Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E TRÊN TOYOTA CAMRY

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
TRUỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
*****

TIỂU LUẬN

NGHIÊN CỨU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG A140E
TRÊN TOYOTA CAMRY

GVHD : Thầy Hữu Mạnh
SVTH : Hà Đức Thuần - Nhóm 4


Dải số

Số

C0

“P”


Đỗ xe

o

“R”
“N”
“D”,”2”
“D”
“D”
“D”
“2”
“L”

F0

C1

C2

Lùi
o
o
Trung
gian quay
o
Chiều
động cơ
Số một
o
o
chiều kim đồngohồ
Số hai
o
o
o
Số 3
Số truyền tăng
Số hai
Số một


o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

o
o

B0

B1

B2

F1

B3

F2

o

: theo

o
o

o
o

o

o
o
o

o
o

o


Hoạt động của bộ truyền bánh răng hành tinh ở dải “ D “ hoặc “2” Số 1

Chiều quay động cơ : theo
chiều kim đồng hồ
Các bộ phận hoạt động :C0 , F0 , C1 , F2


ĐUỜNG TRUYỀN CÔNG SUẤT

C
1

F
2

C0

F
0


Hoạt Động của bộ truyền hành tinh ở dải “D” Số 2

Các bộ phận họat động : C0 , F0 ,C1 , B2 , F1

Chiều quay động cơ : theo
chiều kim đồng hồ
\


ĐUỜNG TRUYỀN CÔNG SUẤT

C1

F
1
B2
C
0

F
0


Hoạt động của bộ truyền hành tinh ở dải “D” hoặc “2”
số “3”

Các bộ phận họat động : C0 , F0 , C1 , C2 ,B2

Chiều quay động cơ theo chiều
kim đồng hồ


ĐUỜNG TRUYỀN CÔNG SUẤT

C1

C0

C2

F
0


Hoạt động của bộ truyền hành tinh ở dải “R”

Các bộ phận họat động : C0 , C2 , B3


ĐUỜNG TRUYỀN CÔNG SUẤT

C2

B3

C0


Bộ truyền hành tinh OD


Dầu vào phanh B0

Phanh B0

Dầu vào ly hợp C0

Ly hợp C0


Khớp một chiều F1

Bánh răng mặt
trời truớc

Bánh răng bao
truớc

Cần dẫn bộ truyền hành
tinh truớc

Ly hợp C1

Ly hợp C2


Cần dẫn bộ truyền
hành tinh sau

Bánh răng
bao sau


Bánh răng mặt
trời sau

C1

C2

Trục sơ cấp


BƠM DẦU
DẦU VÀO
BƠM

DẦU RA BƠM


Dầu vào
bơm
Dầu ra bơm

Dầu vào
phanh B2

Dầu vào phanh
B3

Bộ tích năng


Các chi tiết

Hư hỏng

Nguyên
nhân

Hiện tuợng

Cách khắc
phục

C1

Mòn bố
Mòn đĩa ép
Xì phốt piston
dầu
Hư piston
Kẹt piston
Mòn đĩa ép
Mòn đĩa ma sát
Hư piston
Xì phốt dầu

Do sử dụng lâu
ngày

Không chạy tới
đuợc , chỉ chạy
đuợc số lùi

Thay mới bố
Thay đĩa ép
Thay phốt
piston hoặc
thay nguyên bộ

Do sử dụng
không đúng dầu
hộp số
Lắp không
đúng, thiếu dầu
bôi trơn
Do sử dụng lâu
ngày

Không chạy
dãy “2” số 2

Thay mới bố
Thay đĩa ép
Thay phốt
piston hoặc
thay nguyên bộ

Không chạy
đuợc dãy số
lùi , dãy “D” số
3
Và số truyền
tăng

Thay mới bố
Thay đĩa ép
Thay phốt
piston hoặc
thay nguyên bộ

B1

C2

Mòn bố
Mòn đĩa ép
Xì phốt piston
dầu
Hư piston
Kẹt piston

F2

Bi bị vỡ hoặc bị Do chuyển số
nứt
lên vị trí R khi
xe đang chạy
tới và lên số P
khi xe đang
chạy , đạp ga
khi xe đang
phanh

Không chạy
đuợc dãy số
“D” , “2” số 1
và dãy “L” số 1

Thay các bi bị
hư hoặc vòng bi
khớp một chiều

B3

Mòn đĩa ép
Mòn đĩa ma sát
Hư piston
Xì phốt dầu

Không chạy
đuợc dãy “R”
số lùi và dãy
“L” số 1

Thay mới bố
Thay đĩa ép
Thay phốt
piston hoặc
thay nguyên bộ

Do sử dụng
không đúng dầu
hộp số
Lắp không
đúng, thiếu dầu
bôi trơnx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×