Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG KINH DOANH QUẦN ÁO NGUYENSASHOP.COM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN: PHÂN TÍCH THIẾT
KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG KINH DOANH QUẦN ÁO
NGUYENSASHOP.COM

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN ANH HƯƠNG
PHẠM MẾN
TRẦN VĂN PHÚ
LÊ NGỌC TIẾN
LỚP: 11CĐ-TP2
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN NGỌC TRANG

TP.HCM – Tháng…. /


1.

Lý do chọn đề tài :


Theo xu hướng cách mạng hóa trong công nghệ thôn tin.theo nhu cầu của
người bán và người mua trong lĩnh vực shop buôn bán thời trang, quần áo cũng
như các lĩnh vực khác, tiện lội và nhanh gọn trong việc thanh toán……..vv.phần
mềm khai thác được hết ưu điểm dể từ đó áp dụng vào thực tiễn…. giúp cho sinh
hiểu nhiều hơn về phần mềm quản lý, áp dụng cho tất cả nghành nghề… cùng
với sự phát triển đó để chúng ta đưa ra được ý tưởng để nâng cấp phát triển các
phần mềm để có thể xử lý tốt hơn áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật
Quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT
là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết
quả đạt được trong các năm qua. Các sở giáo dục và đào tạo (sở GDĐT) tổ chức
quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên
trong ngành ở địa phương, trước hết cho lãnh đạo các đơn vị, các cơ sở giáo dục
và đào tạo về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng sau:Quyết định
số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế
hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và
định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt
động của cơ quan nhà nước;Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của
Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ
thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;Nghị định số 102/2009/NĐCP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày
01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần
mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. và từ những lĩnh vực đó
chúng ta có thể làm việc tốt hơn bằng cách làm việc nhóm. Đưa ra được những ý
tưởng của mình vào để xây dựng một vấn đề gì đó tốt hơn. Và từ đó chúng ta sẽ
hoạt động tốt hơn trong các dự án.
2.

Mục tiêu
- Làm việc linh hoạt trong khâu buôn bán cũng như đưa ra thông tin sản
phẩm
- Đưa ra được thông tin sản phẩm cho người làm việc cũng như khách
hàng, trao đổi buôn bán tiện lợi.
- Có thể trao đổi dữ liệu giữa các chi nhánh ở các shop buôn bán để
thông báo thông tin cũng như sản phẩm đang có hàng… cùng với giá
cả… và biết được những chi nhánh náo đang còn hàng.

23.

Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu : nhân viên, quản lý, khách hang tại cửa hang kinh
doanh quần áo
- Tìm hiểu về quy trình quản lí cửa hang buôn bán kinh doanh quần áo.
- Tìm hiểu về công cụ làm việc nhóm trong moodle
- Tìm hiểu về bộ phận phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
- Cách design một phần mềm hoàn chỉnh(yêu cầu viết bằng c#)
- Tìm hiểu công dụng của power designer vào việc phân tích thiết kế
hệ thống thông tin

4. Kế hoạch nghiên cứu:
STT
Thời gian nghiên
cứu

Nội dung nghiên

Dự kiến sản phẩm

cứu

(Từ ngày –
đến ngày)

1

12/9/2013-Tìm thông tin ,tài liệuHoàn thành
20/9/2013
cho đề tài

2

23.9.2013→20.10.201Chọn đề tài nghiên
3
cứu.

3
4

5

6

Hoàn thành

Phân tích đối Hoàn thành
tượng nghiên
cứu.
21.10.2013→17.11.20 − Thiết kế phần Tạo ra giao diện đơn
mềm bằng sơ giản nhưng hiệu quả
13
đồ tư duy , mô cho người sử dụng,
hình.
kèm theo đó là hoàn
Tìm công cụ hổ trợ. thiện mô hình kết nối
− Đưa phiếu khảo
sát, đề cương
18.11.2013→8.12.201 − Chỉnh sửa giao Phần mềm về cơ bản
diện, test lỗi và hoàn tất, đánh giá của
3
chạy thử phần người sử dụng.
mềm.
9.12.2013→22.12.201 − Đánh giá , bổ Hoàn thành và công
sung và bảo trì bố sản phẩm.
3
phần mềm.
5. Phương pháp nghiên cứu:
23.9.2013→20.10.201
3

