Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN VÉ TÀU LỬA GA SÀI GÒN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài nghiên cứu khoa học
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ BÁN VÉ TÀU LỬA Ở GA SÀI GÒN

GVHD: Th.s Nguyễn Ngọc Trang
SVTH: Lương Hoàng Trọng
Huỳnh Ngọc Quyền
Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc
Đặng Minh Quang


NHẬN XÉT GIÁO VIÊN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..........
........................................................................................................................... ....................
.................................................................................................................

..................................................................................................................................... ..........
........................................................................................................................... ....................
................................................................................................................. ..............................
....................................................................................................... ........................................
............................................................................................. ..................................................
................................................................................... ............................................................
......................................................................... ......................................................................
............................................................... ................................................................................
..................................................... ..........................................................................................
........................................... ....................................................................................................
................................. ..............................................................................................................
....................... ........................................................................................................................
.............
..................................................................................................................................... ..........
........................................................................................................................... ....................
................................................................................................................. ..............................
....................................................................................................... ........................................
.............................................................................................

2


MỤC LỤC
Phần I: Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kế hoạch nghiên cứu

Phần II: Nội dung
Chương 1. Khảo sát thực trạng hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở Ga Sài
Gòn:
1.1. Nghiên cứu bằng bảng câu hỏi:
1.1.1. Phiếu khảo sát
1.1.2. Google doc
1.1.3. Kết quả phiếu khảo sát
1.2. Nghiên cứu bằng bảng phỏng vấn
1.2.1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống
1.2.2. Các bảng phỏng vấn chi tiết

1.2.2.1. Kế hoạch phỏng vấn
1.2.2.2. Phiếu phỏng vấn
Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở Ga Sài Gòn:

2.1. Mô tả hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở Ga Sài Gòn.
2.2. Mô hình phân rã chức năng của hệ thống (BFD)
2.3. Mô hình thực thể - kết hợp (ERD)
2.3. Mô hình logic cho dữ liệu (mô hình dữ liệu quan hệ)
Chương 3. Các ứng dụng công nghệ thông tin

Phần III: Kết luận
Phụ lục
Tài liệu tham khảo, Phiếu Khảo Sát
3


Sơ đồ tư duy

Phần I: Mở Đầu
1. Lý do chọn đề tài:
Hiện nay, xe lửa là một trong những phương tiện vật chuyển quan trọng của
nước ta, nhờ có thệ thống đường sắt nói chung và xe lửa nói riêng đã giúp rất nhiều
cho việc giao thương, buôn bán ở nước ta.Hàng năm số lượng vé tàu được bán ra
không dưới 200.000 vé chỉ tính riêng dịp tết Tết Ất Mùi(2015) đã bán hơn
174.693 vé, do số lượng vé bán ra quá nhiều nên dễ gây ra ùng tắc ở tại các ga.
(http://www.mt.gov.vn/m/tin-tuc/856/35006/tiep-tuc-nghien-cuu-de-hoan- thienhe-thong-ban-ve-tau-dien-tu-theo-huong-dem-lai-su-thuan-loi-nhat-cho- nguoidan.aspx)
Ga Sài Gòn cũng thường xuyên chịu cảnh ùng tắc nhất là vào các dịp lễ tết.
Để khắc phụ tình trạng ùng tắc tại ga thì cần phải có nhiều biện pháp khác.như bán
vé tàu qua mạng đồng thời bán vé tàu tại ga. Để đạt được hiệu quả cao, tất cả đều
phụ thuộc vào hệ thống thông tin của ga Sài Gòn.
Hệ thống thông tin là một trong những ứng dụng có tính cần thiết nhất của
mỗi doanh nghiệp,công ty hoặc bất kỳ tổ chức nào. Giúp trong việc quản trị nội bộ,
hệ thống thông tin sẽ giúp đạt được được sự thống nhất trong hành động, duy trì
sức mạnh của tổ chức, đạt được lợi thế cạnh tranh ,nắm bắt được nhiều thông tin về
khách hàng hoặc cải tiến dịch vụ,nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà phát triển.
Khi làm một đề tài nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho chúng em nâng cao nhiều
kỹ năng như:
 Nâng cao khả năng làm việc nhóm của mỗi thành viên trong nhóm, phát huy
được điểm mạnh, cách chuyền đạt ý kiến và thu nhận thông tin của mỗi cá
nhân. Làm việc nhóm giúp cho sinh viên có ý thức và trách nhiệm, thêm vào
đó à kỹ năng tra cứu tư liệu và phương pháp phân tích.
 Biết cách làm một đề tài nghiên cứu khoa học quy mô nhỏ.
 Có ý thức đào sâu suy nghĩ, tập cách tư duy để tự nghiên cứu giải quyết một
vấn đề.
Những kỹ năng trên sẽ là hành trang hữu ít sau khi chúng em ra trường.cũng vì
lý do đó chúng em quyết định chọn đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống thông
tin quản lý bán vé tàu lửa ở ga Sài Gòn”.

