Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN VÉ TÀU LỬA Ở GA SÀI GÒN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬTLÝ TỰ TRỌNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài nghiên cứu khoa học
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ BÁN VÉ TÀU LỬA Ở GA SÀI GÒN

GVHD: Th.s Nguyễn Ngọc Trang
SVTH: Lương Hoàng Trọng
Huỳnh Ngọc Quyền
Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc
Đặng Minh Quang
Lớp 12CĐ-TP
Nhóm 12
TP.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014


NHẬN XÉT GIÁO VIÊN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ..........
........................................................................................................................... ....................
.................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..........
........................................................................................................................... ....................
................................................................................................................. ..............................
....................................................................................................... ........................................
............................................................................................. ..................................................
................................................................................... ............................................................
......................................................................... ......................................................................
............................................................... ................................................................................
..................................................... ..........................................................................................
........................................... ....................................................................................................
................................. ..............................................................................................................
....................... ........................................................................................................................
.............
..................................................................................................................................... ..........
........................................................................................................................... ....................
................................................................................................................. ..............................
....................................................................................................... ........................................
.............................................................................................


MỤC LỤC
Phần I: Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kế hoạch nghiên cứu

Phần II: Nội dung
Chương 1. Khảo sát thực trạng hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở Ga Sài
Gòn:
1.1. Nghiên cứu bằng bảng câu hỏi:
1.1.1. Phiếu khảo sát
1.1.2. Google doc
1.1.3. Kết quả phiếu khảo sát
1.2. Nghiên cứu bằng bảng phỏng vấn
1.2.1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống

1.2.2. Các bảng phỏng vấn chi tiết
1.2.2.1. Kế hoạch phỏng vấn
1.2.2.2. Phiếu phỏng vấn
Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở Ga Sài Gòn:

2.1. Mô tả hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở Ga Sài Gòn.
2.2. Mô hình phân rã chức năng của hệ thống (BFD)
2.3. Mô hình thực thể - kết hợp (ERD)
2.3. Mô hình logic cho dữ liệu (mô hình dữ liệu quan hệ)
Chương 3. Các ứng dụng công nghệ thông tin

Phần III: Kết luận
Phụ lục
Tài liệu tham khảo


Phần I: Mở Đầu
1. Lý do chọn đề tài:
Hiện nay, xe lửa là một trong những phương tiện vật chuyển quan trọng của
nước ta, nhờ có thệ thống đường sắt nói chung và xe lửa nói riêng đã giúp rất nhiều
cho việc giao thương, buôn bán ở nước ta.Hàng năm số lượng vé tàu được bán ra
không dưới 200.000 vé chỉ tính riêng dịp tết Tết Ất Mùi(2015) đã bán hơn
174.693 vé, do số lượng vé bán ra quá nhiều nên dễ gây ra ùng tắc ở tại các ga.
(http://www.mt.gov.vn/m/tin-tuc/856/35006/tiep-tuc-nghien-cuu-de-hoan- thienhe-thong-ban-ve-tau-dien-tu-theo-huong-dem-lai-su-thuan-loi-nhat-cho- nguoidan.aspx)
Ga Sài Gòn cũng thường xuyên chịu bị cảnh ùng tắc nhất là vào các dịp lễ
tết. Để khắc phụ tình trạng ùng tắc tại ga thì cần phải có nhiều biện pháp khác.như
bán vé tàu qua mạng đồng thời bán vé tàu tại ga. Để đạt được hiệu quả cao, tất cả
đều phụ thuộc vào hệ thống thông tin của ga Sài Gòn.
Hệ thống thông tin là một trong những ứng dụng có tính cần thiết nhất của
mỗi doanh nghiệp,công ty hoặc bất kỳ tổ chức nào. Giúp trong việc quản trị nội bộ,
hệ thống thông tin sẽ giúp đạt được được sự thống nhất trong hành động, duy trì
sức mạnh của tổ chức, đạt được lợi thế cạnh tranh ,nắm bắt được nhiều thông tin về
khách hàng hoặc cải tiến dịch vụ,nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà phát triển.
Khi làm một đề tài nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho chúng em nâng cao nhiều
kỹ năng như:
 Nâng cao khả năng làm việc nhóm của mỗi thành viên trong nhóm, phát huy
được điểm mạnh, cách chuyền đạt ý kiến và thu nhận thông tin của mỗi cá
nhân. Làm việc nhóm giúp cho sinh viên có ý thức và trách nhiệm, thêm vào
đó à kỹ năng tra cứu tư liệu và phương pháp phân tích.
 Biết cách làm một đề tài nghiên cứu khoa học quy mô nhỏ.
 Có ý thức đào sâu suy nghĩ, tập cách tư duy để tự nghiên cứu giải quyết một
vấn đề.
Những kỹ năng trên sẽ là hành trang hữu ít sau khi chúng em ra trường.cũng vì
lý do đó chúng em quyết định chọn đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống thông
tin quản lý bán vé tàu lửa ở ga Sài Gòn”.


2. Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở ga Sài Gòn.
3. Đối tượng nghiên cứu
Hệ thống quản lý bán vé tàu lửa ở ga Sài Sòn.
4. Kế hoạch nghiên cứu
STT

Nhiệm vụ

Phân Công

Thời Gian

Sản Phẩm Dự
Kiến

1

Chọn đề tài

Lương Hoàng Trọng

Từ 13/9/2014

nghiên cứu, Khảo

Huỳnh Ngọc Quyền

Đến 4/10/2014

sát thực trạng
2

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc

Tên đề tài

Đặng Minh Quang

Tìm 5 tiêu chí

Lương Hoàng Trọng

Từ4/10/2014

khảo sát

Huỳnh Ngọc Quyền

Đến 11/10/2014

5 tiêu chí khảo sát

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc

3

Đặt câu hỏi và lập

Đặng Minh Quang
Lương Hoàng Trọng

Từ 11/10/2014

phiếu khảo sát

Huỳnh Ngọc Quyền

Đến 25/10/2014

Kết quả khảo sát

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc

4

Tổng hợp & vẽ

Đặng Minh Quang
Đặng Minh Quang

Từ 25/10/2014

Mô hình kết quả

Đến 1/11/2014

khảo sát theo 5

Huỳnh Ngọc Quyền

Từ 1/11/2014

tiêu chí
Phiếu kết quả

Đặng Minh Quang

Đến 8/11/2014

phỏng vấn

Mô tả hệ thống

Lương Hoàng Trọng

Từ 15/11/2014

Mô tả hệ thống

thông tin

Huỳnh Ngọc Quyền

Đến 22/11/2014

biểu đồ kết quả
5

6

khảo sát.
Đi phỏng vấn

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc
Đặng Minh Quang

7

Phân tích và thiết
kế hệ thống thông

Lương Hoàng Trọng

Từ 22/11/2014

Mô hình phân rã

Đến 29/11/2014

chức năng của hệ


tin

thống(BFD)

Vẽ sơ đồ dữ liệu

Mô hình thực thể-kết
hợp (ERD)
Mô hình luồng dữ

8

Tổng hợp tất cả,

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc

6/12/2014

liệu
Báo Cáo Nghiên

Soạn báo cáo

Đặng Minh Quang

(Tuần 14)

Cứu Khoa Học

nghiên cứu khoa
học.
Thông báo cho
nhóm & chỉnh sửa

5. Phương nghiên cứu
- Phương pháp hỏi (phỏng vấn).
- Phương pháp khảo sát.
- Phương pháp thống kê.

Phần II: Nội dung
Chương 1. Khảo sát thực trạng:


1.1. Nghiên cứu bằng bảng câu hỏi:
Kết quả khảo sát: Nhóm phát ra 120 phiếu và thu lại 71 phiếu , trong đó có 1
phiếu không hợp lệ , còn lại 70 phiếu hợp lệ.
+ Tiêu chí 1 – Khảo sát về trang thiết bị :
Có 46 phiếu cho rằng trang thiết bị là bình thường như những ga tàu lửa khác.
Có 10 phiếu cho rằng trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu.
Có 14 phiếu cho rằng lỗi thời không đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

+ Tiêu chí 2 - chất lượng phục vụ của nhân viên :
Có 12 phiếu cho ý kiến về thái độ phục vụ không tốt của nhân viên tại ga tàu.
Có 58 phiếu tỏ thái độ hài lòng về sự phục vụ của các nhân viên ở ga tàu.

