Tải bản đầy đủ

Mô tả nghề xây trát láng

MÔ TẢ NGHỀ
Tên nghề: Xây, trát, láng
Mã số nghề:
Mô tả nghề:
* Nghề xây, trát, láng áp dụng cho người Việt Nam đi làm việc ở ngoài nước.
* Người làm nghề Xây, trát, láng là những người lao động trực tiếp tại các công trình xây,dưới sự hướng dẫn trực tiếp
của các kỹ sư, đốc công
* Nhiệm vụ của người làm ngề Xây, trát, láng là:
- Trộn vữa xây, trát, láng các bộ phận công trình
- Vận chuyển vật liệu ong để xây, trát, láng như gạch, cát, xi măng..
- Xây gạch: Bao gồm xây móng, xây tường, xây gờ, xây bậc tam cấp, xây bậc cầu thang, xây vòm cong bằng gạch đất
nung và các loại gạch khác
- Trát: Trát tường, trần, trát gờ, phào..
- Láng: láng nền và sàn
- Am hiểu và sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị ong cho việc xây trát láng
* Dụng cụ và thiết bị chủ yếu gồm:Dao xây, bay, bàn xoa, thước xe rùa, máy trộn vữa, máy mài, máy cắt gạch cầm tay,
phối hợp với các loại máy bơm vữa, vận thăng, máy nâng, cẩu tháp để vận chuyển vật liệu
* Môi trường làm việc:
Người làm nghề xây trát láng tại nước ngoài thường làm việc trong môi trường nóng, ồn, ngoài trời, trên cao, cường độ
lao động nặng nhọc.Tiếp xúc nhiều loại máy nâng, tháp nâng, máy trộn vữa, trộn bê ong… vì thế cần phải có sức khỏe
tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn trong công việc


1


SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ
CÁC NHIỆM VỤ
A
Trộn vữa
B
Vận chuyển vật liệu
C

CÁC CÔNG VIỆC
A01
Trộn vữa XM cát bằng
thủ công
B01
Vận chuyển vật liệu
bằng xe rùa
C01
Xây móng

Xây gạch
C05
Xây bậc tam cấp
C08
Xây gạch B lốc

D

A02
Trộn vữa XM cát bằng
máy
B02
B03
Vận chuyển vật liệu lên
Vận chuyển vật liệu
giàn giáo
bằng máy
C02

C03
Xây tường
Xây trụ tiết diện vuông,
chữ nhật
C06
C07
Xây bậc cầu thang
Xây lanh tô
C9
Kiểm tra đánh giá chất
lượng khối xây

D01
Trát tường phẳng

D02
Trát trần phẳng

D03
Trát cạnh góc

D05
Trát dầm

D06
Trát hèm, má cửa

D07
Trát gờ

Trát, láng

2

C04
Xây gờ

D04
Trát trụ tiết diện vuông,
chữ nhật
D08
Trát chỉ phào


D9
Kiểm tra đánh giá chất
lượng lớp trát

không khuôn
D10
Láng nền,sàn

3


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ A: Trộn vữa
Tên công việc: A01:Trộn vữa XM cát bằng thủ công

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Vũ Ngọc Bích

Mô tả công việc: Dùng xẻng, cuốc.. trộn vữa xi măng cát theo cấp phối quy định
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Kiến thức cần Kỹ năng cần
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị,


vật liệu
Bố trí sân trộn -Diện tích 4-8
-Tôn
Biết được yêu
- Quan sát
2
m
-Gỗ
cầu của sân
- Kê, lát sân
-Phẳng, không -Gạch
trộn
trộn
mất nước
-Dễ xúc
Xác định tỷ lệ
-Đúng tỷ lệ
- Thùng đo
- Cấp phối vữa -Đong ,đếm thể
trộn vữa
theo quy định
-Xi măng, cát
tích
nước, phụ gia,
-Tính toán tỷ lệ
thước mét
Trộn khô xi + - Trộn đều xi
- Xẻng, cuốc,
- Yêu cầu kỹ
-Trộn đúng tư
cát
măng với cát
cào
thuật của vữa
thế
- Xi măng, cát
xây, trát
-Dụng cụ
chuyên dùng
Trộn ướt
- Trộn đều
-Xẻng, cuốc,
- Yêu cầu vữa
-Thao tác trộn
- Độ dẻo phù
cào,ô doa
xây, trát
đúng tư thế
hợp
- Xi măng cát
- Vữa đều,
- Thêm đủ
đã đảo
đồng màu, đủ
lượng nước
đều,nước
độ dẻo
-Quan sát, đánh
4

Thái độ cần có
-Cẩn thận

Các quyết
định, lỗi
thường gặp
-Vị trí chưa hợp

-Không phẳng
-Mất nước

-Cẩn thận
-Chính xác

-Xác định sai tỷ
lệ

-Tự giác

-Trộn không
đều

-Nghiêm túc
- Cẩn thận

- Nước xi măng
chảy ra ngoài
-Trộn không
đều


-Dụng cụ
giá
chuyên dùng
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ A: Trộn vữa
Tên công việc: A02:Trộn vữa XM cát bằng máy