4


2. Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở ga Sài Gòn.
3. Đối tượng nghiên cứu
Hệ thống quản lý bán vé tàu lửa ở ga Sài Sòn.
4. Kế hoạch nghiên cứu
STT

Nhiệm vụ

Phân Công

Thời Gian

Sản Phẩm Dự
Kiến

1

Chọn đề tài

Lương Hoàng Trọng

Từ 13/9/2014

nghiên cứu, Khảo

Huỳnh Ngọc Quyền

Đến 4/10/2014

sát thực trạng
2

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc

Tên đề tài

Đặng Minh Quang

Tìm 5 tiêu chí

Lương Hoàng Trọng

Từ4/10/2014

khảo sát

Huỳnh Ngọc Quyền

Đến 11/10/2014

5 tiêu chí khảo sát

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc

3

Đặt câu hỏi và lập

Đặng Minh Quang
Lương Hoàng Trọng

Từ 11/10/2014

phiếu khảo sát

Huỳnh Ngọc Quyền

Đến 25/10/2014

Kết quả khảo sát

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc

4

Tổng hợp & vẽ

Đặng Minh Quang
Đặng Minh Quang

biểu đồ kết quả
5

6

khảo sát.
Đi phỏng vấn

Mô tả hệ thống

Huỳnh Ngọc Quyền

Lương Hoàng Trọng

thông tin

Từ 25/10/2014

Mô hình kết quả

Đến 1/11/2014

khảo sát theo 5

Từ 1/11/2014

tiêu chí
Phiếu kết quả

Đến 8/11/2014

phỏng vấn

Từ 15/11/2014

Mô tả hệ thống

Đến 22/11/2014

5


7

Tìm hiểu về Power

Huỳnh Ngọc Quyền

Designer

Từ 15/11/2014

Giới thiệu và

Đến 22/11/2014

hướng dẫn sử
dụng Power

Designer

8

Tìm hiểu về

Đặng Minh Quan

Chương trình

Từ 15/11/2014

Giới thiệu và

Đến 22/11/2014

hướng dẫn sử
dụng Google

Google Docs.

Docs.

7

Tìm Hiểu

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc

Imindmap và vẽ sơ

Từ 15/11/2014

File PowerPoint

Đến 22/11/2014

giới thiệu,hướng

đồ tư duy

dẫn sử dụng
Imindmap và sơ
đồ tư duy

8

Phân tích và thiết

Lương Hoàng Trọng

Từ 22/11/2014

Mô hình phân rã

kế hệ thống thông

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc

Đến 29/11/2014

chức năng của hệ

tin

thống(BFD)

Vẽ sơ đồ dữ liệu

Mô hình thực thể-kết
hợp (ERD)
Mô hình luồng dữ

9

Tổng hợp tất cả,

Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc

Soạn báo cáo
nghiên cứu khoa
học.
Thông báo cho
nhóm & chỉnh sửa

6

6/12/2014

liệu
Báo Cáo Nghiên

(Tuần 14)