3
-

Nghiên cứu tài liệu :tài liệu nghiên cứu về power design, mind map…

- Quan sát thực tế : theo quan sát thì phần mềm đồi hỏi về những yêu
cầu về tính chính xác, dễ nhìn, hoạt động nhanh có thể lưu trữ thông tin
của nhân viên, khách hang cũng như lưu trữ đương thông tin của mặt hang
cũng như giá thành của sản phẩm
- Phỏng vấn : lấy ý kiến của những người tiếp xuc trực tiếp với công
việc đó như là nhân viên, quản lí, khách hàng
- Khảo sát bằng phiếu hỏi : thu thâp thông tin của mọi người không cần
đòi hỏi về hiểu biết lĩnh vưc công nghệ thông tin mà chỉ lấy thông tin khảo
sát về những tiếp suc trng cuộc sông khi mà trao đôiỉ mua bán quần
áo……vv
-

Phân tích và xử lý số liệu

6. Nội dung nghiên cứu
− Tìm hiểu đề tài cần nghiên cứu theo sự hướng dẫn, gợi ý của người
hướng dẫn.
− Phân tích đề tài với hai bước cơ bản:
• Viết đề cương nghiên cứu/tổng quan tài liệu.
• Lập kế hoạch thực hiện.
− Khảo sát và thu thập thông tin.
• Tìm kiếm tài liệu
• Đọc và chọn lọc tài liệu
− Triển khai từ thiết kế đến lập trình.
− Hoàn thành và bảo trì sản phẩm.

7.Phiếu phỏng vấn
Để thu thập thông tin ccanf thiết cho phần mềm thì nhóm chúng e
đã đặt ra các câu hỏi :

4


PHIẾU KHẢO SÁT
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÍ CỬA
HÀNG KINH DOANH QUẦN ÁO NGUYENSASHOP.COM
xin cho biết họ tên bạn………………………………………………
lớp…………………………………………………………………….
1. Khi nhập hàng vào kho thì có yêu cầu về giấy tờ xác nhận ?
mỗi khi nhập hàng thì nhân viên sẽ kiểm hàng thông qua bill của phần
mềm để lưu trữ cùng với nhân viên nhận hàng
xác nhận biên lại nhập hàng
2.Các thông tin về hàng hóa cần lưu trữ là gì?
cần lập phiếu lưu trữ nhập hàng chưa các thong tin như :Mã nhân
viên,tên nhân viên,mã hàng ,tên hàng,số lượng, đơn giá, ngày nhập
,nhà cung cấp
thông tin hàng hóa.
3.bạn muốn làm sao để dễ dàng phân loại hàng hóa ?
phân loại theo mã hàng
chúng tôi phân ra hai loại là quần và áo, và phân ra theo size để bảo
quản trong kho,Kho chứa quần riêng và kho chứa áo riêng.
4.Khi bán hàng, thì cần có giấy tờ xác nhận gì ?
sản phẩm và nhân viên
xuất ra hóa đơn chứa các thông tin như : Mã nhân viên,tên nhân
viên,mã hàng ,tên hàng,số lượng, đơn giá, ngày bán.nhà cung cấp
5.Nếu mua nhiều hay là thành viên thì có được giảm giá không?
sẽ được giảm 5%-20% tổng sản phẩm khách hang mua dựa trên phần
mêm
5


không có giảm giá
6.Nếu tôi chọn sản phẩm đên thanh toán không thích sản phẩm nào
đó tôi có thể trả lại sản phẩm không?
Được. nêu quý khách trả lai phần mên sẽ trư
Được. nêu quý khách trả lai phần mên sẽ trư khi mà sản phẩm còn
nguyên vẹn
7.bạn muốn sử dụng loại thanh toán nao ?
Thanh toán bằng tiền mặt
thanh toán băng ATM
8.ban muốn thanh toàn bằng thẻ tín dụng không ?

không
9.Khi thanh toan bạn có muốn in ra bill để kiểm tra lại không?
Khi khách hang thanh toán sẽ in ra thong tin sản phảm giá cả va tổng
các măt hang cho khách hang . khách hang cỏ thể kiểm tra lại
không cần thiêt
10.Khi hàng về sản phẩm sẽ áp dụng vào phần mềm bạn muôn thông
qua giao thức nào?
thông qua cửa sổ nhập hàng của phần mềm
thông qua nhân viên làm phần mềm thêm vào
11.bạn yêu cầu gì về giao diện phần mềm? *
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
12.bạn có muốn thanh toán báng nhiều cách như qua thẻ thành viên
không?

