Tải bản đầy đủ

LÍ LUẬN và THỰC HÀNH TRONG các học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học môn TOÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

LÍ LUẬN VÀ THỰC HÀNH TRONG CÁC HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN
TS. Lê Văn Hồng
Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
Tóm tắt: Bài viết đề cập tới các học phần Phương pháp dạy học môn Toán
trong đào tạo giáo viên Toán Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Bài viết nêu
vấn đề lí luận và thực hành trong các học phần đó và đưa ra giải pháp ban đầu cho 3
vấn đề: (i) Lí luận dạy học cho từng lĩnh vực nội dung cụ thể môn Toán và định hướng
cho thực hành; (ii) Tính kế tiếp lí luận và thực hành trong các học phần và (iii) Phát
triển lí luận và tăng cường thực hành trong các học phần đáp ứng đổi mới chương trình
và sách giáo khoa.
Từ khóa: phương pháp dạy học Toán, lí luận, thực hành, đào tạo giáo viên
Abstract: The article mentioned modules in Maths teaching method for teacher
education in school. It pays attention to the theory and practice and offer solutions
early for 3 issue: (i) The theoretical issue for each specific content areas in
Mathematics and orientation for practice; (ii) Next of theory and practice in the
modules; (iii) Develop the theory and enhancing the practice of modules for

innovation at the programs and textbooks.
Key Word: Maths teaching method, theory, practice, teacher education
1. Đặt vấn đề
Các học phần: “Phương pháp dạy học đại cương môn Toán”, “Phương pháp dạy
học các nội dung môn Toán” và “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy học Toán” của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (nay là
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội- viết tắt CĐSP HN và ĐHTĐ HN) ban hành năm 2012
([21]) hay các học phần (HP) tương tự trong chương trình đào tạo giáo viên Toán cấp
THPT do Đại học Vinh đề nghị năm 2013 ([2]) là “Lí luận dạy học Toán”, “Phương
pháp dạy học Đại số và Giải tích”, “Phương pháp dạy học Hình học” và “Thực hành
Phương pháp dạy học môn Toán”, xét từ sự khác biệt tên gọi đã gợi lên vấn đề lí luận
và thực hành trong các HP đó. Sự tương tự giữa ba HP đã nêu của Trường ĐHTĐ HN
và bốn HP do Trường Đại học Vinh (ĐH Vinh) đề nghị sẽ được hình dung qua mục
tiếp theo. Chúng tôi gọi chung các HP đó là các HP Phương pháp dạy học môn Toán
(PPDH môn Toán). Các mục còn lại nhằm làm rõ nội dung lí luận và nội dung thực

228


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

hành ở các HP đó và vấn đề về lí luận và thực hành trong đào tạo giáo viên Toán nhằm
đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Bài này sẽ sử dụng cách so sánh đối
chiếu một số văn bản chương trình chi tiết đào tạo giáo viên toán cấp THCS và THPT,
đồng thời tham khảo một số giáo trình tương ứng, có tính bắt buộc, theo các chương
trình đó (có trong danh mục tài liệu tham khảo) để sáng tỏ luận điểm nêu ra.
2. Các học phần Phương pháp dạy học môn Toán
Ba HP như đã nêu ở trên của Trường ĐHTĐ HN được hình thành trên cơ sở
chương trình khung giáo dục đại học ngành Toán cho chuyên ngành Sư phạm Toán
học trình độ Cao đẳng sư phạm (theo quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày
10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Qua thực tiễn đào tạo, năm 2012, Trường
CĐSP HN đã cụ thể thành ba HP với tên gọi, mã số, giáo trình bắt buộc (GT), mô tả
vắn tắt nội dung HP và thời lượng theo học chế tín chỉ (tc) như bảng 1 sau:
Bảng 1: Các HP PPDH môn Toán ở Trường CĐSP HN năm 2012
Tên gọi, mã số và
GT

Mô tả vắn tắt nội dung HP

Số tín

chỉ

Phương pháp dạy Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán
học đại cương môn học trong nhà trường, đặc biệt là về mục tiêu, nội dung
Toán.
và phương pháp dạy học môn toán ở trường THCS; nắm
vững tinh thần, nội dung chương trình, đánh giá và kiểm
Mã số 22TTH100
tra của chương trình SGK mới; nắm vững lí luận dạy học
GT [16]
theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh; thiết kế
kế hoạch dạy học

