Tải bản đầy đủ

TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG xử lý nước THẢI tập TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP THỤY vân TỈNH PHÚ THỌ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
-------  -------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG
XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KHU CÔNG NGHIỆP THỤY VÂN
TỈNH PHÚ THỌ
NGÀNH HỌC :

MÔI TRƯỜNG

MÃ NGÀNH

108

:


GVHD
SVTH
MSSV

: ThS. PHẠM ĐỨC PHƯƠNG
: LÊ THỊ THANH XUÂN
:02DHMT352

TP.Hoà Chí Minh, thaùng 12 naêm 2006


Chương I – MỞ ĐẦU

................................................................................. 1

I.1 Lóù dé câé đềỵà
i..................................................................................... 1
I.2 Muuc ỵiêu èáâiêè cư ùu................................................................................ 3
I.3 Pâư ơèá êâáê èáâiêè cư ùu ......................................................................... 3
I.4 Néäi dá đềỵà
i ........................................................................................ 3
I.5 Giới âa đềỵà
i ......................................................................................... 4
I.6 Ýèáâóa của đềỵà
i ................................................................................... 4
Chương II - TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG NGHIỆP ............................................................................................... 5
II.1 Pâư ơèá êâáê cơ âéuc ............................................................................... 5
II.1.1 Íéèá câắè ìác ................................................................................... 5
]II.1.2 Lưới lọc .......................................................................................... 6
II.1.3 Lắèá cáỵ ........................................................................................... 6
II.1.4 Bể ỵácâ dầu mỡ ................................................................................ 7
II.1.5 Lọc cơ âọc ........................................................................................ 8
II.2 Pâư ơèá êâáê âéùa âéuc vàâéùa lóù............................................................. 9
II.2.1 Tìá âéø
a......................................................................................... 9
II.2.2 K ỵuu.............................................................................................. 9
II.2.3 Hấê êâuu......................................................................................... 10
II.2.4 Tekè èéki....................................................................................... 10

II.2.5 Tìắ đéki iéè ................................................................................... 11
II.3 Pâư ơèá êâáê íièâ âéuc .......................................................................... 12
II.3.1 âéàâiếu kâí ............................................................................... 12
II.3.2 âéàkỵ kâí .................................................................................. 13
II.3.3 âéàâiếu – kỵ kâí....................................................................... 13


II.3.4 Cáèâ đéàèá ỵư ới vàbãi léuc ............................................................. 13
II.3.5 Quá ỵììèâ òư û lóù bằèá bù
è âéa ỵíèâ với vậỵ liệu ỵiếê òúc .............. 14
II.3.6 Bù
è âéa ỵíèâ ................................................................................. 15
II.3.7 Bekléuc íièâ âéuc .............................................................................. 18
II.3.8 Bekléuc kâéâ..................................................................................... 20
II.3.9 Réièá Biéléáical Céỵacỵéì ( RBC) ........................................... 20
II.4 Pâư ơèá êâáê òư û lóù bù
è ........................................................................ 20
II.4.1 Íâè êâơi bù
è .................................................................................. 21
II.4.2 Máó léuc caqè cââè kâéâèá ............................................................... 22
II.4.3 Máó léuc éê băèá ỵải....................................................................... 22
II.4.4 Máó éê caqè ló ỵâm ......................................................................... 23
II.5 Pâư ơèá êâáê kâư û ỵìù
èá ........................................................................ 23
CHƯƠNG III - TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP THỤY VÂN ........... 25
III.1 Tékèá quằ vềkâu céâèá èáâiệê .......................................................... 25
III.1.1 Tìèâ âìèâ êâáỵ ỵìiekè đầu ỵư ỵaui các kâu céâèá èáâiệê ................... 25
III.1.2 Tìèâ âìèâ òư û lóù èư ớc ỵâải ỵaui các KCN ........................................ 26
III.1.3 Các vấè đềméâi ỵìư ờ
èá kâác cầè đư ơuc quằ ỵâm ỵaui các KCN .... 27
III.2 Tékèá quằ vềKCN Tâu Vâè ............................................................ 29
III.2.1 Lòcâ íư û âìèâ ỵâà
èâ vàêâáỵ ỵìiekè KCN ....................................... 29
III.2.2 Điều kiệè ỵư âiêè ..................................................................... 31
III.2.3 Hiệè ỵìaá cơ íở âaầèá ............................................................ 31
III.2.4 Tìèâ âìèâ âéa đéäèá của kâu céâèá èáâiệê ................................. 33
III.2.5 Vấè đềméâi ỵìư ờ
èá ỵaui KCN Tâu Vâè ...................................... 34
III.2.5.1 Kâí ỵâải ............................................................................ 34
III.2.5.2 Nư ớc ỵâải ......................................................................... 35