Cứu Khoa Học


5. Phương nghiên cứu
- Phương pháp hỏi (phỏng vấn).
- Phương pháp khảo sát.
- Phương pháp thống kê.

7


Phần II: Nội dung
Chương 1. Khảo sát thực trạng:
1.1. Nghiên cứu bằng bảng câu hỏi:
Kết quả khảo sát: Nhóm phát ra 120 phiếu và thu lại 71 phiếu , trong đó có 1
phiếu không hợp lệ , còn lại 70 phiếu hợp lệ.
+ Tiêu chí 1 – Khảo sát về trang thiết bị :
Có 46 phiếu cho rằng trang thiết bị là bình thường như những ga tàu lửa khác.
Có 10 phiếu cho rằng trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu.
Có 14 phiếu cho rằng lỗi thời không đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

8


+ Tiêu chí 2 - chất lượng phục vụ của nhân viên :
Có 12 phiếu cho ý kiến về thái độ phục vụ tốt của nhân viên tại ga tàu.
Có 58 phiếu tỏ thái độ không hài lòng về sự phục vụ của các nhân viên ở ga tàu.

+ Tiêu chí 3 – Hình thức thanh toán vé tàu :
Có 49 phiếu góp ý kiến muốn ga thanh toán bằng tài khoản ngân hàng.
Còn 21 phiếu vẫn muốn giữ hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

+ Tiêu chí 4 – Giá vé phù hợp với người dân :

9


Có 8 phiếu cho là giá vé tàu phù hợp với ngưởi dân lao động.
Còn 62 phiếu chưa hài lòng về giá vé tàu hiện nay.

+ Tiêu chí 5 – Thay đổi phương tiện duy chuyển :
Có 53 phiếu vẫn muốn di chuyển bằng phương tiền truyền thống là xe lửa.
Còn 17 phiếu muốn thay đổi phương tiện khác.

10


1.2. Nghiên cứu bằng bảng phỏng vấn:
1.2.1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống:
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống
Hệ thống: Quản lý Bán vé tàu hỏa
Người Lập: Nhóm 8
Ngày lập: 05/03/2014
STT
Chủ Đề
Ngày Bắt Đầu
Ngày Kết Thúc
1

Đội vé

01/11/2014

8/11/2014

2

Đội kiểm soát vé

01/11/2014

8/11/2014

3

phòng kiểm tra hành lý

01/11/2014

8/11/2014

1.2.2. Các bảng phỏng vấn chi tiết:
1.2.2.1. Kế hoạch phỏng vấn:
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Chị Nguyễn Thị Thu
Người hỏi: Huỳnh Ngọc Quyền
Hồng
Thời gian hẹn: 7h30’ ngày 8/11/2014
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9,
Thời điểm bắt đầu: 7h40’ ngày 8/11/2014
Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Thời điểm kết húc: 8h30’ ngày 8/11/2014.

Chương Trình
1. Giới thiệu
2. Tổng quan về dự án thực hiện
3. Phỏng vấn các vấn đề liên quan
• Câu 1
• Câu 2
• Câu 3
• Câu 4
• Tổng hợp và Phân tích các
thông tin đã thu thập.
• Kết thúc cuộc phỏng vấn.

Ước lượng thời gian
3 phút
3 phút
2 phút
3 phút
5 phút
7 phút
15 phút
5 phút

Thời gian dự kiến tổng cộng 43 phút
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Chị Nguyễn Thị Thu
Người hỏi: Huỳnh Ngọc Quyền

11


Hồng
Đối tượng: Đội vé
Chương trình:
-Giới thiệu
Tổng quan về dự án:
Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập: Cơ cấu tổ chức các
phòng vé
phỏng vấn các vấn đề liên quan:
o Câu 1
o Câu 2
o Câu 3
o Câu 4
o Tổng hợp và Phân tích các
thông tin đã thu thập.
• Kết thúc cuộc phỏng vấn.
Câu 1: Xin chị cho biết hình thức mua vé
tàu lửa tại Ga Sài Gòn khi khách hành có
nhu cầu?

Vai trò: nhân viên bán vé.
Ước lượng thời gian
• 3 phút
• 3 phút
• 2 phút
• 3 phút
• 5 phút
• 7 phút
• 2 phút
• 15 phút
• 5 phút

Trả lời:
Khi có nhu cầu khách hàng sẽ đến trực tiếp
Ga để mua vé tại quầy vé. Nếu có việc bận
khách hàng có thể đặt vé qua điện thoại
hoặc đặt vé thông qua website của nhà ga.
Khi đó nhân viên sẽ giao vé đến tận nhà
cho khách hàng. Nếu khách hàng muốn đi
khứ hồi chúng tôi sẽ cung cấp vé khứ hồi
theo yêu cầu của khách hàng!

