Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÀ SÁCH NHÂN VĂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN
LÝ NHÀ SÁCH NHÂN VĂN QUẬN TÂN BÌNH

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Hiến Đông
Nguyễn Tri Hưng
Tăng Tuấn Khanh
Trần Hoàng Vĩnh

Giáo viên hướng dẫn:
Th.s Nguyễn Ngọc Trang

MỤC LỤC2

2


3

Phần 1: Mở đầu
Lý do chọn đề tài
Theo tài liệu của Bộ Thông Tin – Truyền Thông, nhu cầu nhân lực trong
ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) tăng 13% trong 5 năm tới, các doanh
nghiệp sẽ cần thêm 411.000 lao động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo một
nghiên cứu gần đây của Viện Thông Tin – Truyền Thông Quốc gia, 70% sinh
viên tốt nghiệp ngành này cần phải “qua đào tạo lại” mới có thể đáp ứng được
yêu cầu của các doanh nghiệp.
Vậy đâu là điểm yếu của các sinh viên ngành CNTT?
Đó là sinh viên Việt Nam còn hạn chế về các kỹ năng mềm (kỹ năng sống,
lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, …), hạn chế về kiến
thức chuyên ngành, hạn chế về ngoại ngữ, …
Nhà sách Nhân Văn quận Tân Bình là một trong những nhà sách lớn tại
thành phố Hồ Chí Minh, do đó việc quản lý, điều hành gặp không ít khó khăn.
Hiện nay, do liên tục mở rộng quy mô nên công tác quản lý cũng ngày càng
trở nên phức tạp và tốn kém thời gian. Bởi vậy, việc xây dựng một hệ thống
thông tin có thể hỗ trợ con người trong công việc quản lý là nhu cầu tất yếu.
Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống thông tin quản lý không phải là
công việc đơn giản mà phải có sự đầu tư về thời gian và tài lực để phân tích,
thiết kế và cụ thể hóa.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm em xin chọn đề tài “ Phân tích và
thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhà sách Nhân Văn quân Tân Bình” làm đề
tài cho môn nghiên cứu khoa học này.
Thông qua đề tài này giúp chúng em có thể nâng cao nhiều các kỹ năng
cứng như phân tích một hệ thống thông tin lớn, kỹ năng mềm còn yếu kém
của mình như làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo, học hỏi phương pháp làm
việc khoa học, chuyên nghiệp của một công ty trong thực tiễn.

3


4


Do trong khuôn khổ thời gian hạn hẹp, trình độ chuyên môn, kinh
nghiệm và kiến thức của bản thân thành viên trong nhóm còn hạn chế. Nên
chúng em rất mong sự góp ý của cô và các bạn trong lớp để đề tài nghiên cứu
của chúng em ngày càng hoàn thiện hơn.
Nhóm 11 chân thành cảm ơn!

Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý Nhà sách Nhân Văn quận Tân
Bình.

Đối tượng nghiên cứu
Quá trình quản lý Nhà sách Nhân Văn quận Tân Bình.

Phạm vi nghiên cứu
Nhà sách Nhân Văn quận Tân Bình.

Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu tài liệu, quan sát.
Phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi.
Phương pháp phỏng vấn trực tiếp.
Phương pháp thống kê toán học.

4


5

Kế hoạch nghiên cứu
STT

Nội dung thực
hiện

1

Tìm ý tưởng, chọn và
đặt tên đề tài

2

Phỏng vấn trực tiếp

3

Google Docs
Bảng câu hỏi
Xử lý dữ liệu

4

Phân tích hệ thống

5

Thiết kế cơ sở dữ liệu

6

Lập đề cương

7

Nhận xét và chỉnh sửa

8

Lập báo cáo tổng kết

Người thực
hiện

Thời gian

Sản
phẩm dự
kiến

Tăng Tuấn Khanh
Trần Hoàng Vĩnh
Nguyễn Tri Hưng
Nguyễn Hiến Đông
Nguyễn Hiến Đông
Nguyễn Tri Hưng
Tăng Tuấn Khanh
Trần Hoàng Vĩnh
Tăng Tuấn Khanh
Trần Hoàng Vĩnh
Nguyễn Tri Hưng
Nguyễn Hiến Đông
Tăng Tuấn Khanh
Trần Hoàng Vĩnh
Nguyễn Tri Hưng
Nguyễn Hiến Đông