3

Phương pháp dạy Nhằm hình thành tay nghề cho sinh viên khi ra trường
học các nội dung dạy tốt môn Toán ở trường THCS. Làm sáng tỏ cho sinh
môn Toán.
viên những tri thức đại cương và một số kĩ năng cơ bản
về PPDH môn Toán ở trường THCS. Với 1 tiết dạy học
Mã số 22TTH101
GT [9], GT [7] và Toán, sinh viên phải biết chuẩn bị những gì, biết xây
dựng những hoạt động theo từng chủ đề, nêu cách thức tổ
GT [8]
chức cho học sinh, dự kiến các tình huống sẽ xảy ra và
cách giải quyết các tình huống đó

2

Rèn luyện nghiệp vụ Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng tổ chức
sư phạm và ứng các hoạt động dạy và học trong một tiết toán ở trường
dụng công nghệ THCS, các thao tác của quá trình lên lớp 1 tiết dạy Toán.

2

229


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

thông tin trong dạy Biết thiết kế được bài soạn theo hướng đổi mới hiện nay.
học Toán.
Kĩ năng sử dụng công nghệ (các phần mềm dạy học) để
soạn giảng.
Mã số 22TTH102
GT [9]
Bốn HP trong chương trình đào tạo giáo viên Toán cấp THPT do Đại học Vinh
đề nghị ở trên với tên gọi, tài liệu bắt buộc (TL), mô tả nội dung vắn tắt HP và thời
lượng theo tín chỉ được trình bày như bảng 2 sau
Bảng 2: Các HP PPDH môn Toán do ĐH Vinh đề nghị 2013
Tên gọi và TL

Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Số tc

Lí luận dạy học Môn học này bao gồm các nội dung chính về lí
Toán
luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Toán
TL gồm GT [14] , bộ nội dung được chia thành 6 chương và một bài 3
GT [4] và tài liệu mở đầu ngắn
khác
Phương pháp dạy Môn học này có 5 nội dung được chia thành 5
học Đại số và chương. Chương 1: Dạy học hệ thống số; Chương
Giải tích
2: Dạy học hàm số và dãy số; Chương 3: Dạy học
TL gồm GT [12] phương trình, bất phương trình. Chương 4: Dạy
học những khái niệm cơ bản của Giải tích toán học 3
và tài liệu khác
(bao gồm tính liên tục và phép tính đạo hàm của
hàm số, nguyên hàm và tích phân); Chương 5:
Dạy học các yếu tố tập hợp, logic và toán ứng
dụng.
Phương pháp dạy Môn học này bao gồm các nội dung chính sau đây:
học Hình học
Phương pháp dạy học các chủ điểm kiến thức hình
TL gồm GT [12] học không gian trình bày theo phương pháp tổng
GT [20] và tài hợp; Phương pháp dạy học kiến thức vec tơ và hệ 3
thức lượng trong các hình; Phương pháp dạy học
liệu khác
phương pháp tọa độ trong mặt phẳng và trong
không gian; Phương pháp dạy học kiến thức về
phép biến hình trong mặt phẳng.
Thực
hành Môn học này bao gồm các hoạt động thực hành
2
phương pháp dạy vận dụng kiến thức về lí luận và phương pháp dạy

230


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

học môn Toán

học bộ môn Toán vào thực hành soạn bài lên lớp,
TL gồm GT [14], lên lớp dạy học các kiến thức môn Toán THPT.
GT [4] và tài liệu Toàn bộ nội dung được chia thành 11 bài thực
hành bắt buộc và 2 bài thực hành tự chọn.
khác
Nguyễn Dương Hoàng ([10]), năm 2014, khi đề cập tới chương trình bộ môn
Phương pháp dạy học Toán tại Trường Đại học Đồng Tháp, đã nêu tên ba HP của bộ
môn là: HP Lí luận dạy học Toán, HP PPDH các nội dung cụ thể và HP Nghiệp vụ sư
phạm (NVSP) thường xuyên, trong đó, HP NVSP thường xuyên chủ yếu là sự bổ sung
một số kiến thức cần thiết, tổ chức hoạt động thực hành bộ môn.
3. Nội dung lí luận trong các HP PPDH môn Toán
a) Xem xét nội dung chi tiết các HP trong chương trình chi tiết [2] và [21], đồng
thời xét đến nội dung các giáo trình bắt buộc tương ứng trong các HP, có thể đưa ra 9
nội dung (ND) lí luận chủ yếu trong các HP PPDH môn Toán như bảng sau
Bảng 3: Các nội dung lí luận trong các HP PPDH môn Toán

TT

Nội dung lí luận

ND trong GT bắt
buộc (hay một GT bắt
buộc)
Đào tạo Đào tạo
GV THCS GV THPT

1

Định hướng quá trình dạy học môn Toán (với ND
ND
các nội dung về mục đích, mục tiêu dạy học chương 2 chương 2
môn Toán và nội dung về nguyên lí giáo dục GT [16]
GT [14]
và nguyên tắc dạy học thực hiện ở môn
Toán).

2

Nội dung dạy học môn Toán (bao gồm cả sự ND
ND
phân biệt nội dung dạy học môn Toán với nội chương 3 chương 3
dung Toán học ở môn Toán)
GT [16]
GT [14]

3

Phương pháp dạy học môn Toán (trước hết ND
ND
gồm các phương pháp dạy học truyền thống chương 4 chương 4
vận dụng trong môn Toán )
GT [16]
GT [14]

4

Phương tiện dạy học môn Toán (bao gồm cả ND
ND
phương tiện dạy học truyền thống và cả các chương 8 chương 8

231


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

phương tiện từ công nghệ thông tin và truyền GT [16]
thông)

GT [14]

5

Kế hoạch dạy học (gồm lập kế hoạch năm học ND
ND
và soạn bài)
chương 9 chương 9
GT [16]
GT [14]

6

Đánh giá kết quả học tập Toán (gồm cả lí luận ND
ND
và kĩ thuật đánh giá)
chương 6 chương 6
GT [16]
GT [14]

7

Những tình huống điển hình trong dạy học ND
ND
môn Toán (gồm: dạy khái niệm Toán; dạy chương 7 chương 7
định lí Toán; dạy quy tắc, phương pháp Toán; GT [16]
GT [14]
dạy giải bài tập Toán)

8

Dạy học nội dung cụ thể ở từng lĩnh vực nội ND
các ND
các
dung môn Toán
GT
GT
[9],[8],[7] [12],[20]

9

Xu hướng dạy học không truyền thống vận ND
ND
dụng trong môn Toán
chương 5 chương 5
GT [16]
GT [14]

b) Thời gian vừa qua, một số GT tương ứng với một số nội dung lí luận trên đã
được chỉnh sửa và do vậy có thể coi là đã bổ sung một số lí luận. Có thể nêu ra một số
điểm:
“Các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn Toán” nêu trong GT [16] dành cho
THCS và GT [14] dành cho THPT đã được chỉnh sửa thành “Các ý tưởng vận dụng
nguyên tắc” trong GT [18]. Chỉnh sửa đó vừa tôn trọng tên và nội dung các nguyên tắc
trong Lí luận dạy học vừa tạo ra nét riêng về lí luận của các học phần PPDH môn
Toán.
Vấn đề “làm thế nào để dạy học toán tập trung vào phát triển năng lực” được bổ
sung bằng cách tái khẳng định định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở nước ta là
“học tập trong hoạt động và bằng hoạt động” vẫn phù hợp và có giá trị bởi “Năng lực
có thể và chỉ có thể được hình thành, phát triển và biểu hiện trong hoạt động và bằng
hoạt động” (trang 78-79, GT [18])
Một loại xu hướng dạy học không truyền thống mới, qua thực tiễn vận dụng
trong nghiên cứu dạy học Toán, đã từng bước được chính thức đưa vào GT đào tạo

232


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

giáo viên (GT [18] đã bổ sung so với GT [14] bằng việc đưa thêm dạy học theo dự án,
dạy học hợp tác)
c) Lí luận trong các HP PPDH môn Toán còn được hiểu ở chỗ ngay nội dung về
thực hành vẫn cần có lí luận để định hướng. Chẳng hạn, một bài soạn dạy học môn
Toán cũng cần lí luận về chức năng bài soạn, về cấu trúc bài soạn, về vận dụng quan
điểm hoạt động trong xây dựng bài soạn (nội dung lí luận chương 8 ở GT [14] hay
chương 8 ở GT [16])
4. Nội dung thực hành trong các HP PPDH môn Toán
a) Quan niệm đầu tiên về thực hành cần được khẳng định là
Thực hành chuẩn bị một tiết dạy toán (trong đó có yêu cầu soạn bài lên lớp,
soạn đề kiểm tra)
Thực hành tập giảng một tiết dạy toán (bao gồm nhiều loại tiết dạy theo lĩnh
vực nội dung Đại số hay Hình học...hay theo tính chất bài dạy như Bài mới hay Bài
luyện tập...)
Nội dung đó được nêu rõ trong mô tả HP “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và ứng
dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán” của CĐSP HN (2012) và HP “Thực
hành phương pháp dạy học môn Toán” do ĐH Vinh (2013) đề nghị.
b) Quan niệm cần có về thực hành trong các HP PPDH môn Toán còn được
hiểu là phần/hay giờ thực hành để giúp năm vững, giúp củng cố lí luận.
Quan niệm này hiện rõ trong phân phối giờ thực hiện HP: các HP được thực
hiện bởi tỉ lệ giờ lý thuyết và giờ thực hành. Kinh nghiệm ở Đại học Đồng Tháp mà
Nguyễn Dương Hoàng [10] nêu ra là
HP PPDH đại cương môn Toán có tỉ lệ: 2 lí thuyết (LT)/1 thực hành (TH)
HP PPDH các nội dung môn toán có tỉ lê: 1 LT/2 TH
HP NVSP thường xuyên (môn Toán) có tỉ lệ 1 LT/2 TH
5. Vấn đề lí luận và thực hành trong các HP PPDH môn Toán
a) Lí luận dạy học cho từng lĩnh vực nội dung cụ thể môn toán và định hướng
cho thực hành hiện còn là vấn đề. Có thể nêu một số lí do là:
Khung lí luận cho dạy học từng nội dung cụ thể nên dùng khung đề mục ở GT
[12], hay ở GT [19] hay ở GT [20] (đối với cấp THPT) hoặc dùng khung đề mục ở GT
[8], hay ở GT [9] (đối với cấp THCS)?

233


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Lí luận đó có quan hệ thế nào với chương trình, với sách giáo khoa (SGK). Hơn
nữa, khi sắp tới sẽ thay đổi chương trình và SGK mà cùng một chương trình nhưng có
nhiều SGK?
Nghiên cứu của Lê Thị Hoài Châu [4], với trường hợp khái niệm xác suất đặt ra
gợi ý về cần nghiên cứu bổ sung lí luận dạy học về nội dung cụ thể theo didactic Toán
(trường phái Pháp mà Nguyễn Bá Kim trong [15] và các GT [16], [17] chính thức đưa
vai trò thể chế và ủy thác của giáo viên ở PPDH môn Toán).
Đề nghị của Nguyễn Dương Hoàng [10] liên quan đến xây dựng chương trình
nghiệp vụ sư phạm thường xuyên làm căn cứ pháp lí cho hoạt động nghiệp vụ..
Với vấn đề này, phương án của chúng tôi, một mặt kế thừa các GT [12], GT [8]
và GT [20], mặt khác sử dụng được GT [9] như là GT bắt buộc, đã đưa ra khung thống
nhất cho đề cương bài giảng thực hiện HP PPDH các nội dung môn Toán. Khung có 5
nội dung:
Nội dung dạy học
Thể hiện nội dung ở chương trình và SGK
Hoạt động học tập ứng với nội dung dạy học.
Hướng dẫn dạy học
Vấn đề sư phạm.
Với khung đó, chúng tôi tập trung được cho nội dung phù hợp với chương trình
và SGK hiện hành, đồng thời gợi vấn đề sư phạm để người học có khả năng phát triển.
Chẳng hạn, ở nội dung về Biểu thức đại số, chúng tôi đề nghị sinh viên nghiên cứu vấn
đề sư phạm về quan điểm Hàm số và quan điểm Đại số, còn với nội dung về Hình học,
chúng tối gợi ý sinh viên quan tâm tới vấn đề sư phạm về phối hợp Hình học phẳng và
Hình học không gian trong môn Toán THCS.
b) Vấn đề về tính kế tiếp lí luận và thực hành trong các HP PPDH môn Toán.
Vấn đề này có một số biểu hiện như:
HP Thực hành PPDH môn Toán (ĐH Vinh 2013) hay HP Rèn luyện nghiệp vụ
sư phạm và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán (CĐSP HN 2012) được
thực hiện khi với HP Lí luận dạy học Toán (ĐH Vinh 2013) hay HP PPDH đại cương
môn toán (CĐSP HN 2012) chưa kết thúc. Khi đó, tính chất “thực hành để vận dụng lí
luận” nào đó là không thích hợp!

234


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

HP PPDH môn Toán được bắt đầu khi HP về Tâm lý học sư phạm hay HP về
Lý luận dạy học chưa kết thúc. Khi đó, các luận điểm như vận dụng PPDH truyền
thông trong môn Toán chưa thích hợp!
Các biểu hiện đó nhiều khả năng xảy ra khi thực hiện đào tạo sư phạm theo mô
hình nối tiếp: học xong các nội dung chuyên môn về Toán rồi chuyển tiếp học các học
phần về nghiệp vụ sư phạm.
Với biểu hiện thức nhất, có thể tận dụng giờ thực hành đó như là giờ truyền
nghề để sinh viên thực hiện được công việc thực hành. Sau đó, nội dung đã thực hiện ở
giờ thực hành đó sẽ được tận dụng như là ví dụ, như là “vật liệu mẫu” để sinh viên
phân tích và lĩnh hội nội dung lí luận. Cách làm đó tương tự cách sử dụng những giờ
giảng mẫu của giáo viên các trường thực tập, tiết dạy thực tập, để sáng tỏ những lĩ luận
của PPDH (Cách làm này cũng coi là bổ sung hay thay thế việc quan sát băng hình dạy
mẫu)
Với biểu hiện thứ hai, có thể gợi ý cho sinh viên những nội dung tối thiểu về
Tâm lý học sư phạm và về Lí luận dạy học để tiếp tục logic của HP. Mặt khác, trong
một số trường hợp, nội dung về Tâm lý học sư phạm hay Lí luận dạy học tương đối
mới (chẳng hạn Lí thuyết tình huống/didactic Toán của các nhà lí luận dạy học Pháp)
chưa có sẵn trong các HP về Tâm lí học hay Lí luận dạy học thì việc giới thiệu ngắn
gọn những hiểu biết đó trong các HP PPDH Toán là điều cần thiết. (Việc tiếp thu
những bổ sung nội dung trong GT [14], GT [18] theo tinh thần được tác giả nêu ở [15]
giúp thực hiện điều đó)
c) Vấn đề phát triển lí luận và tăng cường thực hành đáp ứng đổi mới chương
trình và SGK. Vấn đề này có một số biểu hiện như:
Một số thực hành gắn chặt với chương trình và SGK hiện hành, trong khi đó
chương trình mới được định hướng theo năng lực và SGK theo chương trình mới có
thể có nhiều bộ.
Lí luận trong các HP PPDH môn Toán chưa thể hiện rõ định hướng phát triển
năng lực bởi chương trình định hướng phát triển năng lực hiện tại còn chưa công bố
chính thức. Thậm chí với chương trình bộ môn còn chưa có dự thảo nào?
Với các biểu hiện trên, bước đầu có thể dùng một số kĩ thuật như
Sử dụng phiên bản chỉnh sửa mới nhất từ các GT chính thức (như đã nêu trên)
Sử dụng một số kết quả nghiên cứu và thực hành đã được thừa nhận (qua các
luận án, đề tài hay chương trình PISA chẳng hạn) với hình thức bổ sung ví dụ cho các

