Tải bản đầy đủ

Quản lý nhân sự

Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
Khoa công nghệ thông tin


Quản lý Nhân Sự
Người Thực hiện :
Trịnh Xuân Đạo
Nguyễn Kết

Giáo Viên Hướng Dẫn : Lâm Thanh Hùng


MỤC LỤC

2


Chương I : TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Quản lý nhân sự :
một trong những bộ phận quan trọng trong công ty ,đặc biệt là
trong các công ty lớn trong nước và các công ty nước ngoài,Sự thành

bại của công ty phụ thuộc vào cách tổ chức nhân sự có tốt không
,Trong năm vừa qua quản lý nhân sự đang dần phát triển mạnh mẽ
không những ở các công ty nước ngoài mà các công ty tư nhân cũng
đang dần nhận thấy sự quan trọng của cơ cấu tổ chức nhân sự trong
công
ty.
Dựa vào nhu cầu thực tế của xã hội đòi hỏi con người phải luôn năng
động và sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội .Các công ty
luôn phát triển có các hồ sơ tuyển vào sẽ nhiều lên vì vậy đòi hỏi có
rất nhiều kho chứa hồ sơ để lưu trữ hồ sơ nhân viên khi làm việc ở
công
ty.
Mỗi lần muốn tìm hồ sơ của một nhân viên nào đó trong công ty
người quản lý nhân sự lại phải tìm lần lượt ở trong kho chứa hồ sơ
nhân viên hay khi có nhân viên trong công ty thôi việc người quản lý
phải tìm hồ sơ nhân viên để chuyển sang kho lưu trữ thôi việc .Như
vậy mất rất nhiều thời gian khi không tìm ra hồ sơ nhân viên do quá
nhiều.

một trong những vấn đề then chốt trong mọi công ty .Quản lý
nhân sự không tốt sẽ dẫn đến nhiều vấn đề trong công ty ,Vì vậy yều
cầu đặt ra ở đây là làm thế nào để có thể lưu trữ hồ sơ và lương của
nhân viên một cách hiệu quả nhất.Phần mềm quản lý nhân sự sẽ là
người hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý nhân sự của công ty ,giao diện
thuận tiện dễ sử dụng của chương trình sẽ luôn khiến bạn cảm thấy


3


Chương II : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
Các yêu cầu của quản lý nhân sự:

Quản lý nhân sự cần có một tên đăng nhập và một mật khẩu để
đăng nhập vào menu chính của chương trình
Menu chính bao gồm các menu con ,mỗi menu thường là điểm vào
của một chức năng
Chức năng hệ thông (cập nhật thông tin người dùng (thêm ,sửa
,xoá) chỉ được sử dụng bởi người đã đăng nhập trước đó
Chức năng nhân sự chỉ được áp dụng cho người quản lý thuộc
phòng nhân sự để dễ dàng xem thông tin của nhân viên
Chức năng tìm kiếm quản lý (nhân viên phòng nhân sự) để tim
kiếm nhân viên.Chức năng này phục vụ cho hoạt động tìm kiếm tra
cứu thông tin của nhân viên một cách nhanh nhất bằng cách tìm
theo mã nhân viên ,theo tên nhân viên
Chức năng chấm công áp dụng cho tất cả nhân viên trong công ty
phục vụ cho nhân viên có thể xem giờ làm và chấm công thuận tiện
hơn
Chức năng quản lý lương do người trược tiếp quản lý bộ phận
lương cho nhân viên trong công ty thông qua một số thông tin như
bảng công .
Chức năng thống kê ,báo cáo do người quản lý thuộc phòng nhân
sự có nhiệm vụ thống kê và lập các báo cáo theo tiêu chuẩn khác
nhau qua đó hỗ trợ công tác quản lý lập kế hoạch bổ sung nhân
viên cho công ty