Câu 2: Nếu khách hàng có nhu cầu mua vé
tập thể thì chị sẽ giãi quyết thế nào?

Trả lời:
Hành khách có nhu cầu mua vé tập thể từ
20 người trở lên đều phải ký hợp đồng vận
chuyển theo quy định của Tổng công ty
ĐSVN và phải nộp tiền đặt cọc với số tiền
bằng 20% giá trị hợp đồng. Trường hợp
hành khách hủy bỏ hợp đồng vận chuyển
thì không được hoàn lại số tiền đã đặt
cọc.Hành khách khi đã ký hợp đồng vận
chuyển mua vé tập thể phải mua vé sau 3
ngày ký hợp đồng. Nếu quá thời hạn trên,
các ga được phép bán vé hoặc trả chỗ theo
quy định hiện hành

Câu 3: Những thông tin nào của khách
hàng sẽ được lưu lại trong cơ sở dữ liệu?

Trả lời:
Những thông tin của khách hàng sẽ được
lưu lại bao gồm: Họ tên, số CMND, số điện
thoại.

12


Câu 4: Quy định về việc đổi trả vé như thế
nào? Và khi trả vé khách hàng sẽ được
hoàn lại bao nhiêu tiền?

Trả lời:
Hành khách sau khi mua vé, nếu không đi
được thì phải liên hệ lại quầy vé để thực
hiện thủ tục trả vé. Thời gian khách được
phép trả vé tùy thuộc vào từng loại tàu mà
khách hàng đi, Khách hàng sẽ bị trừ 10%
giá vé.?

Câu 5: Hiện có tấc cả bao nhiêu loại vé tàu
thưa chị?

Vé tàu đươc chia ra làm hai loại chính là
ghế ngồi và giường nằm.
 Ghế thì có ghế cứng không điều hòa
và có điều hòa, ghế mềm không điều
hòa và có điều hòa.
 Giường thì có giường nằm cứng
không điều hòa và có điều hòa.
giường nằm mềm không điều hòa và
có điều hòa.
Câu 6: Nếu khách hàng mua vé lần 2 lần 3 Trả lời:
thì khách có cần cung cấp lại thông tin như Đối với mỗi khách hàng khi mua vé tấc cả
họ tên, số cmnd, số điện thoại chẳng hạn?
thông tin đều được lưu lại trong cơ sở dữ
liệu của chúng tôi, lần sau khách hàng chỉ
cần cung cấp lại số chứng minh thư thì hệ
thống sẽ tìm được tên của khách hàng đó.

Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Phạm Minh Tuấn
Địa điểm:01 Nguyễn Thông, Phường
9,Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
Đối Tượng: Phòng kiểm soát vé
Chương Trình
Giới thiệu
Tổng quan về dự án thực hiện
Phỏng vấn các vấn đề liên quan
Câu 1

Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Thời gian hẹn: 9h00’ ngày 8/11/2014
Thời điểm bắt đầu: 9h20’ ngày 8/11/2014
Thời điểm kết húc: 9h45’ ngày 8/11/2014.
Vai trò: nhân viên kiểm soát vé
Ước lượng thời gian
3 phút
3 phút
5 phút
5 phút

13


Tổng hợp và Phân tích các thông tin
đã thu thập.
Kết thúc cuộc phỏng vấn.
(Thời gian dự kiến tổng cộng: 21phút)

Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Phạm Minh Tuấn
Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Đối tượng: Phòng kiểm soát vé
Vai trò: nhân viên kiểm soát vé.
Ước lượng thời gian
Giới thiệu
3 phút
Tổng quan về dự án:
5 phút
Tổng quan về phỏng vấn:
4 phút
Chủ đề sẽ đề cập: quy trình kiểm soát vé.
Câu 1: Việc kiểm tra vé của khách hàng
được thực hiện như thế

Trả lời: Bên đội vé sẽ chuyển cho chúng tôi
danh sách các ghế đã đặt và ghế trống. Khi
tàu rời ga nhân viên phụ trách các toa tàu sẽ
tiến hành kiểm tra vé, khi tàu đến ga cuối
cùng trước khi ra khỏi ga hành khách sẽ
được kiểm tra vé 1 lần nữa

Câu 2: Các trường hợp hành khách không
có vé hoặc có vé nhưng sai qui định bên
anh xữ lý thế nào?