III.2.5.3 Câấỵ ỵâải ìắè .................................................................... 35
III.3 Tìèâ âìèâ êâáỵ íièâ èư ớc ỵâải ỵaui KCN ............................................. 36
III.3.1 Lư u lư ơá èư ớc ỵâải .................................................................. 36
III.3.2 Tíèâ câấỵ èư ớc ỵâải ................................................................... 37
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
KHU CÔNG NGHIỆP THỤY VÂN .............................................................. 11
IV.1 TÍNH TOÁN PHƯ Ơ NG ÁN 1 .......................................................... 41
IV.1.1 Íơ đéàcéâèá èáâệêâư ơèá áè 1 .................................................. 41
IV.1.2 Tâếỵ mièâ q ỵììèâ céâèá èáâệ: ........................................... 41
IV.1.3 Íéáliệu đầu và
é ......................................................................... 44
IV.1.4 Héáỵâu ..................................................................................... 45
IV.1.5 Íéèá câắè ìác ỵâéâ..................................................................... 46
IV.1.6 Íéèá câắè ìác ỵièâ .................................................................... 49
IV.1.7 Beklắèá cáỵ . ............................................................................. 51
IV.1.8 Bekđiều âéø
a .............................................................................. 54
IV.1.9 Bekỵìá âéø
a ............................................................................. 58
IV.1.10 Bekỵìéäè ( câấỵ k ỵuu) ............................................................. 60
IV.1.11Bekêâảè ư ùèá ( ỵa béâèá) .......................................................... 63
IV.1.12 Beklắèá 1 ................................................................................ 68
IV.1.13 Bekaéỵ .............................................................................. 72
IV.1.14 Beklắèá ló ỵâm 2 ..................................................................... 80
IV.1.15 Bekkâư û ỵìù
èá .......................................................................... 83
IV.1.16 Bekèéè bù
è ............................................................................ 85
IV.1.17 Máó éê bù
è ............................................................................ 87
IV.2 TÍNH TOÁN PHƯ Ơ NG ÁN 2 ........................................................ 89
IV.2.1 Íơ đéàcéâèá èáâệêâư ơèá áè 2 .................................................. 89


IV.2.2 Tâếỵ mièâ q ỵììèâ céâèá èáâệ............................................ 89
IV.2.3 Íéáliệu đầu và
é ........................................................................ 92
IV.2.4 Bekỵìá áiằ ............................................................................ 92
IV.2.5 BekÍBR ..................................................................................... 93
IV.2.6 Bekèéè bù
è. ............................................................................ 106
CHƯƠNG V: KHÁI TOÁN VÀ LỰA CHỌN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC
THẢI.............................................................................................................. 109
V.1 Pââè ỵícâ áiá ỵâà
èâ ........................................................................... 109
V.1.1 Cơ íở ỵíèâ ỵéáè ......................................................................... 109
V.1.2 Câi êâí êâư ơèá áè 1 ................................................................. 109
V.1.2.1 Câi êâí òâó dư á vàỵâiếỵ bò.............................................. 109
V.1.2.2 Câi êâí câé 1m3 èư ớc ỵâải ................................................. 113
V.1.3 Câi êâí êâư ơèá áè 2 ................................................................. 115
V.1.3.1 Câi êâí òâó dư á vàỵâiếỵ bò.............................................. 115
V.1.3.2 Câi êâí câé 1m3 èư ớc ỵâải ................................................. 117
V.2 Lư ua câé êâư ơèá áè ........................................................................ 118
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................. 122
V.1 Kếỵ luậè ............................................................................................ 122
V.2 Kiếè èáâò.......................................................................................... 123


TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và Tên: LÊ THỊ THANH XUÂN
Ngành học: MÔI TRƯỜNG

MSSV: 02ĐHMT235
Lớp: 02ĐMT2

1/ Tehn đềtà
ã Đồán togt nghãệp:
“Tính toán, thãegt hệthogng xư û lóù nư ớc thảã Khï cohng nghãệp tahp trïng Thïïó
Vahn”
2/ Nhãệm vïïĐồán togt nghãệp:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
3/ Ngà
ó gãao Đồán togt:
................................................
4/ Ngà
ó hoà
n thà
nh nhãệm vïï:
................................................
5/ Họtehn gãáo vãehn hư ớng dẫn
1. Th.S Phạm Đư ùc Phư ơng
2. Th.S Lahm Vónh Sơn
Nộã dïng vàóehï cầï Đồán togt nghãệp đãđư ợc thohng qïa
Ngày tháng năm 2006
CHỦ NHIỆM KHOA
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

PHẦN DÀNH CHO KHOA
Người duyệt ( chấm sơ bộ ): ..................................
Đơn vò: ....................................................................
Ngày bảo vệ: ..........................................................
Điểm tổng kết: .......................................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: ...............................


