Tải bản đầy đủ

SANG KIEN KINH NGHIEM CONG TAC CHU NHIEM l 7

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Phần A/ phần mở đầu
I/ Lí do chọn đề tài
II/ Mục đích
III/ Lịch sử vấn đề
IV/Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
V/Kế hoạch thực hiện
Phần B/ Phần nội dung
I/Cơ sở lí luận
II/Thực trạng
III/ Các biện pháp giải quyết
IV/ Hiệu quả áp dụng
V/Bài học kinh nghiệm
Phần C/Kết luận

GV: Phạm Thị Bích Hân


2
2
3
3
4
5
5
5
6
7
12
13
14
11
12
14
17

Trang

1


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, việc phát triển nguồn nhân lực có
đủ trình độ tri thức và phẩm chất đạo đức là trách nhiệm hết sức to lớn của
ngành giáo dục. Ở Điều 2, Luật Giáo dục năm 2005 của nước ta có ghi: “Mục
tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức,
tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất
và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
Quốc”.
Một vấn đề quan trọng trong công tác giáo dục là tuyên truyền giáo dục
trong nhân dân để có sự đồng thuận rộng rãi về mọi chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước. Nhất là trong giai đoạn hiện nay trên đà phát triển của
nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế thì không thể
tránh khỏi sự du nhập của các nền văn hóa không lành mạnh tác động đến tư

tưởng thanh thiếu niên, làm suy thoái , biến chất đạo đức, lối sống và làm ảnh
hưởng đến sự phát triển của đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. Do
đó, giáo dục có vai trò quan trọng trong lịch sử của nhân loại nói chung và
của đất nước Việt Nam nói riêng. Tuy rằng việc chấn hưng nền giáo dục Việt
Nam đã được cải tiến và hoàn thiện như các nước trên Thế giới nhưng chúng
ta không thể không lo sự tụt hậu của nó nhất là trong giai đoạn hiện nay, thực
tiễn hàng ngày, hàng giờ cho thấy sự khó khăn, sút kém khó đẩy lùi trong nền
kinh tế - văn hóa - xã hội đang cần cảnh báo như: Chất lượng dạy và học chưa
đảm bảo, chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội đặt ra, đạo đức học sinh suy giảm,
thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng tăng. Nguyên nhân thực tế của
những hiện tượng trên là do: Công tác quản lý, sự kết hợp giữa 3 môi trường
giáo dục “nhà trường - gia đình và xã hội” chưa chặt chẽ, phụ huynh học sinh
chưa quan tâm đến việc học của con, em mình, cơ sở vật chất trường lớp còn
thiếu, một bộ phận giáo viên chưa nhiệt tình trong công tác giảng dạy, sự ân
GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

2


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

cần quan tâm đến các em còn qua loa…Chính vì thế mà dẫn đến những hiện
tượng tiêu cực như: Học sinh thường đi học sớm la cà ở các quán, các tiệm
chơi Game, cúp tiết trốn học ngày càng nhiều, tác phong không chuẩn mực,
ngôn phong ứng xử thiếu tế nhị giữa học sinh với học sinh và học sinh đối với
giáo viên…
Là một giáo viên chủ nhiệm tôi hết sức quan tâm đến vấn đề này. Tôi
thường suy nghĩ làm thế nào để nâng cao hiệu quả của công tác chủ nhiệm tại
lớp mình? Làm sao cho các em được an tâm đạt kết quả tốt trong học tập mà
không gì khác hơn là thực hiện tốt công tác quản lý lớp chủ nhiệm. Đó chính
là lý do mà tôi chọn đề tài này và làm tiền đề cho những năm học tiếp theo.
II. Mục đích :
Nâng cao hiệu quả của công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở Trường THCS Hàm Thạnh .
III. Lịch sử vấn đề:
Trong những năm thực hiện công tác giáo dục, bên cạnh làm công tác
giảng dạy chuyên môn thì nhiều năm liền được phân công làm công tác chủ
nhiệm, trong năm học 2012 - 2013 bản thân được phân công làm công tác chủ
nhiệm lớp 7 D , với kinh nghiệm thực tiễn cho thấy không phải chỉ có giảng
dạy về chuyên môn là quan trọng mà công tác chủ nhiệm cũng đóng vai trò
quan trọng không kém; không những ngoài việc hoàn thành các hồ sơ sổ sách,
thông báo thông tin quan trọng của Ban Giám hiệu, Đoàn, Đội cho học sinh
mà còn phải tìm hiểu tâm lý của các em, động viên khuyến khích khi các em
học tập sa sút, là người tư vấn cho các em khi gặp phải những chuyện buồn
trong gia đình, uốn nắn những biểu hiện hành vi sai lệch của các em, tận tình
giúp đỡ khi các em chưa biết chọn phương pháp nào để học tốt,.… Nhằm
hoàn thiện cho các em là một người công dân tốt, có đầy đủ tri thức, có bản
lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng đề phòng và chống lại những âm mưu

GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

3


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang nhắm vào lứa tuổi thanh,
thiếu niên bằng con đường văn hóa không lành mạnh, để đáp ứng nhu cầu xã
hội đặt ra trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, việc giữ vai trò làm
công tác chủ nhiệm không phải là một chuyện dễ làm. Muốn làm được điều
này thì bản thân giáo viên chủ nhiệm phải vững về chuyên môn, kiên định
mục tiêu lý tưởng của mình “yêu nghề, mến trẻ”, tận tâm, tận lực với công
việc, thân thiện với học sinh, tích cực năng nổ trong công tác. Tuy nhiên,
trong khi thực hiện công tác chủ nhiệm ngoài những thuận lợi thì bên cạnh đó
cũng gặp phải những khó khăn, vướng mắc.
Với tư cách là một người giáo viên, tôi luôn trăn trở làm sao để nâng
cao chất lượng của học sinh thông qua công tác chủ nhiệm ở Trường THCS
Hàm Thạnh.
IV. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu :
1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng và thử nghiệm ở học sinh lớp 7B.
Thực trạng dạy học lớp 7 Trường THCS Hàm Thạnh..
Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học sinh về hai mặt
giáo dục trong công tác quản lý chủ nhiệm.
2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng về kết quả hai mặt giáo dục của học sinh và
thử nghiệm các biện pháp đề xuất ở Trường THCS Hàm Thạnh.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu luận.
Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.

GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

4


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

Phương pháp Trò chuyện .
Một số phương pháp nghiên cứu khác.
V. Kế hoạch thực hiện:
Thời gian : Bắt đầu từ 01/9/2013 đến 01/3/2014
B. PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận:
Nghị quyết Trung ương 2 ngày 14 tháng 9 năm 2005, Đại hội đại biểu
toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã khẳng định một số vấn
đề chủ yếu: "Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan
trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, là điều kiện để phát
triển nguồn lực con người, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường
kinh tế nhanh và bền vững…"
Để đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội, để thực hiện Nghị quyết
Trung ương 2, trong Kết luận số 242-TB/TƯ ngày 15/4/2009 của Bộ Chính
trị, đồng thời quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh vì một nền giáo dục của dân,
do dân và vì dân, ngành giáo dục đặt ra cho hệ thống giáo dục việc nâng cao
chất lượng dạy học và giáo dục là một yêu cầu cấp thiết cho những nhà quản
lý cũng như mỗi người giáo viên. Chất lượng giảng dạy và giáo dục của nhà
trường, phụ thuộc vào giờ lên lớp của từng cá nhân của mỗi giáo viên và công
tác quản lý của Lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Do đó công tác
quản lý lớp chủ nhiệm phải được kiểm tra thường xuyên, kịp thời nhằm nắm
bắt được tình hình của lớp về học tập, tâm sinh lý của học sinh và từ đó đưa ra
những biện pháp hữu hiệu, giúp các em lĩnh hội được tri thức, tiến bộ trong
học tập, chuẩn mực ngôn phong, tác phong cho các em, để các em có đủ bản
lĩnh vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu của
xã hội đặt ra “vừa hồng, vừa chuyên”, nhằm phát triển đất nước tiến lên theo
con đường xã hội chủ nghĩa.
GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

5


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

II. Thực trạng
1. Thuận lợi:
Được sự hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, các đồng
nghiệp vững về chuyên môn, đạo đức tác phong chuẩn mực, luôn năng nổ
nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn.
Bản thân có sức khỏe tốt, chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các đồng
nghiệp trong công tác, nắm được tình hình lớp ngay từ đầu năm học.
Các bậc phụ huynh học sinh của lớp 7B ngày càng có trách nhiệm
hơn trong công tác giáo dục, quản lý chặt chẽ trong học tập cũng như sinh
hoạt hàng ngày của các em
Đa số học sinh ngoan hiền, biết sửa đổi khi phạm sai lầm, chấp hành
tốt nội quy trường, lớp.
2. Khó khăn:
Một số em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ phải đi làm thuê,
làm mướn suốt ngày nên chưa quan tâm đến việc học của các em.
Môi trường xung quanh có rất nhiều tụ điểm vui chơi giải trí, nên một
số học sinh đã bị cuốn hút vào nơi đó và lãng quên việc học của mình.
Phụ huynh học sinh thiếu thông tin về kiến thức xã hội, kiến thức
nuôi dạy con, chưa tự giác, chủ động phối hợp với nhà trường hoặc giáo viên
chủ nhiệm trong việc quản lý con em mình, chỉ khi nào mời thì các bậc phụ
huynh mới đến, đôi khi không đến.
Một số học sinh ngại lao động, thường xuyên đi học trễ, ăn mặc có
lúc chưa đúng theo nội qui nhà trường, chưa chú ý lắng nghe thầy cô giảng
bài, nghỉ học không lý do thỉnh thoảng chửi thề, nói tục …
Kết quả học tập ở cuối năm học trước của lớp chưa cao.
GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

6


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

Tóm lại, trước những thực trạng trên thì bản thân là một giáo viên chủ
nhiệm tôi luôn trăn trở, suy nghĩ với phương pháp quản lý của mình như thế
nào để lớp chủ nhiệm ngày càng tiến bộ hơn, lớp luôn đạt là Chi đội mạnh,
học sinh của lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, giảm đi những hành vi
sai lệch vi phạm nội qui trường, lớp, bản thân các em luôn thấy an toàn và an
tâm trong học tập, kết quả học tập ngày càng tiến bộ? Với những trăn trở đó
tôi đã đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành được nhiệm vụ và trách nhiệm
của mình đối với lãnh đạo ngành cũng như lương tâm của một nhà giáo.
III. Các biện pháp giải quyết vấn đề:
1. Xây dựng hình tượng, rèn luyện nhân cách của giáo viên:
Lao động của người giáo viên, lao động sư phạm là loại hình lao động
đặc biệt; đối tượng lao động của người giáo viên là con người, là thế hệ trẻ
đang lớn lên cùng với nhân cách của nó. Đối tượng này không phải là vật vô
tri, vô giác mà là một con người rất nhạy cảm với những tác động của môi
trường bên ngoài theo hướng tích cực và cả hướng ngược lại. Như vậy, người
giáo viên phải nâng cao toàn bộ phẩm chất của người giáo viên, tạo được hình
tượng tốt đối với học sinh là một yêu cầu tất yếu khách quan của xã hội như
Mác đã nói: "Bản thân nhà giáo dục cũng phải được giáo dục".
Một là, người giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tác
phong chuẩn mực, phải là người gương mẫu đi đầu trong công việc, lời nói
phải đi đôi với việc làm, phải có sức khỏe tốt, năng nổ nhiệt tình. Chấp hành
nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, không vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, là
một người có ích cho xã hội. Nói không với cái xấu, tội ác, thù hằn, hiềm
khích, ghen tị… đó là sự nêu gương để cho học sinh noi theo
Hai là, luôn luôn tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, làm
sao để trở thành một kho tàng kiến thức để cho học sinh tìm hiểu và khai thác,

GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

7


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

chính điều này sẽ giúp giáo viên tiếp cận học sinh dễ dàng hơn và tìm hiểu
tâm lý cũng như hoàn cảnh học sinh thuận lợi hơn.
Ba là, giáo viên chủ nhiệm phải có đức, điềm tĩnh, biết kiềm chế và
kiên nhẫn, mới có thể lựa chọn dùng các phương pháp giáo dục đúng đắn,
đừng thể hiện sự bực tức, có hành vi bạo lực là điều quan trọng, vì bạo lực sẽ
đẻ ra bạo lực. Học sinh sẽ dùng hành vi đó để hành xử tiếp với người khác,
hoặc ngay chính người giáo viên chủ nhiệm sẽ bị học sinh hành xử lại như
thế.
Bốn là, sẵn lòng giúp đỡ các em khi có hoàn cảnh khó khăn. Sống với
một trái tim tràn ngập tình yêu thương sẽ giúp cho học sinh cảm thấy được là
có người luôn quan tâm đến các em, lo lắng cho các em, là một hậu phương
tinh thần vững chắc để cho các em yêu đời và lạc quan hơn, có như thế sẽ là
một động lực thúc đẩy các em học tập tốt hơn.
Tóm lại, học sinh trong độ tuổi này phát triển, tâm sinh lý đang trong
quá trình hoàn thiện, trong đó, có những học sinh do hoàn cảnh xuất thân, cá
tính đặc biệt, khó giáo dục nên gia đình phải hỗ trợ rất nhiều, giáo viên phải
hết sức kiên nhẫn. Giáo viên đều phải là tấm gương tốt để các em thấy hành
vi không đúng của mình, từ đó các em sẽ tự điều chỉnh và xóa dần đi những
lệch lạc của các em, các em sẽ chú tâm đến việc học nhiều hơn.
2. Tạo niềm tin đối với học sinh:
Ở lứa tuổi này các em thích làm công tác xã hội:
Có sức lực, đã hiểu biết nhiều, muốn làm được những công việc được
mọi người biết đến, nhất là những công việc cùng làm với người lớn.
Các em cho rằng công tác xã hội là việc làm của người lớn và có ý
nghĩa lớn lao. Do đó, được làm các công việc xã hội là thể hiện mình đã là
người lớn và muốn được thừa nhận mình là người lớn và luôn đòi hỏi sự
công bằng trong công việc, trong cách đối xử, do đó khi tiếp xúc với các em
GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

8


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

cần gương mẫu, khéo léo, tế nhị, sự công bằng trong: Cách cho điểm, đánh
giá học lực, hạnh kiểm, xử lý những mâu thuẫn của học sinh với học sinh,
mâu thuẫn giữa học sinh với giáo viên…
Như vậy, công bằng, tế nhị, khéo léo sẽ tạo được niềm tin đối với các
em, các em luôn tin tưởng đồng thuận theo định hướng, kế hoạch phương
pháp của giáo viên. Từ đó, sẽ đưa phong trào của lớp tiến bộ, kết quả học tập
của các em cao hơn, lớp đoàn kết, hăng hái tham gia các phong trào của nhà
trường...
3. Tiếp cận và tìm hiểu hoàn cảnh:
Khi đã tạo được niềm tin, hình tượng tốt đối với học sinh thì việc tiếp
cận đối với học sinh rất dễ dàng. Với thuận lợi đó giáo viên tìm hiểu thêm
được tâm tư, nguyện vọng của các em, biết các em cần gi? Muốn gì? Và làm
gì? Tuy nhiên, trong giao tiếp sự ân cần và tế nhị của giáo viên sẽ không làm
bộc phát được những bản chất xấu của các em, do đó để rõ hơn bản chất của
các em giáo viên phải tiếp cận thêm phụ huynh học sinh và những người xung
quanh các em, từ đó mới đưa ra những phương pháp hợp lý để giáo dục các
em.
Mục tiêu của phương pháp đặt ra trong năm học là tiếp cận những học
sinh, gia đình học sinh yếu kém, học sinh cá biệt của lớp sau đó sẽ tiếp cận
những đối tượng còn lại sao cho đến nửa đầu học kỳ II thì tất cả gia đình học
sinh đều tiếp xúc đầy đủ.
4. Tổ chức bộ máy quản lý chặt chẽ, có khoa học:
Trong công tác quản lý lớp, việc phân công học sinh làm ban cán sự
lớp sẽ rèn luyện cho các em có khả năng lãnh đạo, mạnh dạn, linh hoạt, tự tin,
rèn luyện kỹ năng sống cho các em, đồng thời đào tạo được một con người có
bản lĩnh.

GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

9


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

Ngoài ra việc phân công học sinh làm ban cán sự lớp còn giúp cho
giáo viên chủ nhiệm quản lý tất cả các mặt nề nếp, đạo đức, tác phong, học
tập, vệ sinh. . . khi giáo viên không đến lớp và nắm được tình hình của lớp
hàng ngày chặt chẽ hơn.
4.1. Cơ cấu tổ chức đội ngũ quản lý lớp
Cơ cấu tổ chức đội ngũ quản lý lớp theo sơ đồ sau:

Lớp trưởng

Lớp phó
học tập

TT
tổ 1

Lớp phó lao
động

TT
tổ 2

TT
tổ 3

Lớp phó văn
thể

TT
tổ 4

Cờ đỏ
1

Cờ đỏ
2

Nhìn theo sơ đồ trên ta thấy cơ cấu tổ chức đội ngũ quản lý lớp gồm
có:
Một lớp trưởng: Chịu trách nhiệm chung tất cả các mặt của lớp.
Ba lớp phó: Hỗ trợ lớp trưởng quản lý tổ chức các mặt hoạt động của
lớp về: Nề nếp học tập, lao động vệ sinh và văn hóa văn nghệ theo chức danh.
Cuối cùng lớp được chia làm 4 tổ học tập, mỗi tổ đều có một tổ
trưởng, tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý các mặt hoạt động của tổ và 2 cờ
đỏ theo dõi tình hình thực hiện nội qui trường lớp từ đó kịp thời báo cáo giáo
viên chủ nhiệm xử lí.
4.2. Cơ chế vận hành của tổ chức quản lý lớp:
Vai trò của lớp phó lao động và tổ trưởng là: Hàng ngày sau mỗi buổi
học lớp phó lao động sẽ công bố và phân công khoảng 03 thành viên trực vệ
GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

10


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

sinh lớp cho ngày sau theo thứ tự danh sách lớp thay vì trước đây theo cách
cũ lớp phó lao động bàn giao cho tổ trưởng và tổ trưởng sẽ phân công thành
viên trong tổ trực nhật. Còn vai trò của tổ trưởng là quản lý vấn đề đi lại của
các bạn trong tổ từ nhà đến trường và từ trường tới nhà để phát hiện những
hành vi sai lệch của các bạn ngoài giờ ở trường, đảm trách khâu nề nếp của tổ
và kết quả học tập của tổ, đồng thời đề ra phương hướng, kiến nghị giải pháp
lên giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm sẽ thống nhất phương án chung
nhằm thúc đẩy các thành viên của tổ điều chỉnh theo hướng tích cực trong
khâu nề nếp, học tập, đạo đức tác phong.
Tóm lại, với cơ chế vận hành này, giáo viên chủ nhiệm dễ nắm bắt
được tình hình của lớp kịp thời, các em học sinh sẽ tự giác, nâng cao được ý
thức trách nhiệm của mình, giảm đi những hành vi vi phạm nội qui nhà
trường, học sinh đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đồng thời sẽ rèn luyện
cho các em là người có bản lĩnh, giải quyết được vấn đề khó khăn trong học
tập và trong cuộc sống.
5. Biết lắng nghe học sinh (là một nhà tư vấn tâm lý):
Cũng như đã trình bày ở trên, lứa tuổi này rất thích tự khẳng định
mình, các em luôn tìm tòi học hỏi và làm như người lớn, có những thắc mắc
không thể giải bày cùng ai, hoặc có những em môi trường sống trong gia đình
khó khăn về kinh tế, thiếu tình thương, sự quan tâm với nhau trong gia đình,
nên có khi các em tự hành động mang tính mâu thuẫn, ấu trĩ. Do đó GVCN
phải tiếp cận với các em, tạo niềm tin đối với các em, để là chỗ dựa tinh thần
để cho các em giãi bày tâm sự, giúp các em giải tỏa căng thẳng tâm lý, phải
biết lắng nghe và kiềm chế xúc cảm của mình, cần có thái độ cởi mở khi học
sinh thắc mắc, nhằm tạo bầu không khí tâm lý vui tươi, lành mạnh từ đó sẽ
giúp giáo viên thuận lợi trong công tác giáo dục nhân cách học sinh.

GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

11


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

6. Dự giờ thăm lớp, tiếp xúc giáo viên bộ môn:
Trong học tập, học sinh sẽ gặp trở ngại về phương pháp giảng dạy của
giáo viên, có những phương pháp cứng nhắc nhàm chán hay có những giáo
viên quá nghiêm khắc tạo bầu không khí học tập nặng nề chỉ biết la ó, chửi
mắng dẫn đến các em không hứng thú học tập dẫn đến tình trạng học sinh cúp
tiết, trốn học.
Việc dự giờ thăm lớp rất cần thiết, nó sẽ giúp cho GVCN nắm bắt
được tình trạng không khí học tập của lớp, nguyên nhân vì sao học sinh không
thích học, không hiểu bài, hay cúp tiết, trốn học và đưa ra giải pháp kịp thời
giúp học sinh ổn định tâm lý, củng cố lại sự hứng thú học tập của các em,
đồng thời giúp giáo viên chủ nhiệm nắm được những thiếu sót trong phương
pháp giảng dạy của GVBM và đóng góp chân thành, khéo léo, tế nhị sẽ giúp
cho giáo viên bộ môn điều chỉnh lại phương pháp giảng dạy của mình, giúp
học sinh hiểu bài, thích học bộ môn mình hơn.
Ngoài ra, việc liên hệ thường xuyên với giáo viên bộ môn sẽ giúp cho
GVCN nắm rõ được mức độ học tập, nề nếp của lớp hàng ngày.
7. Tổ chức đối thoại trực tiếp:
Trong quá trình quản lý lớp, cán bộ lớp cũng gặp khó trong việc giải
quyết xử lý tình huống trên lớp, do đó giáo viên chủ nhiệm cần tổ chức một
cuộc đối thoại trực tiếp với cán bộ lớp, vừa để nắm được một cách cụ thể chi
tiết tình hình của từng học sinh trên lớp, vừa tạo cơ hội để cán bộ lớp thể hiện
tâm tư nguyện vọng của mình, đồng thời là cơ hội để giáo viên chủ nhiệm bồi
dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, phong cách giao tiếp ứng xử với bạn bè
cho cán bộ lớp . . . làm sao cán bộ lớp đủ khả năng lãnh đạo tạo được sự đoàn
kết thống nhất trong tập thể giúp tập thể ngày càng vững mạnh.
8. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh:

GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

12


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

Cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để kiểm tra góc học
tập, thời khoá biểu học ở nhà của mỗi học sinh, giờ giấc đi học và về của các
em có hợp lí không
Nắm rõ thời khóa biểu chính khóa và phụ đạo để theo dõi giờ giấc của
các em, kiểm tra sổ liên lạc hàng tháng để biết kết quả học tập nhằm có sự
nhắc nhở, động viên kịp thời.
IV. Hiệu quả áp dụng:
Với những giải pháp trên khi tôi áp dụng vào lớp 7B mà tôi được
phân công phụ trách, kết quả cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực:
Không còn học sinh đi học trễ
Hạn chế học sinh vắng.
Phong trào thi đua đều đạt thứ hạng cao hàng tuần.
Không có học sinh trốn học, cúp tiết, la cà ở các quán, tiệm game.
Học sinh trung thực, thẳn thắn, đoàn kết, không ỉ lại vào bạn bè.
Các em luôn giúp đỡ nhau trong học tập và đạt kết quả đáng khích lệ.
Với giải pháp trên nếu tiến hành tốt, triệt để thì chắc chắn rằng lớp sẽ
đạt được kết quả cao hơn ở cuối học kỳ.
V. Bài học kinh nghiệm:
Trong công tác quản lý lớp chủ nhiệm, tôi gặp rất nhiều khó khăn,
nhưng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân trong quá trình thực hiện cũng rút
ra được một số bài học quý báo.
Học sinh cố gắng nhiều trong học tập cũng như trong công tác quản lý
lớp, ít vi phạm nội qui nhà trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, đảm bảo tính
trung thực khách quan trong chế độ báo cáo của học sinh.
GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

13


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

Được sự hỗ trợ nhiệt tình của giáo viên bộ môn, có biện pháp và hỗ
trợ kịp thời cùng giáo viên chủ nhiệm.
Được sự quan tâm của gia đình, kết hợp chặt chẽ cùng giáo viên chủ
nhiệm bên cạnh sự giúp đỡ của BGH nhà trường.
Giáo viên chủ nhiệm đỡ vất vả hơn và có thời gian thực hiện công tác
khác.
Trên đây là một vài biện pháp trong phần quản lí học sinh của lớp chủ
nhiệm rất mong sự đóng góp của các đồng nghiệp để giúp đỡ tôi làm tốt hơn
cho năm học sau. Xin chân thành cảm ơn!

C. KẾT LUẬN
I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác:
Bằng kinh nghiệm của mình khi tôi áp dụng vào thực tế, thì nắm bắt
tình hình học sinh khi không đứng lớp, xử lí học sinh kịp thời, được phụ
huynh thống nhất, vai trò tự quản của các em được nâng cao. Tôi tin rằng với
biện pháp nêu trên, được sự giúp đỡ của giáo viên bộ môn, của BGH nhà
trường, gia đình và xã hội, kết quả trong công tác chủ nhiệm lớp sẽ đạt cao
hơn.
II. Khả năng áp dụng:
Bản thân là một giáo viên với tinh thần “yêu nghề, mến trẻ” thì đối
với tất cả giáo viên nói chung và những người làm công tác chủ nhiệm nói
riêng với những biện pháp đơn giản, dễ áp dụng đó, tôi nghĩ rằng có thể áp
dụng rộng rãi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
III. Đề xuất, kiến nghị:

GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

14


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

Thông qua thực tế nghiên cứu thực trạng và thử nghiệm ở học sinh
lớp 7B ở trường THCS Hàm Thạnh tôi có một số ý kiến đề xuất như sau:
1. Đối với giáo viên, phải luôn quan tâm, giúp đỡ, lắng nghe ý kiến
của các em để có biện pháp xử lí thích hợp giúp các em nhìn nhận những vấn
đề đúng, sai và để tự hoàn thiện mình.
Chú ý xây dựng tập thể học sinh tự quản tốt nhằm phát huy tinh thần đoàn
kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mỗi lớp học cần lập đội tự quản hoặc đội
xung kích gồm các thành viên ưu tú trong lớp để theo dõi, nhắc nhở các học
sinh vi phạm hoặc kịp thời báo cáo tình hình cho giáo viên chủ nhiệm hay
Ban giám hiệu để có biện pháp chấn chỉnh đúng lúc.
Cần phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc
tuyên truyền, giáo dục học sinh và phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức về
tầm quan trọng của học vấn, đó là học không chỉ để thi cử, đỗ đạt có nghề
nghiệp ổn định mà học đến nơi đến chốn là để hoàn thiện nhân cách, để tự
khẳng định mình trong cộng đồng xã hội. Từ sự nhận thức này, học sinh sẽ
sống có trách nhiệm hơn, phụ huynh học sinh sẽ quan tâm, theo dõi việc học
tập của con em mình chặt chẽ hơn và đầu tư thời gian, tiền bạc cho việc học
tập của các em nhiều hơn.
2. Đối với gia đình, phải luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường và
giáo viên chủ nhiệm, từ đó đưa ra các biện pháp xử lí giúp các em có tinh thần
học tập tốt hơn.
3. Đối với nhà trường
Nhà trường cần thắt chặt kỷ luật hơn nữa, phải xây dựng một nề nếp,
kỷ cương chặt chẽ, kiên quyết xử lý thật nghiêm những hành vi vi phạm đạo
đức một cách thường xuyên và có hệ thống theo Thông tư 08 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo quy định về khen thưởng, kỷ luật học sinh. Ngay từ đầu năm học,
nhà trường cần phổ biến trước toàn thể học sinh qui định về các hình thức
GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

15


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

khen thưởng, xử phạt. Chẳng hạn nếu học sinh vi phạm các lỗi thông thường
như đi trễ, không đồng phục, nhuộm tóc loè loẹt, hút thuốc…sẽ bị viết kiểm
điểm hay bị phạt đi lao động trái buổi từ 1 đến 3 ngày tùy mức độ vi phạm.
Nếu học sinh cúp tiết, nghỉ học không lý do, nhà trường kiên quyết mời bằng
được phụ huynh học sinh đến để trao đổi và cho học sinh làm cam kết không
tái phạm. Nếu học sinh tiếp tục những vi phạm này thì trường sẽ phạt hoặc
đưa vào danh sách học sinh cá biệt để có cách thức giáo dục riêng. Đối với
các vi phạm lớn như đánh bạn, uống rượu, vô lễ với giáo viên, phá hoại tài
sản, vi phạm luật giao thông có quyết định xử phạt của công an thì nhà trường
sẽ lập Hội đồng kỷ luật để thi hành kỷ luật các em theo Thông tư 08 của Bộ
Giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên động viên, khen
thưởng kịp thời những học sinh cá biệt có ý thức sửa đổi tiến bộ dù là tiến bộ
nhỏ nhằm khuyến khích các học sinh khác phấn đấu theo.
Đối với việc giáo dục học sinh cá biệt, hàng quý, giáo viên chủ
nhiệm lập danh sách những học sinh thường xuyên vi phạm nội qui như trốn
học, không thuộc bài nhiều lần, hay quấy phá trong giờ học, không đồng
phục.v.v…để nhà trường tập hợp và tổ chức các buổi sinh hoạt đặc biệt. Việc
chủ trì các buổi sinh hoạt này sẽ do Ban đại diện cha, mẹ học sinh đảm nhiệm
cùng với sự có mặt của Ban giám hiệu, các giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh
của các em. Nội dung chính của buổi làm việc là giáo viên chủ nhiệm thông
qua tình hình đạo đức học sinh để phụ huynh học sinh, Ban đại diện và Ban
giám hiệu có ý kiến nhắc nhở, uốn nắn. Sau đó, cho từng em phát biểu, trình
bày nguyện vọng nếu có và hứa hẹn, ký vào bản cam kết không tái phạm kèm
theo chữ ký xác nhận của phụ huynh các em. Nhà trường sẽ giao cho giáo
viên chủ nhiệm giữ các bản cam kết này để nhắc nhở các em khi cần.
Trường cần chọn những giáo viên có nhiều kinh nghiệm giáo dục
học sinh để quản lý các lớp có nhiều em học sinh chưa ngoan hay các lớp đầu
cấp. Kinh nghiệm cho thấy chính tài năng, đức độ của thầy cô có sức cảm hóa
rất lớn đối với các học sinh hư hỏng, kém ý thức học tập. Ngoài ra, nhà
GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

16


SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 7B trường THCS Hàm Thạnh

trường cũng nên thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo
viên chủ nhiệm, định kỳ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm về
công tác giáo dục đạo đức, có chế độ động viên, khen thưởng những giáo viên
có thành tích tốt trong công tác này.
Hàng tháng cần tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ pháp lý trong đó có
mời các cán bộ công an của đội Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội và
công an giao thông đến tuyên truyền kiến thức pháp luật cho toàn thể học sinh
dưới sân cờ. Cần thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp
luật giữa các lớp với nhau kèm theo các phần thưởng hấp dẫn.
Thành lập hộp thư tư vấn học đường để học sinh bày tỏ các thắc
mắc về tâm tư, tình cảm, các vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, học tập
kể cả việc tố giác những hành vi tiêu cực của các học sinh cá biệt.
Trên đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện và chính xác
hơn.
Hàm Thạnh, Ngày 15 tháng 3 năm 2014
Người Viết
Phạm Thị Bích Hân
Kết quả và nhận xét của HĐKH trường THCS Hàm Thạnh
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
Kết quả và nhận xét của Hội thi GVDG cấp Huyện
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

GV: Phạm Thị Bích Hân

Trang

17x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×