8/9 – 20/9

Tên đề tài

21/9 – 4/10

Thu thập
thông tin
khảo sát

5/10 –
18/10

Biểu đồ mô
tả dữ liệu

19/10 –
8/11

Sơ đồ phân
rã chức
năng, mô
hình thực
thể kết hợp
Cơ sở dữ
liệu

Tăng Tuấn Khanh
Trần Hoàng Vĩnh
Nguyễn Tri Hưng
Nguyễn Hiến Đông
Tăng Tuấn Khanh
Trần Hoàng Vĩnh
Nguyễn Tri Hưng
Nguyễn Hiến Đông
Tăng Tuấn Khanh
Trần Hoàng Vĩnh
Nguyễn Tri Hưng
Nguyễn Hiến Đông
Tăng Tuấn Khanh

9/11 –
22/11
22/11 –
29/11

Đề cương

29/11 –
6/12

Đề cương
hoàn chỉnh

6/12 –

Báo cáo
5


6

Trần Hoàng Vĩnh
Nguyễn Tri Hưng
Nguyễn Hiến Đông

20/12

Sơ đồ tư duy

6


7

Phần 2: Nội dung
Khảo sát thực trạng
Phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi
Năm tiêu chí khảo sát
Tiêu chí 1: Tầm quan trọng của sách hiện nay.
Tiêu chí 2: Ý nghĩa của nhà sách.
Tiêu chí 3: Cách bố trí, sắp xếp trong nhà sách.
Tiêu chí 4: Tố chất, khả năng cần có ở nhân viên trong nhà sách.
Tiêu chí 5: Những vấn đề cần khắc phục trong nhà sách hiện nay.
Kết quả phiếu khảo sát
Nhóm phát ra 100 phiếu khảo sát, thu lại được 85 phiếu. Trong đó có 4
phiếu không hợp lệ, 81 phiếu hợp lệ.

Về tiêu chí thứ nhất:

Về tiêu chí thứ hai:

Về tiêu chí thứ ba: có 90 % số người được khảo sát cho rằng cách bố trí,
sắp xếp trong các nhà sách có khoa học, gọn gàng. Còn lại 4 % không có thứ
tự và 6 % là chỗ nào trống thì để.

Về tiêu chí thứ tư

7


8

Về tiêu chí thứ năm

Phương pháp khảo sát bằng phỏng vấn trực tiếp
Kế hoạch phỏng vấn

Kế hoạch phỏng vấn 1
Người được hỏi: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: 33/2 Phạm Phú Thứ, p. 11, q.
Tân Bình, tp. HCM
Địa chỉ công tác:
Nhà Sách Nhân Văn quận Tân Bình.
Dữ liệu cần thu thập: hoạt động mua
bán sách của nhà sách Nhân Văn
Chương trình:
+ Giới thiệu
+ Câu hỏi đề cập:
Nội dung 1:Quá trình bán sách cho
một đối tượng khách hàng?
Nội dung 2: các thông tin cần lưu
trữ khi đối tượng mua sách tại nhà
sách?
+ Tổng hợp nội dung chính
+ Ý kiến người được hỏi
+ Kết thúc cuộc phỏng vấn

Người phỏng vấn: Nguyễn Tri Hưng
Thời gian hẹn: 30/11/2014
Thời điểm bắt đầu: 15h
Thời điểm kết thúc: 15h30
Các yêu cầu đòi hỏi:
Vai trò: Nhân viên nhà sách
Vị trí làm việc: nhân viên đứng quầy
Kinh nghiệm: làm việc trên 1 năm
Ước lượng thời gian:
1 phút
5 phút
5 phút
1phút
3 phút
(dự kiến tổng cộng: 5phút)