Đối với các trường hợp vi phạm chúng tôi
đều có các quy định rất rỏ ràng:
 Hành khách đi tàu không có vé phải
mua vé bổ sung bằng 2 lần giá vé
định ga của loại chỗ thấp nhất trên
đoàn tàu đó.
 Hành khách đi tàu có vé nhưng
không hợp lệ phải mua vé bổ sung
bằng 2 lần giá vé định ga của loại
chổ ghi trên vé trừ đi số tiền ghi trên
vé.
 Trẻ em đi tàu có vé không hợp lệ
phải mua vé bổ sung bằng 2 lần giá
vé định ga của loại chổ thấp nhất
trên đoàn tàu đó

14


Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Ngô Việt Khánh
Địa điểm:01 Nguyễn Thông, Phường
9,Quận 3,TP. Hồ Chí Minh

Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Thời gian hẹn: 10h10’ ngày 8/11/2014
Thời điểm bắt đầu: 10h15’ ngày 8/11/2014
Thời điểm kết húc: 10h40’ ngày 8/11/2014
Vai trò: nhân viên kiểm tra hành lý
Ước lượng thời gian
3 phút
3 phút

Đối Tượng: phòng kiểm tra hành lý
Chương Trình
Giới thiệu
Tổng quan về dự án thực hiện
Phỏng vấn các vấn đề liên quan
5 phút
Câu 1
5 phút
Câu 2
Tổng hợp và Phân tích các thông tin 5 phút
đã thu thập.
Kết thúc cuộc phỏng vấn.
(Thời gian dự kiến tổng cộng: 21phút)

Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Ngô Việt Khánh
Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Giới thiệu
Ước lượng thời gian
Tổng quan về dự án:
5 phút
Tổng quan về phỏng vấn:
5 phút
Chủ đề sẽ đề cập: quy định về hành lý của
10 phút
khách hàng.
Câu 1: Xin anh cho biết các quy định về
việc mang theo hành lý của khách hàng?

Trả lời:
Hành lý xách tay sẽ được miễn cước phí và
trọng lượng không quá 20kg đối với người
lớn, đối với trẻ em mua nữa vé thì không
quá 10kg. Khách hàng không được mang
theo các hàng hóa nguy hiểm như: vũ khí,
công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử
dụng, Những chất gây mất vệ sinh, thi hài,
hài cốt, hàng hóa cấm lưu thông…vv

Câu 2: Trường hợp khách hàng có nhu cầu
mang theo các hàng hóa hợp pháp khác
nhưng có khối lượng lớn hơn 20kg thì bên
anh sẽ giải quyết như thế nào?

Trả lời:
Đối với những hàng hóa khách hàng mang
theo có khối lượng lớn hơn 20kg thì khách
hàng phải trả phí theo qui định.Chúng tôi
có trách nhiệm bảo quản, niêm phong và
lưu lại các thông tin về hàng hóa đó bao
gồm: hành lý của khách hàng nào, khối
lượng bao nhiêu, hành lý được gửi trên tàu

15


nào, mã tàu, thời gian đi và đi từ đâu đến
đâu?