6


có.
không
13.bạn muốn phat triển phần mềm phát triên như thế nào?
có thể chạy trên trình duyệt
có thể truy cập mọi lúc mọi nơi
14.Khi đi đâu đó xa bạn có muốn xem phần mềm được không khi bạn
không đem máy tính có cài đặt phần mềm bán hàng đó.?
không cân thiết
có thể tích hợp vào điện thoại
15.lợi ích của phần mềm trong tính toán cung như lưu trữ
thông tin bạn cần là gì?
....................................................................................................
…………………………………………………………………

8. Kết quả từ phiếu khảo sát (150 phiếu phát ra thu vào 125 phiếu)
8.1 tiêu chí 1 : yêu cầu của nhân viên đối với phần mềm

7


Hình 1.yêu cầu của nhân viên đối với phần mềm
Nhìn chung qua 125 phiều thì 90% lựa chon đáp án a cho thấy được nhân
viên muốn mỗi khi nhập hàng thì nhân viên sẽ kiểm hàng thông qua bill
của phần mềm để lưu trữ cùng với nhân viên nhận hàng còn 10% thì chọn
đáp án b là chỉ xác nhận lại biên lai
8.2 tiêu chí 2 : yêu càu của khách hàng

Hình 2 : yêu cầu của khách hang về việc giảm giá

8


Theo biểu đồ cho thấy nhìn chung khách hang muốn ccos chưng trình ưu
đãi hay là giảm giá tring việc mua sắm khi mua nhiều hay là thành viên
của cửa hàng với số liệu 80%
8.3 yêu cầu về cách thanh toán

Hình 3 : yêu cầu hình thức thanh toán
So vơi thanh toan ATM thì thanh toán bang tiền mặt chiếm ưu thề hơn và
nhan gon hơn với sự lựa chọn la 95% trong 125 phiếu và thanh toán qua
ATM là 5%.
8.4 tiêu chí 4 : yêu cầu về sản phẩm

9


Hình 4 : lựa chọn nhập hàng
Nhìn chung nhập hàng bằng cửa sổ phần mềm chiếm ưu thế hơn với
60% lựa chọn trong 125 phiếu và nó mang lại tính hữu dụng hơn
không phải phụ thuộc vào ai cả, tạo cho phần mềm một thế chủ
động còn câu b thì chỉ chiếm 40%.
8.5 tiêu chí 5 : phát triển phần mềm

Hình 5 : phát triển phần mềm trong tương lai
Nhìn chung thì 2 sự lựa chọn chênh lệch nhâu cũng không lớn
ngưng chiêm ưu thế hơn vẫn là sự lựa chọn b, có thể sử dụng phần
mềm ở mọi lúc mọi nơi chiếm 58/100 % trong 125 phiếu và lựa
chọn a chỉ có 42/100% trong 125 phiếu

9. các bản phỏng vấn cụ thể

10


9.1 phiếu phỏng vấn quản lý (chủ cửa hàng buôn bán quần áo)
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: trần văn Hóa

Người phỏng vấn: nguyễn anh hương

Địa chỉ

Thời gian hẹn: 11/11/2103

28 d2, quận bình thạnh

Thời điểm bắt đầu: 9h00
Đối tượng Là chủ cửa hang buôn bán shop

Thời điểm kết thúc: 9h45
Các yêu cầu đòi hỏi:

quần áo

+ Vai trò: là người hỏi, người phỏng vấn.

Cần thu thập dữ liệu: Nắm rõ và

+ Vị trí: trưởng nhóm thu thập thông tin

hiểu về cách quản lý nhân viên

PTTKHT.
+ Trình độ: sinh viên tin học về HTTT.

Chương
trình

thời gian dự tính:
+ Giới thiệu.

1 phút.

+ Tổng quan về dự án.

2 phút.

+ Tổng quan về phỏng vấn: chủ đề 2 phút.
đề cập.
+ Chủ đề 1:Câu hỏi và trả lời.

10 phút.