Chương I: MỞ ĐẦU

Chương I – MỞ ĐẦU
I.1 Lý do chọn đề tài
Tsèâ đegè 31/6/2006, cả èư ớc céù 134 KCN, KCX vớã ỵékèg dãệè ỵscâ đagỵ ỵư u
èâãêè ỉà27.745 âa, ỵékèg dãệè ỵscâ đagỵ céâèg ègâãệê céù ỵâekcâé ỵâuêỉà18.561 âa. .
KCN ỵìêè cả èư ớc bắ géàm 19 dư uáè céù végè ĐTNN và112 dư uáè ỵìéèg èư ớc vớã
ỵékèg végè đầu ỵư đa âơè 1 ỵỷ USD và33 ègâìè ỵỷ đéàèg. Tìéèg đéù, các KCN dé
déằâ ègâãệê ègéà
ã ëgc déằâ ỉà
m câủ đầu ỵư câãegm ségỉư ơg ỉớè èâagỵ: 45 KCN
vớã ỵékèg végè đầu ỵư 15.673 ỵỷ đéàèg; 33 KCN đư ơuc đầu ỵư ỵâ cơ câegđơè vx sư u
ègâãệê céù ỵâu vớã ỵékèg végè đầu ỵư âaầèg đa ỵìêè 7.424 ỵỷ đéàèg, các KCN céø
è
ỉa dé déằâ ègâãệê èâàèư ớc ỉà
m câủ đầu ỵư vớã ỵékèg végè đầu ỵư âơè 9.835 ỵỷ
đéàèg (34 KCN). Đegè cgã èăm 2005, céù 79 KCN, đãâéà
è ỵâà
èâ xây dư g cơ bảè
vàđã và
é vậè âà
èâ; 51 KCN céø
è ỉa đằg ỵìéèg gãẫ đéa đềè bùgãảã êâéùèg mặỵ
bằèg vàxây dư g cơ bảè.
KCN ỉàèơã ỵậê ỵìg các déằâ ègâãệê céâèg ègâãệê, dé đéù céù đãều kãệè
ỵậê ỵìg các câagỵ ỵâảã dé các déằâ ègâãệê ỵâảã ìa đekxư û ỉý, ỵìáèâ ỵìèâ ỵìag kâéù
kãekm séáỵ âéa đéäèg của các déằâ ègâãệê dé êââè ỵáè vềđxa đãekm sảè xuagỵ.
KCN géùê êâầè ỵâư uc âãệè muuc ỵãêu dã dờ
ã các cơ sở sảè xuagỵ ỵư øèéäã đéâ; ỵa
đãều kãệè ỵâuậè ỉơ âơè câé các cơ ëuằ ëuảè ỉý èâàèư ớc về méâã ỵìư ờ
èg ỵìéèg
vãệc kãekm séáỵ éâèâãễm vàcéù bãệè êâáê xư û ỉý kxê ỵâờ
ã đégã vớã âà
èâ vã gây éâ
èâãễm của déằâ ègâãệê sé vớã các déằâ ègâãệê ègéà
ã KCN.
Tâư uc ỵegcâé ỵâagy méäỵ ségKCN ỵâư uc âãệè ìagỵ ỵégỵ vàâà
ã âéàmuuc ỵãêu ỵâu âúỵ
đầu ỵư vớã gãảã ëuyegỵ vagè đề về méâã ỵìư ờ
èg, ỵâư uc sư àèâư õèg "céâèg vãêè céâèg
ègâãệê", ỉàmẫu âìèâ đekcác KCN kâác ỵãegê ỵuuc ỵìãekè kâẫ áê dug, đãekè âìèâ ỉà
KCN Bãêè HéàII, KCN Tâăèg Léèg.
Tìéèg ỵâờ
ã gãằ ëua, céâèg ỵác bảé vệ méâã ỵìư ờ
èg ỵìéèg KCN mặc dùđã
đư ơuc câú ỵìég âơè èâư èg đa ségcác KCN ỵìêè êâaum vã cả èư ớc céø
è câư a đư ơuc cảã
ỵâãệè èâãều vàcâư a đáê ư ùèg đư ơuc èâư õèg ỵãêu câuakè méâã ỵìư ờ
èg ỵâ ëuy đxèâ.
1


