Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÍ CỬA HÀNG KINH DOANH QUẦN ÁO NGUYENSHASHOP.COM

Họ và tên:Trần Văn Phú Lớp :11CD_TP2
Tên đề tài: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÍ
CỬA HÀNG KINH DOANH QUẦN ÁO
NGUYENSHASHOP.COM
I.Đề cương
I.1.Lý do:
Các sở giáo dục và đào tạo (sở GDĐT) tổ chức quán triệt và nâng
cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong
ngành ở địa phương, trước hết cho lãnh đạo các đơn vị, các cơ sở
giáo dục và đào tạo về tinh thần và nội dung của các văn bản quan
trọng sau:Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển
nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng
đến năm 2020; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện
tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;Chỉ thị số 55/2008/CTBGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường
giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành
giáo dục giai đoạn 2008-2012;Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày
6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng
CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số
08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở
trong các cơ sở giáo dục. và từ những lĩnh vực đó chúng ta có thể
làm việc tốt hơn bằng cách làm việc nhóm.
Trong xu thế hội nhập và phát triển của xã hội , để
đáp ứng nhu cầu về vật chất của con người hiện nay.
Trong đó nhu cầu mua sắm cũng chiếm không kém
phần đông , nhưng viêc bán hàng tại các cửa hàng
lại không đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khach
hàng.Trong việc quản lý cửa hàng và các chi nhánh
của mình không thuận tiện cho lắm.


Vi thế phần mềm quản lý cửa hàng kinh doanh nay
sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề :Thứ nhất là đáp
ứng nhu cầu mua sắp của khách hàng, mà không
phải đến tận nơi chỉ cần đặt hàng ,để lại thông tin
.Thứ hai la phần mềm cung giúp người quản lý theo
dõi tức thời ở bất cứ nơi đâu về công việc kinh doan
của cửa hàng, chuỗi cửa hàng .Thứ ba phần mềm
cho phép quản lý công việc kinh doanh theo những
quy trình chuẩn hóa từ khâu nhập hàng tới bán
hàng, các hoạt động quản lý kho hàng cũng như việc
theo dõi công nợ… từ tổng hợp tới chi tiết một cách
chính xác và nhanh chóng.Thứ tư để đáp ứng nhu
cầu thay đổi linh hoạt các chiến lược bán hàng nhằm
tăng hiệu quả trong kinh doanh bán lẻ, phần mềm
cho phép ban hành các chương trình chính sách giá
bán, chính sách khuyến mại, hay chính sách khách
hàng thân thiết một cách đa dạng cùng với hàng loạt
các công cụ hỗ trợ quản lý bán lẻ khác.


I.2.Mục tiêu nghiên cứu :
Đề tài đươc khảo sát thực tế đi sâu vào của một
chuỗi hệ thông cửa hàng Shop quần áo thời trang
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm :
Đánh giá được thực trạng tổ chức và quản lý thành
viên trong hệ thống chi nhánh,cụ thể la
NguyenSaShop P25, Q.Bình Thạnh .Trên cơ sở đó,
vận dụng sáng tạo các lý luận ,thực tiễn để đưa ra

các giải pháp hoàn thiện tổ chức cho viêc quản lý tại
cửa hàng NguyenSaShop, gồm các mô hình quản
lý:quản lý hàng hóa, quản lý nhân viên, quản lý
kho……….;nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý,
tăng cương năng lực cạnh tranh và kiểm soát chi phí
tại một cửa hàng shop thành viên cụ thể là
NguyenSaShop P25, Q.Bình Thạnh nói riêng, qua đó
làm cơ sở để cho việc mở rộng qui mô tai các cửa
hàng shop trên địa bàn thành phố
I.3.Đối tương nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
 Cho thấy đươc thông tin của từng loại sản phẩm để
có sự lựa chọn phù hợp.
 Hướng tới phát triển CNTT trên lĩnh vực buôn bán.
 Được phép trao đổi dữ liệu giữa các cửa hàng với
nhau và các chi nhánh .
 Công tác tổ chức và quản lý tại các hệ thống cửa
hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Bởi
NguyenShaShop là mmột hệ thống buôn bán lẻ các
mặt hàng quần áo cho kể nam và nữ mang một nét
đặc trưng của một mô hình bán hàng qua mạng.Do
đó ,đề tài đã chọn NguyenSaShop P25, Q.Bình Thạnh
– là một chi nhánh của một hệ thông cửa hàng shop
thời trang nhằm để phục vụ cho việc nghiên cứu điển
hình cho một cửa hàng bán quần áo thời trang thành


viên trong chuỗi các hệ thống cửa hàng Shop khác
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


