Tải bản đầy đủ

HÓA NHIỆT LUYỆN THÉP THẤM CACBON

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỶ THUẬT LÝ TỰ
TRỌNG
KHOA ĐỘNG LỰC

Tiêu đề:

HÓA NHIỆT LUYỆN THÉP
THẤM CACBON

Lớp 13TC-ô1


TP-HCM Năm 2014

*Tiêu đề: Hóa nhiệt luyện
thép- thấm cacbon
-Thầy hướng dẩn:Nguyển Ngọc Quỳnh
-Danh sách nhóm và tên nhóm: Nhóm 5
Nguyễn Minh Hoàng
+Bùi Minh Phương
+Thái Dương

+Đông Hưng
+Đình Tuyên
+NHật Trường
+Văn Phú
+Khu Dìu
+

*Mục Lục
A.Nội dung:
-Phần tìm hiểu...............................................................................................................
-Phần kiểm tra vật liệu.................................................................................................
+chuẩn bị dụng cụ.......................................................................................................
+đánh giá vật liệu ban đầu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........
-Cách tiến hành................................................................................................................
+bước 1............................................................................................................................
+bước 2............................................................................................................................
+bước 3...........................................................................................................................
+bước 4.....................................................................................................................
B. Kết quả:
- Đ1nh giá kết quả sau khi hóa nhiệt luyện:.................................................................
2


-nhâ cét của người hướng dần...............................................................................

A. NỘI DUNG
I.Phần Tìm Hiều.
-Chuẩn bị lý thuyết.
+Nhiệt độ:900-950 độ.
+thời gian:0.15 mm/giờ.
+% C: nhỏ hơn 0.25 %.
II.Kiểm Tra Vật Liệu.
1. Chuần Bị Dụng Cụ.
-1 bảng màu đo nhiệt độ:

3


+so sánh với nhiệt đô trong lò và bang thư nhiệt độ thi nhiêt dộ trong lò đạt khoảng :800- 900
độ C.đạt điều kiên đề ra.

-Bảng thư tia lưa và hoa lửa:

4


+so sành với tia lưa và hoa lửa của vật liệu với bang thư trên thì đạt yêu cầu đề ra.
- Kiểm tra độ cứng của vật liệu.
+sử dụng máy do áp lực để do độ cứng của vật.
+kết quả đo lần 1 , trước khi nhiệt luyện.
Số lần đo
Kết quả đo
1
30
2
33
3
29,5
Trung bình
30.9

-Vật liệu đã chọn là:

5


+kháo 10-11
-Các vật liệu còn lại cho quá tr2nh hóa nhiệt luyện
+ Than củi:làm chất thấm cho vật liệu,.

(than củi khi đốt cho ra 20%-25% khí co. Khí co làm phá vở liên kết cacbon các phân tư
cacbon được liên kết với vật liệu làm vât liêu tăng tỉ lệ cacbon lam vật liêu cứng hơn.)
-Xi măng: dùng để làm hộp thấm . hộp thấm dùng để bao phủ bên ngoài vật lieu đê dảm bảo
trong môi trường hiếm khí co được xin ra phá vỡ liên kết cacbon đê hòa tan cacbon với vật
liệu để tăng độ cứng.

6


-lò nung: sư dung lò có nhiêt dộ khi nung khoảng từ 900-950 độ c.

III.Cách Tiến Hành.
1.Bước 1 hoàn tất các bước chuẩn bị.
-làm ướt than và phủ lên vật liệu.

7


-xi măng trộn thành hồ , để làm hộp thấm.

+phủ kinh vật liêu và than phu trên vật liệu, đảm bảo kình kh6ng lọt không khí vào.

8


2.bước 2: sau khi hộp yha6m khô lại , ta đưa hộp vào lò và nung khoảng 2 giờ .

9


3.bước 3:sau 2giờ đưa vật liêu ra và làm mát từ từ.

10


4.bước 4: làm nguội dần bằng nước .

11


B. Kết Quả
1.Kiểm tra vật liệu sau khi hóa nhiêt luyện
.

Bảng đo độ cứng
Số lần đo
1
2
3
Trung bình

Kết quả đo sau khi hóa nhiệt luyện
43.5
49
55
46,9

*đạt yêu cầu của đề : kết thúc bài thực hành.
2. Nhận xét của giáo viên hướng dẩn.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×