Chương I: MỞ ĐẦU
Nâãều KCN câư a xây dư g èơã ỵậê ỵìg vàxư û ỉý ìác ỵâảã. Vãệc ỵâu gém và
vậè câuyekè ìác ỵâảã câỉ ỵâư uc âãệè ỵìéèg êâaum vã ỵư ø
èg èâàmáy. Nâư õèg èâàmáy
sảè xuagỵ bắ bì, âéá câagỵ, èâư ua,… ỵâư ờ
èg céù èâư õèg câagỵ kâéù êââè âuỷ, gây đéäc
âa câé méâã ỵìư ờ
èg èư ớc mặỵ, èư ớc ègầm vàđagỵ.
OHèâãễm vềèư ớc ỵâảã céâèg ègâãệê cà
èg ỵìở èêè ègâãêm ỵìég. Hãệè câỉ céù
33 KCN đãcéù céâèg ỵììèâ xư û ỉý èư ớc ỵâảã ỵậê ỵìg, 10 KCN đằg xây dư g, céø
è
ỉa các KCN kâác đều ỵìư uc ỵãegê ỵâảã ìa séâèg, bãekè, gây éâèâãễm ègâãêm ỵìég méâã
ỵìư ờ
èg xg ëuằâ, èâagỵ ỉàèâư õèg KCN ỵậê ỵìg các ègà
èâ céâèg ègâãệê dệỵ,
ỵâäc da, âéá câagỵ… céù ỉư ơg èư ớc ỵâảã ỵâảã ìa vớã kâégã ỉư ơg ỉớè vàcéù ỵsèâ đéäc
âa cắ.
Pâú Tâéàỵỉèâ mãềè èúã ỵâäc vù
èg Đéâèg Bắc Vãệỵ Nam.Tâà
èâ êâégVãệỵ
Tìì ỉàỵìg ỵâm âà
èâ câsèâ của ỵỉèâ, cácâ ỵâủ đéâHàNéäã 80 km và
sâè bay Néäã

ã 50 km vềêâsa ỵây bắc.
Đegè 30/9/2006, các Kâu céâèg ègâãệê (KCN) ỵìêè đxa bà
è ỵỉèâ dé Bằ ëuảè ỉý các
KCN Pâú Tâéuảè ỉý céù 46 dư uáè đầu ỵư céø
è âãệu ỉư uc (KCN Tâ Vâè: 44 dư u
áè; KCN Tìg Hà
: 01 dư uáè; CCN Baucâ Hauc: 01 dư uáè) vớã ỵékèg ségvégè đăèg ký
ỉà126,878 ỵìãệu USD và1.180,9 ỵỷ đéàèg. Céù 30 dư uáè đãđã và
é sảè xuagỵ kãèâ
déằâ, 04 dư uáè ỵaum dư ø
èg âéa đéäèg, các dư uáè kâác đằg ỵìéèg ëuá ỵììèâ xây
dư g èâàxư ởèg vàỉắê đặỵ máy méùc ỵâãegỵ bx sẽđã và
é sảè xuagỵ ỵìéèg èăm 2006;
02 dư uáè mớã đư ơuc cagê êâéê đầu ỵư .
Kâu céâèg ègâãệê Tâuuy Vâè ỉàèơã ỵâu âúỵ ìagỵ maâ mẽsư ầu ỵư của các
déằâ ègâãệê ỵìéèg vàègéà
ã èư ớc, đégèg ỵâờ
ã ỉàèơã ỵậê ỵìg èâãều ègà
èâ ègâề
sảè xuagỵ, dé đéù èư ớc ỵâảã ìagỵ đa dag. Nư ớc ỵâảã ỵa các kâu céâèg ègâãệê èegu
kâéâèg đư ơuc xư û ỉý ỵìư ớc kâã xả ỵâảã ìa méâã ỵìư ờ
èg ỵâì ảèâ âư ởèg ègâãêm ỵìég đegè
ègàè èư ớc vàđờ
ã ségèg của các kâu dâè cư ỉâè cậè. Dé đéù, ỵâãegỵ kegméäỵ âệỵâégèg
xư û ỉý èư ớc ỵâảã của kâu céâèg ègâãệê êâùâơ vớã ëuy méâỵsèâ câagỵ èư ớc ỵâảã đek
đảm bảé câagỵ ỉư ơg èư ớc ỵâảã ìa méâã ỵìư ờ
èg đa ỵãêu câuakè câé êâéê vàỉàméäỵ
2


Chương I: MỞ ĐẦU
yêu cầu cầè ỵâãegỵ. Vì vậy, đề ỵà
ã“ỵsèâ ỵéáè vàỵâãegỵ kegâệ ỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã
ỵậê ỵìg KCN Tâuuy Vâè ỵỉèâ Pâú Tâéu” đãđư ơuc đư ơuc ỉư ua câé đekỵâư uc âãệè đéà
áè ỵégỵ ègâãệê.

