Tải bản đầy đủ

ESTE ĐA CHỨC

Hỗn hợp A gồm este đơn chức X và hai este no, hai chức, mạch hở Y và Z (M Y
< MZ). Đốt cháy hoàn toàn 8,85 gam A cần vừa đủ 0,4075 mol O 2, thu được
4,95 gam H2O. Mặt khác 8,85 gam A tác dụng vừa đủ với 0,13 mol NaOH, thu
được 4,04 gam hai ancol no, đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng, cô cạn
dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối T. Giá trị của m là
A. 9,74

B. 10,01

C. 8,65

D. 12,56x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×