Tải bản đầy đủ

Bài khoảng cách hai vat DĐĐH

x(cm)
Câu 47: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song
kề nhau cách nhau 5 cm và song song với Ox có đồ thị li độ như hình vẽ. Vị trí cân 5
bằng của hai chất điểm đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với
O
Ox. Biết t2 - t1 = 1,08 s. Kể từ lúc t = 0, hai chất điểm cách nhau 5 3 cm lần thứ 2016

A. 362,73 s.
B.
362,85
s.
C. 362,67 s.

D. 362,70 s.

 x1 = 5cos(ωt )

HD: Phương trình dao động của 2 vật: 
π
 x2 = 5 3cos(ωt + 2 )
Khi đồ thị cắt nhau, tức là 2 vật cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với ox, khi đó x2 – x1 = 0.t1 =
(k = 1)

x1
π→ ω t = − + kπ → 
⇒ω =
6
1, 08
t = 23π (k = 4)
2


5
d
Gọi d là khoảng cách giữa 2 vật:
x2
d2 = (x2 – x1)2 + 52 → x2 − x1 = 5 2
x2 – x1

Bấm máy x2 – x1 = 10cos(ωt + )
VTCB
3

.

.

t=0
2016 = lần thứ 4 +
-10 -

5 2 10

2012

4

Thời gian cần tính là: t =

t

t1

19T
+ 503T = 362, 73s
24

t2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×