Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu khoa học Moodle

Bộ Giáo Dục
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Nghiên cứu khoa học
GVGD:
SVTH: Trần Bá Lâm


Khái niệm Moodle

Tại sao nghiên cứu Moodle
So sánh công cụ Moodle &
Blackboard


Moodle là gì ?
Moodle là một hệ thống quản lý học tập (Learning
Management System - LMS hoặc người ta còn gọi là
Course Management System hoặc VLE - Virtual Learning
Environment) mã nguồn mở (do đó miễn phí và có thể

chỉnh sửa được mã nguồn), cho phép tạo các khóa học
trên mạng Internet hay các website học tập trực tuyến.


Tại sao nghiên cứu Moodle
1. Cung cấp thêm nhiều cơ hội để suy nghĩ và sự tương tác của
sinh viên.
Bài tập về nhà truyền thống đòi hỏi học sinh tương tác với các tài
liệu học tập hay ý tưởng một cách tĩnh và biệt lập. Ngược lại, các
công cụ học tập trực tuyến (Moodle diễn đàn, Bài tập, câu đố, vv)
mở rộng cộng đồng học tập vượt qua các thông số không gian /
thời gian của lớp học. Diễn đàn giúp học sinh tương tác với những
ý tưởng với giảng viên trong cuộc thảo luận. Bài tập trực tuyến /
câu đố cung cấp thêm (đôi khi ngay lập tức) thông tin phản hồi,
cho phép học sinh để theo dõi tốt hơn tiến bộ của họ.


2. Cập nhật thông tin nhanh chóng
Một trang web Moodle được thiết kế tốt cho sinh viên
24/7 truy cập vào các nguồn tài nguyên nhiên, hoạt
động, và điểm số, và cung cấp một nền tảng (thông
qua forum Quickmail) cho giáo viên hướng dẫn để
làm nổi bật sự kiện quan trọng và những ý tưởng và
thông báo cho sinh viên về những thay đổi lớp. Sinh
viên vắng mặt có thể nhanh chóng kiểm tra các nội
dung cập nhật, và cả giảng viên và sinh viên có thể
đánh giá rằng Moodle giữ tất cả các thông tin liên lạc
nhiên ở một nơi.


3. Sử dụng tính năng một cách dễ dàng
Các tính năng như tùy chọn giao PDF mới, chữ đỏ,
đánh dấu và hướng dẫn giúp đơn giản hóa quá trình
chấm điểm cho giáo viên và cũng có thể cung cấp
thông tin phản hồi nội dung cho học sinh. Moodle báo
cáo các tính năng (ví dụ như hoàn thành các hoạt động
và các bản ghi) cho phép giáo viên hướng dẫn để
nhanh chóng xem xét học sinh tham gia khóa học và
dễ dàng nắm bắt dữ liệu có giá trị cho các báo cáo để
điều chỉnh và tổ chức kiểm định chất lượng. Thông tin

này cũng có thể được sử dụng để quản lý khiếu nại
của sinh viên.


4. Quản lý học đơn giản
Ngay cả giáo viên hướng dẫn có kỹ năng giới hạn có
thể thiết kế nội dung trực tuyến nội dung và các hoạt
động đào tạo tối thiểu khi sử dụng Moodle. Ngoài ra,
cho phép đồng nghiệp dễ dàng chia sẻ tài liệu học tập.
Mẫu Hybrid (khi hiệu quả làm việc của người hướng
dẫn) cung cấp một bản chụp có tổ chức của các mục
tiêu và yêu cầu của khóa học. Nhất quán trong thiết kế
khóa học này làm giảm sự nhầm lẫn cho sinh viên, và
làm tài liệu học tập dễ dàng hơn. Ngoài ra, tất cả các
tài liệu có thể lưu trữ trong Moodle. Khi cần có thể
xem lại.


5. Hệ thống tích hợp và hỗ trợ
Giảng viên có thể tự tin rằng "thông tin cá nhân và
công việc (cũng như giáo viên hướng dẫn học sinh
nội dung khóa học) là an toàn. Ngoài ra, một phù
hợp, hệ thống duy nhất đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật
đáng tin cậy cho sinh viên, giảng viên và nhân viên
và sắp xếp chương trình phát triển giảng viên.


So sánh công cụ moodle
& công cụ blackboard


Giống nhau:
Chuyển nhượng
Bạn có thể tạo các bài tập Moodle cho các nhóm và cá
nhân học sinh để hoàn thành, cũng giống như trong
Blackboard. Tập Moodle cung cấp linh hoạt hơn trong
quá trình tải lên, và bạn cũng có thể tạo ra một công
việc như một hoạt động ngoại tuyến, do đó nó sẽ
được thêm vào bảng điểm để đánh dấu thậm chí nếu
sinh viên không nộp qua Moodle.


