Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT_ĐỀ THI THPT QUỐC GIA_2015_MÃ ĐỀ 947

HƯỚNG DẪN GẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH - NĂM 2015
MÃ ĐỀ THI: 947
Thầy THỊNH NAM – Giáo viên dạy luyện thi trực tuyến tại Moon.vn
Dạy học không phải là đổ đầy một bình nước, mà là thắp sáng những ước mơ!

Câu 1: ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nucleotit, mỗi nucleotit gồm 3 thành phần:
đường deoxy riboz, axit H3PO4, 1 trong 4 loại bazo nitric: A, T, G, X (vì mỗi đơn phân oichỉ khác nhau ở thành
phần bazo nitric nên tên của bazo nitric được gọi là tên của nucleotit).
Vậy Uraxin không phải là đơn phân cấu tạo nên ADN mà Uraxin là đơn phân cấu tạo nên ARN → Chọn đáp án
B.
Câu 2: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có
đường kính 11 nm → chọn đáp án B
Đáp án A sai vì cromatit có đường kính là 700 nm.
Đáp án C sai vì vùng xếp cuộn (siêu xoắn) có đường kính 300 nm.
Đáp án D sai vì sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) có đường kính 30 nm.
Câu 3: Nồng độ khí cacbon điôxit (CO2) tăng lên do sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, nông
nghiệp, giao thông vận tải,...làm cho lượng khí CO2 thải vào không khí tăng cao, cộng thêm việc chặt phá rừng
đã và đang làm cho nồng độ khí CO2 tăng cao. Đó là một trong những nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính, làm
cho Trái Đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai trên Trái Đất.
Do vậy để góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính, cần hạn chế sự gia tăng của CO2 trong khí quyển → chọn đáp
án C

Câu 4: Trong các thí nghiệm thực hành lai giống để nghiên cứu sự di truyền của 1 tính trạng ở 1 số loài cá cảnh
nói trên, thì công thức lai giữa cá mún mắt đỏ x cá kiếm mắt đen được nhóm học sinh bố trí sai vì cá mún và cá
kiếm thuộc hai loài khác nhau, chúng thường có các cơ chế cách li sinh sản với nhau → chọn đáp án C.
Thí nghiệm B: Cá mún mắt xanh × cá mún mắt đỏ. Thí nghiệm này đúng vì các cơ thể đem lai thuộc cùng 1
loài, thí nghiệm này nhắm cho học sinh kiểm tra xem tính trạng màu mắt ở cá mún có phải do 1 gen quy định
hay không và kiểu hình mắt xanh có phải là trội hoàn toàn so với kiểu hình mắt đỏ hay không.
Thí nghiệm A: Cá kiếm mắt đen × cá kiếm mắt đỏ. Thí nghiệm này đúng vì các cơ thể đem lai thuộc cùng 1
loài, thí nghiệm này nhằm cho học sinh kiểm tra xem tính trạng màu mắt ở cá kiếm có phải do 1 gen quy định
hau không và kiểu hình mắt đen có phải là trội hoàn toàn so với kiểu hình mắt đỏ hay không.
Thí nghiệm D: Cá khổng tước có chấm màu × cá khổng tước không có chấm màu. Thí nghiệm này đúng vì các
cơ thể đem lai thuộc cùng 1 loài, thí nghiệm này nhằm cho học sinh kiểm tra xem tính trạng vây lưng ở cá
khổng tước cơ phải do gen nằm trên NST Y quy định hay không.
Câu 5: Condon là bộ ba trên mARN (mARN có chiều từ 5' → 3'). Trên mARN có 3 bộ ba mang tín hiệu kết
thúc quá trình dịch mã là: 5’UAA3’, 5’UAG3’, 5’UGA3’.
Vậy trong các đáp án trên, chỉ có đáp án A đúng.
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 1


Câu 6: Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò làm thay đổi tần số
alen và thành phần kiểu gen của quần thể → chọn đáp án D.
Đáp án A sai vì định hướng quá trình tiến hóa là vai trò của chọn lọc tự nhiên.
Đáp án B sai vì tạo ra các kiểu gen quy định các kiểu hình thích nghi là vai trò của quá trình đột biến.
Đáp án C sai vì làm phong phú vốn gen của quần thể là vai trò của quá trình đột biến, còn chọn lọc tự nhiên thì
làm giảm tính đa dạng, phong phú của quần thể.
Câu 7: Các phát biểu A, B, C đúng.
Phát biểu D sai vì Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều từ 5' → 3' chứ không phải
theo chiều từ 3' → 5'.
Câu 8: Trong các dạng đột biến trên thì đột biến đảo đoạn NST không làm thay đổi số lượng và thành phần gen
trên 1 NST, nó chỉ làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST → Chọn đáp án D
+ Đột biến mất đoạn làm giảm số lượng và thành pahanf gen trên 1 NST.
+ Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng và thành phần gen trên một NST.
+ Đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST khác nhau làm thay đổi số lượng và thành phần gen của cả 2 NST khi 2
đoạn chuyển không giống nhau về số lượng và thành phần gen.
Câu 9: Xét các phát biểu trên:
- Phát biểu A sai với giả thuyết siêu trội. Khi tự thụ phấn hoặc giao phốigần thì tỉ lệ cặp gen đồng hợp tăng sẽ
giảm ưu thế lai qua các thế hệ. Ưu thế lai có thể được duy trì và củng cố bằngphương pháp nhân giống vô tính
như nuôi cấy mô, giâm, chiết, ghép cành...
- Phát biểu B đúng