1.Sơ đồ phân rã chức năng :
Chương trình quản lý nhân sự

Đăng Nhập

Hồ sơ nhân
viên

Chấm công

Tính lương
4


Đăng nhập

Đổi mật
khẩu

Phân quyền

Hồ sơ nhân viên

Thêm mới
nhân viên

Sửa nhân
viên

Xóa nhân
viên

Tìm kiếm

Chấm công

Tạo Bảng
Chấm công

Xóa bảng
chấm công

Tìm theo
ngày tháng

5


Tính lương

Tiền thưởng

Tiền phạt

Tổng tiền
lương

2.Mô hình ERD:

3.Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ:
CHUCVU(MACV,TENCV,HeSoPhuCap)
BANGCAP(MaBC, TenBC, QGCapBang)

PHONGBAN(MaPB, TenPB, DienThoai)

BACLUONG(MaBL, LuongCB, QuyDinh)

NHANVIEN(MaNV, HoTenNV, Phai, NgaySinh, DiaChi,
QueQuan, #MaBC, #MaCV, #MaBL, #MaPB)

BANGCHAMCONG(#MaNV, NgayCC, #MaLV, Phep)

BANGLUONG(NgayTL, #MaNV, ThangTL, NamTL,
TienThuong, TienPhat, LuongLinh)

KYHIEULV(MaLV, DienGiai)6
MATMA(User, Pass, CapDo)

4.Sơ đồ quan hệ

5.Từ điển dòng dữ liệu:
Chức vụ
STT
1
2
3

Tên Thuộc
Tính
MaCV
TenChucVu
HeSoPhuCap

Diễn giải
Mã chức vụ
Tên chức vụ
Hệ Số Phụ Cấp

Kiểu dữ
liệu
Text
Text
Number

Kích
Thước
255
255
Integer

Ghi Chú
Khóa Chính

Phòng ban
7


STT
1
2
3

Tên Thuộc
Tính
MaPB
TenPB
DienThoai

Diễn giải
Mã phòng ban
Tên phòng ban
Điện thoại

Kiểu dữ
liệu
Text
Text
Text

Kích
Thước
255
255
255

Ghi Chú
Khóa Chính

Tên Thuộc
Tính
MaBL
LuongCB
QuyDinh

Diễn giải
Mã bậc lương
Lương cơ bản
Quy Định

Kiểu dữ
liệu
Text
Number
Text

Kích
Thước
255
Double
255

Ghi Chú
Khóa Chính

Tên Thuộc
Tính
MaBC
TenBC
QGCapBang

Diễn giải
Mã bằng cấp
Tên bằng cấp
QG cấp bằng

Kiểu dữ
liệu
Text
Text
Text

Kích
Thước
255
255
255

Ghi Chú
Khóa Chính

Diễn giải
Mã nhân viên
Họ tên nhân viên
Phái
Ngày sinh
Địa chỉ
Quê quán
Mã phòng ban
Mã bằng cấp
Mã chức vụ
Mã bậc lương

Kiểu dữ
liệu
Text
Text
Yes/No
Date/Time
Text
Text
Text
Text
Text
Text

Kích
Thước
255
255

Ghi Chú
Khóa Chính

Bậc lương
STT
1
2
3

Bằng cấp
STT
1
2
3

Nhân viên
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên Thuộc
Tính
MaNV
HoTenNV
Phai
NgaySinh
DiaChi
QueQuan
MaPB
MaBC
MaCV
MaBL

Dd/mm/yy
255
255
255
255
255
255

Khóa ngoại
Khóa ngoại
Khóa ngoại
Khóa ngoại

Bảng chấm công
8


STT
1
2
3
4

Tên Thuộc
Tính
MaNV
NgayCC
MaLV
Phep

Diễn giải
Mã nhân viên
Ngày chấm công
Mã làm việc
Phép

Kiểu dữ
liệu
Text
Date/Time
Number
Yes/No

Kích
Thước
255
255
255

Ghi Chú
Khóa Chính
Khóa Chính
Khóa Ngoại

Diễn giải
Mã làm việc
Diễn giải

Kiểu dữ
liệu
Number
Text

Kích
Thước
Single
255

Ghi Chú
Khóa Chính
Khóa Chính

Tên Thuộc
Tính
NgayTL
MaNV
ThangTL
NamTL
TienThuong
TienPhat
LuongLinh

Diễn giải
Ngày thực lãnh
Mã nhân viên
Tháng thực lãnh
Năm thực lãnh
Tiền thưởng
Tiền phạt
Lương lĩnh

