Tải bản đầy đủ

Phiếu nhập hàng


Thời Gian:
Ngày: Datepart(“d”,ngaynhap)
Tháng: Datepart(“m”,ngaynhap)
Năm: Datepart(“yyyy”,ngaynhap)
Quý: Datepart(“q”,ngaynhap)
Lấy tuổi:
Year(Date())-Year(ngaynhap)
Ngày Nhập là ngày hiện hành:
->Defauld value : =Date()
Truy Vấn
Truy vấn tuyển chọn : Query Wizard //Lọc Danh Sách
Truy vấn tạo bảng: Make Table
Truy vấn cập nhật: Update.
VD: Update to:[DONGIA]*1.1
Criteria :”từ khóa” //VD áo thun, ĐVT
Truy vấn chéo : có ít nhất 3 Field
-1 Field : Row Heading
-1 Field : Column Heading
-1 Field : Value
Dấu thuộc tính: ->Visible : No

Đếm:
STT: Đặt 1 text vào Detail . Chọn mục Running Sum: ->over group
Đếm theo Record [1/10] : [=CurrentRecord&”/”&Count(*)]
Trong SubForm nếu làm cbo thì chọn Field bên nhiều -> Lấy lại cbo hiện thị bên ít.


Private Sub CmdDau_Click()
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
End Sub
Private Sub CmdSau_Click()
If CurrentRecord = DCount("*", "Dmcongtrinh") Then
MsgBox "Dang o mau tin cuoi, khong the di chuyen"
Else
DoCmd.GoToRecord , , acNext
End If
End Sub
Private Sub CmdTruoc_Click()
If CurrentRecord = 1 Then
MsgBox "Day la mau tin dau,khong the di chuyen ve truoc"
Else
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
End If
End Sub
Private Sub CmdCuoi_Click()
DoCmd.GoToRecord , , acLast
End Sub
------Private Sub CmdGhi_Click()
If IsNull(CongTrinhID) = True Then
MsgBox "Thieu Ma CT"


CongTrinhID.SetFocus
ElseIf DCount("CongTrinhID", "DMCongTrinh", "CongTrinhID='" & CongTrinhID & "'") = 1
Then
MsgBox "Khoa Chinh Khong Duoc Trung"
CongTrinhID.SetFocus
Else
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
DoCmd.GoToRecord , , acLast


End If
End Sub
Private Sub CmdKhongGhi_Click()
If Me.Dirty = True Then
Me.Undo
Else
SendKeys "{esc}", True
End If
DoCmd.GoToRecord , , acLast
End Sub
------------Private Sub ChuDauTuID_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
MsgBox "Vui Long Chon Chu Dau Tu"
Response = acDataErrContinue
ChuDauTuID.Undo
End Sub


Private Sub CmdIn_Click()
If MsgBox("Bna co muon in bao cao khong ?", vbInformation + vbYesNo) = vbNo Then
Cancel = True
Else
DoCmd.OpenReport "BaoCao", acViewPreview, [CongTrinhID], "[congtrinhid]=forms!
dmcongtrinh!congtrinhid"
End If
End Sub
-----------Private Sub CmdSua_Click()
CongTrinhID.SetFocus
CongTrinhID.Locked = False
TenCongTrinh.Locked = False
DiaChi.Locked = False
ChuDauTuID.Locked = False
TenChuDauTu.Locked = False
ChiPhiCongTrinhSubform.Locked = False
CmdGhi.Enabled = True
CmdKhongGhi.Enabled = True
End Sub
-------------Private Sub CmdThem_Click()
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
CongTrinhID.SetFocus


CongTrinhID.Locked = False
…………………….
ChiPhiCongTrinhSubform.Locked = False
CmdGhi.Enabled = True
CmdKhongGhi.Enabled = True
End Sub
-------------Private Sub CmdXoa_Click() Xóa 1
On Error GoTo LOI
DoCmd.SetWarnings (False)
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
If Me.Recordset.RecordCount > 0 Then
Me.Recordset.MovePrevious
End If
Exit Sub
LOI:
End Sub
(Chọn Limit to list->yes)->(Chọn On not in list)
Private Sub Form_BeforeDelConfirm(Cancel As Integer, Response As Integer) Xóa 2
If MsgBox("Ban Co muon xoa mau tin nay khong ?", vbQuestion + vbYesNo, "Canh Bao") =
vbNo Then
Cancel = True
Else
Response = acDataErrContinue
End If


End Sub
-----Private Sub Form_Delete(Cancel As Integer) Xóa 3
If DCount("*", "chiphicongtrinh", "congtrinhid=forms!dmcongtrinh!congtrinhid") > 0 Then
MsgBox "Khong The Xoa vi lien quan", vbCritical + vbOKOnly, "Khong Xoa Duoc"
Cancel = True
End If
End Sub
----------Private Sub Form_Load()
CongTrinhID.Locked = True
TenCongTrinh.Locked = True
…………..
ChiPhiCongTrinhSubform.Locked = True
CmdGhi.Enabled = False
CmdKhongGhi.Enabled = False
End Sub
Private Sub cmdThoat_Click()
If MsgBox("Ban co muon thoat khoi form khong ?", vbInformation + vbYesNo, "Chu y") =
vbNo Then
Cancel = True
Else
DoCmd.Close , , acSaveYes
End If
End Subx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×