+ Chủ đề 2:Câu hỏi và trả lời.
+ Chủ đề 3:Câu hỏi và trả lời.

10 phút.

+ Tổng hợp các nội dung chính.

10 phút.

+ Ý kiến của người được hỏi.

2 phút.

+ Kết thúc

2 phút.
Dự kiến tổng cộng 40 phút

Phiếu phỏng vấn
11


Chủ đề 1: quản lý
Người được hỏi: trần thị hoàng giang
Người hỏi: nguyễn anh hương
Ngày 25/11/2013
Trả lời:

Câu hỏi :
1.

Bạn muốn lưu lại những gi để có thể
quản lí một cách tốt nhất cho shop

-

Yêu cầu phần mềm lưu lại thông
tin nhân viên cũng như mã hang
số lượng, đơn giá

-

Tôi muốn lưu lai thông tin đơn
hàng của từng ngày để có thể
kiểm soát một cách tốt hơn

buôn bán quần áo của bạn ?

2.khi nhập hàng hay xuất hàng bạn muốn
lưu thông tin những gì vd như ngày tháng số
lượng…..?

9.2 lập phiếu phỏng vấn nhân viên của shop kinh doanh buôn bán
quàn áo nguyensashop.com
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: trần thị hoàng giang

Người phỏng vấn: nguyễn anh hương

Địa chỉ

Thời gian hẹn: 11/11/2103

28 d2, quận bình thạnh

Thời điểm bắt đầu: 9h00
Thời điểm kết thúc: 9h45

12


Đối tượng Là nhân viên phục vụ

Các yêu cầu đòi hỏi:

Cần thu thập dữ liệu: quy trình

+ Vai trò: là người hỏi, người phỏng vấn.

bảo trì cung cấp thiết bị và nhập

+ Vị trí: trưởng nhóm thu thập thông tin

nguyên liệu

PTTKHT.
+ Trình độ: sinh viên tin học về HTTT.
+ Kinh nghiệm: 3 năm theo học
tại trường.
Ước lượng thời gian:

Chương
trình

+ Giới thiệu.

1 phút.

+ Tổng quan về dự án.

2 phút.

+ Tổng quan về phỏng vấn: chủ đề 2 phút.
đề cập.
+ Chủ đề 1:Câu hỏi và trả lời.

10 phút.

+ Chủ đề 2:Câu hỏi và trả lời.

15 phút.

+ Chủ đề 3:Câu hỏi và trả lời.

5 phút.

+ Tổng hợp các nội dung chính.

2 phút.

+ Ý kiến của người được hỏi.

2 phút.

+ Kết thúc

1 phút.
Dự kiến tổng cộng 40 phút

Phiếu phỏng vấn
Chủ đề 3: khách hàng
Người được hỏi: trần thị hoàng giang
Người hỏi: nguyễn anh hương
Ngày 25/11/2013

13


Câu hỏi :

Trả lời:

1.Khi nhập hàng vào kho thì có yêu cầu

-

mỗi khi nhập hàng thì sẽ kiểm
hàng sau đó sẽ lập phiếu nhập
hàng chưa các thông tin như :Mã
nhân viên,tên nhân viên,mã hàng
,tên hàng,số lượng, đơn giá,
ngày nhập thông qua phần mềm
để lưu trữ

-

Mỗi mặt hàng sẽ được lưu trữ
các thông tin như Mã hàng, Tên
hàng, loại hàng, giá,ngày nhập

-

có,chúng tôi phân ra hai loại là
quần và áo, và phân ra theo size
để bảo quản trong kho,
Kho chứa quần riêng
Có. Phầm mêm tích hơp button

về giấy tờ xác nhận gi ?

2.Các thông tin về hàng hóa cần lưu trữ là
gì?

3.Anh chị có phân loại hàng hóa để dể dàng
lưu trữ không, nếu có phân loại như thế
nào?

-

tìm kiếm.

4. Khi muốn kiểm tra coi mã sản phẩm đó

còn hang không ?

