Tải bản đầy đủ

Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ Internet Siêu Tốc địa chỉ đường Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN :

Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ
Internet Siêu Tốc địa chỉ đường Nhất Chi Mai,
Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM

NHÓM THỰC HIỆN: LA MINH QUỐC TRƯỜNG
TRẦN BÁ LÂM

LỚP: 12CĐ-TM

NHÓM : 16

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:
GV:NGUYỄN NGỌC TRANG

TP.HCM – Tháng 1 / 2015
1Mục lục :
Mục lục :.......................................................................................................................................................2
Phần A:Mở đầu.............................................................................................................................................3
1.Lý do chọn đề tài :.................................................................................................................................3
2. Mục tiêu nghiên cứu :...........................................................................................................................3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu :....................................................................................................3
4. Giả thuyết khoa học :............................................................................................................................4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu:...........................................................................................................................4
5.1. Kế hoạch nghiên cứu.....................................................................................................................4
5.2. Khảo sát thực trạng quản lý kinh doanh dịch vụ cho thuê Internet Siêu Tốc , quận 10,Tp HCM. .5
Phần B: Nội dung nghiên cứu.....................................................................................................................15
6. Phạm vi nghiên cứu :..........................................................................................................................15
7. Các phương pháp nghiên cứu.............................................................................................................15
I.Cơ sở lý luận về phòng net ở TP HCM...................................................................................................16
II.Thực trạng phòng net và quản lý phòng net hiện nay:........................................................................16
III. Một số biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng phòng net................................................................17
CÁC BƯỚC LẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY...............................................................................................................20
Bước 5 : Thêm các hình ảnh minh họa...............................................................................................22
Bảng Kế hoạch phỏng vấn:.....................................................................................................................22
Phiếu phỏng vấn :...................................................................................................................................23

2


Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ
Internet Siêu Tốc địa chỉ đường Nhất Chi Mai,
Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Phần A:Mở đầu
1.Lý do chọn đề tài :
Ngày nay do xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu vui chơi giải trí và học tập của các
bạn học sinh , sinh viên càng được nâng cao .Vì vậy các dịch vụ cho thuê Internet ngày
càng nhiều nhằm đáp ứng được nhu cầu vui chơi , học tập của các bạn bên cạnh đó còn
có những mặt trái của các dịch vụ này tồn tại song song với nhau nhận thức được điều này
nhóm tiến hành nghiên cứu về dịch vụ cho thuê Internet Siêu Tốc , Quận 10 nhằm giúp
nhóm nghiên cứu phân tích thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh để giúp ích những nhu
cầu cần thiết không phải bỡ ngỡ khi bước ra khỏi trường, đề tài này cũng rất gần gũi với
nhóm và các bạn . Trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp hình thành và nâng cao nhận

thức về mục đích sử dụng dịch vụ đúng cách và hợp lý bên cạnh đó còn giúp cho các bạn
có cách nhìn mới hơn trong việc giải trí và học tập ,góp phần tăng thêm lòng yêu thích
củng như trách nhiệm của sinh viên đối với việc phân bổ thời gian vui chơi giải trí đi đôi
với việc học.
2. Mục tiêu nghiên cứu :
Phân tích được cách quản lý nhân viên hiệu quả của dịch vụ cho thuê Internet Siêu Tốc,
vẽ lại mô hình quản lý nhân viên bằng phần mềm powerdesigner.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu :
3.1. Khách thể nghiên cứu.
3.2. Đối tượng nghiên cứu.
Hệ thống quản lí dịch vụ cho thuê Internet Siêu Tốc
3.3. Mục đích nghiên cứu.

3


Để giúp người nghiên cứu phát triển kỷ năng phân tích thiết kế thông tin để đáp
ứng những vấn đề của doanh nghiệp cần khi ra trường.
4. Giả thuyết khoa học :
5. Nhiệm vụ nghiên cứu:
5.1. Kế hoạch nghiên cứu

Bảng kế hoạch
STT TÊN THÀNH VIÊN
1

2

3

-La Minh Quốc
Trường
-Trần Bá Lâm

THỜI GIAN
THỰC HIỆN
Tuần 1:
11/09/2014

NỘI DUNG THỰC
HIỆN
Tìm hiểu các phần
mềm vẽ sơ đồ tư duy,
power designer,
Microsoft project,
moodle,vẽ sơ đồ tư
duy.Khảo sát thực
tế,tìm tài liệu.
Tuần 2(18/9)
-Chọn đề tài và đặt tên
đến tuần 5(9/10) đề tài
-Phân công các thành
viên trong nhóm tìm
tài liệu tham khảo.
Tuần 6(16/10)
-Khảo sát thực tế
đến tuần
-Tổng hợp các tài liệu
8(30/10)
tìm được của các
thành viên trong
nhóm.Đọc và chọn lọc
tài liệu.

