Tải bản đầy đủ

Thuyết trình môn marketing khách hàng tổ chức phân tích trung tâm mua máy chiếu của trường đại học kinh tế quốc dân

RKETING KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

rung tâm mua DHKTQD

GROUP: 3
ĐẶNG VĂN MINH ĐỨC
BÙI HUY HOÀN
VŨ THÀNH CÔNG
BÙI ĐÌNH CHIẾN
PHẠM THỊ YẾN
LÊ THỊ LAN
ĐẶNG THỊ HIỀN


NỘI DUNG
I. Cơ sở lý thuyết
II. Giới thiệu
III. Trung tâm mua
IV. Kết luậnCơ sở lý thuyết

Trung tâm mua

 Trung tâm mua là thuật ngữ được dùng để chỉ
những cá nhân trong tổ chức mua hàng có liên quan
trực tiếp đến tiến trình mua hàng. Khái niệm trung
tâm mua được sử dụng để chỉ tất cả những thành
viên bên trong doanh nghiệp khách hàng sẽ tham
gia một quá trình mua cụ thể.
 Một tổ chức khách hàng thường có nhiều trung tâm
mua.
 Một trung tâm mua có thể tham gia nhiều giai đoạn
khác nhau của quá trình mua và có cai trò khác nhau
trong từng giai đoạn.

Quá trình ra quyết định mua

 Nhận biết và dự đoán nhu cầu.
 Xác định đặc điểm và số lượng mua.
 Mô tả đặc điểm và số lượng sản phẩm.
 Tìm kiếm các nguồn cung ứng.
 Phân tích các đơn chào hàng, nguồn cung ứng.
 Lựa chọn nguồn cung ứng.
 Lựa chọn chu trình đặt hàng.
 Phản hồi và đánh giá.


GIỚI THIỆU

 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập
theo Nghị định số 678-TTg ngày 25 tháng 1 năm
1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài
chính
 22/10/1985 Bộ trưởng Bộ đại học và Trung học
chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) ra
Quyết định số 1443/QĐ-KH đó đổi tên Trường
thành trường Đại học Kinh tế Quốc dân.GIỚI THIỆU


TRUNG TÂM MUA

NGƯỜI SỬ DỤNG
NGƯỜI ẢNH HƯỞNG
NGƯỜI MUA
NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH
NGƯỜI KIỂM DUYỆT

NGƯỜI GÁC CỔNG THÔNG TIN


CÁ TÍNH – CHIẾN DỊCH MADE BY YOU
NGƯỜI SỬ DỤNG

 Vai trò: Là những thành viên
của tổ chức sẽ sử dụng sản
phẩm hay dịch vụ được mua
về. Trong nhiều trường hợp,
những người sử dụng đề nghị
mua và giúp xác định các chi
tiết kỹ thuật của sản phẩm.
Bao gồm:
SINH VIÊN

GIÁO VIÊN

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT


NGƯỜI SỬ DỤNG
 Các mối quan tâm của Người sử dụng:
 Chất lượng trang thiết bị có đáp ứng được nhu cầu sử dụng hay
không?
 Cách sử dụng, bảo quản các trang thiết bị đó như thế nào?
 Thiết kế, hình thức của các trang thiết bị
 Không gian, thời gian, hoàn cảnh sử dụng các thiết bị
 Các tác động của người bán đến Người sử dụng:
 Tác động vào nhu cầu sử dụng: Đối với sản phầm là trang thiết bị
phòng học tại trường đại học Kinh tế quốc dân, người sử dụng có
ảnh hưởng rất nhỏ trong quá trình quyết định mua, tuy nhiên, người
bán hàng vẫn có thể tác động vào nhu cầu sử dụng sản phẩm như:
cần máy chiếu tốt, cần phòng học mát mẻ


NGƯỜI ẢNH HƯỞNG

GIÁO VIÊN

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG THIẾT BỊ

PHÒNG TÀI CHÍNH


NGƯỜI MUA

 Vai trò: Tham mưu và giúp
cho Hiệu trưởng trong
công tác quản lý, mua
sắm, sữa chữa, bảo quản
phần cơ sở vật chất của
trường, phục vụ cho công
tác đào tạo, nghiên cứu
khoa học, sinh hoạt của
CBCNV và sinh viên toàn
trường.
PHÒNG THIẾT BỊ

 Tham mưu giúp việc cho
Hiệu trưởng thực hiện công
tác lập kế hoạch, quản lý tài
chính của nhà trường.
 Thực hiện thanh quyết toán
mọi nguồn kinh phí
 Hướng dẫn, kiểm tra hoạt
động tài chính tại các đơn
vị thuộc, trực thuộc.
 Tổng hợp báo cáo tình hình
hoạt động tài chính
PHÒNG TÀI CHÍNH


NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT
ĐINH

 Bộ phận quản lý thiết bị Quyết định
nên lấy sản phẩm loại nào cho phù
hợ p vớ i ngườ i sử dụng

 Bộ phận kế toán Quyết định có nên
lấy thiết bị từ nhà cung ứng đó hay
không thông qua việc Kiểm tra cân
đối xem tổng giá trị số thiết bị kia có
phù hợ p vớ i tình hình tài chính hiện
tại

 Bộ phận ban giám hiệu Xem xét lại
lần cuối trướ c khi phê duyệt cho kết
luận cuối cùng là nên mua thiết bị hay
là không từ nhà cung ứ ng đó.


NGƯỜI KIỂM DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG-BAN GIÁM HIỆU

Người phê duyệt là người phê chuẩn những đề nghị
của người quyết định hay người mua, tác động vào
hầu hết quá trình mua, có vai trò rất quan trọng trong
trung tâm mua.
Các mối quan tâm của người phê duyệt:
• Kế hoạch mua, dự toán kinh phí
• Nhà cung cấp
• Kết quả thương thảo hợp đồng trước khi ký
• Quá trình thực hiện cung cấp, lắp đặt: đánh giá, phê
duyệt các lỗi của nhà cung cấp
• Hồ sơ chứng từ của bộ phận kế toán tài chính:
chuẩn xác, hợp lý với tiến độ,…


NGƯỜI GÁC CỔNG

 Là người có vai trò điều khiển các luồng thông tin và việc tiếp
cận người ra quyết định mua.
 Trong tình huống mua thiết bị phòng học của trường đại học
Kinh Tế Quốc Dân thì đó là phòng tổng hợp, có trách nhiệm
sắp xếp thông tin cũng như việc tiếp xúc với hiệu trưởng.
 Ảnh hưởng đến thông tin cũng như việc tiếp xúc của người
quyết định với những nhà cung ứng, qua đó ảnh hưởng đến
việc ra quyết định mua.
 Tiêu chuẩn: quan tâm đến năng lực của nhà cung ứng.
 Các giai đoạn tham gia: các giai đoạn mà người quyết định
tham gia.


Kết Luận

Nghiên cứu hành vi của trung tâm mua để có tác động
phù hợp trong quá trình mua.
Xây dựng chiến lược sản phẩm để tăng lợi thế cạnh
tranh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×