+ Tiêu chí 3 – Hình thức thanh toán vé tàu :
Có 49 phiếu góp ý kiến muốn ga thanh toán bằng tài khoản ngân hàng.


Còn 21 phiếu vẫn muốn giữ hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

+ Tiêu chí 4 – Giá vé phù hợp với người dân :
Có 8 phiếu cho là giá vé tàu chưa phù hợp với ngưởi dân lao động.
Còn 62 phiếu hài lòng về giá vé tàu hiện nay.

+ Tiêu chí 5 – Thay đổi phương tiện duy chuyển.
Có 53 phiếu vẫn muốn di chuyển bằng phương tiền truyền thống là xe lửa.
Còn 17 phiếu muốn thay đổi phương tiện khác.


1.2. Nghiên cứu bằng bảng phỏng vấn:
1.2.1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống:
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống
Hệ thống: Quản lý Bán vé tàu hỏa
Người Lập: Nhóm 8
Ngày lập: 05/03/2014
STT
Chủ Đề
Ngày Bắt Đầu
Ngày Kết Thúc
1

Tổ chức - hành chính

01/11/2014

8/11/2014

2

Kế toán

01/11/2014

8/11/2014

3

Kỹ thuật

01/11/2014

8/11/2014

4

Kế hoạch

01/11/2014

8/11/2014

5

Đội vé

01/11/2014

8/11/2014

1.2.2. Các bảng phỏng vấn chi tiết:
1.2.2.1. Kế hoạch phỏng vấn:


Kế Hoạch Phỏng Vấn
Người được hỏi: Đinh Văn Sang
Người phỏng vấn: Đặng Minh Quang
Địa điểm: 01 Nguyễn Thông, Phường 9,Quận
Thời gian hẹn: ngày 08/11/2014.
3,TP. Hồ Chí Minh

Thời điểm bắt đầu: 8h ngày 08/11/2014.
Thời điểm kết húc: 8h35’ ngày 08/11/2014.

Đối Tượng: phó giám đốc
Chương Trình

Ước lượng thời gian

1 Giới thiệu
2 Tổng quan về dự án thực hiện
3 Phỏng vấn các vấn đề liên quan:
• Câu 1:
• Câu 2:
• Câu 3:
• Câu 4:
• Câu 5:
-Tổng hợp các nội dung chính.
-Ý kiến của người được hỏi:
-Kết thúc :
3 phút
3 phút
5 phút
7 phút
2 phút
15 phút

Kết thúc phỏng vẫn:
(Tổng thời gian dự kiến:35)
KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN
Người được hỏi: Trần Văn Vinh
Người phỏng vấn: Đặng Minh Quang
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP. Thời gian hẹn : 9h ngày 8/11/2014
Hồ Chí Minh
Thời điểm bắt đầu: 10h20’ ngày 8/11/2014
Thời điểm kết thúc: 11h10’ ngày 8/11/2014
Đối tượng: Đội vé
Vai trò: quản lý phòng bán vé .
Chương trình:
Ước lượng thời gian:
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án:
-Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập: Cơ cấu tổ chức các phòng

• Câu 1:
• 1 phút
• Câu 2:
• 2 phút
• Câu 3:
• 2 phút
• Câu 4:
• 30 phút
• Câu 5:
• 10 phút
• Câu 6:
• 3 phút
• Câu 7:
• 2 phút
-Tổng hợp các nội dung chính.
-Ý kiến của người được hỏi:
-Kết thúc :
Tổng cộng: 50 phút


KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN
Người được hỏi: Phạm Minh Tuấn.
Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP. Thời gian hẹn : 13h ngày 08/11/2014
Hồ Chí Minh
Thời điểm bắt đầu: 13h10’ ngày 08/11/2014
Thời điểm kết thúc: 14h ngày 08/11/2014
Đối tượng: Phòng Kỹ thuật.
Vai trò: trưởng phòng kỹ thuật.
Chương trình:
Ước lượng thời gian:
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án:
-Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập: Cơ cấu tổ chức các phòng kế
hoạch
-phỏng vấn các vấn đề liên quan:
• Câu 1:
• 1 phút
• Câu 2:
• 2 phút
• Câu 3:
• 2 phút
• Câu 4:
• 35 phút
• Câu 5:
• 5 phút
• Câu 6:
• 3 phút
-Tổng hợp các nội dung chính.
• 2 phút
-Ý kiến của người được hỏi:
-Kết thúc:

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN
Người được hỏi: Nguyễn Thị Hương
Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP. Thời gian hẹn : ngày 08/11/2014
Hồ Chí Minh
Thời điểm bắt đầu: 14h10’ ngày 03/03/2014
Thời điểm kết thúc: 14h45’ ngày 03/03/2014
Đối tượng: Phòng kế toán.
Vai trò: trưởng phòng kế toán.
Chương trình:
Ước lượng thời gian:
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án:
-Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập: Cơ cấu tổ chức các phòng kế
hoạch
-phỏng vấn các vấn đề liên quan:
• Câu 1:
• 1 phút
• Câu 2:
• 2 phút
• Câu 3:
• 20 phút
• Câu 4:
• 5 phút


• 3 phút
• 2 phút

-Tổng hợp các nội dung chính.
-Ý kiến của người được hỏi:
-Kết thúc :

Tổng cộng:35 phút

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN
Người được hỏi: Nguyễn Thị Tuyết
Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP. Thời gian hẹn : 8/11/2014
Hồ Chí Minh
Thời điểm bắt đầu: 8h Ngày 8/11/2014
Thời điểm kết thúc: 8h35’ Ngày 8/11/2014
Đối tượng: Trưởng Phòng kế hoạch.
Vai trò: trưởng phòng kế hoạch.
Chương trình:
Ước lượng thời gian:
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án:
-Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập: Cơ cấu tổ chức các phòng kế
hoạch
-phỏng vấn các vấn đề liên quan:
• Câu 1:
• 1 phút
• Câu 2:
• 2 phút
• Câu 3:
• 20 phút
• Câu 4:
• 5 phút
• Câu 5:
• 3 phút
-Tổng hợp các nội dung chính.
• 2 phút
-Ý kiến của người được hỏi:
-Kết thúc :
Tổng cộng:35 phút

Bảng phỏng vấn chi tiết
Người được hỏi: Đinh Văn Sang
Địa Chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận
3,TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng: Phó giám đốc
Dữ liệu cần thu thập: cơ cấu tổ chức phòng ban

Người phỏng vấn: Đặng Minh Quang
Thời gian hẹn: ngày 08/11/2014.

Thời điểm bắt đầu: 8h ngày 08/11/2014.
Thời điểm kết húc: 8h45’ ngày 08/11/2014.
Vị trí: phó giám đốc


Chương trình:
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án:
-Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập: Cơ cấu tổ chức các phòng ban.
-phỏng vấn các vấn đề liên quan:
Câu 1: xin ông cho biết các cơ cấu tổ chức chính
trong nhà ga gồm có mấy bộ phận?

Câu2: anh có thể cho biết bộ phận kỹ thuật chia
làm mấy bộ phận?

Trả lời:
Gồm rất nhiều bộ phận như:phòng tổ chức hành
chính, tài chính kế toán, kế hoạch kỹ thuật- an toàn
vận tải, đội chạy tàu, đội vé, đội bảo vệ, tổ khách
vận, tổ hành lý- hóa vận, tổ y tế môi trường, tổ
dịch vụ, tổ bán hàng.
Trả lời: gồm 2 bộ phận :
-sửa chửa tàu
-nhân viên IT

Câu 3 : Đội vé chia làm mấy bộ phận
Trả lời: bộ phận soát vé và bộ phận bán vé
Câu 4: phòng tổ chức hành chính gồm mấy bộ
phận thưa ông ?

Trả lời : gồm 1 bộ phận chuyên biệt về hành chính

Câu 5: Ông có thể cho biết phòng kế toán và
phòng kế hoạch mỗi phòng gồm mấy bộ phận?

