Tải bản đầy đủ

nho thay co giup: este đa chuc

Hỗn hợp A gồm este đơn chức X và hai este no, hai chức, mạch hở Y
và Z (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 8,85 gam A cần vừa đủ 0,4075
mol O2, thu được 4,95 gam H2O. Mặt khác 8,85 gam A tác dụng vừa
đủ với 0,13 mol NaOH, thu được 4,04 gam hai ancol no, đơn chức kế
tiếp trong dãy đồng đẳng, cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp
muối T. Giá trị của m là
A. 9,74
B. 10,01
C. 8,65
D. 12,56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×