I.2 Mục tiêu nghiên cứu
Kâảé sáỵ vàègâãêè cư ùu ỵâư uc ỵìag èư ớc ỵâảã êâáỵ sãèâ ỵa KCN Tâuuy Vâè
đekỵsèâ ỵéáè vàỵâãegỵ kegâệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã ỵậê ỵìg êâùâơ.

I.3 Phương pháp nghiên cứu
Đềỵà
ã ègâãêè cư ùu bằèg các êâư ơèg êâáê sau đây
-

Kâảé sáỵ ỵâư uc đxa KCN Tâuuy Vâè

-

Tâu ỵâậê, êââè ỵscâ ỵékèg âơ dư õỉãệu đekỵsèâ ỵéáè vàỵâãegỵ keg

-

Ngâãêè cư ùu ỵư

ỉãệu: đéuc vàỵâu ỵâậê ségỉãệu về ỵìèâ âìèâ èư ớc ỵâảã của

KCN vàcác âệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã ỵa các KCN kâác
-

Pâư ơèg êâáê sé sáèâ: êâư ơèg êâáê èà
y èâằm đáèâ gãá âãệu ëuả xư û ỉý
èư ớc ỵâảã đầu và
é vàìa ỵâ ỵãêu câuakè Vãệỵ Nam (TCVN 5945 – 1995,
TCVN 6980-2001).

-

Pâư ơèg êâáê êââè ỵscâ câã êâs ỉơ scâ: èâằm đáèâ gãá âãệu ëuả kãèâ ỵeg
ỵìéèg ëuá ỵììèâ xư û ỉý èư ớc ỵâảã của các êâư ơèg êâáê xư û ỉý.

I.4 Nội dung đề tài
Đéàáè ỵậê ỵìg ègâãêè cư ùu èâư õèg èéäã dg câsèâ sau:
-

Ngâãêè cư ùu ỵékèg ëuằ các êâư ơèg êâáê xư û ỉý èư ớc ỵâảã céâèg ègâãệê

-

Tìm âãeku èâư õèg vagè đề kãèâ ỵegvàméâã ỵìư ờ
èg ỵa kâu céâèg ègâãệê Tâuuy
Vâè.

-

Tsèâ ỵéáè ỵâãegỵ kegâệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã ỵậê ỵìg KCN Tâuuy Vâè.

-

Kâáã ỵéáè kãèâ êâs đầu ỵư xây dư g céâèg ỵììèâ câé âệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã
KCN Tâuuy Vâè.

3


Chương I: MỞ ĐẦU
I.5 Giới hạn đề tài
Vớã muuc ỵãêu ègâãêè cư ùu đư ơuc xác đxèâ, đềỵà
ã èà
y câỉ ỵâư uc âãệè ỵìéèg gãớã
âa ỵìm âãeku vềỵsèâ câagỵ vàỉư u ỉư ơg èư ớc ỵâảã êâáỵ sãèâ ỵư øcác èâàmáy ỵìéèg
KCN, ỵư øđéù, ỵsèâ ỵéáè vàỵâãegỵ kegâệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã êâùâơ.
I.6 Ý nghóa của đề tài
Đề ỵà
ã đư ơuc ỵâư uc âãệè ỵìêè cơ sở ègâãêè cư ùu ỵìm âãeku về ỵâà
èâ êâầè ỵsèâ
câagỵ èư ớc ỵâảã êâáỵ sãèâ ỵa KCN Tâuuy Vâè cù
èg các êâư ơèg êâáê xư û ỉý đekỵâãegỵ
kegHTXLNT ỵậê ỵìg êâùâơ câé KCN, mằg ỵsèâ kâả ỵâã cắ. Kegỵ ëuả ỵsèâ
ỵéáè ỵâãegỵ kegcủa đềỵà
ã céù ỵâekỉà
m cơ sở câé céâèg ỵy đầu ỵư âaầèg KCN Tâuuy
Vâè ỵâam kâảé đekđầu ỵư xây dư g céâèg ỵììèâ, đảm bảé KCN ỉâè xằâ saucâ đe,
âa câegđegè mư ùc ỵâagê èâagỵ các ỵác đéäèg ỵãêu cư uc của èư ớc ỵâảã câư a xư û ỉý đegè
méâã ỵìư ờ
èg xg ëuằâ.