4

Tuần 9(6/11)
đến tuần
12(27/11)

5

Tuần 13(4/12)
đến tuần

- Các thành viên học
nhóm
-Tổng hợp lại thông
tin và tài liệu.
-Viết đề cương
Báo cáo về kết quả đã
nghiên cứu.

SẢN PHẨM
DỰ KIẾN
Cài đặt được
các phần
mềm.Khai thác
và sử dụng
được các phần
mềm, ứng
dụng đã cài.
Tìm được các
thông tin, tài
liệu liên quan
đến đề tài.
Thu thập được
các thông tin
cần thiết cho
đề tài.Loại bỏ
các thông tin
không liên
quan.Sắp xếp
các tài liệu
theo thứ tự phù
hợp.
Làm bìa và
hoàn chỉnh đề
cương .
Thảo luận
những kết quả
4


14(11/12)

Tuần 15(18/12)

nghiên cứu và
hoàn chỉnh bài
viết về đề tài
đã chọn, tổng
hợp ý kiến của
cả nhóm.
Nộp đề tài

Phân công:
stt
1

Tên thành viên
La Minh Quốc Trường

2

Trần Bá Lâm

Phân công
-Tìm hiểu phần mềm vẽ sơ đồ tư duy
-Vẽ sơ đồ tư duy
-Tìm tài liệu,cách sử dụng và cài đặt.
-Tìm hiểu phần mềm Google doc
-Tìm tài liệu
-Cách sử dụng và cài đặt.
-Tổng hợp các tài liệu của thành viên trong nhóm.
-Hoàn chỉnh đề cương .
-Tìm hiểu phần mềm moodle
-Tìm tài liệu
-Khảo sát thực tế
-Cách sử dụng và cài đặt.
-Tìm hiểu phần mềm power designer
-Tìm tài liệu liên quan
-Cách sử dụng và cài đặt.
-Chỉnh sửa lại sơ đồ mindmap của bạn trường
-Vẽ sơ đồ ERD, sơ đồ phân rã chức năng

5.2. Khảo sát thực trạng quản lý kinh doanh dịch vụ cho thuê Internet Siêu Tốc ,
quận 10,Tp HCM
Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thực trạng quản lý kinh doanh doanh dịch vụ
cho thuê Internet Siêu Tốc , quận 10, Tp HCM thông qua phiếu khảo sát ý kiến của khách
hàng đối với dịch vụ, nhóm phát phiếu phỏng vấn thông qua 5 tiêu chí:
1.1.

Khách hàng quan tâm nhất đến những gì khi sử dụng dịch vụ?

1.2.

Chính sách khuyến mãi của cửa hàng đối với khách hàng?
5


1.3.

Chất lượng an ninh và thiết bị đối với khách hàng?

1.4.

Chất lượng của dịch vụ như thế nào?

1.5.

Khách hàng mong muốn có những hình thức thanh toán như thế nào?
Nhóm tiến hành phát 130 phiếu cho bạn bè và người thân của bạn bè trong
phạm vi lớp học: Kết quả thu về 120 phiếu, 10 phiếu còn lại không thu lại được
hoặc thu về không có kết quả, nguyên nhân do bạn bè quên điền hoặc thất lạc.
Nhưng số lượng phiếu thu về cũng đủ để tiến hành thống kê và phân tích cho
đề tài nghiên cứu của nhóm. Sau khi thu thập phiếu, nhóm tiến hành nhập và xử
lý thông tin thu thập được
Bảng tổng kết kết quả khảo sát phòng net SiêuTốc
Kết quả nội dung khảo sát:

6


Chúng ta thấy được, đại đa số khách hàng biết đến dịch vụ cho thuê Internet Siêu Tốc
thông qua bạn bè số còn lại là qua mạng, số ít thì được nghe bạn bè hoặc người thân giới
thiệu. Khách hàng thân thiết đã đăng ký thành viên chỉ chiếm 35% so với 65% còn lại của
khách qen và khách vãng lai cho thấy chất lượng còn hạn chế dẫn đến khách đăng ký
thành viên chưa nhiều
7


8


Qua kết quả khảo sát tiêu chí thứ hai, chúng ta thấy rằng số lượng khách tham gia
event của quán chỉ chiếm 35% số khách tham gia trái ngược với 65% khách không
tham gia ,các số liệu trên cho chúng ta thấy rằng chất lượng tổ chức event tại đây được
khách hàng đánh giá rất cao 70% khách hàng cho rằng chất lượng event tại đây tốt
30% khách hàng còn lại thì cho rằng chưa tốt hoặc chưa tham gia ,bên cạnh đó 60%
khách hàng hài lòng với cách phục vụ của nhân viên , cho thấy còn nhiều mặt hạn chế
cần sửa chửa để phục vụ khách hàng tốt hơn

9


10


Qua số liệu thống kê tiêu chí thứ ba cho chúng ta thấy rằng việc quản lý an ninh ở Siêu
Tốc hết sức tuyệt vời.Vì đến 90% khách hàng hài lòng với hệ thống an ninh tại đây so với
10% khách hàng còn lại không hài lòng , Chất lượng thiết bị tại đây củng được khách
hàng đánh giá rất cao với 95% khách hàng hài lòng với thiết bị tại đây so với 5% còn lại
không hài lòng .Về không gian có đến 85% khách hàng hài lòng về không gian chung của
phòng net 15% còn lại vẫn chưa hài lòng .Với những đánh giá từ khách hàng nêu trên ,
cho thấy Siêu Tốc vẫn là phòng net lớn có thể đáp ứng được nhu cầu và làm hài lòng
khách hàng

11


12


Qua khảo sát tiêu chí thứ tư: Chúng ta thấy rằng, phí sử dụng dịch vụ tại đây có thề
chấp nhận được có đến 85% khách hàng đồng ý với điều này chưa quá cao so với mặt
bằng chung của các phòng net khác ,về các dịch vụ phụ như thức ăn , nước uống có
nhiều ý kiến khác nhau như : 15% khách hàng cho rằng thức ăn tại đây ngon , 25% thỳ
cho rằng thức ăn không được ngon , 40% cho rằng phí dịch vụ phụ còn hơi cao và
15% cho rằng phí dịch vụ phụ chấp nhận được về chất lượng vệ sinh thì đa số khách
hàng đều hài lòng với 87% và 13% chưa hài lòng , chúng ta thấy được còn nhiều hạn
chế chưa tốt về dịch vụ phụ tại đây cần được khắc phục

13


14


Qua kết quả khảo sát tiêu chí thứ năm – và cũng là tiêu chí cuối cùng: Khách hàng
đánh giá cao chát lượng vệ sinh tại đây với 90% khách hàng cho rằng chất lượng vệ
sinh sạch sẽ về lý do chọn sử dụng dịch vụ tại đây thì 30% khách hàng cho rằng tại
đây có không gian rộng rãi và 40% cho rằng tại đây có giá cả hợp lý về hình thức
thanh toán thì đa số đều đồng ý với hình thức trả phí sau khi sử dụng với 50% .
5.3. Đề Xuất các biện pháp nâng cao chất lượng.
Phần B: Nội dung nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu :
-Sau khi chọn được một đề tài nghiên cứu và phân tích kỹ đề tài ,ta cần phải giới hạn
phạm vi nghiên cứu làm sao cho phù hợp với khả năng và điều kiện nghiên cứu của người
nghiên cứu.Để làm được điều này ta cần phải chia nhỏ câu hỏi đã nêu ban đầu thành các
câu hỏi phụ khác nhau . Công trình nghiên cứu cần có giới hạn nếu một công trình nghiên
cứu quá lớn sẽ dễ mắc nhiều sai sót .
7. Các phương pháp nghiên cứu

15


7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: nghiên cứu, phân tích các tài liệu có liên
quan.
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra viết, tổng kết kinh nghiệm,
phương pháp chuyên gia….
7.3. Phương pháp thống kê toán học: sử dụng một số công thức toán thống kê để
xử lý kết quả nghiên cứu, nhằm rút ra kết luận khoa học.
I.Cơ sở lý luận về phòng net ở TP HCM
1.1.

