Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 85
Giải giúp - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giải giúp

Câu 24: Hỗn hợp P gồm ancol A, axit cacboxylic B (đều no, đơn chức, mạch hở) và este C
tạo ra từ A và B. Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,36 mol O 2, sinh ra 0,28 mol
CO2. Cho m gam P trên vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4 M đun nóng, sau khi kết thúc các
phản ứng thu được dung dịch Q. Cô cạn dung dịch Q còn lại 7,36 gam chất rắn khan. Người
ta cho thêm bột CaO và 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam chất rắn khan trên rồi nung trong bình
kín không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được a gam khí. Giá trị a gần nhất với
A. 2,9
B. 2,1
C. 2,5
D. 1,7
Hướng dẫn:
Cn H 2 n + 2O
C H O2 O2 :0,36.mol CO2 : 0, 28.mol

Qd
m gam P. Cm H 2 mO2 
→  m 2 m 
→
H
O
 H 2O


2
C H O
p
2
p
2

3m − 2
O2 
→ mCO2 + mH 2O
2
3m − 2
0, 28.
= 0,36m ⇒ 0, 06m = 0, 28 ⇒ m = 4,67
2
nCm H 2 mO2 = 0, 06

Cm H 2 mO2 +

 RCOONa : 0, 06
NaOH :0,1
Cm H 2 mO2 
→ 7,36 gam 
→ R = 29 ⇒ C2 H 5 −
 NaOH : 0, 04
C H COONa : 0, 06 NaOH :0,024
7,36 gam  2 5
→
C2 H 6 : 0, 06.mol
CaO
 NaOH : 0, 04
⇒ mC2 H 6 = 1,8.g
Vào Youtube Gỏ Hay Lạ Khó ESTE để xem nhiều bài giải về este hay lạ khó
Thầy Trần Văn Thanh 0935 246 191

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×