Tải bản đầy đủ

So sánh ngữ văn lớp 6

BÀI 19

Tiết 78:


SO SÁNH

Tiết 78
I.SO SÁNH LÀ GÌ?

1/ Ví dụ:
a.


Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.
Trẻ em được so sánh như búp trên cành.


SO SÁNH


Tiết 78
I.SO SÁNH LÀ GÌ?

1. Ví dụ:
a.

Trẻ em được so sánh như búp trên cành.

Có nét tương đồng.

Non nớt, dễ bị tác động.

Đang phát triển.
Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.


Tiết 78

SO
SO SÁNH
SÁNH

I.SO SÁNH LÀ GÌ?

1. Ví dụ:
a.
Trẻ em được so sánh như búp trên cành.
b. […] trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy
trường thành vô tận.
 Rừng đước được so sánh như những dãy trường thành vô tận.


Tiết 78

SO
SO SÁNH
SÁNH

I.SO SÁNH LÀ GÌ?


1. Ví dụ:

b) Rừng đước được so sánh như những dãy trường thành
vô tận.
Có nét tương đồng:
Sự hùng vĩ, vô tận
Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.


SO SÁNH

Tiết 78
I.SO SÁNH LÀ GÌ?

1. Ví dụ:
a.
Trẻ em được so sánh như búp trên cành.
b) Rừng đước được so sánh như những dãy tường thành vô tận.

 Phép tu từ SO SÁNH
So sánh
là gì?

- Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật sự
việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi
hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.


Con mèo vằn vào tranh,hơn
to hơn cả con hổ nhưng nét mặt
vô cùng dễ mến.
(Tạ Duy Anh)

con mèo vằn
VẾ A

Giống nhau
- Lông vằn

(to) hơn

con hổ
VẾ B

Khác nhau
- Mèo nét mặt dễ mến, hổ dữ

Chỉ ra được sự tương phản của sự vật, nhưng không gợi hình, gợi
cảm.
So sánh TỪ VỰNG


Tiết 78

SO SÁNH

I.SO SÁNH LÀ GÌ?

1. Ví dụ:
2. Ghi nhớ: (SGK – Tr.24)


Tiết 78

SO SÁNH

I.SO SÁNH LÀ GÌ?
II. CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH:

1. Ví dụ 1:
a) Trẻ em như búp trên cành
A
B
b) … rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô
A
B
tận.
Phương diện so sánh
Vế A
(sự vật được so
sánh)
Trẻ em
rừng đước

Phương diện
so sánh

dựng lên cao
ngất

Từ
so
sánh
như
như

Vế B
(sự vật dùng để so sánh)
búp trên cành
hai dãy trường thành vô tận


SO SÁNH

Tiết 78
I.SO SÁNH LÀ GÌ?

II. CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH:

1.Ví dụ 2:
a.

Trường sơn: chí lớn ông cha
Vế B
Vế A
Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào.
Vế B
Vế A

Vắng từ ngữ so sánh, vế B đảo lên đứng trước vế A.
b. Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất phục.
Phương diện so sánh
Từ so sánh Vế B
Vế A
Vế B được đảo lên trước vế A cùng từ ngữ so sánh.


Tiết 78

SO SÁNH

I.SO SÁNH LÀ GÌ?
II. CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH:

1. Ví dụ :
2. Ghi nhớ:
* Mô hình cấu tạo của phép so sánh:
Vế A
Các sự vật, sự
việc được so
sánh

Phương diện so
sánh

Từ so sánh

Phương diện so Từ ngữ so sánh:
như, là, bằng,
sánh
tựa, giống...

Vế B
Các sự vật,
sự việc dùng
để so sánh

* Lưu ý:
- Các từ chỉ phương diện so sánh và chỉ ý so sánh có thể được lược bỏ.
- Vế B có thể được đảo ngược lên trước vế A cùng với từ so sánh.


Tiết 78

SO SÁNH

I. SO DÁNH LÀ GÌ?
II. CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH
III. LUYỆN TẬP:
Bài tập 1.
a. So sánh đồng loại.
- So sánh người với người.

Thầy thuốc như mẹ hiền.

- So sánh vật với vật.

Những tán lá phượng xòe
ra như chiếc dù che mưa,
che nắng.

b. So sánh khác loại.

- So sánh vật với người:

- So sánh cái cụ thể với cái trừu tượng:

Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng.
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài
biển đông.


Tiết 78
Bài tập 2:
khoẻ như …

SO SÁNH
Khoẻ như voi
Khoẻ như trâu
Khoẻ như lực sĩ
Chậm như rùa

chậm như…

Chậm như sên
Trắng như tuyết

trắng như…

Trắng như bông
Trắng như ngà

nhanh như…

Nhanh như cắt
Nhanh như sóc


Đội A

Đội B

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

45
40
35
30
25
20
15
10
50
5
1
2
3
4
5
6

TS

O

S

Á

N

20
45
40
35
30
15
10
25
5
50

H

Câu
5 : (N8 chữ cái )
6
B Ố
So
sánh
hai
vậtcái
giống
khác
nhau
nhaugọi
gọilàlàso
sosánh
sánhgì?
gì?
Câu
1
:
(
8
chữ
)
Câu
2 : (T3 chữ
T U
Ừ cái )
Cấu
tạotừ:
củanhư,
phép
sánhtựa
gồm
mấy yếu
tố? tố nào
Những
là,so
giống,
thường
ở yếu
Câu
3 phép
: (A10 so
chữ
cái )
V Ế
trong
sánh?
So sánh tạo sự gợi hình, gợi cảm gọi là so sánh
Câu
gì? 4 : ( 3chữ cái )
Đ Ồ N G L O Ạ I
Trong phép so sánh vật được so sánh gọi là gì?
K H Á C L O Ạ I
Kiến thức mà em tâm đắc trong tiết học này?S O
O
S

S
H

S
Á

N
A

H
N

12
13
14
15
10
11
5
1
2
3
6
7
8
9
4
0


Thầy thuốc như mẹ
hiền.


Bóng Bác cao lồng
lộng
Ấm hơn ngọn lửa
hồng.


Những tán lá phượng xoè ra như chiếc dù che mưa,
che nắng.
Tán lá phượng xoè rộng như chiếc ô đỏ khổng lồ.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×