8


9

Kế hoạch phỏng vấn 2
Người được hỏi: Trần Thanh Toàn

Người phỏng vấn: Nguyễn Hiến
Đông
Ngày hẹn: 1/12/2014
Thời điểm bắt đầu: 4h
Thời điểm kết thúc: 4h45

Địa chỉ: 117/8 Lê Trọng Tấn, p. Tây
Thạnh, q. Tân Phú, tp. HCM
Địa chỉ công tác:
Nhà Sách Nhân Văn quận Tân Bình.
Dữ liệu cần thu thập: hoạt động xuất Các yêu cầu đòi hỏi:
nhập sách và thông tin liên quan đến Vai trò: Nhân viên Nhà Sách
nhà cung cấp của nhà sách Nhân Văn
Vị trí làm việc: nhân viên quản lý kho
Kinh nghiệm: làm việc trên 1 năm
Chương trình:
+ Giới thiệu
3 phút
+ Câu hỏi đề cập:
Nội dung 1:Quá trình xuất nhập sách 10 phút
của nhà cung cấp đối với nhà Sách và
các thông tin cần lưu trữ của một nhà
cung cấp và cách thức để đặt hàng đối
với một nhà cung cấp?
Nội dung 2: quá trình nhập vào kho? 10 phút
+ Tổng hợp nội dung chính
+ Ý kiến người được hỏi
2 phút
+ Kết thúc cuộc phỏng vấn
5 phút
(thời gian dự kiến: 30 phút)

9


10

Kế hoạch phỏng vấn 3
Người được hỏi:
Phan Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ: 32/15A Lý Thường Kiệt, p.7, q.
10, tp. HCM
Địa chỉ công tác:
Nhà Sách Nhân Văn quận Tân Bình.
Dữ liệu cần thu thập: cập nhật,kiểm kê
sách và trình tự bố trí sách trong Nhà
Sách

+ Chương trình:
+ Giới thiệu
+ Câu hỏi đề cập:
Nội dung 1: việc theo dõi lượng hàng
tồn bằng phương pháp nào và việc
kiểm kê lượng hàng hóa định kỳ trong
thời gian nào
Nội dung 2: cách bố trí, phân loại
sách trong Nhà Sách như thế nào?
+ Tổng hợp nội dung chính
+ Ý kiến người được hỏi
+ Kết thúc cuộc phỏng vấn

Người phỏng vấn: Nguyễn Tri Hưng
Ngày hẹn: 2/12/2014
Giờ bắt đầu: 9h
Giờ kết thúc: 9h30
Các yêu cầu đòi hỏi:
Vai trò: Nhân viên Nhà Sách
Vị trí làm việc: nhân viên quản lý,
thuộc phòng quản lý bộ phận kinh
doanh
Kinh nghiệm: làm việc trên 1 năm
2 phút

15 phút
5 phút
5 phút
3 phút
(thời gian dự kiến 30 phút)

10


11

Bảng phỏng vấn

Bảng phỏng vấn 1
Dự án: quản lý nhà sách Nhân
Văn quận Tân Bình
Người được hỏi: Nguyễn Thị Thảo
Câu hỏi 1: muốn mua một mặt
hàng trong nhà sách thì làm thế nào?

Câu hỏi 2: quá trình mua hàng
cho từng loại đối tượng khách hàng
là như thế nào?

Câu hỏi 4: Thế khi khách hàng
mua hàng, nhà sách có lưu thông tin
liên quan đến khách hàng cần mua
hay không?