9.3 khảo sát khách hàng đến với cửa hàng buôn bán quần áo
nguyesashop.com
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: trần thị lệ hằng

Người phỏng vấn: nguyễn anh hương

Địa chỉ

Thời gian hẹn: 12/11/2103

28 d2, quận bình thạnh

Thời điểm bắt đầu: 10h00
Thời điểm kết thúc: 11h00
14


Đối tượng Khách hàng

Các yêu cầu đòi hỏi:

Cần thu thập dữ liệu: cách quản

+ Vai trò: là người hỏi, người phỏng vấn.

lý thông tin khách hàng

+ Vị trí: thành viên PTTKHT.
+ Trình độ: sinh viên tin học về HTTT.
+ Kinh nghiệm: 3 năm theo học
tại trường.
Ước lượng thời gian:

Chương
trình

+ Giới thiệu.

1 phút.

+ Tổng quan về dự án.

2 phút.

+ Tổng quan về phỏng

2 phút.

vấn: chủ đề đề cập.
+ Chủ đề 1: Câu hỏi và trả lời.

10 phút.

+ Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời.

20 phút.

+ Chủ đề 3: Câu hỏi và trả lời.

20 phút.

+ Tổng hợp các nội dung chính.

2 phút.

+ Ý kiến của người được hỏi.

2 phút.

+ Kết thúc

1 phút.
Dự kiến tổng cộng 50 phút

Phiếu phỏng vấn
Chủ đề 3: khách hàng
Người được hỏi: trần thị hoàng giang
Người hỏi: nguyễn anh hương
Ngày 25/11/2013

15


Câu hỏi :

Trả lời:

1. Khi bán hàng, thì cần có giấy tờ xác
nhận gì hay không?

-

có, xuất ra hóa đơn

-

có. nếu vậy sẽ được giảm 5%-

2. Nếu mua nhiều hay là thành viên thì có

20% tổng sản phẩm khách hang

được giảm giá không?

mua dựa trên phần mêm

3. Nếu tôi chọn sản phẩm đên thanh toán
không thích sản phẩm nào đó tôi có thể trả
lạisản phẩm không

-

Được. nếu quý khách trả lai
phần mên sẽ trừ

10.Khảo sát thực trạng:
10.1.

-

Mô tả thực tế :
Qua khảo sát, thu thập thông tin tại shop buôn bán quần áo
nguyensashop.com
Cửa hàng sẽ có nhân viên quản lý, và nhân viên ,và mỗi nhân vien sẽ
hướng dẫn hay gợi ý cho khách hàng mua đồ và sẽ thanh toán đầu

-

quầy tính tiền bởi một nhân viên trực ở đó
Shop buôn bán quần áo thời trang sẽ có thông tin của sản phẩm khi

-

khách muốn tìm
Hóa đơn của khách hàng sẽ đươc lưu nhưng thông tin, mã hóa đơn,

-

sản phẩm,ngày tạo
Một hóa đơn có thể có nhiều sản phẩm và một sản phẩm sẽ được
chọn và ghi trên nhiều hóa đơn

10.2. Mô tả hệ thống :

16


-

Màn hình chính sẽ hiện các hóa đơn chưa thanh toán và danh sách

-

sản phẩm dang chọn
Phần mềm có thể trừ ra sản phẩm nếu khách hàng muốn bớt không

-

lấy sản phẩm đó nữa
Chức năng báo cáo thống kê hóa đơn
Phần mềm được tích hợp bằng ngôn ngữ tiếng việt và file hướng

-

dẫn sữ dụng chương trình
Giao diện phải dễ sử dụng.
10.3. Lợi ích của hệ thống:

11.

-

Giúp cho cửa hàng quản lý được phần nào về quá trình bán hàng
Lưu trữ được khối lượng vừa và lớn dữ liệu như: số lượng sản

-

phẩm, số lượng khách hàng một cách nhanh chóng chính xác.
Hệ thống còn giúp cho việc quản lý khách hàng

Sơ đồ phân rã chức năng BFD (Business Fuctional Diagram):
11.1.
Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống :

17


11.2.

Mô hình ERD :

12. Số lần làm việc trên mạng:

18


19


20


21


22


23


tài lệu tham khảo :
- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin; NXB ĐHSPHN 2005
- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin; Khoa Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà
nội; 2004
- Phương pháp thực hiện khảo luận Trần Anh Tuấn - Phạm ThịLệHương
(1975), Sài Gòn.
- Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học,Dương Văn Tiển (2005),
NXB Xây dựng, Hà Nội.
- http://www.planet-source-code.com/
- http://www.codeproject.com

24x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×