4


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
Chương II - TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG NGHIỆP
Các ỉéa èư zùc ỵâảã wefu câư ùa các ỵa câagỵ gâó èâãễm bakè céù ỵsèâ câagỵ ìagỵ
kâác èâau: ỵư øcác ỉéa câagỵ ìắè kâéâèg ỵằ wegè các câagỵ kâéù ỵằ vàèâư õèg âz câagỵ
ỵằ ỵìéèg èư zùc. Xư û ỉóù èư zùc ỵâảã ỉàỉéa béû các ỵa câagỵ wéù, ỉà
m saucâ ỉa vàcéù ỵâek
wư a èư zùc và
é ègfè ỵãegê èâậè âéaqc ỵáã sư û dug. Wekwa wư zuc èâư õèg muuc wscâ wéù,
câúèg ỵa ỵâư zø
èg dư ua và
é waqc wãekm của ỵư ø
èg ỉéa ỵa câagỵ wekỉư ua câé êâư zèg
êâáê òư û ỉóù ỵâscâ âz.
Tâéâèg ỵâư zø
èg céù các êâư zèg êâáê òư û ỉóù èư zùc ỵâảã èâư sau:
II.1 Phương pháp cơ học
Tìéèg èư zùc ỵâảã ỵâư zø
èg câư ùa các ỉéa ỵa câagỵ ìắè céù kscâ czõkâác èâau bò
cgè ỵâ èâư bắ bì câagỵ dẻé, gãagó, gãẻ, dafu mzõèékã, cáỵ séûã,… Ngéà
ã ìa, céø
è céù
các ỉéa âa ỉz ỉư ûèg.
II.1.1 Song chắn rác
Séèg câắè ìác ỉàcéâèg ỵììèâ òư û ỉóù sz béä wekcâuakè bò wãefu kãệè câé vãệc òư û
ỉóù èư zùc ỵâảã sau wéù. Nâằm gãư õỉa các vậỵ ỵâéâèâư ìác, gãẻ, gãagó, mẫu wagỵ wá,
géã,… zû ỵìư zùc séèg câắè ìác. Séèg ỉà
m bằèg sắỵ ỵìéø
è âéaqc vâèg.
Hãệu quả ỵâắ ỵác sỵ â èâãefu, wefu êâuâäc và
é kscâ ỵâư zùc kâe séèg, ỵa céù ỵâek
câãa ỵâà
èâ:
-

Séèg câắè ìác ỵãèâ, kâéảèg cácâ èâéû âzè 10mm.

-

Séèg câắè ìác ỵìg bìèâ, kâéảèg cácâ ỵư ø10 wegè 40mm.

-

Séèg câắè ìác sz béä, kâéảèg cácâ ỉzùè âzè 40mm.

5


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI

Hình 2.1: Song chắn rác tinh

Hình 2.2: Song chắn rác thô

II.1.2 Lưới lọc
Sau câắè ìác, wekỉéa béû ỵa câagỵ ìắè céù kscâ czõèâéû âzè, mòè âzè ỵa céù ỵâek
waqỵ ỵâêm ỉư zùã ỉéuc. Ngéà
ã ìa, ỉư zùã ỉéuc céø
è gãư õèâãệm vuéa béû méäỵ êâafè wáèg kekéâ
èâãễm dư zùã dag âefè êâùvàcéù ỵâekkâéâã êâuuc ỉa gãá ỵìòcủa èéù.
Lư zùã ỉéuc géfm các ỉéa:
-

Lư zùã ỉéuc ỉéõm ỵư uwéäèg ìư ûa saucâ.

-

Các ỵằg qu céù ỉư u ỉư zg ỵzùã 1.500m3/â.

II.1.3 Lắng cát
Dư ua và
é ègêè ỉóù ỵìég ỉư uc, déø
èg ỵâảã wư zuc câé câảó qua “bẫó cáỵ”. Bẫó
cáỵ ỉàcác ỉéa bek, âég, gãegèg… câé èư zùc ỵâảã câảó và
é ỵâ èâãefu cácâ kâác èâau:
ỵâ ỵãegê ỵegè, ỵâ déø
èg ègằg, ỵâ déø
èg ỵư øỵìêè ògèg vàỵéûa ìa òg
quằâ… èư zùc qua bekỉắèg, dư zùã ỵác dug của ỵìég ỉư uc, cáỵ èaqèg sẽỉắèg ògèg wáó
vàkéé ỵâ méäỵ êâafè câagỵ wéâèg ỵuu.
Cáỵ ỉắèg zû bẫó cáỵ ỵâư zø
èg sỵ câagỵ âư õu cz. Sau kâã wư zuc ỉagó ìa kâéûã bekỉắèg
cáỵ, séûã wư zuc ỉéa béû.
Các ỉéa bekỉắèg cáỵ ỵâéâèg dug ỉàbekỉắèg ègằg. Tâư zø
èg ỵâãegỵ keg2 ègăè:
méäỵ ègăè câé èư zùc qua, méäỵ ègăè cà
é cáỵ séûã ỉắèg. Hẫ ègăè èà
ó ỉà
m vãệc ỉuâè
êâãêè.
6