Blog
Một người sử dụng blog của được tự động thiết lập
như một phần của một người sử dụng Moodle hồ
sơ; nó là người dùng cụ thể, không trình cụ thể. Bạn
cũng có thể tạo ra một blog hoặc sử dụng một khóa
học cụ thể blog của Đại học Mở là một hoạt động
trong một khóa học Moodle. Blog Moodle không thể
thực hiện được định giá trừ bằng cách thêm hướng dẫn
để bảng điểm.


Sách
Một Moodle cuốn sách là một nguồn tài nguyên nhiều
trang được định dạng giống như một cuốn sách, có
chứa chương chính và subchapters. Không giống như
Blackboard Learning Module, một cuốn sách không
chứa nội dung tương tác. (Nếu bạn muốn thêm nội
dung tương tác, sử dụng các bài học cụ). Tuy nhiên, sử
dụng hoạt động có điều kiện, bạn có thể cấu trúc
phong trào của sinh viên thông qua một cuốn sách và
các hoạt động liên quan cũng giống như bạn thông qua
một học Module.


Tin nhắn
Moodle của tính năng tin nhắn cho phép người dùng khóa
học để gửi tin nhắn cả trong một khóa học và bằng email
(như vậy, kết hợp email và nhắn tin chức năng của
Blackboard). Học sinh có thể nhắn tin một-một, và giáo viên
cũng có thể gửi tin nhắn đến một số người trên
danh sách người tham gia .
Thuật ngữ
Bạn có thể tạo một điển Moodle , cũng giống như bạn có thể
một Blackboard, nhưng một khi bạn đã tạo ra nó, Moodle cho
phép cả hai bạn và học sinh của mình để đóng góp cho các
mục chú giải. Bạn cũng có thể thêm một khối thuật ngữ để
trang Tất nhiên, hiển thị từ mới nhất và định nghĩa thêm vào
chú giải.


URL
Cũng như trong Blackboard, bạn có thể đặt một liên
kết đến một trang web bên ngoài trong khóa học
Moodle của bạn, để được truy cập bằng một nhấp
chuột duy nhất từ trang chủ khóa học. Tất nhiên, bạn
cũng có thể liên kết đến các trang web bên ngoài trong
nội dung môn học, bằng cách sử dụng Text Editor .
Tiếng nói
Về cơ bản không có sự khác biệt trong hoạt động của
các công cụ bằng giọng nói trong Blackboard và
Moodle.


Wiki
Sự kết hợp gần đây của OU (Đại học Mở) hoạt động
Wiki vào UNSW Moodle có nghĩa là wiki có thể
định giá bây giờ có thể được tạo ra bởi các giáo viên
và học sinh. Trước đây, chỉ wiki Moodle là có
thể. Wiki Moodle rất giống với bảng đen wiki trong
cách chúng được tạo ra và chỉnh sửa. Wiki Moodle
không thể thực hiện được định giá trừ bằng cách
thêm hướng dẫn để bảng điểm.


Câu hỏi
Các câu hỏi là công cụ để thu thập dữ liệu, không phải
để đánh giá. Sử dụng nó để có được thông tin phản
hồi hoặc ý kiến sinh viên.
Trang
Cũng giống như các trang công cụ trống trong
Blackboard, một trang Moodle là một cách để trình
bày một số lượng nhỏ của nội dung khóa học, mà sẽ
hiển thị cho học sinh như là một màn hình cuộn duy
nhất. Một trang, giống như bất kỳ trang web, có thể
chứa văn bản, hình ảnh và đa phương tiện.


Diễn đàn
Diễn đàn trong Moodle hoạt động rất giống như
diễn đàn trong Blackboard. Tuy nhiên, sự tham gia
của cá nhân học sinh được hiểu khác nhau, bằng
cách tải về một báo cáo hoạt động của sinh viên và
tự xóa tất cả các hoạt động phi diễn đàn. Bạn nhập
các dấu cho hoạt động này trực tiếp vào bảng
điểm, chứ không phải thông qua các công cụ diễn
đàn như trong Blackboard.


