Tải bản đầy đủ

Bài khó quá

Đề bài khó :
Trộn 0,64 mol hỗn hợp gồm C2H2, C2H4O, C3H6O2, C4H6O2 với 0,24 mol hỗn hợp gồm CH4O, C2H6O2,
C3H8O3 thu được hỗn hợp A. Đốt cháy hết A cần dùng 2,46 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là
119,84 gam. Hấp thụ hết sản phẩm vào V lit dung dịch Ba(OH)2 0,8 M thì thấy khối lượng dung dịch tăng
37,1 gam. Giá trị V gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 1,36
B. 1,52
C. 0,5
D. 1,14

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×