16


Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin:
2.1. Mô tả hệ thống:
 Khi khách đến mua vé thì liên hệ với nhân viên bán vé, nhân viên yêu cầu

khách đăng ký các thông tin như: Họ và tên, cmnd, số điện thoại liên lạc…
Khách hàng có thể mua vé trực tiếp hoặc mua vé qua website. Khách hàng có thể
mua vé đơn hoặc mua vé cho tập thể.
 Quản lý thông tin khách hàng: Chương trình sẽ lưu lại các thông tin của khách

hàng như: cmnd, họ tên, số điện thoại. Các thông tin này sẽ được lưu lại 1 lần
những lần sau nếu khách hàng tiếp tục mua vé thì thông tin sẽ được lấy trong dữ
liệu của chương trình, tất nhiên khách có quyền thay đổi thông tin của mình như là
số điện thoại, đôi khi là tên. Khách hàng muốn mua vé tập thể thì phải ký hợp
đồng, khi đã ký hợp đồng vận chuyển mua vé tập thể phải mua vé chậm nhất là 15
ngày trước ngày tàu chạy. Nếu quá thời hạn trên, các ga được phép bán vé hoặc trả
lại chỗ.


Khi khách hàng đến mua vé: Sau khi đăng kí thông tin, nhân viên sẽ hỏi khách
địa điểm muốn đi, thời gian đi, tàu nhanh hay chậm, hạng vé muốn mua và vé khứ
hồi nếu có. Nếu tàu khách lựa chọn đã hết hạng vé mà khách muốn mua thì nhân
viên sẽ giới thiệu hạng vé khác cho khách, hoặc nếu tàu đã hết vé thì nhân viên sẽ
giới thiệu tàu khác cho khách. Những thông tin về vé tàu sẽ được lưu lại để nhân
viên kiểm soát vé kiểm soát sau này.Vận chuyển hành lý: Đối với khách hàng mua vé người lớn thì được mang theo
tối đa 20kg hành lý, trẻ em mua nữa vé thì 10kg. Hành lý sẽ được lưu lại thông tin
như khối lượng, hành lý của khách hàng nào, đi từ đâu đến đâu, mã tàu đi và thời
gian đi. Hành lý được để trong toa hành lý và được trả khi khách đến nơi.Khi kiểm soát vé: Sẽ có nhân viên kiểm tra vé trong quá trình di chuyển. Nếu
khách không có vé hoặc làm mất thì sẽ bị phạt theo quy định.

17


2.2. Mô hình phân rã chức năng của hệ thống (BFD):

18


2.3. Mô hình thực thể - kết hợp (ERD):

2.4. Mô hình luồng dữ liệu:

19


Chương 3. Ứng dụng công nghệ thông tin:
Cài đặt moodle
Cài đặt Moodle: để cài đặt thì chúng ta phải có không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ
Internet (Hosting) hay cài đặt trên máy tính nhờ các chương trình giả lấp máy chủ. Bài hướng
dẫn sẽ hướng dẫn cài đặt trên hosting, ở đây mình dùng Xampp1.8.3
Bước 1: Download Moodle tại trang web chính - https://moodle.org/
Bước 2: Mở trình duyệt và gõ vào đường link http://127.0.0.1/phpMyAdmin
Tài khoản mặc đinh là root, pass không có
Bước 3: Tạo cơ sở dữ liệu(database) để cài đặt

20


Bước 4: Copy thư mục moodle vào thư mục htdoc C:\xampp\htdocs
Bước 5: Vào đường dẫn http://127.0.0.1/moodle

Bước 6: Cài chương trình theo các tùy chọn mặc định. Tuy nhiên chú ý tùy chỉnh
Database user và Database port theo hình

21


Bước 7: Kiểm tra máy chủ

22


Bước 8: Thiết lập các thông tin của Admin và thông tin trang Moodle. Hoàn tất việc cài
đặt

Chương trình Power Designer.
Hướng dẫn cài đặt
Bạn có thể tải phần mềm PowerDersigner từ trên mạng về ,hoặc mua dĩa cd ngoài của
hàng ,nhà sách.
Khi đã tải phần mềm PowerDersigner về máy rồi.
Bước 1 :chạy file cài đặt trong thư mực tải về
Bước 2 : khi hộp thoại xuất hiện bấm Next và chọn ngôn ngữ, ở đây chọn Span(enghlish)
rồi Next tiếp.

23


Bước 3: Chọn dòng thứ 2,bấm Next

Bước 4 : Chọn đường dẫn lưu file mà bạn muốn cài đặt.

24


Và bấm Next để tiếp tục.
Bước 5: chọn các tool.

Rồi chọn Next
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×