Tải bản đầy đủ

Nhờ thầy cô giúp bài SÓNG này

Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng là 50mm đều dao động theo phương trình
u=a.cos(200πt) (mm) trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,8m/s và biên độ sóng
không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực
của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu?x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×