I.4.Bảng Kế Hoạch Nghiên Cứu:
STT
01

Thời gian nghiên
cứu(từ ngày –đến
ngày)
13/09/201318/09/2013

02

20/09/201322/09/2013

03

23/09/201325/09/2013

04

26/09/201309/10/2013

Nội dung
Dự kiến
nghiên
sản phẩm
cứu
Tìm và
Hoàn
chọn đề
thành
tài-chỉnh
sửa của
giáo viên
hướng dẫn
NCKH va
thành viên
xét duyệt
Đưa đề tai
lên mạng
Thu thập
Hoàn
thông tin
thành
cho đề tai
cần nghiên
cứu
Lập phiếu
Hoàn
phỏng vấn
thành
và chỉnh
sửa
Tiến
Hoàn
phỏng vấn
thành
trức tiếp
khách
hàng,
ngươi
quản ly
cửa hàng


05

6

và thống

10/10/2013Tiến hành
Hoàn
12/10/2013
lập phiếu
thành
khảo sát
vaf
− Đánh
Hoàn thành
III.12.2013→22.12.2013
giá , bổ và công bố
sung và sản phẩm.
bảo trì
phần
mềm.
− Nộp bài


I.5.Nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu :
I.5.1Nội dung nghiên cứu:
- Tìm hiểu và phân tích những lý thuyết cơ bản
về việc bán hàng
thông qua phần
mềm
- Khảo sát và đánh giá thực tiễn công tác quản
lý hàng hóa (quần áo thời trang)tại các chi
nhánh
- Đề xuất các cải tiến để phần mềm ngày càng
phát triển hơn tại các cửa hàng
I.5.2Phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu tai liệu
- Quan sát thực tế
- Phỏng vấn
- Khảo sát bằng phiếu hỏi
- Phân tích và xử lý số liệu
I.6.Nội dung nghiên cứu:
- Tìm hiểu đề tài cần nghiên cứu theo sự hướng dẫn, gợi ý
của người hướng dẫn.
- Phân tích thông tin :tìm hiểu thông tin về việc
bấn hàng trên mạng
- Thiết kế CSDL :
+phân tích và thiế kế hệ thống thông tin
cho phần mềm.
+mô hinh ERD va BFD
- Triển khai
- Bảo trì : tiến hành lập kế hoạch bảo trì cho sản
phẩmII.Khảo sát hiện trạng
Kết quả từ phiếu khảo sát (150 phiếu phát ra thu vào 125 phiếu)
II.1 tiêu chí 1 : yêu cầu của nhân viên đối với phần mềm

Hình 1.yêu cầu của nhân viên đối với phần mềm
Nhìn chung qua 125 phiều thì 90% lựa chon đáp án a cho thấy
được nhân viên muốn mỗi khi nhập hàng thì nhân viên sẽ kiểm
hàng thông qua bill của phần mềm để lưu trữ cùng với nhân viên
nhận hàng còn 10% thì chọn đáp án b là chỉ xác nhận lại biên lai

II.2 tiêu chí 2 : yêu càu của khách hàng


Hình 2 : yêu cầu của khách hang về việc giảm giá
Theo biểu đồ cho thấy nhìn chung khách hang muốn ccos chưng
trình ưu đãi hay là giảm giá tring việc mua sắm khi mua nhiều hay
là thành viên của cửa hàng với số liệu 80%

II.3 yêu cầu về cách thanh toán


Hình 3 : yêu cầu hình thức thanh toán
So vơi thanh toan ATM thì thanh toán bang tiền mặt chiếm ưu thề
hơn và nhan gon hơn với sự lựa chọn la 95% trong 125 phiếu và
thanh toán qua ATM là 5%.

II.4 tiêu chí 4 : yêu cầu về sản phẩm


Hình 4 : lựa chọn nhập hàng
Nhìn chung nhập hàng bằng cửa sổ phần mềm chiếm ưu thế
hơn với 60% lựa chọn trong 125 phiếu và nó mang lại tính
hữu dụng hơn không phải phụ thuộc vào ai cả, tạo cho phần
mềm một thế chủ động còn câu b thì chỉ chiếm 40%.