235


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

luận điểm trong các HP, sáng tỏ thêm luận điểm trong các HP và thông qua đề tài khóa
luận cho sinh viên (như đã giới thiệu ở [10]).
6. Kết luận
Các HP PPDH môn Toán được các cơ sở đào tạo giáo viên Toán phổ thông cấp
THCS hay THPT luôn quan tâm và xác định đó là các HP quan trọng trong đào tạo
nghề. Từ thực tiễn thực hiện các HP đó tại ĐHTĐ HN, bài viết làm rõ thêm một số nội
dung của chúng và bước đầu giải quyết hoặc một phần, hoặc mới chỉ là định hướng
giải quyết cho một số vấn đề lí luận và thực hành của chúng. Như vậy, vấn đề lí luận
và thực hành trong các HP PPDH môn Toán vẫn cần tiếp tục cả trong nghiên cứu lí
luận và cả trong thực tiễn đào tạo.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình khung giáo dục đại học ngành Toán với
chuyên ngành Sư phạm Toán học trình độ Cao đẳng sư phạm (theo quyết định số
15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).
[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo-Ngân hàng phát triển châu Á. Dự án phát triển Giáo
viên THPT&TCCN-Trường Đại học Vinh. Chương trình Giáo dục Đại học đào
tạo giáo viên Trung học phổ thông theo hệ thống tín chỉ ngành Sư phạm Toán học.
NXB ĐHQG Hà Nội 2013, tr 145-150.
[3]. Lê Thị Hoài Châu. Chương trình đào tạo giáo viên Toán: những bổ sung cần
thiết. Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM. Số 54-2014, tr 5-17
[4]. Hoàng Chúng. Phương pháp dạy học Toán học ở trường Trung học cơ sở.
NXBGD. 1995. Hà Nội.
[5]. Hoàng Chúng. Phương pháp dạy học Hình học ở trường Trung học cơ sở.
NXBGD. 2000. Hà Nội.
[6]. Hoàng Chúng. Phương pháp dạy học Số học & Đại số ở trường Trung học cơ
sở. NXBGD. 2001. Hà Nội.
[7]. Phạm Gia Đức (chủ biên). Phương pháp dạy học môn Toán. Tập 1 (Giáo trình
đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP). NXBGD 1998.Hà Nội.
[8]. Phạm Gia Đức (chủ biên)-Bui Huy Ngọc-Phạm Đức Quang. Giáo trình Phương
pháp dạy học các nội dung môn Toán. NXBĐHSP 2007. Hà Nội.
[9]. Lê Văn Hồng, Hoàng Ngọc Tuyến, Nguyễn Thị Thúy Vinh. Ứng dụng kết quả
nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm dạy học toán học phổ thông trong đào tạo

236


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

giáo viên toán Trung học cơ sở ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tạp chí Khoa
học- Khoa học Xã hội và Giáo dục, số 1 (12/2015). Hà Nội, tr 108-114.
[10]. Nguyễn Bá Kim (chủ biên)-Đinh Nho Chương và những người khác. Phương
pháp dạy học môn Toán (phần hai- dạy học những nội dung cụ thể). NXBGD Hà
Nội. 1994.
[11]. Nguyễn Bá Kim (chủ biên)-Bùi Huy Ngọc. Phương pháp dạy học đại cương
môn Toán. NXBĐHSP Hà Nội. 2006.
[12]. Nguyễn Bá Kim (chủ biên)-Bùi Huy Ngọc. Phương pháp dạy học đại cương
môn Toán (tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa). NXBĐHSP Hà Nội. 2010.
[13]. Nguyễn Bá Kim. Phương pháp dạy học môn Toán (tái bản lần thứ bảy, có
nhiều chỉnh lí và bổ sung). NXBĐHSP Hà Nội. 2015.
[14]. Bùi Văn Nghị. Giáo trình phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn
Toán. NXB ĐHSP Hà Nội. 2008.
[15]. Đào Tam. Phương pháp dạy học Hình học ở trường THPT. NXB ĐHSP Hà Nội
2004.
[16]. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nôi. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.
Chương trình chi tiết Sư phạm Toán học trình độ Cao đẳng (ban hành theo Quyết
định số 771/QĐ-CĐSPHN ngày 7/12/2012 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà
Nội).

237x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×