Sơ đồ phản ứng :
CnH2n
( x mol )
H2
( y mol )
--------------------MA= 6.2= 12

CnH2n+2



→
Ni,to

( x mol )
H2 dư

B không làm mất màu Brom .
B là hỗn hợp của ankan và H2 dư
Anken X phản ứng hết

( y-x mol )
--------------------MB= 8.2= 16

CnH2n + H2  CnH2n+2
x mol  x
x mol
Cách 1 : Bảo toàn khối lượng + Khối lượng mol trung bình :
mA= mB ⇔ 6.2 ( x + y ) = 8.2 ( x+y - x ) ⇔ 6 ( x + y ) = 8y ⇔ y = 3x
14nx + 2 y
= 12 → 14nx = 12x + 10y = 42x → 14n = 42 → n = 3
x+ y
→ CTPT của anken X là C3H6 .
Trong A ( % Vanken= 25 , % VH2 = 75 )
MA =

Hoặc :
(14n + 2) x + 2( y − x) 14nx + 2 y
MB =
=
= 16 → 14nx = 14y = 42x → 14n= 42 → n = 3
x+ y−x
x
→ CTPT của anken X là C3H6 .
Cách 2 : Khối lượng mol trung bình :
14nx + 2 y
MA =
= 12 → 14nx + 2y = 12x + 12y → 14nx = 12x + 10y ( 1 )
x+ y

(14n + 2) x + 2( y − x) 14nx + 2 y
MB =
=
= 16 → 14nx = 14y ( 2 )
x+ y−x
x
Giải ( 1 ) & ( 2 ) → 12x + 10y = 14y → y = 3x.
Thay y = 3x vào ( 2 ) ta được n = 3. CTPT của anken X là C3H6 .
Trong A ( % Vanken= 25 , % VH2 = 75 )
-1-


GSTT.VN-Light the way!
Cách 3 : Hiệu 2 tỉ khối + Khối lượng mol trung bình + Bảo toàn khối lượng :
mB
mA
1
1
)=4
dB/H2 - dA/H2 = 2 ⇔ 1/2 ( MA - MB ) = 2 ⇔
= 4 ⇔ (14nx + 2 y )( −
nB
nA
y x+ y
x
14nx + 2 y x
x
x 1
. = 4 ⇔ 12. = 4 ⇔
=
⇔ (14nx + 2 y )
⇔ y = 3x.
=4 ⇔
y( x + y)
y( x + y) y
y
y 3
14nx + 2 y
MA =
= 12 → 14nx = 12x + 10y = 42x → 14n = 42 → n = 3
x+ y
→ CTPT của anken X là C3H6 .
Trong A ( % Vanken= 25 , % VH2 = 75 )
Hoặc :
(14n + 2) x + 2( y − x) 14nx + 2 y
MB =
=
= 16 → 14nx = 14y = 42x → 14n= 42 → n = 3
x+ y−x
x
→ CTPT của anken X là C3H6 .
( Ngoài ra bạn cũng có thể tìm ra y = 3x với phương pháp tổng 2 tỉ khối bằng cách tương tự )...
Cách 4 : Hiệu 2 tỉ khối + Bảo toàn khối lượng + Sơ đồ đường chéo :
mB
mA
1
1
)=4
dB/H2 - dA/H2 = 2 ⇔ 1/2 ( MA - MB ) = 2 ⇔
= 4 ⇔ (14nx + 2 y )( −
nB
nA
y x+ y
x
14nx + 2 y x
x
x 1
. = 4 ⇔ 12. = 4 ⇔
=
⇔ (14nx + 2 y )
⇔ y = 3x.
=4 ⇔
y( x + y)
y( x + y) y
y
y 3
Sơ đồ đường chéo :
CnH2n 14n
10
nCn H 2 n
10
x 1
=
= =
→ n=3
nH 2
14n − 12 y 3
MA = 12
→ CTPT của anken X là C3H6 .
Trong A ( % Vanken= 25 , % VH2 = 75 )
H2
2
14n - 12

Hoặc :
CnH2n+2

14n + 2

14

nCn H 2 n + 2

14n - 14

nH 2
→ CTPT của anken X là C3H6 .
Trong A ( % Vanken= 25 , % VH2 = 75 )

MB = 16
H2

2

=

14
x
1
=
= → n=3
14n − 14 y − x 2

Cách 5 : Bảo toàn khối lượng + Sơ đồ đường chéo :
mA= mB ⇔ 6.2 ( x + y ) = 8.2 ( x+y - x ) ⇔ 6 ( x + y ) = 8y ⇔ y = 3x
Sơ đồ đường chéo :
CnH2n 14n

10

nCn H 2 n

14n - 12

nH 2
→ CTPT của anken X là C3H6 .
Trong A ( % Vanken= 25 , % VH2 = 75 )

MA = 12
H2

2

-2-

=

10
x 1
= =
→ n=3
14n − 12 y 3


GSTT.VN-Light the way!
Hoặc :
CnH2n+2 14n + 2

14

nCn H 2 n + 2

14n - 14

nH 2
→ CTPT của anken X là C3H6 .
Trong A ( % Vanken= 25 , % VH2 = 75 )

MB = 16
H2

2

=

14
x
1
=
= → n=3
14n − 14 y − x 2

Cách 6 : Khối lượng mol trung bình + Sơ đồ đường chéo :
Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách nhỏ sau :

MA =


14nx + 2 y
(14n + 2) x + 2( y − x) 14nx + 2 y
= 12 → 14nx + 2y = 12x + 12y MB =
=
= 16
x+ y
x+ y−x
x
→ 14nx = 14y ( 3 )
14nx = 12x + 10y ( 1 )

Sơ đồ đường chéo :
CnH2n+2 14n + 2

Sơ đồ đường chéo :
CnH2n 14n

14
MB = 16

H2

2
nCn H 2 n + 2

10

MA = 12
14n - 14

H2

2
nCn H 2 n

14n - 12

14
x
=
(2)
nH 2
14n − 14 y − x
( 1 ) & ( 2 ) → 14nx = 12x + 10y = 14y → y = 3x
→ n = 3.
→ CTPT của anken X là C3H6 .
Trong A ( % Vanken= 25 , % VH2 = 75 )

10
x
= (4)
nH 2
14n − 12 y
( 3 ) & ( 4 ) → 14y = 12x + 10y → y = 3x
→ n = 3.
→ CTPT của anken X là C3H6 .
Trong A ( % Vanken= 25 , % VH2 = 75 )

Cách 7 : Sơ đồ đường chéo ( quá tuyệt ) :
CnH2n 14n
10

nCn H 2 n=nH 2

MA = 12
H2

2

14

nCn H 2 n + 2
nH 2

MB = 16
2

10
x
=
(1)
14n − 12 y

14n - 12

CnH2n+2 14n + 2

H2

=

=

14n - 14

=

14
x
=
(2)
14n − 14 y − x

14n − 14 14n − 12
=
−1 → n = 3
14
10
→ CTPT của anken X là C3H6 .
Trong A ( % Vanken= 25 , % VH2 = 75 )
( 1) & ( 2 ) →

-3-


GSTT.VN-Light the way!

-4-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×