- Phát biểu C sai với giả thuyết siêu trội. Phép lai giữa các dòng thuầnchủng có kiểu gen giống nhau sẽ tạo ra
đời con thuần chủng, không có ưu thế lai.
- Phát biểu D sai với giả thuyết siêu trội. Ưu thế lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen dị hợp tử.
Vậy chọn đáp án B
Câu 10: Loài người xuất hiện ở kỉ đệ tứ của đại Tân sinh → chọn đáp án C
Câu 11: Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa thoả mãn các nhu cầu hiện tại của
con người để phát triển xã hội, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho thế hệ sau.
(1) Gió là tài nguyên vĩnh cửu nên tăng cường khai thác vì thế hệ sau sẽ vẫn còn để sử dụng.
(2), (3), (4) Nước, rừng, đất là tài nguyên tái sinh nên phải khai thác tiết kiệm và phục hồi để thế hệ sau tiếp tục
sử dụng.
(5) Than đá, dầu mỏ, khí đốt là tài nguyên không tái sinh nên cần hạn chế khai thác, tìm nguồn thay thế. Nếu
không thế hệ sau sẽ không có để sử dụng.
Vậy có 4 hình thức: 1, 2, 3, 4 đúng → chọn đáp án D

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 2


Câu 12: Trong các bằng chứng tiến hóa chỉ có bằng chứng hóa thạch là bằng chứng tiến hóa trực tiếp, còn các
bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, bằng chứng tế bào... là các bằng chứng gián tiếp.
Xét các bằng chứng tiến hóa:
Bằng chứng A: Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau: Đây là cơ
quan tương đồng, thuộc bằng chứng giải phẫu so sánh → bằng chứng tiến hóa gián tiếp.
Bằng chứng B: Các axit amin trong chuỗi β-hemôglôbin của người và tinh tinh giống nhau: Đây là bằng chứng
sinh học phân tử → bằng chứng tiến hóa gián tiếp.
Bằng chứng C: Di tích của thực vật sống ở các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá ở Quảng
Ninh: Đây là hóa thạch → bằng chứng tiến hóa trực tiếp.
Bằng chứng D: Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào: Đây là bằng chứng tế bào học
- bằng chứng tiến hóa gián tiếp.
Vậy chọn đáp án C.
Câu 13: Trong các thành tựu trên:
- Thành tựu A: Tạo ra chủng vi khuẩn E. coli có khả năng sản xuất insulin của người. Đây là thành tựu của công
nghệ gen.
- Thành tựu B: Tạo ra cừu Đôly là thành tựu của công nghệ tế bào động vật, phương pháp nhân bản vô tính.
- Thành tựu C: Tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp β-carôten ở trong hạt là thành tựu của công nghệ gen.
- Thành tựu D: Tạo ra giống dâu tằm tam bội có năng suất lá cao là thành tựu của phương pháp gây đột biến kết
hợp với lai hữu tính.
Vậy chọn đáp án B.
Câu 14: Trong các phát biểu trên: Phát biểu A, B, D đúng
Phát biểu C sai vì giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài có thể giống nhau hoặc khác nhau.
Câu 15: Trong các phát biểu trên:
Phát biểu A sai vì Khi kích thước quần thể đạt tối đa thì sự cạnh tranh giữa các cá thể cũng như ô nhiễm, bệnh
tật… tăng cao, dẫn tới một số cá thể di cư khỏi quần thể và mức tử vong cao nên tốc độ tăng trưởng sẽ giảm so
với giai đoạn trước khi đạt tối đa.
Phát biểu B đúng.
Phát biểu C sai vì mật độ cá thể của mỗi quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, theo năm hoặc theo điều
kiện sống.
Phát biểu D sai vì mỗi quần thể sinh vật có kích thước phụ thuộc vào điều kiện sống do điều kiện sống ảnh
hưởng đến 4 nhân tố làm thay đổi kích thước quần thể: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ nhập cư và
xuất cư.
Vậy chọn đáp án B.
Câu 16: Các phát biểu A, C, D đúng.
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 3


Phát biểu B sai vì qua các thế hệ ngẫu phối, tần số các kiểu gen được duy trì không đổi.
Còn tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần là đặc điểm của quần thể tự phối chứ không phải ở quần thể ngẫu phối.
Câu 17: Xét các phát biểu trên:
Phát biểu A sai vì số lượng cá thể sinh vật ăn thịt thường ít hơn số lượng cá thể con mồi.
Phát biểu B sai vì mỗi loài sinh vật ăn thịt có thể sử dụng nhiều loại con mồi làm thức ăn.
Phát biểu C sai vì vật ăn thịt không bao giờ tiêu diệt hoàn toàn con mồi.
Phát biểu D đúng vì trong một chuỗi thức ăn, sinh vật ăn thịt có bậc dinh dưỡng (n+1) còn con mồi có bậc dinh
dưỡng (n) → Chọn đáp án D.
Câu 18: Ở sinh vật nhân thực, các gen trong cùng một tế bào . thường có cơ chế biểu hiện khác nhau ở các giai
đoạn phát triển của cơ thể. Ví dụ tế bào người có 25000 gen, song ở mỗi thời điểm, để phù hợp với giai đoạn
phát triển của cơ thể hay thích ứng với các điều kiện môi trường, chỉ có 1 số gen hoạt động còn phần lớn các
gen ở trạng thái không hoạt động hoặc hoạt động rất yếu → Đáp án B đúng.
Nội dung A sai vì các gen có thể khác nhau hoặc giống nhau về số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các
nuclêôtit.
Nội dung C sai vì các gen trên cùng 1 NST vẫn có thể di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân tạo giao
tử, tạo thành các nhóm gen liên kết.
Nội dung D sai vì các gen nằm ở các NST khác nhau có thể phân li độc lập, tổ hợp tự do trong quá trình giảm
phân hình thành giao tử.
Vậy chọn đáp án B.
Câu 19: Loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết → n= 6→ 2n= 12
Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể một: 2n – 1= 11.
Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể tam bội: 3n = 18
Vậy chọn đáp án A.
Câu 20: Xét thế hệ P: cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng có kiểu gen: AB/AB, cây có kiểu
hình lặn về cả 2 tính trạng trên có kiểu gen: ab/ab, thu được F1: AB/ab.
F1: AB/ab x AB/ab
Xét các phát biểu đề bài:
- Phát biểu A: Có 2 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen. Phát biểu này đúng vì kiểu gen dị hợp 2 cặp gen có
thể có kiểu gen là AB/ab hoặc Ab/aB.
- Phát biểu B: Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất. Phát biểu này đúng vì theo hệ thức Đêcat-tơ:Kiểu hình A_B_= 50% + aabb.
→ A_B_ ≥ 50%.
Kiểu hình A_bb= aaB_= 25% - aabb.
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 4


→ A_bb= aaB_ ≤ 25%.
Kiểu hình aabb=ab×ab =(0,5– f/2)× (0,5– f/2)= (0,5– f/2)2
Vì 0,5 ≥ (0,5– f/2) ≥ 0,25
→ 0,25 ≥ (0,5– f/2)2
≥ 0,0625
→ aabb ≤ 25%.
- Phát biểu C: Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ nhỏ nhất. Phát biểu này sai vì Kiểu hình aabb có thể
chiếm tỉ lệ lớn hơn kiểu hình
A_bb hoặc aaB_.
Kiểu hình aabb= ab × ab .
Xét trường hợp f= 20% → giao tử ab= 40%.
→ Kiểu hình aabb= 16%.
→ Kiểu hình A_bb= aaB_= 25% - aabb = 9%.
Xét phát biểu D: Có 10 loại kiểu gen. Phát biểu này đúng vì áp dụng công thức: số kiểu gen tối đa =
2.2.(2.2+1)/2 = 10 kiểu gen.
Vậy chọn đáp án C
Câu 21: Xét các phát biểu đề bài:
- Phát biểu A sai vì bệnh hồng cầu hình liềm do đột biến gen làm cho chuỗi β-hemôglôbin thay thế một axit
amin.
- Phát biểu B sai vì hội chứng Đao do đột biến lệch bội thể ba ở nhiễm sắc thể số 21.
- Phát biểu C sai vì hội chứng Tơcnơ do đột biến lệch bội thể một (OX) ở nhiễm sắc thể số 23.
- Phát biểu D đúng → chọn đáp án D
Câu 22: Các phát biểu A, C, D đúng.
Phát biểu B sai vì sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật sống trong rừng.
Câu 23: Phát biểu B, C, D đúng.
Phát biểu A sai vì mỗi quần thể có kích thước đặc trưng. Kích thướcnày có thể tỉ lệ nghịch với kích thước cá
thể.
Ví dụ: Tính theo số lượng cá thể thì quần thể voi (kích thước cá thể lớn) trong rừng mưa nhiệt đới thường có
kích thước 25 con/quần thể (kích thước quần thể nhỏ), quần thể gà rừng (kích thước cá thể nhỏ hơn voi) khoảng
200 con/ quần thể (kích thước quần thể lớn hơn voi).
Câu 24: Xác định quy luật: Người số 11 và 12 bị bệnh mà sinh 18 bình thường tức là bố mẹ bệnh, con gái bình
thường → gen bệnh là gen trội nằm trên NST thường.
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 5


Quy ước gen: A bệnh > a bình thường.
→ Kiểu gen người bình thường là aa.
→ Kiểu gen người bệnh là AA hoặc Aa.
Xác định kiểu gen của phả hệ như sau:
- Người bình thường đều có kiểu gen aa.
- Người số 1, 3, 11, 12, 22 bệnh nên có mang alen A, sinh con bình thường nên có mang alen a. Những người
này đều có kiểu gen Aa.
- Người số 7 và 8 bệnh nên có mang alen A, là con của người số 2 nên nhận alen a từ người số 2. Những người
này đều có kiểu gen Aa.
- Người số 19, 20, 21 có 2 trường hợp AA hoặc Aa đều được.

Xét các phát biểu đề bài:
- Phát biểu 1 đúng vì Có 26 – 3 (người số 19, 20, 21) = 23 người xác định được chính xác kiểu gen.
- Phát biểu 2 đúng vì có 26 – 10 (người số 1, 3, 7, 8, 11, 12, 19, 20, 21,22) = 16 chắc chắn có kiểu gen đồng hợp
tử là aa. Còn người số 19, 20, 21 có thể AA nên số đồng hợp tử ít nhất 16, nhiều nhất 19.
- Phát biểu 3 sai vì người bị bệnh như số 1, 3, 7, 8, 11, 12, 22 chắc chắn dị hợp tử Aa.
- Phát biểu 4 đúng vì người không bị bệnh có kiểu gen aa., không mang alen A gây bệnh.
Vậy có 3 phương án đúng → Chọn đáp án D.
Câu 25: Màu sắc hoa do một gen có hai alen quy định, (P) thuần chủng đỏ × trắng → F1: 100%Aa (hồng).
F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng : 25% cây hoa
trắng
Quy luật phân li, trội không hoàn toàn.
→ Quy ước gen: AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng. (hoặc AA: hoa trắng; aa: hoa đỏ).
Xét các phát biểu đề bài:
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 6


Phát biểu 1: Đời con của một cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.Phát biểu này đúng vì
kiểu gen khác nhau thì kiểu hình sẽ khác nhau.
Phát biểu 2: Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gen đồng hợp tử và cây có kiểu
gen dị hợp tử. Phát biểu này đúng vì theo quy ước gen thì kiểu hình đỏ và trắng là kiểu gen đồng hợp tử. Kiểu
hình hồng là kiểu gen dị hợp tử.
Phát biểu 3: Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ
lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Phát biểu này sai vì nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu
được đời con toàn cây hoa hồng.
Phát biểu 4: Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alen của cùng một gen. Phát biểu này đúng vì
theo giả thiết, tính trạng màu sắc hoa do 1 gen có 2 alen quy định (A, a). Xét theo quy ước gen trên thì alen A
quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng. Tính trạng hoa hồng được hình thành do alen A va alen a tương tác
với nhau.
Vậy có 3 phát biểu đúng là: 1, 2, 4 → chọn đáp án C.
Câu 26: Theo giả thiết: Thế hệ xuất phát P của quần thể gồm toàn cây hoa tím có kiểu gen AA hoặc Aa. trong
đó tỉ lệ cây hoa tím có kiểu gen dị hợp tử là Y (0 ≤ Y ≤ 1) nên ta có cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là:
(1 - Y)AA: Y Aa.
Quần thể tự thụ phấn liên tiếp qua các thế hệ. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa
khác. Theo lí thuyết, tỉ lệ
kiểu hình ở thế hệ F3 của quần thể là:
3

1
1-  
7Y
2
Kiểu hình hoa trắng: aa = Y.   
2
16
Kiểu hình hoa tím = 1 

7Y
16

Vậy chọn đáp án A.
Câu 27: Các phát biểu B, C, D đúng.
Phát biểu A sai vì diễn thế sinh thái có thể khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật (diễn thế nguyên sinh) hoặc
môi trường đã có sinh vật sinh sống (diễn thế thứ sinh) → chọn đáp án A.
Câu 28: Các nhận định A, C, D đúng.
Nhận định B sai vì những biến đổi về kích thước mỏ của cả 3 loài phát sinh do nguyên nhân trực tiếp là đột
biến. Còn kích thước khác nhau của các loại hạt có vai trò sàng lọc, giữ lại chim có mỏ thích nghi, bỏ đi chim
có mỏ không thích nghi.
Câu 29: Phát biểu A đúng vì đây là dạng cách li sau hợp tử.
Phát biểu B sai vì Các cá thể có kiểu gen khác nhau trong quần thể sinh vật luôn đấu tranh sinh toàn nên luôn
chịu tác động của chọn lọc tự nhiên. Ví dụ ở bướm Biston betularia. Khi môi trường không thay đổi (chưa ô
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 7


nhiễm, thân cây có màu trắng): Quần thể gồm chủ yếu bướm trắng, rất hiếm bướm đen. Điều này cho thấy
CLTN đang đào thải bướm đen.
Phát biểu C sai vì biến dị không di truyền (thường biến) không là nguyên liệu của quá trình tiến hóa.
Phát biểu D sai vì muốn hình thành loài mới phải có nhân tố tiến hóa và cách li sinh sản. Cách li địa lí chỉ duy
trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
→ Chọn đáp án A.
Câu 30: 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a → chọn đáp án C.
Câu 31: Tế bào sinh tính thứ nhất: không có hoán vị gen tạo 4 giao tử gồm 2 loại.
Tế bào sinh tính thứ hai: có hoán vị gen tạo 4 giao tử gồm 4 loại.
Số loại giao tử tối đa → 4+ 2 = 6 loại.
Vậy chọn đáp án D.
Câu 32: Xét các phát biểu đề bài:
- Phát biểu 1: Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn. Phát biểu này sai vì lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi
chứ không phải 5 chuỗi: A→B→D→H; A→E→H; A→E→D→H; A→C→F→H; A→C→F→E→H;
A→C→F→E→D→H.
- Phát biểu 2: Loài D tham gia vào 3 chuỗi thức ăn khác nhau. Phát biểu này đúng vì loài D tham gia 3 chuỗi
A→B→D→H; A→E→D→H; A→C→F→E→D→H.
- Phát biểu 3: Loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài F. Phát biểu này đúng vì loài E tham gia 4 chuỗi
A→E→H; A→E→D→H; A→C→F→E→H; A→C→F→E→D→H. Loài F tham gia 3 chuỗi ACFH;
ACFEH;A→C→F→E→D→H.
- Phát biểu 4: Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã thì loài D sẽ mất đi. Phát biểu này sai vì loài D không mất vì
còn có thể tiêu thụ loài E.
- Phát biểu 5: Nếu số lượng cá thể của loài C giảm thì số lượng cá thể của loài F giảm → Phát biểu này đúng vì
loài F chỉ tiêu thụ loài C.
- Phát biểu 6: Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5. Phát biểu này sai vì Có 2 loài là H (chuỗi
A→C→F→E→H) và D (chuỗi A→C→F→E→D→H).
Vậy (1) sai, (2) đúng, (3) đúng, (4) sai, (5) đúng, (6) sai → Chọn đáp án A.
Câu 33: Số cá thể không mang alen trội có kiểu gen ab/ab(XdXd + XdY) = 3%
Xét phép lai: XDXd x XdY → 1XDXd : 1XDY : 1XdXd : 1XdY → tỉ lệ cá thể XdXd + XdY = 1/2, tỉ lệ cá thể XDXd
+ XDY = 1/2
Nên ta có: ab/ab . 1/2 = 3% → Tỉ lệ cá thể ab/ab = 6%
→ Tỉ lệ cá thể A-B- = 50% + 6% = 56% → Tỉ lệ số cá thể mang alen trội của cả 3 gen trên ở F1 chiếm tỉ lệ:
56% . 1/2 = 28% → chọn đáp án B.
Câu 34: Tảo → Giáp xác → Cá mương (H=8%) → Cá quả (H=10%)
12.108kcal

1152.103kcal

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 8


H giáp xác =

1152.103 :10% : 8%
.100%  12% → chọn đáp án A.
12.108

Câu 35: Xét các phát biểu đề bài:
Phát biểu A sai vì Khi không có tác động của đột biến, chọn lọc tự nhiên và di - nhập gen thì tần số alen và
thành phần kiểu gen của quần thể có thể biến đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác bởicác yếu tố ngẫu nhiên
Phát biểu B sai vì Các yếu tố ngẫu nhiên có vai trò đối với tiến hóa, là nhân tố tiến hóa vì nó làm thay đổi tần số
alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Phát biểu C đúng.
Phát biểu D sai vì CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi dần thành phần kiểu gen, qua
đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.
Vậy chọn đáp án C.
Câu 36: Cả tế bào 1 và tế bào 2 đều đang ở kì sau.
Tế bào 1 khi kết thúc phân bào tạo ra 2 tế bào con có bộ NST là MncD → bộ NST đơn bội.
Tế bào 2 khi kết thúc phân bào tạo ra 2 tế bào con có bộ NST là AaBb (đây là bộ NST lưỡng bội)
→ Tế bào 1 ở kì sau của giảm phân II, tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân.
Câu 37: Kì giữa lần nguyên phân thứ 4→ có 23= 8 tế bào con.
Trong tất cả các tế bào con có tổng cộng 336 crômatit→ 1 tế bào con có 336: 8= 42 crômatit→ 1 hợp tử H ban
đầu có 42: 2= 21 NST.
21= 20+ 1= 2n+ 1= (n+1) + (n).
Câu 38: Trong các phát biểu về chu trình nito trên:
- Phát biểu 1 sai do giai đoạn (a) do thực vật thực hiện (quá trình khử nitrat).
- Phát biểu 2 sai vì giai đoạn (b) và (c) đều do vi khuẩn nitrat hóa thực hiện chứ không phải do vi khuẩn nitrit
thực hiện.Phát biểu 3 đúng vì giai đoạn (d) do vi khuẩn phản nitrat hóa thực hiện sẽ làm mất nguồn nitơ cung
cấp cho cây.
- Phát biểu 4 đúng.
Vậy có 2 phát biểu đúng là phát biểu 3 và phát biểu 4 → chọn đáp án C.
Câu 39: Xét các phát biểu đề bài:
Phát biểu 1 đúng vì nuôi cấy mô tạo ra đời con có kiểu gen giống đời mẹ.
Phát biểu 2 sai vì nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ của từng cây (AB, aB, DE,De) sau đó lưỡng bội hóa sẽ thu được 4
dòng thuần chủngcó kiểu gen khác nhau (AABB, aaBB, DDEE, DDee.)
Phát biểu 3 sai vì nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ của từng cây (AB, aB, DE, De) sau đó lưỡng bội hóa sẽ thu được 4
dòng thuần
chủng có kiểu gen khác nhau (AABB, aaBB, DDEE, DDee.)
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 9


Phát biểu 4 đúng vì dung hợp tế bào trần sẽ tạo tế bào lai mang bộ NST của cả 2 loài AaBB+ DDEe=
AaBBDDEe.
Vậy có 3 phát biểu đúng là 1, 3, 4 → chọn đáp án D.
Câu 40: Xét quần thể xuất phát P:
Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,6AA : 0,4Aa → Tần số alen A = 0,6 + 0,4/2 = 0,8, tần số alen a = 0,4 : 2 = 0,2.
Áp dụng công thức: Sau n thế hệ ngẫu phối (loại bỏ những cá thể có kiểu hình lặn) thì tần số alen a là:
qo
qn 
1  n.qo
Vậy sau 3 thế hệ ngẫu phối loại bỏ những cá thể có kiểu hình lặn) thì tần số alen a là: q3 

0, 2
1

1  3.0, 2 8

Câu 41: F1 (cánh đen) lai với con cái có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3
trắng : 1 đen → quy luật tương tác bổ sung 9:7.
Tính trạng màu cánh biểu hiện ở 2 giới nhưng không đều (Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 con đực cánh
trắng : 1 con cái cánh đen : 1 con cái cánh trắng) → quy luật di truyền liên kết với giới tính, gen thuộc vùng
không tương đồng của X.
Kết hợp giả thiết cho tính trạng màu cánh do hai cặp gen phân li độc lập cùng quy định nên ta có quy ước gen
sau:
A_XB_ : cánh đen
A_XbXb, A_XbY : cánh trắng
aaXB_ : cánh trắng
A_XbXb, A_XbY : cánh trắng
Sơ đồ lai kiểm chứng:
(Pt/c): cái đen × đực trắng
AAXBXB
F1:

×

aaXbY

1
1
AaXBXb : AaXBY
2
2

Đực F1 × cái đồng hợp lặn: AaXBY ×
Fa:

aaXbXb

1
1
1
1
AaXBXb: aaXBXb: AaXbY : aaXbY
4
4
4
4
1 cái cánh đen: 1 cái cánh trắng: 2 đực cánh trắng.

Yêu cầu đề: F1 giao phối ngẫu nhiên: AaXBXb × AaXBY

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 10


→ F2: (

3
1
1
1
1
1
A_: aa)×( XBXB : XBXb : XBY : XbY)
4
4
4
4
4
4

→ Các cá thể cánh trắng F2:

3
1
7
A_XbY + aa_ _ =
.
16
4
16

→ Các cá thể đực cánh trắng F2:

3
1
1
5
A_XbY +
aaXBY +
aa XbY=
.
16
16
16
16

→ Trong số con cánh trắng ở F2, số con đực chiếm tỉ lệ:

5 /16 5

7 /16 7

→ Chọn đáp án C.
Câu 42: Xét 2 gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều có 2 alen → 2 gen đó có thể nằm trên 2 cặp NST khác
nhau hoặc nằm trên cùng 1 cặp NST.
TH1: 2 gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau: Cho hai cây (P) thuần chủng khác nhau về cả hai cặp gen giao phấn
với nhau, thu được F1 → giả sử F1 có kiểu gen AaBb.
F1 x cơ thể đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen: AaBb

x

aabb

Fa: KG: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb
Kiểu hình:
- Trường hợp 1: Nếu 1 gen quy định 1 tính trạng, Fa có tỉ lệ kiểu hình là 1:1:1:1
- Trường hợp 2: Nếu 2 gen tương tác với nhau theo kiểu 9:7 hoặc 13 : 3 hoặc 15 : 1 thì Fa thu được tỉ lệ 3:1
- Trường hợp 3: Nếu 2 gen tương tác với nhau theo kiểu 9:6:1 hoặc 12 : 3 : 1 thì Fa thu được tỉ lệ 1:2:1
TH2: Nếu 2 gen cùng nằm trên 1 NST thì:
+ Nếu các gen liên kết hoàn toàn thì Fa thu được tỉ lệ 1:1
+ Nếu các gen xảy ra hoán vị với f = 50% thì Fa thu được tỉ lệ 1:1:1:1.
Vậy có 4 trường hợp: 2, 3, 5, 6 đúng → chọn đáp án D.
Câu 43: Gọi x là lần nguyên phân xảy ra đột biến. Sau khi nguyên phân x lần sẽ có 2x – 2 tế bào 2n, 1 tế bào 4n.
(Tế bào 0n sẽ tiêu biến)
Gọi y là số lần nguyên phân còn lại sau x lần nguyên phân đầu. (y>0)
(2x - 2) tế bào con 2n tiếp tục nguyên phân tiếp tục y đợt sẽ tạo ra (2x- 2).2y tế bào con 2n.
1 tế bào con 4n tiếp tục nguyên phân tiếp tục y đợt sẽ tạo ra 1.2y tế bào con 4n.
Ta có: (2x- 2). 2y+2y = 240
→ 2y.( 2x- 1)= 240 (1)
→ 2y ≤ 240
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 11


→ y ≤ 7,9
→ 1≤ y ≤ 7
→ y { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
Thế các giá trị của y vào (1) và tính x ta thấy y = 4 → x = 4 là thỏa mãn.
→ Số tế bào con 4n là 2y = 24= 16
→ Số tế bào con 2n là = 240 – 16 = 224.
Câu 44: Trình tự nuclêôtit trên mARN:
5’...AUG... | AAA... |GUG | XAU...XGA | GUA UAA... 3’
1

63| 64

88

91

Xét các phát biểu của đề bài:
- Phát biểu 1 đúng vì đột biến sẽ khiến côđon 5’XGA3’ thành côđon5’UGA3’→ kết thúc dịch mã sớm → chuỗi
pôlipeptit do gen alen mới quy định tổng hợp mất 2 axt amin so vớichuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng
hợp.
- Phát biểu 2 đúng vì dột biến sẽ khiến triplet 3’XAX5’ biến thành mộttrong các triplet sau: 3’XAA5’;
3’XAG5’; 3’XAT5’. Mà cả 4 triplet này đều mã hóa valin nên chuỗi pôlipeptit do gen alen mới quy định tổng
hợp giống với với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp
- Phát biểu 3 sai vì đột biến tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin thay đổi
từ axit amin thứ 21 trở về sau.
- Phát biểu 4 đúng vì Đột biến sẽ khiến triplet 3’XAT5’ (mã hóa valin) biến thành một trong các triplet sau: 3’
GAT 5’; 3’ AAT 5’; 3’TAT5’. Cả ba triplet mới tạo ra đều không mã hóa valin (theo giả thiết chỉ có 4 triplet mã
hóa valin là3’XAA5’; 3’XAG5’; 3’XAT5’; 3’XAX5’) nên alen mới sẽ quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay
đổi một axit amin so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp.
Vậy có 3 phát biểu đúng là: 1, 3, 4 → Đáp án C.
Câu 45: Quy ước gen: A (đen) > a’ (xám) > a (trắng)
p: tần số alen A; q: tần số alen a’: r: tần số alen a.
Quần thể cân bằng: (p+ q+ r)2=1 → p2+ q2 + r2 + 2pq + 2pr + 2qr = 1
1% con lông trắng → r2= 0,01 → r= 0,1.
24% con lông xám → q2+ 2q.0,1 = 0,24 → q= 0,4 → p = 1 – q – r = 1 = 0,4 – 0,1= 0,5
Cấu trúc di truyền quần thể là: 0,25 AA: 0,16 a’a’: 0,01 aa: 0,4 Aa’: 0,1 Aa : 0,08 a’a.
Phát biểu A sai vì: Lông đen: 0,25 AA: 0,4 Aa’: 0,1 Aa → 5/15 AA: 8/15 Aa’: 2/15 Aa

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 12


Số con lông đen có kiểu gen đồng hợp tử trong tổng số con lông đen của quần thể là:
5
AA
1
15


5
8
2
AA+Aa'+Aa
3
 
15 15 15
Phát biểu B sai vì tổng số con lông đen dị hợp tử và con lông trắng của quần thể là 0,4 Aa’+ 0,1 Aa + 0,01 aa=
51%.
Phát biểu C sai vì Lông đen: 0,25 AA: 0,4 Aa’: 0,1 Aa
→ 5/15 AA: 8/15 Aa’: 2/15 Aa
→ tần số A= 10/15; tần số a’= 4/15; tần số a= 1/15.
Sau khi ngẫu phối: lông xám thuần chủng a'a’= (4/15)2 = 0,51%
Phát biểu D đúng vì lông xám: 0,16 a’a’: 0,08 a’a→ 2/3 a’a’: 1/3 a’a → tần số a’= 5/6; tần số a= 1/6.
Sau khi ngẫu phối:
aa= (1/6)2 = 1/36 trắng
→ a’_= 1 – 1/36= 35/35 xám
Vậy chọn đáp án D
Câu 46: Xét phép lai 2: (P): Vàng × vàng → F1: 3 vàng : 1 trắng → (P) dị hợp; vàng > trắng. (1)
Quy ước alen v quy định mắt vàng trội so với alen t quy định mắt trắng.
→ (P): vt × vt
Xét phép lai 1: (P): Đỏ × nâu → F1: 1 đỏ: 1 vàng : 2 nâu → (P) có mang alen v quy định mắt vàng nhưng không
biểu hiện → đỏ > vàng; nâu > vàng. (2)
Quy ước alen d quy định mắt đỏ trội so với alen v quy định mắt vàng.
Quy ước alen n quy định mắt nâu trội so với alen v quy định mắt vàng.
Cá thể mắt vàng ở F1 có 2 trường hợp là vv hoặc vt.
Trường hợp 1: Cá thể mắt vàng ở F1 có kiểu gen là

1
vv =1/2 v × 1/2 v.
4

→ (P): dv (đỏ) × nv (nâu)
→ F1:

1
dv :1 đỏ
4
1
vv :1 vàng
4
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 13


1
1
dn, nv :2 nâu
4
4
→ nâu > đỏ (3)
Từ (1,2,3) → n: nâu > d: đỏ > v: vàng> t: trắng.
Cho cá thể mắt nâu ở (P) của phép lai 1 giao phối với một trong hai cá thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2:
Mắt nâu ở (P) của phép lai 1 × mắt vàng ở (P) của phép lai 2:
P:

nv

Giao tử:

1
1
n, v
2
2

×

vt

1
1
v, t
2
2

Đời con:

1
1
1
1
nv: nt: vv : vt.
4
4
4
4

Kiểu hình:

50% nâu: 50% vàng

→ Không có đáp án đúng.
Trường hợp 2: Cá thể mắt vàng ở F1 có là

1
1
1
vt = v × t.
4
2
2

→ (P): dv (đỏ) × nt (nâu)
→ F1:

1
dt :1 đỏ
4
1
vt :1 vàng
4

1
1
dn, nv :2 nâu
4
4
→ nâu > đỏ (3)
Từ (1,2,3) → n: nâu > d: đỏ > v: vàng> t: trắng.
Cho cá thể mắt nâu ở (P) của phép lai 1 giao phối với một trong hai cá thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2:
Mắt nâu ở (P) của phép lai 1 × mắt vàng ở (P) của phép lai 2:
P:

nt

Giao tử:

1
1
n, t
2
2

×

vt

1
1
v, t
2
2

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 14


Đời con:

1
1
1
1
nv: nt: vt : tt.
4
4
4
4

Kiểu hình:

50% nâu: 25% vàng: 25% trắng

→ Vậy chọn đáp án A
Câu 47: Cây thân thấp, hoa đỏ có kiểu gen: aaBB, aaBb
TH1: 3 cây đều có kiểu gen aaBB → 100% cây thân thấp, hoa đỏ.
TH2: 1 aaBB : 2aaBb →

1
2 1
1
1
2 1
aaBB : .( aaBB : aaBb : aabb) → cây thân thấp, hoa vàng sinh ra = . =
3
3 4
2
4
3 4

1
→ tỉ lệ kiểu hình là 5 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp hoa vàng → 2 đúng
6
2
1
2
1 1
1
1
1
aaBB : aaBb → aaBB : ( aaBB : aaBb : aabb) → cây thân thấp, hoa vàng sinh ra = .
3
3
3
3 4
2
4
3
1
1
=
→ tỉ lệ kiểu hình là 11 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp hoa vàng → 4 đúng
4 12

TH3:

TH4: 100% (cả 3 cây)có kiểu gen aaBb → 3 cây thân thấp hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng → 1 đúng.
Vậy có 4 phương án đúng → chọn đáp án A.
Câu 48: Xét trường hợp XX là cái, XY là đực.
- Phép lai 1: P: XAXA x XaY
F1:

1 A a 1 A
X X : X Y
2
2

F2: Kiểu gen:

1 A A 1 A a 1 A
1
X X : X X : X Y : XaY.
4
4
4
4

Kiểu hình: 2 cái trội : 1 đực trội : 1 đực lặn.
- Xét phép lai 2:
P: XaXa x XAY
F1:

1 A a 1 a
X X : XY
2
2

F2:

1 A a 1 a a 1 A
1
X X : X X : X Y : XaY
4
4
4
4

Kiểu hình: 1 cái trội : 1 cái lặn : 1 đực trội : 1 đực lặn.
- Xét phép lai 3:
P: Dd × Dd
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 15


F1:

1
2
1
DD : Dd : dd
4
4
4

F2:

1
2
1
DD : Dd : dd
4
4
4

Kiểu hình: (3 trội : 1 lặn) (1 cái : 1 đực)
Xét các kết luận của đề bài:
+ Kết luận 1: 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới. Kết luận này đúng vì phép lai 2 và 3 đều
cho F2 có kiểu hình giống nhau ở 2 giới.
+ Kết luận 2: 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang
kiểu hình lặn.Kết luận này đúng vì phép lai 1 và 3 đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu
hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn.
+ Kết luận 3 đúng vì chỉ có phép lai 1 cho F2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới.
+ Kết luận 4 sai vì Chỉ có 1 phép lai cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình là phép lai
số 2.
Vậy có 3 kết luận đúng → chọn đáp án B.
Câu 49: Quy ước gen:
A_B_ : hoa đỏ
A_bb : hoa vàng
aaB_ và aabb: hoa trắng.
Cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn (A_B_ × A_B_), F1 gồm 3 loại kiểu hình:
- Để có kiểu hình hoa vàng F1 phải có bb→ P: Bb× Bb.
- Để có kiểu hình hoa trắng F1 phải có aa→ P: Aa× Aa.
→ Cây hoa đỏ (P) phải dị hợp 2 cặp AaBb.
(P) AaBb × AaBb
F1:
4 AaBb; 2 AaBB; 2 AABb; 1 AABB :9 hoa đỏ
2 Aabb; 1 AAbb :3 hoa vàng
2 aaBb; 1 aaBB; 1 aabb :4 hoa trắng.
Xét các kết luận của đề bài:
+ Kết luận 1 đúng vì cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 có kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

2
= 12,5%.
16
Mã đề 947_Trang 16


+ Kết luận 2 đúng vì cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen aaBB + aabb =

1
1
2
+
=
= 12,5%.
16 16 16

+ Kết luận 3 đúng vì F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng là aaBb; aaBB; aabb.
+ Kết luận 4 sai vì trong các cây hoa trắng ở F1 (

2
1
1
aaBb, aaBB, aabb), cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm tỉ
4
4
4

1 1

1
lệ: 4 4   50%
2 1 1 2
 
4 4 4

Vậy có 3 kết luận đúng → Chọn đáp án D.
Câu 50: Từ đề bài ta có sơ đồ phả hệ như sau:

- Xác định quy luật di truyền quy định tính trạng bệnh:
Vì Thành và Thủy bình thường, sinh Thương bị bệnh→ Bố mẹ bình thường sinh con gái bệnh→ gen bệnh là
gen lặn nằm trên NST thường.
Quy ước gen: A bình thường > a bệnh.
- Xác định kiểu gen của từng người trong phả hệ như sau:
- Hùng, Thương bị bệnh nên có kiểu gen aa.
- Thành, Thủy bình thường nên có alen A, sinh Thương bệnh nên phải có alen a. Thành và Thủy có kiểu gen
Aa.
- Hoa bình thường nên có alen A, Hoa là con của Hùng nên phải nhận alen a từ Hùng. Hoa có kiểu gen Aa.
- Hà không bệnh có 2 trường hợp AA hoặc Aa. Hà đến từ một quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng di
truyền
có tần số alen gây bệnh M là 1/10 → q= 0,1 → p= 0,9.
→ Hà thuộc quần thể 0,81AA: 0,18Aa: 0,01aa.

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 17


→ Xác suất 2 kiểu gen của Hà là: AA=

→ Hà có kiểu gen:

AA
0,81
9
9 2

 ; Aa=1- 
AA+Aa 0,81  0,18 11
11 11

9
2
AA :
Aa.
11
11

- Thắng không bệnh có 2 trường hợp AA hoặc Aa. Thắng là con Thành và Thủy (Aa×Aa→ 1/4AA: 2/4Aa: 1/4aa).

→ Xác suất 2 kiểu gen của Thắng là: AA=

Vậy Thắng có kiểu gen:

1
4

AA
1
1 2

 ; Aa=1- 
AA+Aa 1  2 3
3 3
4 4

1
2
AA : Aa.
3
3

- Hiền không bệnh có 2 trường hợp AA hoặc Aa. Hiền là con của Hoa và Hà
Hoa × Hà: Aa

×

(9/11 AA : 2/11 Aa)

Giao tử:

1
1
A, a
2
2

10
1
A,
a
11 11

Đời con:

10
11
1
AA :
Aa :
aa
22
22
22

10
AA
10
10 11
→ Xác suất 2 kiểu gen của Hiền là: AA=
 22  ; Aa=1- 
AA+Aa 10  11 21
21 21
22 22
Vậy Hiền có kiểu gen:

10
11
AA :
Aa.
21
21

- Huyền không bệnh có 2 trường hợp AA hoặc Aa. Huyền là con của Hiền và Thắng
Hiền × Thắng: (

1
2
10
11
AA :
Aa) × ( AA : Aa)
3
3
21
21

Giao tử:

31
11
A,
a
42
42

Đời con:

62
53
11
AA :
Aa :
aa
126
126
126

2
1
A, a
3
3

62
AA
62
62
53
→ Xác suất 2 kiểu gen của Huyền là: AA=
 126

; Aa=1
AA+Aa 62  53 115
115 115
126 126
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 18


Vậy Huyền có kiểu gen:

62
53
AA :
Aa.
115
115

Từ trên ta có sơ đồ:

Xét các dự đoán của bài toán:
+ Dự đoán 1 đúng vì Huyền mang alen gây bệnh M nên kiểu gen của Huyền là Aa chiếm tỉ lệ

53
.
115

+ Dự đoán 2 đúng vì Xác suất sinh con thứ hai của Thắng và Hiền:
- Không bị bệnh M: AA+ Aa=

62 53 115


126 126 126

Vì tỉ lệ giới tính là 1: 1 → xác suất sinh con trai: XY=

1
.
2

Xác suất sinh con thứ hai là trai không bị bệnh M của Thắng và Hiền là:

1 115 115
.

.
2 126 252

+ Dự đoán 3 đúng vì có thể biết chính xác kiểu gen của 5 người trong các gia đình trên đó là: Hùng, Thương đều có kiểu
gen aa. Thành, Thúy, Hoa đều có kiểu gen Aa.
+ Dự đoán 4 sai vì xác suất đề HÀ mang alen gây bệnh là

2
5
chứ không phải
.
11
11

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học_Năm 2015

Mã đề 947_Trang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×