Tải bản đầy đủ

Đề thi thử Chuyên Sinh năm 2017

https://www.facebook.com/Ôn-Luyện-Sinh-Học-9
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LẦN 1 NĂM 2017
MÔN: SINH HỌC
(Đề thi gồm có 2 trang, 8 câu)
Thời gian làm bài: 150 phút
Khóa ngày thi: 20/3/2016
ĐỀ CHÍNH THỨC
SBD:………………

Câu I:
1. Giải thích vì sao máu AB là máu chuyên nhận, máu O là máu chuyên cho?
2. Nêu những đặc điểm phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của hồng cầu?
Câu II:
1. Phân biệt sự khác nhau giữa NST kép và cặp NST tương đồng?
2. Vì sao mARN được xem là bản sao của gen cấu trúc?
Câu III:
1. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST thì dạng nào gây hậu quả lớn nhất?
Giải thích?
ABd
2. Xét một cặp NST tương đồng trong một tế bào sinh tinh có kí hiệu
Khi tế đó giảm phân bình thường ( có thể xay ra trao đổi chéo tại

abd
một điểm giữa A và a) thì hai tế bào tạo thành sau giảm phân I ( tinh
bào bậc II) được kí hiệu như thế nào? Viết các giao tử có thể có khi tế bào
hoàn thành giảm phân?
3. Thế nào là một dòng tế bào xooma? Ý nghĩa của việc tạo dòng tế bào xôma
có biến dị?
Câu IV:
1. Hình dưới đây là mức độ ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái nhiệt độ lên
mức độ sinh vật. Hãy cho biết các chú thích từ 1 đến 7 có tên là gì? Nếu sinh
vật đó là cá rô phi Việt Nam thì cho biết giá trị nhiệt độ với các chú thích 3,
6, 7 và tính giới hạn chịu đựng của loài đó?


Mức độ sinh trưởng
https://www.facebook.com/Ôn-Luyện-Sinh-Học-9

4
1

2

3

6

7
5

2. Giải thích vì sao đại đa số đột biến gen là có hại nhưng lại được xem là
nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hóa?
3. Qua nghiên cứu các loài sinh vật biển người ta thấy rằng, loài tôm he sống ở
biển ở giai đoạn còn non sống chủ yếu gần bờ, giai đoạn trưởng thành
thường sống ở khơi xa cách bờ biển khoảng 10m và đẻ trứng ở đó. Giải
thích hiện tượng này và cho biết hiện tượng trên mô tả quy luật sinh thái
nào?
Câu V:
1. Một gen D ở loài vi khuẩn E.coli có 3600 liên kết hiđrô, có tỉ lệ
a) Tìm số lượng từng loại nucleotit của gen D.
b) Giả sử gen D bị đột biến thành gen d, gen d có chiều dài bằng gen D
nhưng số liên kết hiđrô giảm đi 1 liên kết. Đây là đột biến dạng nào?

Tính số lượng từng loại nucleotit của gen d?
2. Quan sát một tế bào thấy có 28 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực
của tế bào. Hãy cho biết:
a) Tế bào trên đang ở kì nào của quá trình phân bào nào?
b) Bộ NST lưỡng bội 2n của loài trên là bao nhiêu?
Câu VI:
Ở ruồi giấm, alen A quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy
định tính trạng thân đen. Cặp alen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể số II. Cho các
con ruồi giấm cái thân xám giao phối ngẫu nhiên với các con ruồi giấm đực thân
đen, đời F1 có 75% ruồi thân xám : 25% ruồi thân đen. Tiếp tục cho F 1 giao phối
ngẫu nhiên với với nhau thu được F2.


https://www.facebook.com/Ôn-Luyện-Sinh-Học-9
a) Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ P đến F1.
b) Số con ruồi giấm thân đen mong đợi ở F2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?
Câu VII:
1. Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa,
trắm cỏ, trắm đen, cá chép,….Hãy giải thích vì sao lại làm như vậy?
2. Phân biệt loài ưu thế và loài đặc trưng? Cho ví dụ mỗi loài?
Câu VIII:
Cho các loài sinh vật sau: Cỏ, ếch, thỏ, châu chấu, rắn, đại bàng, giun đất và vi
sinh vật.
a) Hãy lập 3 chuỗi thức ăn gồm 4 sinh vật trở nên có thể có.
b) Nếu loại bỏ hết các cây cỏ thì quần xã trên có ảnh hưởng như thế nào?

…………..HẾT…………..
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Thí sinh không được sủ dụng tài liệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×