Sơ lược về lịch sử nghiên cứu vấn đề.
-

Khái niệm về internet

-

Các mô hình phòng net

-

Các quy định về xây dựng và thành lập quán net

-

Các điểm tích cực và tiêu cực

1.2.

Những khái niệm.

1.3.

Quy định khoảng cách giữa quán net và trường học:

1.3.1. Khoảng cách tối thiểu được quy định từ trường đến phòng net
1.3.2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
công cộng
II.Thực trạng phòng net và quản lý phòng net hiện nay:
2. Khái lược về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố Hồ Chí Minh
2.1. Một số phòng net lớn ở TP Hồ Chí Minh
2.2. Những mặt tốt xấu của phòng net đối với học sinh sinh viên
a. Tiêu cực :
-học hành xa sút.
- Tệ nạn xã hội.
- Bạo lực học đường
16


- Thể chất xa sút
b. Tích cực :
- cung cấp thông tin.
- vui chơi giải trí.
- tạo mối quan hệ rộng
2.3. Quản lý phòng net.
2.3.1. Thực trạng an ninh phòng net.
2.3.2. Kỹ năng quản lý và phục vụ quán net.
- tổ chức hoạt động.
- Thu thập thông tin.
- Xử lý thông tin.
- Vận dụng kiến thức và áp dụng.
- tự kiểm tra.
2.3.3. Ưu đãi đối với thành viên phòng net.
III. Một số biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng phòng net.
3.1. Định hướng.
3.1.1. Cơ sở lý luận.
3.1.2. Cơ sở thực tiễn.
3.2. Các biện pháp nâng cao chất lượng.
Vận dụng vào thực thế nhu cầu sử dụng internet tang tao hiện nay, đề xuất một số biện
pháp cải tiến nâng cao chất lượng phòng net.
3.2.1 Tăng cường nâng cao chất lượng máy móc trang thiết bị, nâng cao chất lượng
phục vụ và ưu đãi.
3.2.2. Tăng cường tổ chức các sự kiện, event.
17


3.2.3. Thăm dò tính khả thi của các biện pháp cải tiến
Phần C: Kết luận và kiến nghị
1.Kết luận
2. Đề nghị (khuyến nghị):
Phần D.:Tài liệu tham khảo
I.Giới thiệu chung về Sơ đồ tư duy MindMap

hình 1.1
Bản đồ tư duy (Mindmap) là phương pháp được đưa ra như là một phương tiện mạnh để
tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não. Đây là cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng
hợp, hay để phân tích một vấn đề ra thành một dạng của lược đồ phân nhánh. Khác với
máy tính, ngoài khả năng ghi nhớ kiểu tuyến tính (ghi nhớ theo 1 trình tự nhất định chẳng
hạn như trình tự biến cố xuất hiện của 1 câu truyện) thì não bộ còn có khả năng liên lạc,
liên hệ các dữ kiện với nhau. Phương pháp này khai thác cả hai khả năng này của bộ não.
Phương pháp này có lẽ đã được nhiều người Việt biết đến nhưng nó chưa bao giờ được hệ
thống hóa và được nghiên cứu kĩ lưỡng và phổ biến chính thức trong nước mà chỉ được
dùng tản mạn trong giới sinh viên học sinh trước các mùa thi.
Đây là một kĩ thuật để nâng cao cách ghi chép. Bằng cách dùng giản đồ ý, tổng thể của
vấn đề được chỉ ra dưới dạng một hình trong đó các đối tượng thì liên hệ với nhau bằng
18


các đường nối. Với cách thức đó, các dữ liệu được ghi nhớ và nhìn nhận dễ dàng và
nhanh chóng hơn.Thay vì dùng chữ viết để miêu tả một chiều biểu thị toàn bộ cấu trúc chi
tiết của một đối tượng bằng hình ảnh hai chiều. Nó chỉ ra dạng thức của đối tượng, sự
quan hệ hỗ tương giữa các khái niệm (hay ý) có liên quan và cách liên hệ giữa chúng với
nhau bên trong của một vấn đề lớn.