Kiểu dữ
liệu
Date/Time
Text
Number
Number
Number
Number
Number

Kích
Thước
Dd/mm/y
y
255
Byte
Byte
Integer
Integer
Integer

Ghi Chú

Tên Thuộc
Tính
User
Pass
CapDo

Diễn giải
Tài khoản
Mật khẩu
Cấp độ

Kiểu dữ
liệu
Text
Text
Text

Kích
Thước
255
255
255

Ghi Chú
Khóa Chính

Ký hiệu làm việc
STT
1
2

Tên Thuộc
Tính
MaLV
DienGiai

Bảng lương
STT
1
2
3
4
5
6
7

Khóa Chính
Khóa Chính
Khóa Chính

Mật mã
STT
1
2
3

9


6.Ràng buộc điều kiện :
1) Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ
R1. Mỗi nhân viên đều có một mã nhân viên để phân biệt
Bối cảnh: NhanVien
Điều kiện: ∀ nv1, nv2 ∈ NhanVien
Nếu nv1#nv2 thì nv1.[MaNV]#nv2.[MaNV]
Cuối ∀
Bảng ảnh hưởng :

NhanVien

Thêm
+

Sửa
+

[MaNV]

[MaNV]

Xóa
-

R2. Mỗi phòng có một mã phòng để phân biệt
Bối cảnh: PhongBan
Điều kiện: ∀ pb1, pb2 ∈ NhanVien
Nếu pb1#pb2 thì pb1.[MaPB]#pb2.[MaPB]
Cuối ∀
Bảng ảnh hưởng :

PhongBan

Thêm
+

Sửa
+

[MaPB]

[MaPB]

Xóa
-

2) Ràng buộc bối cảnh gồm nhiều quan hệ
10


R4. Nhân viên và phòng ban
Bối cảnh: NhanVien, PhongBan
Điều kiện: ∀ nv ∈ NhanVien, ∀ pb ∈ PhongBan
Thì pb.[ MaPB] ⊆ nv.[ MaPB]
Cuối ∀
Bảng ảnh hưởng:
NhanVien
PhongBan

Thêm
+

Sửa
+

[MaPB]

[MaPB]

+

+

Xóa
[MaPB
]

R5. Chức vụ và nhận chức vụ
Bối cảnh:ChucVu, NhanVien
Điều kiện: ∀ cv ∈ ChucVu, ∀ nv ∈ NhanVien
Thì cv.[MaCV] ⊆ nv.[ MaCV]
Cuối ∀

Bảng ảnh hưởng:
NhanVien
ChucVu

Thêm
+

Sửa
+

[MaCV]

[MaCV]

+

+

Xóa
[MaCV
]

11


7.Đối tượng cần quản lý
Các from của chương trình
Thiết kế from login

Để quản lý nhân sự đăng nhập vào hệ thông
bằng Tên người dùng và mật mã có sẵn
Thiết kế from menu

12


Menu được chia ra làm các mục cụ thể để tiện
quá trình sử dụng chương trình nhanh và thuận
tiện

13


Thiết kế from cập nhật danh mục

Thay đổi thông tin của nhân viên hoặc bổ sung
thêm
Thiết kế from bảng công

14


Thiết kế from bảng lương

15


Thiết kế form đổi mật mã

Thiết kế from tìm kiếm

16


Giúp cho quản lý nhân sự thuận tiện trong việc
tìm kiếm nhân viên trong công ty

17x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×