II.5 tiêu chí 5 : phát triển phần mềm


Hình 5 : phát triển phần mềm trong tương lai
Nhìn chung thì 2 sự lựa chọn chênh lệch nhâu cũng không
lớn ngưng chiêm ưu thế hơn vẫn là sự lựa chọn b, có thể sử
dụng phần mềm ở mọi lúc mọi nơi chiếm 58/100 % trong 125
phiếu và lựa chọn a chỉ có 42/100% trong 125 phiếU

III. CÁC BẢNG PHỎNG VẤN CỤ THỂ
III.1 phiếu phỏng vấn quản lý (chủ cửa hàng buôn bán
quần áo)
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: trần văn Hóa

Người phỏng vấn: nguyễn anh hương


Địa chỉ

28 d2, quận bình thạnh

Đối
tượng

Là chủ cửa hang buôn bán
shop quần áo
Cần thu thập dữ liệu: Nắm
rõ và hiểu về cách quản lý
nhân viên

Thời gian hẹn: 11/11/2103
Thời điểm bắt đầu: 9h00
Thời điểm kết thúc: 9h45
Các yêu cầu đòi hỏi:
+ Vai trò: là người hỏi, người phỏng
vấn.
+ Vị trí: trưởng nhóm thu thập thông
tin PTTKHT.
+ Trình độ: sinh viên tin học về HTTT.

Chương
thời gian dự tính:
trình
+ Giới thiệu.
1 phút.
+ Tổng quan về dự án.
2 phút.
+ Tổng quan về phỏng vấn: 2 phút.
chủ đề
đề cập.
10 phút.
+ Chủ đề 1:Câu hỏi và trả
lời.
10 phút.
+ Chủ đề 2:Câu hỏi và trả
10 phút.
lời.
2 phút.
+ Chủ đề 3:Câu hỏi và trả
2 phút.
lời.
+ Tổng hợp các nội dung
chính.
+ Ý kiến của người được
hỏi.
+ Kết thúc
Dự kiến tổng cộng 40 phút

Phiếu phỏng vấn
Chủ đề 1: quản lý


Người được hỏi: trần thị hoàng
Người hỏi: nguyễn anh hương
giang
Ngày 25/11/2013
Câu hỏi :
Trả lời:
1. Bạn muốn lưu lại những gi để có
thể quản lí một cách tốt nhất cho
- Yêu cầu phần mềm lưu lại
shop buôn bán quần áo của bạn ?
thông tin nhân viên cũng
như mã hang số lượng, đơn
giá

2.khi nhập hàng hay xuất hàng bạn
muốn lưu thông tin những gì vd như
ngày tháng số lượng…..?
-

Tôi muốn lưu lai thông tin
đơn hàng của từng ngày để
có thể kiểm soát một cách
tốt hơn

III.2 lập phiếu phỏng vấn nhân viên của shop kinh doanh
buôn bán quàn áo nguyensashop.com
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: trần thị hoàng giang Người phỏng vấn: nguyễn anh hương
Địa chỉ

28 d2, quận bình thạnh

Thời gian hẹn: 11/11/2103
Thời điểm bắt đầu: 9h00
Thời điểm kết thúc: 9h45


Đối
tượng

Là nhân viên phục vụ
Cần thu thập dữ liệu: quy
trình bảo trì cung cấp thiết
bị và nhập nguyên liệu

Các yêu cầu đòi hỏi:
+ Vai trò: là người hỏi, người phỏng
vấn.
+ Vị trí: trưởng nhóm thu thập thông
tin PTTKHT.
+ Trình độ: sinh viên tin học về HTTT.
+ Kinh nghiệm: 3 năm theo học
tại trường.
Ước lượng thời gian:
1 phút.
2 phút.
2 phút.

Chương
trình
+ Giới thiệu.
+ Tổng quan về dự án.
+ Tổng quan về phỏng vấn:
chủ đề
đề cập.
10 phút.
+ Chủ đề 1:Câu hỏi và trả
15 phút.
lời.
5 phút.
+ Chủ đề 2:Câu hỏi và trả
2 phút.
lời.
2 phút.
+ Chủ đề 3:Câu hỏi và trả
1 phút.
lời.
+ Tổng hợp các nội dung
chính.
+ Ý kiến của người được
hỏi.
+ Kết thúc
Dự kiến tổng cộng 40 phút

Phiếu phỏng vấn
Chủ đề 3: khách hàng
Người được hỏi: trần thị hoàng
Người hỏi: nguyễn anh hương


giang

Ngày 25/11/2013

Câu hỏi :
Trả lời:
1.Khi nhập hàng vào kho thì có yêu
- mỗi khi nhập hàng thì sẽ
cầu về giấy tờ xác nhận gi ?
kiểm hàng sau đó sẽ lập
phiếu nhập hàng chưa các
thông tin như :Mã nhân
viên,tên nhân viên,mã
hàng ,tên hàng,số lượng,
đơn giá, ngày nhập thông
qua phần mềm để lưu trữ
2.Các thông tin về hàng hóa cần lưu
- Mỗi mặt hàng sẽ được lưu
trữ là gì?
trữ các thông tin như Mã
hàng, Tên hàng, loại hàng,
giá,ngày nhập
3.Anh chị có phân loại hàng hóa để dể
dàng lưu trữ không, nếu có phân loại
như thế nào?
- có,chúng tôi phân ra hai loại
là quần và áo, và phân ra
4. Khi muốn kiểm tra coi mã sản phẩm
theo size để bảo quản trong
đó còn hang không ?
kho,
Kho chứa quần riêng
- Có. Phầm mêm tích hơp
button tìm kiếm.

