Tải bản đầy đủ

nho giai bai peptit

Câu 46: Hỗn hợp E gồm 3 peptit mạch hở X, Y, Z ( M X < MY < MZ , nY = nZ) có tổng số
liên kết peptit trong 3 phân tử là 13 trong đó số nguyên tử oxi trong phân tử mỗi peptit
không nhỏ hơn 6. Để thủy phân hoàn toàn 32,13 gam hỗn hợp E cần vừa đủ 510ml dung
dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp muối của Gly và Val có tỷ lệ mol là 16 : 1. Mặt khác,
đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 2,565 mol oxi. Phần trăm theo khối lượng của Z
gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 17
B. 12
C. 14
D. 15x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×