hình 1.2
Sơ đồ tư duy là gì ?
 Sơ đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy.
 Đây là phương pháp dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não của bạn rồi đưa
thông tin ra ngoài bộ não.
 Nó là một phương tiện ghi chép đầy sáng tạo và rất hiệu quả theo đúng nghĩa của
nó, “Sắp xếp” ý nghĩ của bạn.
Lợi ích của việc sử dụng sơ đồ tư duy
Với cách thể hiện gần như cơ chế hoạt động của bộ não, bản đồ tư duy sẽ giúp bạn:
1.Sáng tạo hơn
2.Tiết kiệm thời gian
3.Ghi nhớ tốt hơn
19


4.Nhìn thấy bức tranh tổng thể
5.Tổ chức và phân loại suy nghĩ của bạn
6.và rất nhiều ứng dụng khác

hình 1.3
CÁC BƯỚC LẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY
Bước 1 : Xác định từ khóa
Bước 2 : Vẽ chủ đề ở trung tâm.
- Bước này các bạn sẽ sử dụng một tờ giấy trắng (không kẻ ô) đặt nằm ngang và vẽ chủ đề
ở chính giữa tờ giấy. Giấy trắng không kẻ ô sẽ giúp cho bạn sáng tạo hơn, không bị những
ô vuông cản trở suy nghĩ của bạn. Vẽ trên giấy nằm ngang sẽ giúp bạn có được không
gian rộng lớn hơn để triển khai các ý.
- Bạn cần vẽ chủ đề ở chính giữa tờ giấy, từ đó mới phát triển ra các ý khác ở xung quanh
nó.
20


- Bạn có thể tự do sử dụng tất cả các màu sắc mà bạn thích, chủ đề trung tâm có thể là chữ
hoặc là hình, nếu kết hợp cả 2 thì càng tốt
- Chủ đề trung tâm cần gây sự chú ý để chúng ta dễ nhìn nhận vấn đề, do đó, bạn nên vẽ
chủ đề to cỡ 2 đồng xu 5000đ.
Bước 3 : Vẽ thêm các tiêu đề phụ (nhánh cấp 1)
- Tiêu đề phụ nên được viết bằng CHỮ IN HOA nằm trên các nhánh dày để làm nổi bật
- Tiêu đề phụ nên gắn liền với trung tâm
- Tiêu đề phụ nên được vẽ theo hướng chéo góc chứ không nằm ngang, như vậy nhiều
nhánh phụ khác có thể được vẽ tỏa ra một cách dễ dàng hơn.
Bước 4 : Vẽ các nhánh cấp 2, cấp 3, …
- Ở bước này, các bạn vẽ nối tiếp nhánh cấp 2 vào nhánh cấp 1, nhánh cấp 3 vào nhánh
cấp 2, v.v… để tạo ra sự liên kết.
- Các bạn nên vẽ nhiều nhánh cong hơn đường thẳng, như thế sẽ làm cho mind map của
chúng ta nhìn mềm mại, uyển chuyển và dễ nhớ hơn
- Chỉ nên tận dụng từ khóa và hình ảnh, ở mỗi nhánh chỉ sử dụng 1 từ khóa. Việc này
giúp cho nhiều từ khóa mới và những ý khác được nối thêm vào các từ khóa sẵn có một
cách dễ dàng
- Bạn hãy dùng những biểu tượng, cách viết tắt để tiết kiệm không gian và thời gian bất
cứ lúc nào có thể.
- Tất cả các nhánh của một ý nên tỏa ra từ một điểm và có cùng 1 màu.

21


hình 1.4
Bước 5 : Thêm các hình ảnh minh họa
Ở bước này, các bạn nên để trí tưởng tượng của mình bay bổng hơn bằng cách thêm nhiều
hình ảnh nhằm giúp các ý quan trọng thêm nổi bật, cũng như lưu chúng vào trí nhớ mình
tốt hơn vì não bộ của con người có khả năng tiếp thu hình ảnh cao hơn chữ viết. Bạn đừng
ngại mình vẽ xấu, cứ vẽ theo những gì bạn nghĩ, những gì bạn liên tưởng, đôi khi càng hài
hước càng giúp bạn nhớ chúng được lâu hơn.

