Tải bản đầy đủ

Gửi phong van bài MBA

Câu: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu
dụng là 200V. Khi nối hai đầu cuộn cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ
cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 12,5V. Khi nối
hai đầu của cuộn thứ cấp của M2 với hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai
đầu cuộn sơ cấp của M2 để hở là 50V. Bỏ qua mọi hao phí. M1 có tỉ số giữa số vòng dây
cuộn sơ cấp và số vòng cuộn thứ cấp là bao nhiêu?
Giải: Đặt điện áp đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của M1 là U0 = 200V. Gọi có tỉ số giữa số vòng
dây cuộn sơ cấp và số vòng cuộn thứ cấp của máy BA M1 và M2 là k1 và k2
Khi đó điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp của M1 là U = k1U0. Khi đó ta có
+ Khi nối hai đầu cuộn cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì
điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 12,5V
12,5 = k2U = k1k2U0 (*)
+ Khi nối hai đầu của cuộn thứ cấp của M2 với hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu
dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của M2 để hở là 50V
50 =

1
k2

U=


1
k2

k1U0 (**)

Từ (*) và (**) ----> k12U02 = 625------> k1 =

1
8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×