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
Ngéà
ã ỉắèg cáỵ, séûã, ỵìéèg quá ỵììèâ òư û ỉóù caqè êâảã ỉắèg các âa ỉz ỉư ûèg, các
ỉéa bù
è (kekcàbù
è âéa ỵsèâ)… èâằm ỉà
m câé èư zùc ỵìéèg. Ngêè ỉóù ỉà
m vãệc
của các ỉéa bekỉắèg ỉàwefu dư ua ỵìêè cz szû ỵìég ỉư uc.
Bekỉắèg ỵâư zø
èg wư zuc bégỵìs ỵâ déø
èg câảó, céù kãeku âìèâ èằm ègằg âéaqc
ỵâẳèg wư ùèg. Bekỉắèg ègằg ỵìéèg òư û ỉóù èư zùc ỵâảã céâèg ègâãệê céù ỵâekỉàméäỵ bậc
âéaqc èâãefu bậc.

Hình 2.3: Sơ đồ bể lắng cát có sục khí và dòng chảy trong bể
II.1.4 Bể tách dầu mỡ
Nư zùc ỵâảã méäỵ ségègà
èâ céâèg ègâãệê ăè gèg, câegbãegè bz sư õa, các ỉéømék,
òs ègâãệê éê dafu… ỵâư zø
èg céù ỉẫè dafu mzõ. Các câagỵ èà
ó ỵâư zø
èg èâezè èư zùc và
èékã ỉêè ỵìêè maqỵ èư zùc. Nư zùc ỵâảã sau òư û ỉóù kâéâèg céù ỉẫè dafu mzõwư zuc êâéê câé

é các ỵâủó ỉư uc. Hzè èư õa, èư zùc ỵâảã céù ỉẫè dafu mzõkâã và
é òư û ỉóù sãèâ âéuc sẽỉà
m
bòỵ các ỉéã âékèg zû các vậỵ ỉãệu ỉéuc, zû êâãè ỉéuc sãèâ âéuc vàcéø
è ỉà
m âéûèg các cagu
ỵìúc bù
è âéa ỵsèâ ỵìéèg Aéỵằk…
Ngéà
ã cácâ ỉà
m các ga wzè gãảè, bằèg các ỵagm sz ỵìêè maqỵ èư zùc, céø
è céù
ỵâãegỵ bòỵácâ dafu, mzõwaqỵ ỵìư zùc dâó câefè céâèg ègâệòư û ỉóù èư zùc ỵâảã.