III.3 khảo sát khách hàng đến với cửa hàng buôn bán
quần nguyesashop.com
Kế hoạch phỏng vấn


Người được hỏi: trần thị lệ hằng

Người phỏng vấn: nguyễn anh hương

Địa chỉ

28 d2, quận bình thạnh

Đối
tượng

Khách hàng
Cần thu thập dữ liệu: cách
quản lý thông tin khách
hàng

Thời gian hẹn: 12/11/2103
Thời điểm bắt đầu: 10h00
Thời điểm kết thúc: 11h00
Các yêu cầu đòi hỏi:
+ Vai trò: là người hỏi, người phỏng
vấn.
+ Vị trí: thành viên PTTKHT.
+ Trình độ: sinh viên tin học về HTTT.
+ Kinh nghiệm: 3 năm theo học
tại trường.
Ước lượng thời gian:
1 phút.
2 phút.
2 phút.

Chương
trình
+ Giới thiệu.
+ Tổng quan về dự án.
+ Tổng quan về phỏng
vấn: chủ đề đề cập.
+ Chủ đề 1: Câu hỏi và trả 10 phút.
lời.
20 phút.
+ Chủ đề 2: Câu hỏi và trả
20 phút.
lời.
2 phút.
+ Chủ đề 3: Câu hỏi và trả
2 phút.
lời.
1 phút.
+ Tổng hợp các nội dung
chính.
+ Ý kiến của người được
hỏi.
+ Kết thúc
Dự kiến tổng cộng 50 phút


Phiếu phỏng vấn
Chủ đề 3: khách hàng
Người được hỏi: trần thị hoàng
Người hỏi: nguyễn anh hương
giang
Ngày 25/11/2013
Câu hỏi :
Trả lời:
1. Khi bán hàng, thì cần có giấy tờ
- có, xuất ra hóa đơn
xác nhận gì hay không?
2. Nếu mua nhiều hay là thành viên thì
- có. nếu vậy sẽ được giảm
có được giảm giá không?
5%-20% tổng sản phẩm
khách hang mua dựa trên
3. Nếu tôi chọn sản phẩm đên thanh
phần mêm
toán không thích sản phẩm nào đó tôi
có thể trả lạisản phẩm không
- Được. nếu quý khách trả lai
phần mên sẽ trừ

IV.Khảo sát thực trạng:
IV.1. Mô tả thực tế :
Qua khảo sát, thu thập thông tin tại shop buôn bán quần
áo nguyensashop.com


-

Cửa hàng sẽ có nhân viên quản lý, và nhân viên ,và mỗi
nhân vien sẽ hướng dẫn hay gợi ý cho khách hàng mua
đồ và sẽ thanh toán đầu quầy tính tiền bởi một nhân

-

viên trực ở đó
Shop buôn bán quần áo thời trang sẽ có thông tin của

-

sản phẩm khi khách muốn tìm
Hóa đơn của khách hàng sẽ đươc lưu nhưng thông tin,

-

mã hóa đơn, sản phẩm,ngày tạo
Một hóa đơn có thể có nhiều sản phẩm và một sản phẩm
sẽ được chọn và ghi trên nhiều hóa đơn

IV.2. Mô tả hệ thống :
-

Màn hình chính sẽ hiện các hóa đơn chưa thanh toán và

-

danh sách sản phẩm dang chọn
Phần mềm có thể trừ ra sản phẩm nếu khách hàng muốn

-

bớt không lấy sản phẩm đó nữa
Chức năng báo cáo thống kê hóa đơn
Phần mềm được tích hợp bằng ngôn ngữ tiếng việt và

-

file hướng dẫn sữ dụng chương trình
Giao diện phải dễ sử dụng.

-

IV.3. Lợi ích của hệ thống:
-

Giúp cho cửa hàng quản lý được phần nào về quá trình
bán hàng


-

Lưu trữ được khối lượng vừa và lớn dữ liệu như: số
lượng sản phẩm, số lượng khách hàng một cách nhanh

-

chóng chính xác.
Hệ thống còn giúp cho việc quản lý khách hàng

IV.4. Sơ đồ phân rã chức năng BFD (Business Fuctional
Diagram):
10.1.

Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống :

IV.2. Mô hình ERD :


12. Số lần làm việc trên mạng:x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×