Tải bản đầy đủ

Danh từ tiếp theo (ngữ văn 6)

Tiếng Việt: Tiết 41
DANH TỪ (tiếp theo)
I. Danh từ chung và danh từ riêng
1.Ví dụ:SGK-Tr108
Vua nhớ công ơn tráng sĩ,phong là Phù Đổng Thiên
Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng nay thuộc xã
Phù Đổng,huyện Gia Lâm,Hà Nội.
(Theo Thánh Gióng)
Danh từ chung
Danh từ riêng

Vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ,
làng, xã, huyện
Hà Nội, Phù Đổng Thiên Vương, Gióng
Phù Đổng,Gia Lâm.


Tiếng Việt : Tiết 41

DANH TỪ (tiếp theo)
I- Danh từ chung và danh từ riêng

1.Ví dụ.
SGK-Tr 108
2.Nhận xét.
- Danh từ chỉ sự vật gồm:danh từ chung
và danh từ riêng.
- Khi viết danh từ riêng phải viết hoa chữ
cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên
riêng đó.


* Cách viết hoa danh từ riêng
- Tên người và địa lí Việt Nam: viết hoa chữ cái đầu
của mỗi
tiếng. Ví dụ: Bảo Ngọc, Đông Triều.
- Tên người và địa lí nước ngoài phiên âm qua âm
Hán Việt:
viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. Ví dụ: Mã Lương,
Trung Quốc…


Hãy nhận xét cách viết các từ: Ma-ry Quy-ry,
Ep-phen, Oa-sinh-tơn, Mát-cơ-va…?


* Cách viết hoa danh từ riêng
- Tên người và địa lí Việt Nam: viết hoa chữ cái đầu
của mỗi
tiếng. Ví dụ: Bảo Ngọc, Đông Triều.
- Tên người và địa lí nước ngoài phiên âm qua âm
Hán Việt:
viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. Ví dụ: Mã Lương,
Trung Quốc…
- Tên người, địa lí nước ngoài phiên âm trực tiếp
(không qua phiên âm Hán Việt): viết hoa chữ cái đầu
tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó; nếu một
bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có dấu
gạch nối.


Em có nhận xét gì về cách viết các

cụm từ: Đảng cộng sản Việt Nam, Sao
Vàng đất Việt, Nhà giáo nhân dân,
Huân chương lao động Hạng ba,…?


* Cách viết hoa danh từ riêng
- Tên người và địa lí Việt Nam: viết hoa chữ cái đầu của mỗi
tiếng. Ví dụ:Nguyễn Bảo Ngọc, Đông Triều.
- Tên người và địa lí nước ngoài phiên âm qua âm Hán Việt:
viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. Ví dụ: Mã Lương, Trung
Quốc…
- Tên người, địa lí nước ngoài phiên âm trực tiếp (không qua
phiên âm Hán Việt): viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận
tạo thành tên riêng đó; nếu một bộ phận gồm nhiều tiếng th ì
giữa các tiếng cần có dấu gạch nối.
- Tên riêng của các cơ quan tổ chức, các giải thưởng, danh
hiệu, huân chương…thường là một cụm từ. Chữ cái đầu của
mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa.


Tiếng Việt : Tiết 41

DANH TỪ (tiếp theo)
I- Danh từ chung và danh từ riêng
1.Ví dụ.
SGK-Tr 108
2.Nhận xét.
3. Ghi nhớ (SGK-109)
II. Luyện tập
Bài 1(SGK-Tr 109)
- Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, bây giờ , nước, vị ,
thần, nòi, rồng, con trai, thần, tên -Danh từ riêng: Lạc
Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân
- Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long
Quân


* Bài 3 (SGK-Tr 110)
Ai đi Nam Bộ
Tiền Giang, Hậu Giang
Ai vô Thành phố
Hồ Chí Minh
rực rỡ tên vàng
Ai đi thăm bưng biền Đồng Tháp
Việt Bắc miền Nam, mồ chôn giặc Pháp
Nơi chôn rau cắt rốn của ta!
Ai đi Nam-Ngãi, Bình-Phú, Khánh Hoà
Ai vô Phan Rang, Phan Thiết
Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc
Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung
Ai về với quê hương ta tha thiết
Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng…
Ai vô đó với đồng bào, đồng chí
Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý
Rằng : nước ta là của chúng ta
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà !


Tiếng Việt : Tiết 41

DANH TỪ (tiếp theo)

I- Danh từ chung và danh từ riêng
1.Ví dụ.
SGK-Tr 108
2.Nhận xét.
3. Ghi nhớ (SGK-109)
II. Luyện tập
III-Củng cố.
- Danh từ chỉ sự vật được chia làm mấy loại ?Cách viết
danh từ riêng?
IV-Hướng dẫn về nhà.
- Học thuộc ghi nhớ
- Hoàn thành các bài tập, tập viết các danh từ riêng đã học
trong các văn bản.
- Chuẩn bị bài luyện nói theo yêu cầu SGK trang 111.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×