Tải bản đầy đủ

baig giảng online moon

KHÓA 2016:
-Toán ÐVH
Chuyên đề 1: Hình Học không gian -> http://adf.ly/1SMq1y
Chuyên đề 2: Hàm số

-> http://adf.ly/1SMqCA

Chuyên đề 3: Hàm số mũ và logarit -> http://adf.ly/1SMqFg
Chuyên đề 4: Hình học tọa độ XYZ -> http://adf.ly/1SMqLf
chuyên đề 5: Nguyên Hàm tích phân -> http://adf.ly/1SMqXA
( Ðang cập nhật)
-LÝ:
Khóa luyện thi ÐH chuẩn (moon.vn) -> http://adf.ly/1SMqoT
Khóa luyện đề 2016 -> http://adf.ly/1SMquz
Luyện Thi THPT Lý ÐVH (hocmai.vn) -> http://adf.ly/1SMsNv

-Hóa PRO-S :Luyện thi THPT quốc gia 2016 -> http://adf.ly/1SMr2W
Luyện đề THPT quốc gia 2016 -> http://adf.ly/1SMr8a
-PRO SINH :Luyện thi THPT quốc gia 2016 -> http://adf.ly/1SMrIU
Luyện đề THPT quốc gia 2016 -> http://adf.ly/1SMrO1
Luyện thi HSG -> http://adf.ly/1SMrTU

-PRO ANH (Cô mai Phuong) -> http://adf.ly/1SMrgc
-PRO VĂN (Cô Thanh Mai) -> http://adf.ly/1SMrmQ
-Chuyên đề Toán Hay: Chinh Phục PT-HPT (ÐVH): -> http://adf.ly/1SMrc0
Rèn kĩ năng giải PT và hình phẳng Oxy -> http://adf.ly/1SMs7k

KHÓA 2015:


[HOCMAI] PENC HÓA VKN
+ CHUYÊN ÐỀ 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA HÓA HỌC
*Bài1: http://adf.ly/1SMtDu
*Bài2: http://adf.ly/1SMtow
*Bài3: http://adf.ly/1SMtym
*Bài4: http://adf.ly/1SMu8G
*Bài5: http://adf.ly/1SMuFX
*Bài6: http://adf.ly/1SMuPd
*Bài7: http://adf.ly/1SSgHg
*Bài8: http://adf.ly/1SSgXz
*Bài9: http://adf.ly/1SSgh1
*Bài10: http://adf.ly/1SSgmy
*Bài11: http://adf.ly/1SSgtk
*Bài12: http://adf.ly/1SShJh
*Bài13: http://adf.ly/1SShTW
*Bài14: http://adf.ly/1SShWs
*Bài15: http://adf.ly/1SShgR
+ Chuyên Đề 2: CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC:
*Full: http://adf.ly/1SShkw
+ Chuyên Ðề 3: HYDROCACBON VÀ DẪN XUẤT:
*Full: http://adf.ly/1SShpM
+ Chuyên Ðề 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO VÀ TỔNG HỢP CỦA HÓA HỮU CƠ:
*Full: http://adf.ly/1SShth
+ Chuyên Ðề 5: CẤC KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA HÓA VÔ CƠ:
*Full: http://adf.ly/1SShyN


+ Chuyên Ðề 6: LÝ THUYẾT VÀ BT TRỌNG TÂM VỀ KIM LOẠI:
*Full: http://adf.ly/1SSi2W
+ Chuyên đề 7: LÝ THUYẾT VÀ BT TRỌNG TÂM VỀ PHI KIM:
*Full: http://adf.ly/1SSi8I
+ Chuyên đề 8: MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO VÀ TỔNG HỢP CỦA HÓA VÔ CƠ:

*Full: http://adf.ly/1SSiCE
+ Chuyên đề 9: TỔNG HỢP MỘT SỐ PP GIẢI TOÁN QUAN TRỌNG:
*Full: http://adf.ly/1SSiGO
[MOON] TOÁN - CHUYÊN ĐỀ - ĐVH:
- Chuyên đề 1: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
http://adf.ly/1SSksi
- Chuyên đề 2: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
http://adf.ly/1SSlb0
- Chuyên đề 3: PT - BPT - HPT MŨ VÀ LOGARIT
http://adf.ly/1SSler
- Chuyên đề 4: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐO KHÔNG GIAN
http://adf.ly/1SSljC
- Chuyên đề 5: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
http://adf.ly/1SSln8
- Chuyên đề 6: SỐ PHỨC - TỔ HỢP - GIỚI HẠN
http://adf.ly/1SSlrd
- Chuyên đề 7: PT LƯỢNG GIÁC
http://adf.ly/1SSlxH
- Chuyên đề 8: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐO TRONG MẶT PHẲNG
http://adf.ly/1SSm0m


- Chuyên đề 9: PT - BPT VÀ HPT ĐẠI SỐ
http://adf.ly/1SSm3U
[HOCMAI] PENC LÝ ĐVH
- Chuyên đề 1: DAO ĐONG ĐIỀU HÒA
http://adf.ly/1SSnc2
- Chuyên đề 2: SÓNG CƠ HỌC
http://adf.ly/1SSndg
- Chuyên đề 3: DÒNG ĐIÊN XOAY CHIỀU
http://adf.ly/1SSnfj
- Chuyên đề 4: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
http://adf.ly/1SSnj0
- Chuyên đề 5: SÓNG ÁNH SÁNG
http://adf.ly/1SSnlb
- Chuyên đề 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
http://adf.ly/1SSno3
- Chuyên đề 7: VẬT LÝ HẠT NHÂN
http://adf.ly/1SSnqg
- Chuyên đề 8: MỘT SỐ BT HAY VÀ ĐẶC SẮC
http://adf.ly/1SSnsf
- Chuyên đề 9: MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ ĐH CHỌN LỌC
http://adf.ly/1SSnvh
[HOCMAI] PENC TOÁN LBTP
- Chuyên đề 1: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
http://adf.ly/1SSp7C
- Chuyên đề 2: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN


http://adf.ly/1SSpD1
- Chuyên đề 3: PT - BPT - HPT MŨ VÀ LOGARIT
http://adf.ly/1SSpF0
- Chuyên đề 4: TÍCH PHÂN
http://adf.ly/1SSpJo
- Chuyên đề 5: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐO KHÔNG GIAN
http://adf.ly/1SSpMS
- Chuyên đề 6: SỐ PHỨC
http://adf.ly/1SSpOx
- Chuyên đề 7: PT - BPT VÀ HPT ĐẠI SỐ
http://adf.ly/1SSpRN
- Chuyên đề 8: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐO TRONG MẶT PHẲNG
http://adf.ly/1SSpTO
- Chuyên đề 9: PT LƯỢNG GIÁC
http://adf.ly/1SSpVZ
- Chuyên đề 10: TỔ HỢP XÁC XUẤT
http://adf.ly/1SSpXD
- Chuyên đề 11: GTLN - GTNN
http://adf.ly/1SSpaCx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×