Bảng Kế hoạch phỏng vấn:
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Phan Thanh Vinh

Người phỏng vấn: Quốc Trường

Địa chỉ: Đường Nhất Chi Mai, Phường

Thời gian hẹn: 10/11/2014

13,quận Tân Bình , Tp HCM

Thời gian bắt đầu: 14h 40 phút
Thời gian kết thúc:15h 20 phút

Đối tượng: Anh Phan Thanh Vinh, là nhân

Vai trò,vị trí,trình độ, kinh nghiệm người

viên của dịch vụ cho thuê internet Siêu

được hỏi: là nhân viên quản lý, trình độ

Tốc .

12/12, đã làm việc được 1 năm

Mục đích: phỏng vấn để hiểu về quy trình
22


sử dụng dịch vụ internet Siêu Tốc.
Chương trình:

Ước lượng thời gian:

- Giới thiệu về bản thân người đi phỏng

-

2 phút

-

2 phút
2 phút

-

5 phút
15 phút
4 phút
5 phút

-

1 phút

vấn
& và người được phỏng vấn
- Tổng quan dự án& phỏng vấn
Chủ đề sẽ đề cập
Xin phép ghi âm.
Câu hỏi:
-

Câu hỏi 1: câu hỏi và trả lời
Câu hỏi 2: câu hỏi và trả lời
Câu hỏi 3: câu hỏi và trả lời
Tổng hợp các nội dung chính ý kiến

-

của người được hỏi.
Kết thúc phỏng vấn và thỏa thuận
(Dự kiến tổng cộng 36 phút)

Phiếu phỏng vấn :
Phiếu phỏng vấn
Dự án: Phân tích và thiết kế hệ thống quản

Tiểu dự án: quy trình bán hàng

lý dịch vụ Internet Siêu Tốc địa chỉ đường
Nhất Chi Mai , phường 13 , quận Tân Bình,
Tp.HCM
Người được hỏi: Phan Thanh Vinh

Ngày: 30/11/2014
Người hỏi: Quốc Trường

Câu hỏi
Câu hỏi 1: Quy trình cho thuê sử

Ghi chú
Trả lời câu 1:

dụng dịch vụ gồm có những công
23


việc gì?

Câu hỏi 2: Anh có thể cho biết cụ
thể từng công việc trong quy trình
này ?

- Kiểm tra thiết bị
- Kiểm tra thông tin khách hàng
- Lựa chọn hình thức thanh toán
- Tính thời gian sử dụng dịch vụ
Trả lời câu 2:
-

Kiểm tra thiết bị: kiểm tra các thiết

-

bị còn trống chưa có khách sử dụng.
Kiểm tra thông tin khách hàng:
nếu khách hàng có tài khoản thành
viên thì trực tiếp sử dụng dịch vụ
nếu chưa có thì lựa chọn hình thức

-

thanh toán để sử dụng dịch vụ
Lựa chọn hình thức thanh toán :
nếu chưa là thành viên thì đăng ký
thành viên hoặc lựa chọn kiểu thanh
toán sau khi sử dụng dịch vụ và

-

thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ
Tính thời gian sử dụng dịch vụ:
bắt đầu tính thời gian mà khách
hàng đã sử dụng dịch vụ

Câu hỏi 3: Theo Anh giai đoạn nào

Trả lời câu 3: Tất cả các giai đoạn quản lý

cần được quan tâm nhất?

dịch vụ đều quan trọng như nhau, khâu
kiểm tra thông tin khách hàng cần được chú
ý hỏi các khách hàng là thành viên ,không
phải mất thời gian đăng ký và dễ quản lý
khách hàng nhằm nâng cao chất lượng
phục vụ cho dịch vụ .

Đánh giá chung:
24


-

Người được hỏi khá am hiểu quy trình quản lý nhưng khá bận vì sắp đến thời gian

làm việc nên chưa đi thật chi tiết quy trình bán hàng
- Có thể kết luận được vấn đề.
Kinh nghiệm khi đi phỏng vấn là các nhân viên thường họ phớt lờ đi, hoặc trả lời rất
qua loa nên khó có thể thu thập được thông tin,
Chủ yếu là phỏng vấn người quen biết, hay nhờ người quen biết giới thiệu để có thể
cho phỏng vấn.

Sơ đồ MindMap

hình 1.5

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×