Tải bản đầy đủ

Mẫu đề cương khóa luận TN

Đề cương chi tiết
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên nhà hàng ...
tại khách sạn ...

Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mục lục
CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
1.3. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.6. Ý nghĩa của nghiên cứu
1.7. Kết cấu của khóa luận
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Các khái niệm cơ bản
2.1.1 Khái niệm về khách sạn và kinh doanh khách sạn

 Khái niệm
 Đặc điểm

2.1.2 Yếu tố con người trong ngành khách sạn
2.1.3 Lòng trung thành của nhân viên
 Khái niệm nhân viên
 Khái niệm lòng trung thành của nhân viên
 Những nghiên cứu về lòng trung thành của nhân viên


2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên
2.2.1 Lương
2.2.2 Môi trường làm việc
2.2.3 Đồng nghiệp
2.2.4 Thời gian làm việc
2.2.5 Cơ hội đào tạo và thăng tiến…
2.3. Mô hình lý thuyết áp dụng nghiên cứu lòng trung thành của nhân viên
2.4. Thực trạng hoạt động của nhân viên thời vụ tại nhà hàng ...
2.4.1 Lịch sử phát triển
2.4.2 Thực trạng nhân lực tại nhà hàng ...
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Phát triển thang đo
3.3. Nghiên cứu sơ bộ
3.4. Nghiên cứu chính thức
3.4.1 Phương pháp chọn mẫu
3.4.2 Thiết kế thang đo và bảng câu hỏi
3.4.3Diễn đạt và mã hóa thang đo
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thông tin về mẫu nghiên cứu
4.2. Đánh giá sơ bộ thang đo bằng Cronbach Alpha và EFA
4.3. Phân tích hồi quy
4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT
5.1. Một số đề xuất
5.2. Kiến nghị
(Ban giám đốc, Sở Du Lịch, ...)
5.3. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo


KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×