Tải bản đầy đủ

Giúp nguyễn Chí Vương

Câu 63: Một dd X chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Ca2+; x mol HCO3- và y mol Cl-. Cô cạn dd X rồi lấy chất rắn mang
nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn mới có khối lượng 17,08 gam. Giá trị của x và y lần lượt là
A. 0,24 mol và 0,16 mol.
B. 0,25 mol và 0,15 mol.
C. 0,16 mol và 0,24 mol.
D. 0,2 mol và 0,2 mol.

Giải:
Ta có: x+y=0,4
+ Nếu x <2* mol Ca2+ thì chất rắn chứa NaCl, CaCl2, CaO :
0,2*23+0,1*40+8x+35,5y=17,08
2+
x= 0,208 và y=0,192 loại vì x>2mol Ca
2+
+ Nếu x> 2*mol Ca thì chất rắn chứa: Na2CO3, NaCl, CaO:
0,2*23+0,1*40+0,1*16 + 60*(0,5x-0,1) + 35,5y =17,08
x= 0,24; y=0,16
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×