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Vũ Ngọc Bích
Mô tả công việc: Dùng máy trộn, máy khuấy vữa trộn vữa theo tỷ lệ cho trước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
Các bước thực
hiện công việc

Tiêu chuẩn
thực hiện

Dụng cụ và
trang thiết bị,
vật liệu
- Máy trộn vữa
- Cầu dao điện

Kiểm tra hoạt
động của máy
trộn vữa

- Máy chạy êm
- Đảm bảo an
toàn

Xác định tỷ lệ
trộn vữa

-Đúng tỷ lệ
theo quy định

-Thùng đo
-Xi măng, cát
nước, phụ gia

Trộn vữa

- Trộn đều xi,
cát và nước

Xi măng, cát,
máy trộn, nước

Kiến thức cần

- Kiểm tra máy
trộn vữa
- An toàn về
điện
-Cấp phối vữa

Kỹ năng cần

- Quan sát,
đánh giá hoạt
động máy trộn

-Đong đếm thể
tích
- Tính toán tỷ
lệ
- Biết được yêu -Thao tác trộn
cầu vữa xây,
máy
trát

5

Các quyết
Thái độ cần có định, lỗi
thường gặp
-Cẩn thận
-Kiểm tra sơ sài
-Chính xác
hoặc không
kiểm tra
-Cẩn thận
-Chính xác

-Xác định sai tỷ
lệ

-Cẩn thận
-Chính xác

-Trộn không
đều
- Quá nhiều
nước


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ B: Vận chuyển vật liệu
Tên công việc: B01:Vận chuyển vật liệu bằng xe rùa (Xe cút kít )

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Vũ Ngọc Bích
Mô tả công việc: Dùng xe rùa vận chuyển các loại vật liệu xây dựng như gạch, vữa trong phạm vi hẹp, ngắn (Từ vị
trí tập kết vật liệu đến máy nâng, cẩu nâng hoặc đến phạm vi xây)
Các bước thực
hiện công việc

Tiêu chuẩn
thực hiện

Kiểm tra dụng
cụ, thiết bị

- Lốp xe căng
- Trục, ổ bi trơn
- Thùng chứa
kín, chắc chắn
Xếp vật liệu lên -Xếp đủ (50- 70
xe
kg)
- Chắc chắn
- Cân xe
Đẩy xe
- Không đổ,
vương vãi
- Tốc độ vừa
phải
Đổ vật liệu ra

- Đổ đúng vị trí
- Không vỡ

Dụng cụ và
trang thiết bị,
vật liệu
-Xe rùa

Kiến thức cần

-Hiểu biết về xe
rùa

Kỹ năng cần

- Quan sát,
đánh giá bằng
mắt

Các quyết
Thái độ cần có định, lỗi
thường gặp
-Chính xác
-Kiểm tra sơ sài
hoặc không
kiểm tra

-Xe rùa, xẻng
-Yêu cầu công
-Gach hoặc vữa tác vận chuyển

-Xếp gạch lên
-Cẩn thận
xe
-Xúc vữa lên xe

-Xếp không cân
xe
- Xếp quá tải

- Xe đựng vật
liệu

-Yêu cầu công
tác vận chuyển

-Sử dụng xe rùa -Cẩn thận

-Xe vật liệu

-Yêu cầu công
tác vận chuyển

-Sử dụng xe rùa -Cẩn thận
-Chính xác

-Chọn đường đi
không phù hợp
- Đổ xe
- Vương vãi
vữa
- Đổ chưa đúng
vị trí

6


gạch

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ B: Vận chuyển vật liệu
Tên công việc: B02:Vận chuyển vật liệu lên giàn giáo

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Vũ Ngọc Bích
Mô tả công việc: Xếp vật liệu (gạch, vữa) vào xô hoặc thúng, đưa vật liệu lên giàn giáo(Hoặc kéo lên), xếp vật liệu
trên giàn giáo hợp lý phục vụ quá trình xây hoặc trát
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị, Kiến thức cần Kỹ năng cần
Thái độ cần có định, lỗi
vật liệu


thường gặp
Xếp vật liệu
- Xếp vừa đủ
-Xô đựng vữa
-Hiểu biết về
-Xếp vật liệu
-Cẩn thận
-Xếp vật liệu
vào xô, thùng
- Xếp gọn, an
-Vật liệu(gạch, công tác an
gạch, vữa.. vào
nhiều quá hoặc
toàn
vữa)
toàn trong vận xô,
ít quá, chưa an
-Xẻng,
chuyển bằng
toàn
thủ công
Đưa vật liệu lên - An toàn
giàn giáo(gạch, -Không để rơi
vữa)
vãi

-Nâng trực tiếp
bằng sức người
(Hoặc kéo lên
bằng dây)
-Vật liệu

-Hiểu biết về
công tác an
toàn trong vận
chuyển bằng
thủ công
7

-Nâng vật liệu
lên cao (Đón
vật liệu) hoặc
kéo vật liệu lên
cao

-Cẩn thận
-Chính xác

-Dây kéo đứt,
tuột mất an
toàn
-Để rơi vãi
- Người nâng,
người đón phối


Bố trí vật liệu
trên giàn giáo

- Bố trí vừa đủ
- Không cản trở
công tác xây,
trát

- Giàn giáo,
- Hiểu yêu cầu - Quan sát,
chậu đựng vữa bố trí vật liệu
đánh giá
- Vật liệu(gạch, trên giàn giáo
- Xếp vật liệu
vữa)
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên nhiệm vụ B: Vận chuyển vật liệu
Tên công việc: B03:Vận chuyển vật liệu bằng máy

-Cẩn thận
-Chính xác

hợp chưa nhịp
ngang
- Xếp quá nhiều
- Ảnh hưởng
đến công tác
xây, trát

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Vũ Ngọc Bích
Mô tả công việc: Xếp vật liệu (gạch, vữa) vào thùng vận chuyển, móc cáp.. phối hợp với máy vận thăng, cẩu..đưa vật
liệu lên . Đón và dỡ vật liệu ra khỏi thùng vận chuyển (tháo móc cẩu)
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị, Kiến thức cần Kỹ năng cần có Thái độ cần có định, lỗi
vật liệu

thường gặp
Xếp vật liệu(
- Xếp đúng tải -Thùng đựng
-Hiểu biết về
-Xếp vật liệu
- Cẩn thận
-Xếp vật liệu
Gạch, vữa) vào trọng máy
-Vật liệu(gạch, công tác an
gạch, vữa.. vào - Tập trung
nhiều quá hoặc
thùng vận
- Xếp gọn, an
vữa)
toàn trong vận thùng...gọn, an
ít quá, chưa an
chuyển
toàn
-Máy cẩu, vận
chuyển bằng
toàn
toàn
thăng, tời,
máy
- Phối hợp với
máy móc vận
chuyển nhịp
nhàng
Đón vật liệu
- An toàn
- Tháo móc cẩu -Hiểu biết về
-Tháo móc cẩu -Cẩn thận
-Phối hợp chưa
(Gạch, vữa) ra -Không để rơi
hoặc rỡ vật liệu công tác an
- Bốc dỡ vật
-Phối hợp nhịp nhịp nhàng
khỏi thùng
vãi
ra khỏi thùng
toàn trong vận liệu khỏi thùng nhàng
- Xúc vữa ra
8


chứa, móc cẩu

vận chuyển

chuyển máy

vận chuyển

chưa hết

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ C: Xây gạch
Tên công việc: C01: Xây móng

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định:Trần Kim Anh
Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, giác móng, xác định vị trí xây, vệ sinh móng,xây mỏ móng, căng dây
xây viên ở trong đảm bảo yêu cầu kĩ thuật
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị, Kiến thức cần Kỹ năng cần
Thái độ cần có định, lỗi
vật liệu


thường gặp
Chuẩn bị vật
- Dụng cụ đủ
- Dụng cụ xây, - Vật liệu, dụng - Quan sát,
-Tỷ mỉ
- Thiếu , thừa
liệu, dụng cụ
- Tiêu chuẩn về giác móng
cụ dùng để xây đánh giá
-Chính xác
dụng cụ
vật liệu xây
- Gạch, vữa
móng
- Lựa chọn
- Vật liệu
móng
dụng cụ xây
không đảm bảo
phù hợp
Truyền tim
- Xác định
-Cọc, thước
-Yêu cầu vị trí -Sử dụng ni vô, - Tỷ mỉ
-Xác định vị trí
công trình
đúng vị trí theo mét, dây xây,ti xây
ti ô, thước mét ( -Chính xác
chưa chính xác
xuống hố
yêu cầu
ô, ni vô, thước
máy thủy bình)
móng, xác định
tầm
vị trí xây
9


Dọn, vệ sinh hố -Hố móng đảm
móng
bảo kích thước,
cao trình
-Phần tiếp giáp
đản bảo yêu
cầu kỹ thuât
Xây mỏ móng
-Đúng vị trí,
cao trình

Căng dây, xây -Xây theo dây
các viên ở trong -Đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật
xây

-Đục, búa
-Xẻng cuốc..
-Nước

-Yêu cầu mặt
móng trước khi
xây

-Kiểm tra độ
phẳng
-Đục tẩy tạo
mặt bằng
- Vệ sinh nền

- Gạch, vữa,
dao xây, bay
xây
-Thước mét, ni
vô, thước tầm,
quả dọi
-Gạch, vữa, dao
xây, bay xây
-Dây xây,
thước mét,

-Yêu cầu kỹ
thuật xây gạch

-Kỹ năng xây
-Cẩn thận
mỏ móng
-Chính xác
-Sử dụng ni vô,
quả dọi

Đặt các viện
góc móng chưa
đúng vị trí, cao
trình

-Yêu cầu kỹ
thuật xây gạch

-Kỹ năng nhặt
gạch, xúc vữa
rải vữa và
chỉnh gạch

-Mạch vữa
không no đầy
-Trùng mạch
-Khối móng
không đảm bảo
kích thước quy
định

10

-Cẩn thận
-Chính xác

-Chính xác

Dọn, vệ sinh
phần tiếp giáp
chưa đảm bảo
yêu cầu kỹ
thuật


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ C: Xây gạch
Tên công việc:C02:Xây tường

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Trần Kim Anh
Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, xác định vị trí xây, vệ sinh phần tiếp giáp, xây mỏ, căng dây xây các
viên trong tường đảm bảo yêu cầu kĩ thuật
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị, Kiến thức cần Kỹ năng cần
Thái độ cần có định, lỗi
vật liệu


thường gặp
Chuẩn bị vật
- Dụng cụ đủ
- Dao xây, bay - Hiểu biết về
- Quan sát, đánh -Tỷ mỉ
- Thiếu , thừa
liệu, dụng cụ
- Tiêu chuẩn về xây, thước tầm, vật liệu, dụng
giá
-Chính xác
dụng cụ
vật liệu
quả dọi, ni vô, cụ dùng để xây - Lựa chọn
- Vật liệu
dây xây
tường
dụng cụ xây
không đảm bảo
- Gạch, vữa
phù hợp
Xác định vị trí - Xác định đúng -Thước mét,
-Yêu cầu vị trí -Sử dụng ni vô, -Cẩn thận
-Xác định vị trí
xây tường
vị trí theo yêu
dây xây,ti ô, ni xây tường
ti ô, thước mét, -Chính xác
chưa chính xác
11


cầu


- Cọc ghim,
búa đóng
-Đục, búa
-Xẻng cuốc..
-Nước, xô
- Chổi

quả dọi

Dọn, vệ sinh
mặt tiếp giáp
với móng

-Phần tiếp giáp
sạch, đúng cao
trình

-Yêu cầu kỹ
thuật chỗ tiếp
giáp xây

Xây mỏ

-Đúng vị trí,
cao trình

- Gạch, vữa,
dao xây, bay
xây
-Thước mét, ni
vô, thước tầm

-Yêu cầu kỹ
thuật xây gạch
mỏ

Căng dây, xây
các viên ở
trong

-Xây theo dây
-Chú ý để lỗ trừ
cửa..(Nếu có)
-Đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật
xây

-Gạch, vữa
-Dây xây,
thước mét,Giàn dáo (Nếu
cần)

-Cẩn thận
-Chính xác

- Vệ sinh chưa
sạch

-Tỷ mỉ
-Chính xác

Đặt các viện
góc tường chưa
đúng vị trí, cao
trình

-Yêu cầu kỹ
-Kỹ năng xây
-Chính xác
thuật xây tường gạch(Nhặt gạch, -Cẩn thận
xúc vữa, rải
vữa, đặt gạch,
gõ chỉnh)

-Mạch vữa
không no đầy
-Trùng mạch
-Khối tường
không đảm bảo
kích thước quy
định

12

-Kiểm tra độ
phẳng
-Sử dụng ni vô,
ti ô, thước mét ,
đục búa..
-Kỹ năng xây
mỏ tường
-Sử dụng ni vô,
thước thẳng,
quả dọi


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ C: Xây gạch
Tên công việc: C03:Xây trụ tiết diện vuông, chữ nhật

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Trần Kim Anh
Mô tả công việc: Xác định vị trí xây trụ, xây lớp 1, dựng dây lèo, xây các viên tiếp theo đảm bảo yêu cầu kĩ thuật
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị, Kiến thức cần Kỹ năng cần
Thái độ cần có định, lỗi
vật liệu


thường gặp
Chuẩn bị vật
- Dụng cụ đủ,
- Dao xây, bay - Hiểu biết về
- Quan sát, đánh -Tỷ mỉ
- Thiếu , thừa
liệu, dụng cụ
đảm bảo yêu
xây, thước tầm, vật liệu, dụng
giá
-Chính xác
dụng cụ
cầu
quả dọi, ni vô, cụ dùng để xây - Lựa chọn
- Vật liệu
- Tiêu chuẩn về dây xây
tường
dụng cụ xây
không đảm bảo
vật liệu
- Gạch, vữa
phù hợp
Xác định vị trí - Xác định
-Thước mét,
-Yêu cầu vị trí -Sử dụng ni vô, -Tỷ mỉ
-Xác định vị trí
xây trụ, hàng
đúng vị trí xây dây xây,ti ô, ni xây trụ, hang
ti ô, quả dọi
-Chính xác
chưa chính xác
13


trụ

vô, quả dọi

trụ

thước mét

-Gạch, vữa
-Thước mét,ni


-Yêu cầu kỹ
thuật xây trụ

Dựng dây lèo
-Đúng vị trí,
(Hoặc ốp thước thẳng đứng
thẳng đứng)

-Thước thẳng,
dây xây, quả
dọi
- Gông sắt

-Các phương
pháp xác định
đường thẳng
đứng

Xây các viên
phía trên trụ

-Gạch, vữa,
dao,bay
-Dây xây,
thước mét,ni
vô, thước tầm,
cữ xây

-Yêu cầu kỹ
thuật xây trụ

-Kỹ năng xây
gạch(Nhặt gạch,
xúc vữa, rải
vữa, đặt gạch,
gõ chỉnh)
-Sử dụng ni vô
thước mét
-Sử dụng quả
dọi xác định
đường thẳng
đứng
- Ốp thước
-Kỹ năng xây
trụ(Nhặt gạch,
xúc vữa, rải
vữa, đặt gạch,
gõ chỉnh)

Xây các viên
lớp dưới trụ,
kiểm tra kích
thước trụ

-Xây theo mực
đánh dấu trên
mặt bằng

Xây theo dây
lèo hoặc thước
ốp , cữ

14

-Chính xác
-Cẩn thận

-Mạch vữa
không no đầy
- Kích thước trụ
không đúng

-Chính xác
-Cẩn thận

-Dây lèo bị lệch
(hoặc thước bị
xê dịch không
thẳng đứng)

-Chính xác
-Cẩn thận

-Mạch vữa
không no đầy
-Trụ không
thẳng đứng
-Cao trình chưa
đúng


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ C: Xây gạch
Tên công việc: C05:Xây bậc tam cấp

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Trần Kim Anh
Mô tả công việc:Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, xác định vị trí xây bậc, chia bậc và xây bậc đảm bảo yêu cầu kĩ thuật
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết định,
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị,
Kiến thức cần Kỹ năng cần có Thái độ cần có lỗi thường gặp
vật liệu

Chuẩn bị vật
- Dụng cụ đủ,
- Dao xây, bay
- Hiểu biết về
- Quan sát, đánh -Tỷ mỉ
- Thiếu , thừa
liệu, dụng cụ
đảm bảo yêu cầu xây, thước tầm, vật liệu, dụng cụ giá
-Chính xác
dụng cụ
- Tiêu chuẩn về quả dọi, ni vô,
dùng để xây bậc - Lựa chọn dụng
- Vật liệu không
15


vật liệu

dây xây
- Gạch, vữa
-Thước mét, dây -Yêu cầu vị trí
xây,ti ô, ni vô
của bậc

Xác định vị trí
xây bậc

- Xác định đúng
vị trí xây

Chia bậc xây

-Đúng vị trí,kích -Thước mét, ni
thước,
vô, thước, dây
xây, quả dọi
-Giấy bút
-Xây theo mực
-Gạch, vữa
đánh dấu trên
-Dây xây, thước
tường , trên tấm mét,ni vô
trượt

- Yêu cầu vị trí
của bậc

Xây bậc tiếp
theo

-Xây theo mực
đánh dấu trên
tường , trên tấm
trượt

-Gạch, vữa
-Dây xây, thước
mét,ni vô
- Tấm lát để
đứng xây

-Yêu cầu kỹ
thuật xây bậc

Xây lớp gạch
trên cùng

Xây theo dây
(Mực thước 2
viên 2 đầu bậc)

-Gạch, vữa
-Dây xây, thước
mét,ni vô
- Tấm lát để
đứng xây

-Yêu cầu kỹ
thuật xây bậc
- Yêu cầu lớp
gạch trên cùng

Xây bậc thứ
nhất

-Yêu cầu kỹ
thuật xây bậc

5

cụ xây phù hợp

đảm bảo

-Sử dụng ni vô,
ti ô, thước mét

-Tỷ mỉ
-Chính xác

-Xác định vị trí
chưa chính xác

-Kỹ năng chia
bậc xây , đo dài,
sử dụng quả dọi,
thước mét
-Kỹ năng xây
gạch(Nhặt gạch,
xúc vữa, rải vữa,
đặt gạch, gõ
chỉnh)
-Sử dụng ni vô
thước mét
-Kỹ năng xây
gạch(Nhặt gạch,
xúc vữa, rải vữa,
đặt gạch, gõ
chỉnh)
-Sử dụng ni vô
thước mét
-Kỹ năng xây
gạch(Nhặt gạch,
xúc vữa, rải vữa,
đặt gạch, gõ
chỉnh)

-Cẩn thận
-Chính xác

Các bậc không
đều

-Chính xác
-Cẩn thận

-Mạch vữa
không no đầy

-Chính xác
-Cẩn thận

-Mạch vữa
không no đầy
-Hàng gạch xây
không thẳng

-Chính xác
-Cẩn thận

-Đặt viên gạch
ngoài cùng chưa
đúng chiều


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ C: Xây gạch
Tên công việc: C06:Xây bậc cầu thang

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Trần Kim Anh
Mô tả công việc: Xác định vị trí xây bậc, chia bậc và xây bậccầu thang đảm bảo yêu cầu kĩ thuật
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết định,
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị,
Kiến thức cần Kỹ năng cần có Thái độ cần có lỗi thường gặp
vật liệu

Chuẩn bị vật
- Dụng cụ đủ
- Dao xây, bay
- Hiểu biết về
- Quan sát, đánh -Tỷ mỉ
- Thiếu , thừa
liệu, dụng cụ
- Tiêu chuẩn về xây, thước tầm, vật liệu, dụng cụ giá
-Chính xác
dụng cụ
vật liệu
quả dọi, ni vô,
dùng để xây bậc - Lựa chọn dụng
- Vật liệu không
dây xây
cầu thang
cụ xây phù hợp
đảm bảo
6


- Gạch, vữa
-Thước mét, dây -Yêu cầu vị trí
xây,ti ô, ni vô
của bậc cầu
thang

Xác định vị trí
xây bậc cầu
thang

- Xác định đúng
vị trí xây

Chia bậc xây

-Đúng vị trí,kích -Thước mét, ni
thước
vô, thước, dây
xây, quả dọi
-Giấy bút
-Xây theo mực
-Gạch, vữa
đánh dấu trên
-Dây xây, thước
tường hoặc trên mét,ni vô
cốn thang
Xây theo dây
-Gạch, vữa
-Dây xây, thước
mét,

Xây các viên 2
đầu bậc

Xây các viên
trong bậc

Xây lớp gạch
trên cùng

Xây theo dây

-Gạch, vữa
-Dây xây, thước
mét,ni vô

-Sử dụng ni vô,
ti ô, thước mét

-Tỷ mỉ
-Chính xác

-Xác định vị trí
chưa chính xác

- Yêu cầu vị trí
của bậc cầu
thang

-Kỹ năng chia
bậc xây , đo dài,
sử dụng quả dọi

-Cẩn thận
-Chính xác

Các bậc không
đều

-Yêu cầu kỹ
thuật xây bậc

-Kỹ năng xây
gạch
-Sử dụng ni vô
thước mét
-Kỹ năng xây
gạch(Nhặt gạch,
xúc vữa, rải vữa,
đặt gạch, gõ
chỉnh)
-Sử dụng ni vô
thước mét
-Kỹ năng xây
gạch(Nhặt gạch,
xúc vữa, rải vữa,
đặt gạch, gõ
chỉnh)

-Chính xác
-Cẩn thận

-Mạch vữa
không no đầy

-Chính xác
-Cẩn thận

-Mạch vữa
không no đầy
-Hàng gạch xây
không thẳng

-Chính xác
-Cẩn thận

-Đặt viên gạch
ngoài cùng chưa
đúng chiều

-Yêu cầu kỹ
thuật xây bậc

-Yêu cầu kỹ
thuật xây bậc

7


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ C: Xây gạch
Ngày:
Tên công việc: C07:Xây lanh tô cuốn vòm
Người biên soạn:
Người thẩm định: Trần Kim Anh
Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, kiểm tra khuôn đỡ lanh tô, xây lanh tô đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết định,
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị,
Kiến thức cần Kỹ năng cần có Thái độ cần có lỗi thường gặp
vật liệu

Chuẩn bị dụng
- Dụng cụ đủ
- Dao xây, bay
- Hiểu biết về
- Quan sát, đánh -Tỷ mỉ
- Thiếu , thừa
cụ
- Tiêu chuẩn về xây
vật liệu, dụng cụ giá
-Chính xác
dụng cụ
vật liệu
- Gạch, vữa
dùng để xây
- Lựa chọn dụng
- Vật liệu không
vòm
cụ xây phù hợp
đảm bảo
Kiểm tra khuôn -Đúng vị trí,kích -Thước mét, ni
-Yêu cầu kỹ
-Quan sát khuôn -Cẩn thận
- Khuôn đỡ
8


đỡ lanh tô

thước, cao trình
- Chắc chắn

vô, thước, dây
xây, quả dọi

thuật của khuôn
đỡ lanh tô

đỡ
-Sử dụng ni vô,
ti ô, thước mét

-Chính xác

không đảm bảo
yêu cầu (cao độ,
độ vững chắc)

Xác định tâm
lanh tô

-Đóng đinh
đúng vị trí tâm

-Dây xây, thước
mét,ni vô
- Đinh, búa

-Yêu cầu kỹ
-Sử dụng ni vô
thuật xây lanh tô thước mét
vòm
Sử dụng búa
đóng đinh
-Yêu cầu kỹ
- Đặt thử
thuật xây vòm
- Quan sát
-Yêu cầu kỹ
-Kỹ năng xây
thuật xây vòm
vòm(Nhặt gạch,
, phết vữa, đặt
gạch, gõ chỉnh)
-Quan sát

- Chính xác
-Chắc chắn

-Xác định vị trí
tâm chưa chính
xác

- Chính xác
-Chắc chắn
-Chính xác
-Cẩn thận

-Số viên xây xác
định sai
-Mạch vữa
không no đầy
-Viên gạch
không hướng
tâm

Xác định số viên - Số viên phải lẻ
gạch để xây
Xây lanh tô
-Xây 2 bên vào
cuốnvòm
giữa
- Viên gạch
hướng vào tâm
vòm

- Gạch xây
- Khuôn vòm
Gạch, vữa
-Dây xây, thước
mét,ni vô

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ C: Xây gạch
Tên công việc: C08:Xây gạch blốc bằng vữa mạch mỏng

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Trần Kim Anh

Mô tả công việc: Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, xác định vị trí xây, xây tường gạch B lốc bằng vữa mạch mỏng đảm bảo yêu
cầu kĩ thuật
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết định,
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị,
Kiến thức cần Kỹ năng cần có Thái độ cần có lỗi thường gặp
vật liệu

Chuẩn bị vật
- Dụng cụ đủ
- Dao xây, gầu
- Hiểu biết về
- Quan sát, đánh -Tỷ mỉ
- Thiếu , thừa
liệu, dụng cụ
- Tiêu chuẩn về rải vữa, ni vô,
vật liệu, dụng cụ giá
-Chính xác
dụng cụ
9


vật liệu

dây xây
- Gạch b lốc,
vữa
-Cọc, thước mét,
dây xây,ti ô, ni
vô ( máy thủy
bình)
-Đục, búa
-Xẻng cuốc..
-Nước, xô

dùng để xây
gạch b lốc bằng
vữa mạch mỏng
-Yêu cầu vị trí
xây

- Lựa chọn dụng
cụ xây phù hợp
-Sử dụng ni vô,
ti ô, thước mét (
máy thủy bình)

-Tỷ mỉ
-Chính xác

-Xác định vị trí
chưa chính xác

-Yêu cầu kỹ
thuật của mặt
tiếp xúc xây

-Cẩn thận
-Chính xác

Vệ sinh phần
tiếp giáp chưa
đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật

- Vữa, dao xây,
bay
-Thước mét, ni
vô, dây xây
-Vữa, mốc
- Gầu rải vữa

-Yêu cầu kỹ
thuật xây gạch b
lốc bằng vữa
mạch mỏng
-Yêu cầu kỹ
thuật xây gạch b
lốc bằng vữa
mạch mỏng

-Kiểm tra độ
phẳng
-Sử dụng ni vô,
ti ô, thước mét (
máy thủy bình)
-Sử dụng ni vô,
dây xây lấy
thăng bằng

-Cẩn thận
-Chính xác

- Mạch vữa
không nằm
ngang

Yêu cầu kỹ thuật
xây gạch b lốc
bằng vữa mạch
mỏng
Yêu cầu kỹ thuật
xây gạch b lốc
bằng vữa mạch
mỏng
10

Giác móng, xác
định vị trí xây

- Xác định đúng
vị trí theo yêu
cầu

Dọn, vệ sinh bề
mặt tiếp xúc

-Mặt tiếp xúc
sạch, đản bảo
yêu cầu kỹ thuât

Bắt mốc lấy
phẳng mạch vữa
đầu tiên

-Mạch vữa theo
yêu cầu, phẳng

Rải vữa theo
mốc đã vạch

-Rải đúng vị trí
- Mạch vữa
phẳng

Đặt, chỉnh blốc
đầu tiên,

-Đúng vị trí,
nằm ngang

- Gạch b lốc
- Ni vô, búa cao
su

Xây blốc kế tiếp

-Đúng vị trí,
nằm ngang

- Gạch b lốc,
vữa, gầu rải vữa
- Ni vô, búa cao
su

- Vật liệu không
đảm bảo

-Sử dụng gầu rải -Chính xác
vữa
-Sử dụng ni vô
- Đặt gạch
-Sử dụng ni vô
- Dùng búa cao
su chỉnh gạch
-Dùng gầu phủ
vữa
- Đặt b lốc
- Chỉnh b lốc

- Chính xác

- Cẩn thận ,
chính xác

-Mạch vữa
không rải không
đúng vị trí,
không nằm
ngang
- Viên gạch đầu
tiên không
ngang bằng
- Viên gạch
không thẳng
hàng, ngang
bằng


Xây b lốc cuối
cùng

-Đúng vị trí,
nằm ngang, kín
vữa

Mài phẳng, vệ
sinh bề mặt

Bề mặt phăng,
nhẵn, sạch

Gạch b lốc, vữa,
gầu rải vữa
- Ni vô, búa cao
su
-Bàn chà nhám
- Chổi,

Yêu cầu kỹ thuật
xây gạch b lốc
bằng vữa mạch
mỏng
Yêu cầu kỹ thuật
xây gạch b lốc
bằng vữa mạch
mỏng

-Dùng gầu phủ
vữa lên 2 đầu
- Đặt b lốc
- Chỉnh b lốc
- Sử dụng bàn
chà nhám, chổi

- Tỷ mỉ, chính
xác
- Cẩn thận ,
chính xác

- Viên gạch mặt
bên không có
vữa, không
ngang bằng
- Bề mặt vừa
xây không
phẳng

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ C: Xây gạch
Tên công việc: C09: Kiểm tra đánh giá chất lượng khối xây

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Trần Kim Anh
Mô tả công việc: Dùng thước tầm, ni vô, thước vuông kiểm tra độ thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt, vuông góc của khối
xây
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết định,
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị,
Kiến thức cần Kỹ năng cần có Thái độ cần có lỗi thường gặp
vật liệu

Kiểm tra
- Dựa theo chỉ
-Thước tầm, ni
-Yêu cầu kỹ
-Sử dụng ni vô
-Tỷ mỉ
-Kết luận chưa
phương thẳng
tiêu sai số cho
vô đứng
thuật theo
đứng, kết hợp
-Chính xác
chính xác (sai số
đứng của khối
phép của khối
- Khối xây được phương thẳng
thước tầm
của ni vô, đặt
11


xây bằng thước
tầm và ni vô
Kiểm tra
phương nằm
ngang của khối
xây bằng thước
tầm và ni vô
ngang
Kiểm tra độ
vuông góc của
khối xây bằng
thước vuông

xây

kiểm tra

- Dựa theo chỉ
tiêu sai số cho
phép của khối
xây

-Thước tầm, ni
vô ngang, ống
nhựa
- Khối xây được
kiểm tra

đứng của khối
xây
- Yêu cầu kỹ
thuật theo
phương nằm
ngang của khối
xây

-Sử dụng ni vô
ngang, kết hợp
thước tầm

-Tỷ mỉ
-Chính xác

- Dựa theo chỉ
tiêu sai số cho
phép của khối
xây

-Thước vuông
- Khối xây được
kiểm tra

- Yêu cầu kỹ
-Sử dụng thước
thuật độ vuông
vuông
góc của khối xây

-Tỷ mỉ
-Chính xác

thước phiến
diện)
-Kết luận chưa
chính xác (sai số
của ni vô, đặt
thước phiến
diện)
-Kết luận chưa
chính xác ( đặt
thước phiến
diện)

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ D: Trát , láng
Tên công việc: D01:Trát tường phẳng

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Vũ Thu Thủy
Mô tả công việc: Kiểm tra độ phẳng của tường,vệ sinh, đắp mốc , vào vữa, dùng thước gạt phẳng, xoa nhẵn bằng bàn xoa
đảm bảo yêu cầu kĩ thuật
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết định,
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị,
Kiến thức cần Kỹ năng cần có Thái độ cần có lỗi thường gặp
vật liệu

Kiểm tra độ
- Xác định đúng -Thước
-Xác định đường -Sử dụng ni vô, -Tỷ mỉ
-Xác định vị trí ,
phẳng của tường vị trí lồi, lõm
mét,thước thẳng, thẳng đứng, nằm ống nhựa mềm, -Chính xác
độ lồi lõm chưa
của tường
dây xây, ni vô,
ngang,
thước mét ,
chính xác
12


ống nhựa mềm
Dọn, vệ sinh
mặt tường

Đắp mốc trát

Lên lớp vữa lót

Lên lớp vữa mặt

Gạt phẳng lớp
vữa trát

Xoa nhẵn tường

thước tầm

-Giảm bớt sự lồi
lõm, ba via mặt Đảm bảo độ
bám chắc của
vữa
-Các mốc phẳng,
mật độ vừa đủ

-Đục, búa, bay
-Vữa trát..
-Nước

-Hiểu biết yêu
cầu của mặt
tường trước khi
trát

-Sử dụng đục
búa tẩy đục
tường

-Cẩn thận
-Chính xác

Vệ sinh phần
tiếp giáp chưa
đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật

-Kỹ năng căng
dây, đắp mốc

-Cẩn thận
-Chính xác

-Yêu cầu, kỹ
thuật trát tường

-Sử dụng bay
trát vữa lên
tường

-Cẩn thận
-Chính xác

-Yêu cầu, kỹ
thuật trát tường

-Sử dụng bay
xây, máy phụt
vữa trát vữa lên
tường

-Mốc đắp không
phẳng
-Mật độ mốc
chưa hợp lý
-Dùng bàn xoa
lên vữa
-Vữa lót quá
dày, quá mỏng
-Độ dày lớp vữa
quá dày hay
mỏng
-Độ bám của
vữa chưa tốt

-Vữa dày 37mm, phủ kín
mặt tường, lên
vữa bằng bay
-Đảm bảo độ
bám của vữa với
lớp lót
-Lớp vữa bằng
hoặc dày hơn
mốc
-Lớp vữa trát
phẳng theo mốc
đắp

-Bay xây, bàn
xoa
-Vữa trát
-Bay xây, bàn
xoa
-Vữa trát

-Thước tầm, bàn -Yêu cầu, kỹ
xoa, bay xây
thuật trát tường
-Vữa trát

-Sử dụng thước
tầm gạt vữa
-Sử dụng bay
xây, bàn
xoathêm vữa
vào tường
-Kỹ năng sử
dụng bàn xoa,

Xoa nhẵn và
bóng vữa trát

-Thước tầm, bàn -Yêu cầu, kỹ
xoa, bay xây
thuật trát tường
13

- Dây xây, thước -Yêu cầu kỹ
tầm, bay
thuật mốc trát
-Vữa trát

-Cẩn thận
-Chính xác

-Gạt chưa phẳng

-Cẩn thận
-Chính xác

-Tường còn vết
-Tường bị cháy


tường

-Vữa trát

-Kinh nghiệm
trát

xoa nhẵn tường

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên nhiệm vụ D: Trát, láng
Tên công việc: D02:Trát trần phẳng

Ngày:
Người biên soạn:
Người thẩm định: Vũ Thu Thủy
Mô tả công việc:Kiểm tra độ phẳng của trần,vệ sinh, đắp mốc , vào vữa, dùng thước gạt phẳng, xoa nhẵn bằng bàn xoa đảm
bảo yêu cầu kĩ thuật
Các bước thực
Tiêu chuẩn
Dụng cụ và
Các quyết định,
hiện công việc
thực hiện
trang thiết bị,
Kiến thức cần Kỹ năng cần có Thái độ cần có lỗi thường gặp
vật liệu

Kiểm tra độ
- Xác định đúng -Thước
-, Hiểu biết yêu -Sử dụng ni vô, -Tỷ mỉ
-Xác định vị trí ,
phẳng của trần
vị trí lồi, lõm
mét,thước thẳng, cầu độ phẳng
thước mét , ống -Chính xác
độ lồi lõm chưa
của trần
dây xây , ni vô, mặt trần trước
nhựa mềm,
chính xác
14


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×