7


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI

Hình 2.4: Bể tách dầu mỡ
II.1.5 Lọc cơ học
Léuc ỵìéèg òư û ỉóù èư zùc ỵâảã wekỵácâ các ỵa câagỵ êââè ỵáè èâéû kâéûã èư zùc mà
bekỉắèg kâéâèg ỉà
m wư zuc. Tìéèg các ỉéa êâãè ỉéuc ỵâư zø
èg céù ỉéa êâãè ỉéuc dag ỵagm
vàỉéa âa. Vậỵ ỉãệu dag ỵagm céù ỵâekỉà
m bằèg ỵagm ỵâéê céù wuuc ỉéãâéaqc ỉư zùã bằèg
ỵâéê, kâéâèg gỉ, èâéùm, èãk, wéfèg ỵâau… vàcác ỉéa vảã kâác èâau (ỵâủó ỵãèâ,
amãăèg, béâèg, ỉ, sz ỵékèg âz). Tagm ỉéuc cafè céù ỵìzû ỉư uc èâéû, wủ befè vàdẻé cz
âéuc, kâéâèg bòỵìư zèg èzû vàbò êâá âủó ỵìéèg wãefu kãệè ỉéuc.
Các êâãè ỉéuc ỉà
m vãệc sẽỵácâ các êâafè ỵư û ỵa câagỵ êââè ỵáè âéaqc ỉz ỉư ûèg
kâéù ỉắèg èư zùc. Các êâãè ỉéuc ỉà
m vãệc kâéâèg âéà
è ỵéà
è dư ua và
é ègêè ỉóù cz âéuc.
Dé vậó, ègéà
ã ỵác dug ỵácâ các êâafè ỵư û ỵa câagỵ êââè ỵáè ìa kâéûã èư zùc, các mà
èg
sãèâ âéuc cũèg wãbãegè wékã các câagỵ âéø
a ỵằ ỵìéèg èư zùc ỵâảã èâzøquafè ỵâekvã sãèâ
vậỵ céù ỵìéèg mà
èg sãèâ âéuc.
Câagỵ bakè vàmà
èg sãèâ âéuc sẽbám và
é befmaqỵ vậỵ ỉãệu ỉéuc, dafè dafè bsỵ các
kâe âzû của ỉzùê ỉéuc ỉà
m câé déø
èg câảó bò câậm ỉa âéaqc ègư ø
èg câảó. Tìéèg quá
ỵììèâ ỉà
m vãệc, ègư zø
ã ỵa êâảã ìư ûa êâãè ỉéuc, ỉagó bzùỵ mà
èg bakè êâsa ỵìêè vàcâé èư zùc
ìư ûa wã ỵư ødư zùã ỉêè ỵìêè wekỵácâ mà
èg bakè ìa kâéûã vậỵ ỉãệu ỉéuc.
Tìéèg òư û ỉóù èư zùc ỵâảã ỵâư zø
èg dù
èg ỵâãegỵ bò ỉéuc câậm, ỉéuc èâằâ, ỉéuc ksè, ỉéuc
âzû. Ngéà
ã ìa, céø
è dù
èg ỉéa ỉéuc éê kâg bảè, ỉéuc qu cââè kâéâèg, các máó vã
8


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
ỉéuc âãệè wa. Waqc bãệỵ ỉàwãcảã ỵãegè các ỵâãegỵ bò ỵìư zùc wâó ỵâuafè ỵúó ỉàỉéuc cz âéuc
ỵâà
èâ ỉéuc sãèâ âéuc, ỵìéèg wéù vẫ ỵìéøcủa mà
èg sãèâ âéuc wư zuc êâáỵ â èâãefu âzè.
II.2 Phương pháp hóa học và hóa lý
Cz szû của êâư zèg êâáê âéùa âéuc ỉàcác êâảè ư ùèg âéùa âéuc, các quá ỵììèâ âéùa
ỉs dãễè ìa gãư õa các câagỵ bakè vzùã âéùa câagỵ câé ỵâêm và
é. Các êâư zèg êâáê âéùa âéuc
ỉàéòã âéùa, ỵìg âéø
a, wéâèg k ỵuu. Tâéâèg ỵâư zø
èg các quá ỵììèâ k ỵuâư zø
èg wã

m vzùã quá ỵììèâ ỵìg âéø
a âéaqc các âãệè ỵư zg vậỵ ỉóù kâác. Nâư õèg êâảè ư ùèg
òảó ìa ỉàỵâư zø
èg êâảè ư ùèg ỵìg âéø
a, êâảè ư ùèg éòã âéùa – kâư û, êâảè ư ùèg ỵa câagỵ
kegỵ ỵủa âéaqc êâảè ư ùèg êââè âủó các câagỵ wéäc âa.
II.2.1 Trung hòa
Nư zùc ỵâảã ỵâư zø
èg céù èâư õèg gãá ỵìò êH kâác èâau. Mgè èư zùc ỵâảã wư zuc òư û
ỉóù ỵégỵ bằèg êâư zèg êâáê sãèâ âéuc êâảã ỵãegè âà
èâ ỵìg âéø
a vàwãefu câỉèâ êH vef
6.6 – 7.6.
Tìg âéø
a bằèg cácâ dù
èg các dg dòcâ ãỵ âéaqc mgã ãỵ, các dg
dòcâ kãefm âéaqc éòãỵ wekỵìg âéø
a dg dòcâ èư zùc ỵâảã.
Méäỵ ség âéùa câagỵ dù
èg wek ỵìg âéø
a: CaCO3, CaO, Ca(OH)2, MgO,
Mg(OH)2, NaOH, Na2CO3,H2SO4, HCỉ, HNO3…
II.2.2 Keo tụ
Tìéèg quá ỵììèâ ỉắèg cz âéuc câỉ ỵácâ wư zuc các âa câagỵ ìắè âefè êâùcéù
kscâ ỵâư zùc ỉzùè âzè 10-20èm, céø
è các âa èâéû âzè zû dag k kâéâèg ỵâekỉắèg
wư zuc. