Tải bản đầy đủ

Giúp bạn Phạm Khánh Ngọc

Giúp bạn Phạm Khánh Ngọc
Câu 24

Dùng giản đồ vector buộc:
Ta có

I d = 3I m → U R2 = 3U R1
cosα =

U R1
U
; sinα = R2
U AB
U AB

⇒ tanα =

U R2
π
= 3→α=
U R1

3

⇒ U R1 = U ABcosα = 100 3.0,5 = 50 3
R=

U R1
= 50 2Ω
Imx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×