Tải bản đầy đủ

Cách lập tài khoản Yahoo Mail

ĐĂNG KÝ YAHOO MAIL
Bước 1: Bạn nhấn vào liên kết này.
Bước 2: Điền các thông tin vào Form đăng ký. Lưu ý một số phần sau:


Họ & tên: Bạn có thể sử dụng họ & tên của bạn cũng như biệt danh.Tên truy nhập Yahoo: Không trùng với các tên Yahoo đã có.Mật khẩu: Phải có 8 ký tự trở lên và bắt buộc phải có ít nhất 1 ký tự chữ
thường, 1 ký tự chữ hoa và 1 ký tự số.Ví dụ như: Thuthuattienich135.Ngày sinh: Nên nhập ngày sinh để tuổi của bạn tính đến thời điểm đăng ký > 13 tuổi để không bị
giới hạn.
Số di động (Không bắt buộc nhưng khuyên dùng): Số điện thoại này sẽ giúp bạn đặt lại mật khẩu
khi quên hoặc mất. Một số điện thoại có thể xác nhận cho nhiều tài khoản Yahoo.Số khôi phục tùy chọn: Số điện thoại giúp đặt lại mật khẩu nếu số di động chính bị mất.

Điền đầy đủ các thông tin rồi nhấn nút Tạo tài khoản .


Bước 3: Tạo yahoo thành công. Bạn có thể sử dụng yahoo mail cũng như chat
yahoo ngay lập tức.

Từ

những

lần

sau,

bạnthể đăng

nhập

sau:https://login.yahoo.com/config/mail?&.src=ym&.intl=vn

Yahoo

mail theo

đường

dẫn
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×