Tiểu dự án: hoạt động mua bán
sách,và những thông tin liên quan đến
đối tượng mua hàng của nhà sách
Nhân Văn
Người hỏi: Nguyễn Tri Hưng
Trả lời:
ở đây khách hàng cần mua lẻ
sách hoặc văn phòng phẩm thì vào
quày để tự chọn hàng cần mua rồi
mún mua thì ra quầy tính tiền (nhưng
một số mặt hàng văn phòng phẩm thì
không để trong quầy tự chọn)
trả lời:
đối với khách mua nhiều ( mua
buôn) thì phải thông qua đơn đặt
hàng. Nếu đơn đặt hàng được chấp
nhận thì khách hàng nhận được thông
qua phiếu xuất hàng. Các mặt hàng
trong mỗi đơn hàng của khách hàng
có thể xuất được nhiều lần tùy theo
yêu cầu của khách hàng và khả năng
của nhà sách.
Còn đối với những đối tượng mua
lẻ thì chỉ cần chọn mặt hàng rồi đem
ra ngoài thu ngân tính tiền thôi
(cười).
Trả lời:
Có chứ. Thông tin về khách hàng
được lưu trữ trong nhà sách để phục
vụ cho công tác thống kê, báo cáo sau
này và phòng trừ những trường hợp
rủi ro liên quan đến mặt hàng mà
khách đã mua.

11


12

Bảng phỏng vấn 2
Dự án: quản lý nhà sách Nhân
Văn quận Tân Bình

Tiểu dự án: hoạt động xuất nhập
sách và thông tin liên quan đến nhà
cung cấp của nhà sách Nhân Văn
Người được hỏi: Trần Thanh
Người phỏng vấn: Nguyễn Hiến
Toàn
Đông
Câu hỏi 1:
Trả lời:
Mỗi khi nhà sách có nhu cầu mua
Ngoài việc lưu trữ các thông tin
sách hoặc văn phòng phẩm, nhà sách về khách hàng, thì nhà sách còn lưu
làm như thế nào?
trữ các thông tin về nhà cung cấp,
thông tin về giá cả thông qua bảng
báo giá của nhà cung cấp và báo cáo
của bộ phận nghiên cứu thị trường
mà có kế hoạch mua hàng cho phù
hợp. Từ kế hoạch này, nhà sách sẽ
trích ra theo từng nhà cung cấp và lập
đơn đặt hàng của nhà sách cho từng
nhà cung cấp.
Câu hỏi 2: vậy quá trình nhập
Trả lời:
vào kho của nhà sách như thế nào?
Hàng hóa mua về được nhập vào
kho thông qua phiếu nhập rồi mới
được đưa vào kho. Trong sổ kho có
các thông tin:
Đối với sách: ngày nhập,số phiếu
nhập( hóa đơn mua hàng),tên sách,
nhà xuất bản,năm xuất bản, nhà cung
cấp, số lượng,đơn giá,thành
tiền,người nhập.
Đối với văn phòng phẩm:tên văn
phòng phẩm,nhà sản xuất, nhà cung
cấp, đơn vị tính, số lượng, đơn
giá,thành tiền,tên người nhập.
Khi sách/ văn phòng phẩm được
nhập vào kho thì sách được phân loại
và đánh mã,nếu loại đó là loại mới
nhập về nhà sách lần đầu. Nguồn
hàng của nhà sách do các nhà cung
cấp, nhà sản xuất, nhà xuất bản trong
12


13

và ngoài nước.

Bảng phỏng vấn 3
Dự án: quản lý nhà sách Nhân
Văn quận Tân Bình
Người được hỏi: Phan Thị Thanh
Nhàn
Câu hỏi 1:
Việc theo dõi lượng hàng tồn kho
được nhà sách thực hiện theo phương
pháp nào?

Câu hỏi 2: vậy còn việc kiểm kê
toàn bộ hàng hóa được thực hiện định
kỳ trong thời gian bao lâu?

Câu hỏi 3: vậy sách trong khoảng
thời gian bao lâu là sẽ giảm giá?

Câu hỏi 4: cách bố trí, phân loại

sách trong Nhà Sách như thế nào?

Tiểu dự án: cập nhật,kiểm kê
sách và trình tự bố trí sách trong Nhà
Sách
Người phỏng vấn: Nguyễn Tri
Hưng
Trả lời:
Thực hiện theo phương pháp
thường kỳ.
Theo phương pháp này thì hàng
hóa được cập nhật sau mỗi lần nghiệp
vụ có liên quan xảy ra. Với phương
pháp này giúp cho nhà quản lý có kế
hoạch mua hàng trong tương lai.
Trả lời:
Việc kiểm kê toàn bộ hàng hóa
còn tồn trong kho và trong quầy được
thực hiện sáu tháng một lần.
Hàng tuần nhà sách làm thống
kê (lượng hàng hết, sắp hết, thị
trường cần nhiều) mà có kế hoạch
nhập hàng cho phù hợp, lượng hàng
bán được,lượng hàng còn trong
quầy,kho.
Trả lời:
Nhà sách quản lý việc bán hàng
thông qua hóa đơn bán hàng. Cứ ba
tháng, nhà sách làm thống kê sách đã
tồn trong kho trên ba tháng kể từ
ngày nhập để có chính sách giảm giá
cho phù hợp.
Trả lời:
Trong quầy tự chọn sách, được
phân ra theo chủ đề (ngành, tính
13


14

chất).
Trong nhà sách thì mỗi cuốn
sách( văn phòng phẩm) có một mã số
riêng, mỗi loại mặt hàng cũng có một
mã số riêng. Mã này do nhà sách quy
định và giao cho bộ phận quản lý kho
hàng đánh mã.

Mô tả hệ thống
Qua khảo sát thực tế tại Nhà sách Nhân Văn quận Tân Bình, nhóm em đã
thu thập được một số thông tin như sau:
Nhà Sách quản lý Nhân Viên thông qua Mã Nhân Viên, các thông tin: Tên
Nhân Viên, Ngày Sinh, Phái, Địa Chỉ, Số Điện Thoại, Email cũng được lưu trữ.
Thông tin lưu trữ của Sách bao gồm Mã Sách, Tên Sách, Tác Giả, Nhà
Xuất Bản, Năm Xuất Bản, Giá Bìa, Số Lượng và Mã Danh Mục Sách. Mỗi cuốn
Sách đều thuộc một Danh Mục Sách nào đó. Thông tin Danh Mục Sách bao
gồm Mã Danh Mục Sách, Tên Danh Mục Sách.
Khi khách hàng có nhu cầu mua sách:
Đối với Khách Hàng mua lẻ: Khách Hàng có thể thăm quan và tự chọn
sách cần mua rồi sau đó ra quầy thu ngân để thanh toán. Nhân Viên
kiểm tra sách rồi lập Hóa Đơn cho Khách Hàng. Thông tin hóa đơn: số
hóa đơn, ngày lập hóa đơn, mã nhân viên lập hóa đơn, danh sách mặt
hàng: đơn giá, số lượng và thành tiền.
Đối với Khách Hàng mua số lượng lớn: Khách Hàng gửi danh sách các
sách cần mua tới Nhân Viên, Nhân Viên sẽ kiểm tra số lượng trong
kho. Nếu đủ số lượng, nhân viên sẽ lập Phiếu Thu và Phiếu Xuất Sách
để thanh toán cho Khách Hàng. Thông tin phiếu thu: số phiếu thu,
ngày lập, mã khách hàng, mã nhân viên lập phiếu, lý do thu, tổng số
tiền thu. Thông tin phiếu xuất sách: Số phiếu xuất, ngày lập phiếu, mã
khách hàng, mã nhân viên lập phiếu và chi tiết phiếu xuất chứa thông
14


15

tin các sách được xuất. Đơn giá đối với từng mặt hàng sẽ do nhà sách
quy định phù hợp với giá thị trường thời điểm lập phiếu.
Nhà sách cũng lưu lại các thông tin của khách hàng như: mã khách hàng,
họ tên khách hàng, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại để tiện việc
thống kê cuối tháng.
Khi nhà sách có nhu cầu nhập thêm sách mới, Nhân viên quản lý kho sẽ
lập phiếu đặt sách gửi cho nhà cung cấp. Thông tin phiếu đặt sách: Số phiếu
đặt, ngày lập phiếu, mã nhà cung cấp, mã nhân viên lập phiếu và chi tiết phiếu
đặt chứa thông tin các sách được đặt. Đơn giá đối với từng sách được thống
nhất giữa nhà cung cấp và nhà sách.
Nhà sách còn lưu trữ các thông tin về nhà cung cấp: Mã NCC, Tên NCC,
mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại.
Sau khi nhà cung cấp nhận được phiếu đặt sách, sẽ tiến hành kiểm tra và
giao hàng cho nhà sách. Khi nhà cung cấp giao hàng, nhân viên nhà sách sẽ
lập phiếu nhập sách, kiểm tra sô lượng và nhập vào kho. Thông tin phiếu nhập
sách: Số phiếu nhập, ngày lập phiếu, mã nhà cung cấp, mã nhân viên lập
phiếu, mã phiếu đặt sách và chi tiết phiếu nhập chứa thông tin các sách được
nhập. Đơn giá đối với từng sách được tính theo đơn giá ghi trên phiếu đặt
sách. Sau đó sẽ lập phiếu chi để thanh toán cho nhà cung cấp. Thông tin phiếu
chi: Số phiếu chi, ngày lập phiếu, mã nhà cung cấp, mã nhân viên lập phiếu, lý
do chi, tổng số tiền.
Hàng tuần nhà sách làm thống kê (lượng hàng hết, sắp hết, thị trường
cần nhiều) mà có kế hoạch nhập hàng cho phù hợp, lượng hàng bán
được,lượng hàng còn trong quầy, kho.
Nhà sách quản lý việc bán hàng thông qua hóa đơn bán hàng. Cứ ba
tháng, nhà sách làm thống kê sách đã tồn trong kho trên ba tháng kể từ ngày
nhập để có chính sách giảm giá cho phù hợp.

15


16

Sơ đồ chức năng nghiệp vụ
Trong hệ thống nhà sách Nhân Văn quận Tân Bình có các chức năng chính
sau:
Sơ đồ chức năng nghiệp vụ là việc phân rã có thứ bậc đơn giản các chức năng
của hệ thống. Vì vậy, trong mỗi chức năng chính lại có nhiều chức năng con.

Ta có thể mô tả chức năng sơ đồ nghiệp vụ của hệ thống như sau:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ
SÁCH

QUẢN LÝ
BÁN HÀNG

QUẢN LÝ
KHO HÀNG

QUẢN LÝ
NHÂN SỰ

QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH
16


17

17


18

Mô hình ER

18


19

19


20

Mô hình quan hệ

20


21

Ứng dụng công nghệ thông tin
Hướng dẫn sử dụng PowerDesigner:
https://drive.google.com/file/d/0B4E4LKBaIzyLYXBYZmh0RDJSeWc/view?
usp=sharing

Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Moodle:
https://drive.google.com/file/d/0B4E4LKBaIzyLOWpHUHlXUnFoY1E/view?
usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng Imindmaps: http://thinkbuzan.com/how-to-mind-map

Tài liệu tham khảo
http://tailieu.vn/tag/quan-ly-nha-sach.html
http://tailieu.vn/doc/phan-tich-thiet-ke-he-thong-thong-tin-quan-lynha-sach-512109.html
http://luanvan.net.vn/luan-van/do-an-phan-tich-thiet-ke-he-thongquan-ly-sach-53153/

21


22

Phần 3: tổng kết
Thông qua việc thực hiện đề tài, từ khảo sát thực trạng, phỏng vấn tới
phân tích hệ thống thông tin - chúng tôi đã có thêm được nhiều kinh nghiệm,
nâng cao kỹ năng bản thân cũng như khả năng hoạt động nhóm. Vì đây là lần
đầu tiên làm một đề tài nghiên cứu khoa nên trong quá trình thực hiện còn gặp
khó khăn, sai sót. Nhưng với sự góp sức cũng như nỗ lực của cả nhóm đã hoàn
thành đề tài này.