Điểm khác nhau giữa
Moodle & Blackboard


Cấu trúc khóa học
Với Blackboard, bạn thường đến trên báo trang, và sau đó sử
dụng các liên kết trên bên trái để nhấn sâu hơn vào các khóa
học cho các bài giảng, tài liệu học tập, diễn đàn thảo luận và
như vậy. Nội dung khóa học được tổ chức trong một hệ thống
phân cấp các thư mục, thư mục con và các mặt hàng.Một
khóa học có thể được khá sâu sắc và phức tạp, và chiều sâu
và phức tạp không hiển thị hết trên trang nhất.
Giao diện Moodle được nhiều phẳng hơn tất cả mọi thứ được
chuyển lên phía trước trên trang chủ . Trang này được tổ chức
trong một hình thức mô-đun, như sau:
- Phần ở trên cùng của trang chứa thông tin khóa học nói
chung; giáo trình, phân loại. Như vậy tất cả đi vào mô-đun
này (Tóm tắt khóa học).


- Dưới Tóm tắt khóa học, phần khác (thường là
hàng tuần hoặc chủ đề tập trung). Mỗi phần chứa
một mô tả ngắn gọn về sự tập trung của phần, cũng
như các liên kết đến tất cả các "tài nguyên" (mục
nội dung) và "hoạt động" (mục tương tác và đánh
giá) học sinh sẽ cần phải hoàn thành. Nó giúp định
hướng cho sinh viên của bạn thiết lập một mô hình
cho thứ tự mà bạn liệt kê: ví dụ như bài giảng đầu
tiên, sau đó diễn đàn thảo luận, định nghĩa của điều
khoản mới, và đọc và phân công của tuần.


- Bạn có thể làm cho trang chủ chỉ hiển thị phần hiện
hành. Bạn có thể trình bày tất cả các phần và ẩn mỗi
khi nó được hoàn thành, do đó bạn và học sinh của
bạn không phải di chuyển xuống. Hoặc bạn có thể
thiết lập các phần để hiển thị trên các trang riêng biệt.
- Trong số các khối ở phía bên trái của màn hình, Cài
đặt khối là tương đương gần nhất với Blackboard
Control Panel. Đó là nơi mà tất cả các hành trình của
bạn đi về. Nhấp vào nút Cài đặt và nút Navigation ,
tiếp tục hiển thị khi bạn di chuyển vào khóa học, thay
đổi cho phù hợp với vị trí trong một nguồn tài nguyên
hoặc hoạt động.


Làm việc trên một khóa học
Cũng giống như chuyển chế độ Edit Mode ON ở phía
trên bên phải của trang trong Blackboard, để thay đổi
một Moodle nhiên bạn nhấp vào Bật chỉnh sửa
vào nút ở phía trên bên phải của trang Tất nhiên
nhà. Điều này làm cho tất cả mọi thứ trong quá trình
có sẵn để ẩn hoặc tiết lộ, thay đổi, sắp xếp lại hoặc
xóa.
Khi thêm các mục khóa học mới trong Moodle, bạn
bấm vào một liên kết duy nhất, Thêm một hoạt động
hoặc nguồn tài nguyên (như trái ngược với một sự
lựa chọn của 4 nút trong Blackboard) và chọn các hoạt
động hoặc nguồn từ một danh sách pop-up duy nhất.


Khi bạn nhấp vào hoạt động hoặc tài nguyên bạn đang
suy nghĩ về chèn, giúp hiển thị thông tin trong bảng
điều khiển bên phải của danh sách.
Moodle cung cấp một loạt các hoạt động và nguồn
lực, từ đó bạn có thể chọn một trong đó tốt nhất sẽ
truyền đạt nội dung học trong tuần hoặc chủ đề đó cho
các
học
sinh
của
bạn. Các
trang
Những gì bạn có thể làm với Moodle? cho bạn thấy
làm thế nào bạn có thể sử dụng công cụ Moodle trong
thiết kế khóa học của bạn để đạt được mục tiêu học
tập của khóa học của bạn và thúc đẩy học tập tích cực.


Bảng tóm tắt


Moodle

Blackboard

Cấu trúc
khóa học

Cấu trúc môn học
không sâu. Tất cả mọi
thứ được chuyển lên
phía trước trên trang
chủ của khóa học.

Một khóa học có thể
được khá sâu sắc và
phức tạp, và chiều sâu
và phức tạp không
hiển thị trên trang
nhất.

Làm việc
trên một
khóa học

Khi thêm các mục khóa
học mới trong Moodle,
bạn bấm vào 1 liên kết
duy nhất, thêm 1 hoạt
động hoặc nguồn tài
nguyên.

Khi thêm các mục
khóa học mới trong
Blackboard, lựa chọn
1 trong 4 nút.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×