Tải bản đầy đủ

KHẢO sát THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP về vấn đề văn hóa đọc 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

KHẢO SÁT
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ
“VĂN HÓA ĐỌC” TRONG HỌC SINH – SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
HIỆN NAY

Sinh viên: LÊ VĂN CƯỜNG
Lớp

: 12CĐ-ĐT3

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

KHẢO SÁT

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ
“VĂN HÓA ĐỌC” TRONG HỌC SINH – SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
HIỆN NAY

Sinh viên: LÊ VĂN CƯỜNG
Lớp:
12CĐ-ĐT3


TP, Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài ………………………………………………… 01
II. Mục đích nghiên cứu …………………………………………… 01
III. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………01
IV. Phạm vi nghiên cứu ……………………………………………. 01
V. Nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………………. 02
VI. Kế hoạch nghiên cứu …………………………………………… 02

NỘI DUNG
I. Thực trạng văn hóa đọc hiện nay ………………………………... 03
I.1. Kết quả khảo sát …………………………………………. 03
I.2. Thực trạng văn hóa đọc hiện nay ………………………. 05
I.2.1. Thành tựu ...................................................................... 05
I.2.2. Hạn chế .......................................................................... 06
I.2.3. Nguyên nhân thực trạng trên ……………………….. 09
II. Gải pháp và hướng khắc phục ………………………………….. 10
II.1. Từ ý kiến của các bạn HS-SV tham gia khảo sát ……... 10
II.2. giải pháp và hướng khắc phục …………………………. 10

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận ……………………………………………………………. 13
II. Kiến nghị …………………………………………………………..13

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………..15.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×