Trả lời: mỗi phòng chỉ có một bộ phận

-Tổng hợp các nội dung chính.
-Ý kiến của người được hỏi:
-Kết thúc thu thập ý kiến người được hỏi
Tổng cộng: 45 phút

Bảng phỏng vấn chi tiết
Người được hỏi: Trần Văn Vinh
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP.
Hồ Chí Minh
Đối tượng: Trưởng phòng Đội vé
Chương trình:
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án:
-Tổng quan về phỏng vấn:

Người phỏng vấn: Đặng Minh Quang
Thời gian hẹn : 9h ngày 8/11/2014
Thời điểm bắt đầu: 13h’ ngày 8/11/2014
Thời điểm kết thúc: 13h50 ngày 8/11/2014
Vai trò: quản lý phòng bán vé .


Chủ đề sẽ đề cập: Cơ cấu tổ chức các phòng


• Câu1: anh có thể cho biết bộ phận bán vé
chia làm mấy bộ phận,và có tất cả bao
nhiêu quầy bán vé?

Trả lời:
- bộ phận bán vé chúng tôi được chia làm 2 bộ
phận đó là:
+bộ phận thống kê vé
+bộ phận bán,trả vé -đội
vé có 6 quầy bán vé.

• Câu 2: chức năng của từng bộ phận như thế Trả Lời:
nào thưa anh?

- Bộ phận bán và trả vé thì chủ yếu là phục

• Câu 3: Vậy đối tượng mua vé có được

miễn giảm gì không so với giá vé quy định

vụ quy trình bán vé gồm có bán và nhận
đặt vé của khách hàng,bộ phận trả vé sẽ có
trách nhiệm là kiểm tra vé ,thông tin khách
hàng, cập nhật lại loại vé tàu.
Bộ phận còn lại sẽ kiểm kê lại số vé đã
bán được trong ngày cũng như các vé
được trả lại để lập lại danh sách của các
ghế còn trống.

Trả Lời: Tùy từng loại đối tượng chúng tôi sẽ có
ưu tiên cụ thể khác nhau: như trẻ em dưới 5 tuổi
thì được miễn phí hoàn toàn, hoặc đi theo số lượng
người…

• Câu 4: Nếu trả vé thì sẽ được hoàn tiền bao
nhiêu so với giá gốc thưa anh?

Trả Lời: Tùy theo mức giá vé, số ngày hoàn vé
sau khi đã mua chúng tôi sẽ có mức hoàn trả lại
cho khách hàng lại bao nhiêu tiền so với vé.

• Câu 5: xin anh cho biết ,ở thời điểm bình
thường vé được bán nhanh hay chậm ?
những thời điểm nào vé bán nhanh nhất.

Trả lời: đa số khách mua vé về đêm,ở những thời
điểm như tết,những ngày lễ.... khách mua vé
nhiều.

• Câu 6: Anh cho em hỏi,chỗ mình có

Trả lời:
Khách hàng mua vé trực tiếp ớ ga,ngoài ra có thể
mua vé trên mang ,và gọi điện thoại trực tiếp cho
nhân viên bán vé,và thanh toán bằng chuyển
khoản.
Tổng cộng: 50 phút

chương trình mua vé trên online hay trên
các phương tiện khác không? Nếu có thì
phương thức thanh toán ra sao ?

Bảng phỏng vấn chi tiết


Người được hỏi: Phạm Minh Tuấn.
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP.
Hồ Chí Minh
Đối tượng: phòng kỹ thuật
Chương trình:
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án:
-Tổng quan về phỏng vấn:
- Chủ đề: Cơ cấu tổ chức các phòng phòng kỹ
thuật.
Câu 1: xin Anh cho biết công việc của của phòng
kỹ thuật là gì?

Câu 2:Theo Anh Phòng Kỹ thuật được chia thành
mấy bộ phận?

Câu 3:Xin Anh cho biết, một người trính độ như
thế nào mới làm được nhân viên kỹ thuật?

Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Thời gian hẹn : 13h ngày 08/11/2014
Thời điểm bắt đầu: 13h10’ ngày 08/11/2014
Thời điểm kết thúc: 14h ngày 08/11/2014
Vai trò: Trưởng phòng kỹ thuật

Trả Lời: Công việc của chúng tôi là : sửa chữa
tàu,quản lý mạng,bảo hành thiết bị,kiểm tra thiết
bị....
Trả lời:
- Phòng kỹ thuật chia làm 2 bộ phận:
+ sửa chữa tàu.
+ IT.
Trả Lời:
- Đối với Nhân viên kỹ thuật cần có bẳng
như:
+ đối với NV sửa chữa tàu phài có
bằng kỹ thuật tàu, và các bằng cấp
khác.

+ IT: phải có kinh nghiệm,và các bằng cấp
khác..

Câu 4: Anh cho Em hỏi,hệ thống máy tính đang
dùng cấu hình như thế nào?

Câu 5: mỗi lần gặp sự cố nhân viên mình sẽ làm
gì?

Trả Lời: Hiện tại hệ thống máy tính đang sài hệ
điều hành windows 7

Trả lời:

- Khi gặp sự cố ,chúng tôi bật đèn báo

động ,báo trưởng phòng KT, huy động
nhân viên KT nhanh chóng sửa chữa.

Câu 6:Với thời đại hiện đại hóa như ngày
nay ,không biết Anh có dự định thay đổi
trang thiết bị ,máy móc hay không?
-Tổng hợp các nội dung chính.

Trả lời:
Khi máy móc hưng ,chúng tôi sẻ thay thế
máy khác,nhưng phần mêm không thể thay thế.


-Ý kiến của người đượchỏi:
-Kết thúc thỏa thuận
Tổng cộng: 45 phút

Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi : Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP.
Hồ Chí Minh
Đối tượng: Phòng kế hoạch
Chương trình:
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án:
-Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập: Cơ cấu tổ chức các phòng kế
toán
-phỏng vấn các vấn đề liên quan:
• Câu 1: xin chị cho biết công việc của của
phòng kế hoạch là gì?

• Câu 2: xin chị cho biết thêm về việc cập
nhật các thông tin chung là cập nhật về
thông tin gì?

• Câu 3: xin chị cho biết nếu theo lịch trình

tàu chạy nếu số toa còn trống quá nhiều thì
sẽ sắp xếp chạy như thế nào là phù hợp?

Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Thời gian hẹn : 8h ngày 03/03/2014
Thời điểm bắt đầu: 8h10’ ngày 03/03/2014
Thời điểm kết thúc: 8h45’ ngày 03/03/2014
Vai trò: Trưởng Phòng kế toán.
Ước lượng thời gian:

Trả lời: cập nhât, thống kê về bảng giá vé, chuyến
tàu, lịch trình khởi hành, và cập nhật các thông tin
chung.
Trả lời: cập nhật về số hiệu tàu, điểm đến và số
lượng toa còn trống.
Trả lời: nếu tàu chạy xuất phát trước tàu sau mà
chưa đủ vé thì ngưng không bán vé của tàu chạy
lịch trình sau để đủ số lượng, thì mới tiếp tục chạy
lịch trình kế tiếp.

• Câu 4: Xin chị cho biết ,làm sao để khách

hàng và nhân viên biết lịch trình của tàu
chạy?
-Tổng hợp các nội dung chính.

Trả lời: Chúng tôi lập lịch trình tàu khởi hành, vào
đầu tháng ,và cho hiện thị lên bảng, để nhân viên
và khách hàng biết.

-Ý kiến của người được hỏi:
-Kết thúc
Tổng cộng: 35 phút

Bảng phỏng vấn chi tiết


Người được hỏi : Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP.
Hồ Chí Minh
Đối tượng: Phòng kế toán.
Chương trình:
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án:
-Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập: Cơ cấu tổ chức các phòng kế
toán
-phỏng vấn các vấn đề liên quan:
• Câu 1: xin chị cho biết công việc của của
phòng kế hoạch là gì?

• Câu 2: xin chị cho biết thêm về việc cập
nhật các thông tin chung là cập nhật về
thông tin gì?

• Câu 3: xin chị cho biết nếu theo lịch trình

tàu chạy nếu số toa còn trống quá nhiều thì
sẽ sắp xếp chạy như thế nào là phù hợp?

Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Thời gian hẹn : 14h ngày 03/03/2014
Thời điểm bắt đầu: 14h10’ ngày 03/03/2014
Thời điểm kết thúc: 14h45’ ngày 03/03/2014
Vai trò: Trưởng Phòng kế toán.
Ước lượng thời gian:

Trả lời: cập nhât, thống kê về bảng giá vé, chuyến
tàu, lịch trình khởi hành, và cập nhật các thông tin
chung.
Trả lời: cập nhật về số hiệu tàu, điểm đến và số
lượng toa còn trống.
Trả lời: nếu tàu chạy xuất phát trước tàu sau mà
chưa đủ vé thì ngưng không bán vé của tàu chạy
lịch trình sau để đủ số lượng, thì mới tiếp tục chạy
lịch trình kế tiếp.

• Câu 4: Xin chị cho biết ,làm sao để khách

hàng và nhân viên biết lịch trình của tàu
chạy?
-Tổng hợp các nội dung chính.

Trả lời: Chúng tôi lập lịch trình tàu khởi hành, vào
đầu tháng ,và cho hiện thị lên bảng, để nhân viên
và khách hàng biết.

-Ý kiến của người được hỏi:
-Kết thúc
Tổng cộng: 35 phút


Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin:
2.1. Mô tả hệ thống:
 Khi khách đến mua vé thì liên hệ với nhân viên bán vé, nhân viên yêu cầu

khách đăng ký các thông tin như: Họ và tên, cmnd, số điện thoại liên lạc…
Khách hàng có thể mua vé trực tiếp hoặc mua vé qua website. Khách hàng có thể
mua vé đơn hoặc mua vé cho tập thể.
 Quản lý thông tin khách hàng: Chương trình sẽ lưu lại các thông tin của khách

hàng như: cmnd, họ tên, số điện thoại. Các thông tin này sẽ được lưu lại 1 lần
những lần sau nếu khách hàng tiếp tục mua vé thì thông tin sẽ được lấy trong dữ
liệu của chương trình, tất nhiên khách có quyền thay đổi thông tin của mình như là
số điện thoại, đôi khi là tên. Khách hàng muốn mua vé tập thể thì phải ký hợp
đồng, khi đã ký hợp đồng vận chuyển mua vé tập thể phải mua vé chậm nhất là 15
ngày trước ngày tàu chạy. Nếu quá thời hạn trên, các ga được phép bán vé hoặc trả
lại chỗ.


Khi khách hàng đến mua vé: Sau khi đăng kí thông tin, nhân viên sẽ hỏi khách
địa điểm muốn đi, thời gian đi, tàu nhanh hay chậm, hạng vé muốn mua và vé khứ
hồi nếu có. Nếu tàu khách lựa chọn đã hết hạng vé mà khách muốn mua thì nhân
viên sẽ giới thiệu hạng vé khác cho khách, hoặc nếu tàu đã hết vé thì nhân viên sẽ
giới thiệu tàu khác cho khách. Những thông tin về vé tàu sẽ được lưu lại để nhân
viên kiểm soát vé kiểm soát sau này.Vận chuyển hành lý: Đối với khách hàng mua vé người lớn thì được mang theo
tối đa 20kg hành lý, trẻ em mua nữa vé thì 10kg. Hành lý sẽ được lưu lại thông tin
như khối lượng, hành lý của khách hàng nào, đi từ đâu đến đâu, mã tàu đi và thời
gian đi. Hành lý được để trong toa hành lý và được trả khi khách đến nơi.Khi kiểm soát vé: Sẽ có nhân viên kiểm tra vé trong quá trình di chuyển. Nếu
khách không có vé hoặc làm mất thì sẽ bị phạt theo quy định.


2.2. Mô hình phân rã chức năng của hệ thống (BFD):


2.3. Mô hình thực thể - kết hợp (ERD):

2.4. Mô hình luồng dữ liệu:


Chương 3. Ứng dụng công nghệ thông tin:
Chương trình Gower Designer.
Chương trình Google Docs.
Chương trình Imindmap.Phần III: Kết luận
Ga Sài Gòn là một trong những ga xe lửa lớn nhất nước ta. Dù những năm qua đã
có nhiều cải tiến về dịch vụ bán vé ,áp dụng công nghệ thông tin nhưng khi tới những dịp
lễ tết vẫn còn tình trạng ùng tắc , và quá tải. khi mua vé qua mạng cũng bị nhiều trường
hợp mất vé hoặc không mua được vé.
Cần phải cải tiến nhiều hơn về mặt bán vé và tăng cường nhiều hơn những hình
thức bán vé khác, đặc biệt là các dịp lễ tết, người dân sử dụng tàu lửa làm phương tiện di
chuyển rất nhiều.
Đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở Ga Sài Gòn”
gây ra không ít khó khăn cho nhóm chúng em, từ quá trình khảo sát, phỏng vấn , tới việc
mô tả và xây đựng sơ đồ. Nhưng trong qua trình làm đề tài chúng em không những học
được nhiều kỹ năng cho bản thân mà còn học được sự kỹ luật , tinh thân tập thể , và hỉu
rõ hơn về những lợi ít khi làm việc nhóm mà khi làm đơn lẻ mỗi cá nhân không thể đạt
được.
Cùng với sự cố gắng của nhóm chúng em cộng với sự giúp đỡ của cô và các bạn,
chúng em cũng đã hoàn thành đề tài của mình.
Xin trân thành cảm ơn cô Nguyễn Ngọc Trang đã hướng dẫn chúng em thực hiện
đề tài này và cũng cảm ơn các bạn đã giúp đỡ nhóm trong thời gian qua. Xin cảm ơn.

Phục Lục
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế: hướng cấu trúc và hướng đối tượng, Nhà
xuất bản Thống kê, 2002.
2. Nguyễn Văn Vỵ, Giáo trính Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin, Nhà xuất
bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Sách Đại học-Dạy nghề, Hà Nội.
3. Tô Văn Nam, Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam, 2007
4. GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn, Đi vào nghiên cứu khoa học,2011
5. Thạc Bình Cường, Phân tích và thiết kế hệ thống, Nhà xuất bản Thống Kê,
2004

Phiếu Khảo Sát


Nhằm phục vụ cho việc bán vé tàu một cách nhanh chóng và tốt hơn. Xin bạn vui
lòng trả lời những câu hỏi dưới đây. Một số câu hỏi có nhiều phương án lựa chọn,
bạn có thể chọn nhiều phương án trả lời trong một câu hỏi, chỉ cần nó không mâu
thuẫn với nhau. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn.
1/ Bạn đánh giá thế nào về việc mua vé tàu hiện nay
o
Tốt
o

Bình thường

o

Kém

2/ Bạn thích mua vé tàu theo hình thức nào
o
Mua trực tiếp
o

Đặt vé qua mạng

3/ khi mua vé tàu bạn gặp phải khó khăn gì ?

4/ Bạn thường đặt vé vào thời gian nào trong năm?
o
Tháng 1 - 3
o

Tháng 4 - 6

o

Tháng 7 - 9

o

Tháng 10 - 12

5/ Bạn muốn thanh toán vé theo hình thức nào?
o
Giao dịch online bằng tài khoản ngân hàng
o

Trả tiền mặt

6/ Bạn đánh giá thế nào về phong cách làm việc của đội ngũ nhân
viên của chúng tôi
o
Chuyên nghiệp
o

Tốt

o

kém


7/ Khi mua vé tàu bạn quan tâm những điều gì ?

8/ Khi đặt vé qua mạng, bạn muốn thời gian giao vé tối đa là bao
nhiêu ngày?
o
1 ngày
o

2 ngày

o

3 ngày

o

Other:

9/ Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn có quan tâm đến chương
trình ưu đãi dành cho khách hàng hay không?
o

o

Không

10/ Bạn thấy giá vé hiện tại của chúng tôi phát hành giá cả như thế
nào, có phù hợp với khách hàng hay không ?
o

o

Không

11/ Giá cả các dịch vụ, tiện nghi trên tàu có tạo cảm giác thoải mái
cho khách hàng hay không?
o

o

Không

12/ Bạn cảm thấy hệ thống thông tin trang bị trên tàu hỏa có đáp
ứng được nhu cầu của khách hàng hay không?
o
Không, vì đã lỗi thời
o

Tốt, đáp ứng được nhu cầu

o

Bình thường nhưng vẫn còn chậm với hiện nay

13/ Nếu chúng tôi mở các tuyến đi đến các địa điểm du lịch bạn sẽ
ủng hộ chúng tôi chứ ?
o

o

Không


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×