22


23

Phụ lục
Bảng câu hỏi khảo sát

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ HIỆN TRẠNG CỦA NHÀ SÁCH
Chào các bạn!
Chúng tôi là sinh viên của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, TP.HCM. Hiện nay chúng tôi
đang thực hiện khảo sát ý kiến bạn đọc về nhà sách để hoàn thiện đề án tốt nghiệp: “Phân Tích Thiết
Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Nhà Sách Nhân Văn Quận Tân Bình”, mong anh/chị dành ít phút
góp ý kiến để chúng tôi thực hiện đề tài của mình. Xin chân thành cảm ơn!

THÔNG TIN NGƯỜI KHẢO SÁT
Họ Tên:………………………………………………………
Email/Số điện thoại:………………………………………….
Nội Dung Khảo Sát
1.
Theo anh/chị, ngày nay sách đóng vai trò như thế nào trong nghiên cứu ,học tập,lưu
trữ và truyền bá kiến thức?
Rất quan trọng
Không quan trọng
2.
Theo anh/chị,sách điện tử khác sách truyền thống ở điểm nào?
Dễ dàng lưu trữ,chia sẻ,mua bán
Dễ dàng tìm kiếm
Ý kiến khác……………..
3.
Ngày nay nhà sách có ý nghĩa như thế nào?
Là một điều không thể thiếu trong học tập và cuộc sống
Là một kho lưu trữ mỗi khi cần tài liệu để nghiên cứu
Là nơi trưng bày,giới thiệu và kinh doanh sách
Ý kiến khác………………………………………
4.
Hiện nay,hình thức thanh toán của nhà sách là:
Tiền mặt
Thẻ ATM
5.
Trong các nhà sách mà anh/chị tham quan .Anh/chị thấy cách bố trí các khu vực
sách,cách sắp xếp sách,từng danh mục như thế nào?
Khoa học gọn gang
Không có thứ tự
Chỗ nào trống thì để tùy ý
6.
Có một vài nhà sách giới hạn một vài quày không cho khách đứng đọc, bạn cảm thấy
điều đó như thế nào?
Phi lí
Bình thường
Chả quan tâm
Không nên
23


24

7.

Theo anh/chị,những mặt hàng nào được trưng bày trong nhà sách:
Quày /đề mục sách
Dụng cụ hỗ trợ học tập
Mỹ phẩm
Hàng tiêu dung
Quần áo
Màu tô tượng
8.
Theo anh/ chị ,hầu hết các nhà sách hiện nay có những điểm thiêt sót nào?
Thái độ nhân viên
Cách bố trí quày sách
Danh mục sách còn hạn chế
Vệ Sinh
Wifi
9.
Những thiếu sót trên,ảnh hưởng như thế nào đối với nhà sách?
Giảm doanh thu
Gỉảm sự thu hút của khách hàng
Ý kiến khác……………………………………………..
10.
Theo anh/ chị,nhà sách có nên áp dụng chế độ thẻ thành viên giống như bên điện
máy.thế giới di động không?

Không
11.
Hiện nay,có một vài nhà sách không có khu vực riêng để độc giả đọc sách ,anh/chị
cảm thấy điều đó như thế nào?
Không tốt
Chả quan tam
12.
Theo anh/chị,một nhân viên nhà sách cần có những yếu tố nào?
Vui vẻ
Nhiệt tình
Có ngoại hình
13.
Theo anh/chị,để hoàn thành tốt công việc,một nhân viên nhà sách nên có những khả
năng nào sau đây:
Sử dụng thành thạo vi tính
Có khả năng giao tiếp tốt
Biết ngoại ngữ
Ý kiến khác………………………………………
14.
Hiện nay ở nhà sách, ngoài các quày sách và dụng cụ văn phòng phẩm thì còn trưng
bày các mặt hàng như quần áo ,giầy dép hay các loại mỹ phẩm,hảy cho biết suy nghĩ của
anh /chị về vấn đề trên:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………
15.
Theo anh/chị,điều gì làm nên thành công của một nhà sách??
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….
Chúc anh/chị một ngày tốt lành!

24x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×