Tải bản đầy đủ

SINH LÝ BỆNH-ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT DSĐH NĂM 3

MIỄN DỊCH - SINH LÝ BỆNH
Buổi 5

SINH LÝ BỆNH

ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT
DSĐH NĂM 3


MỤC TIÊU HỌC TẬP
sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng

1. Định nghĩa được thân nhiệt.
2. Liệt kê được các yếu tố gây sốt.

3. Trình bày được cơ chế gây sốt.
4. Trình bày được ý nghĩa của sốt.


ĐẠI CƯƠNG
 Thân nhiệt (Body temperature) là thước đo khả

năng của cơ thể để sinh và thải nhiệt.


ĐẠI CƯƠNG
 Loài biến nhiệt: loài cá, loài lưỡng thê.
 Loài đẳng nhiệt: hữu nhũ, loài người.
Thân nhiệt: 37± 0.5 0C.
Thăng bằng giữa sinh nhiệt và thải nhiệt
Trung tâm điều nhiệt.


ĐẠI CƯƠNG
Thân nhiệt 370 C là điều kiện tốt cho các phản
ứng sinh học , hoạt động của men, quá trình trao

đổi chất....

50% thành nhiệt

Chuyển hóa các chất  E
50% dự trữ dưới dạng ATP


ĐẠI CƯƠNG


ĐẠI CƯƠNG


8


ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT
Trung tâm sinh nhiệt
Trung tâm thải nhiệt

TRUNG TÂM
ĐIỀU NHIỆT
Hạ đồi


Điểm đặt nhiệt 370 C


SINH NHIỆT
TRUNG
TÂM SINH
NHIỆT

Hệ giao cảm,
tủy
thượng
thận,
tuyến
giáp.

Kích thích tăng chuyển hóa
Phản ứng OXH, hoạt
động cơ bắp, cơ quan

E


VÙNG HẠ ĐỒI


SINH NHIỆT
Gan

NGHỈ NGƠI

Tạo E

Run cơ

Cần E gấp

Tạo E
Thyroxin

Tạo nhiệt


SINH NHIỆT
• Trẻ em: tạo nhiệt nhờ nor-adrenalin

• Thyroxin chưa có vai trò đáng kể tạo nhiệt
 trẻ không run khi nhiễm lạnh

13


THẢI NHIỆT
TRUNG
TÂM THẢI
NHIỆT

(+) đốí giao cảm, giãn mạch
ngoài da, tăng tiết mồ hôi,
tăng thông khí

thải E

Bốc hơi

T0 môi
trường

>
<

T0 cơ
thể
Truyền nhiệt,
khuếch tán


THẢI NHIỆT
Trời
lạnh

Trời
nóng

T0 tay
chân

T0 tay
chân

<

>

T0 đầu
thân

T0 đầu
thân


THẢI NHIỆT
• Truyền nhiệt
• Bức xạ nhiệt (khuếch tán)
• Bốc hơi nước

16


THẢI NHIỆT
• Truyền nhiệt:
– trao đổi nhiệt giữa 2 vật tiếp xúc: từ nơi nhiệt
độ cao  nơi nhiệt độ thấp (kk, quần áo, vật
dụng,…)
thải nhiệt
Mất nhiệt

17


THẢI NHIỆT
• Bức xạ nhiệt (khuếch tán): phát tán nhiệt
từ 1 vật ra môi trường xung quanh

• Truyền nhiệt và bức xạ nhiệt: phụ thuộc
nhiệt độ môi trường

18


THẢI NHIỆT
• Bốc hơi nước:

30%

» Da
» Niêm mạc hô hấp

19


Trung tâm điều hòa thân nhiệt chi
phối sinh nhiệt và tạo nhiệt dựa vào
• Nhiệt độ môi trường tác động lên bộ phận
thụ cảm ở da (và ở trong sâu) truyền lên
trung tâm
• Nhiệt độ dòng máu đi qua trung tâm

20


Giảm thân
nhiệt

RỐI LOẠN THÂN NHIỆT
Tăng thân
nhiệt


• THAY ĐỔI THÂN NHIỆT THỤ ĐỘNG:
– Trung tâm điều hòa thân nhiệt bình thường
– Do thay đổi ngoài trung tâm:
– Nhiệt độ môi trường
– Dự trữ năng lượng của cơ thể

22


GIẢM THÂN NHIỆT
 Thận nhiệt < 370 C.( nhiệt độ trung tâm
giảm từ 1-20 C)
 Giảm sinh nhiệt hoặc do tăng thải nhiệt.
 Trung tâm điều nhiệt vẫn hoạt động bình
thường có phản xạ điều nhiệt.


GIẢM THÂN NHIỆT
Giảm thân nhiệt sinh lý
Giảm thân nhiệt bệnh lý

Giảm thân nhiệt do tiếp xúc với môi trường lạnh
Hạ thân nhiệt nhân tạo .


GIẢM THÂN NHIỆT
Giảm thân nhiệt sinh lý

Người già.
Động vật ngủ đông


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×