Tải bản đầy đủ

Đề thi vào 10 Phan Bội Châu - Nghệ An 2016-2017

Nguyễn Đình Hành – THCS Chu Văn An, Đak Pơ, Gia Lai

SỞ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

1

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHẤU
NĂM HỌC 2016-2017

Đề chính thức
Môn thi : HÓA HỌC
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1.(5,0 điểm)
1. Viết các phương trình hóa học để hoàn thành chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
Al 
 NaAlO2 
 Al(OH)3 
 AlCl3 
 Al(NO3 )3 
 Al 
 Al2O3 
 O2 
 Fe(OH)3
2. Chọn các chất X, X1, X2, Y, Y1,Y2 thích hợp và hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
0

t
X 
 X1 + CO2 ;
X1 + H2O  X2 ;
X2 + Y  X + Y1 + H2O ;
X2 + 2Y  X + Y2 + 2H2O.
3. Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho:
a. Khí clo vào dung dịch NaOH loãng dư;
b. Khí clo vào dung dịch FeSO4 dư.
Câu 2.(5,0 điểm)
1. Tìm các phản ứng hóa học giữa axit sunfuric và các chất khác nhau để từ 1mol axit sunfuric giải phóng ra:
a. 0,5mol SO2
b. 2 mol SO2
c. 1mol SO2
d. 1/3 mol SO2
Viết các phương trình hóa học minh họa.
2. Nêu phương pháp và vẽ hình mô tả quá trình điều chế khí axetilen trong phòng thí nghiệm (trong bài 38 axetilen
– SGK hóa học 9). Viết phương trình hóa học minh họa và giải thích quá trình để thu được khí axetien tinh khiết.
3. Khi phân hủy một chất béo trong môi trường axit chỉ thu được glyxerol, 2 axit béo C17H35COOH và
C17H33COOH.
a. Xác định công thức của chất béo.
b. Giải thích tại sao khi để lâu trong không khí, chất béo có mùi ôi ? Để hạn chế điều này, ta phải bảo quản chất
béo như thế nào?
Câu 3.(3,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glyxerol, butan, rượu etylic và axit Y có công thức CnH2n+1COOH

(trong đó số mol butan gấp 2 lần số mol glyxerol) cần vừa đủ 1,025 mol O2 và thu được 0,95 mol O2.
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b. Xác định công thức cấu tạo của Y (cho biết n > 0, nguyên).
c. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô
cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan ?
Câu 4.(3,5 điểm)
1. Nhiệt phân 12,95 gam một muối hidrocacbonat của kim loại R (có hóa trị không đổi trong các hợp chất) đến khối
lượng không đổi thu được chất rắn A, hỗn hợp B gồm khí và hơi. Hấp thụ hoàn toàn B vào bình đựng dung dịch
chứa 0,07 mol Ca(OH)2, sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 5,3 gam và đồng thời có 4 gam kết tủa.
a. Xác định công thức muối hidrocacbonat
b. Cho toàn bộ chất rắn A ở trên vào 100ml dung dịch H2SO4 0,2M (có khối lượng riêng d =1,2 g/ml). Tính nồng
độ % dung dịch thu được.
2. Trộn lẫn 400ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M với 200ml dung dịch HCl aM được dung dịch (A). Cho 0,24 mol
Ba(OH)2 vào dung dịch (A), lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 30 gam chất rắn.
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra (dưới dạng phân tử).
b. Tính giá trị của a.
Câu 5.(3,5 điểm)
1. Một axit A có công thức CxHyO2. Trong phân tử của A nguyên tố cacbon chiếm 40% về khối lượng. Xác định
công thức cấu tạo của A. Viết các phương trình hóa học của A lần lượt tác dụng với các chất sau (nếu có):
Cu(OH)2 , ZnO, MgCO3, CH3-CH(OH)-COOH.
2. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí X (gồm C2H2, C2 H4 và H2 ) thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 9,72 gam
nước. Mặt khác, nung X một thời gian (xúc tác Ni) thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với H2 là 29/7 (biết H2
tham gia phản ứng cộng = 20% so với lượng H2 ban đầu). Xác định phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp
X
(Cho nguyên tử khối: H =1; C = 12; Ba =137; O =16; S =32; Al =27; Ca = 40; Na = 23; Mg = 24; K =39)
---------Hết---------

Họ và tên thí sinh: ...................................................... Số báo danh: .............................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×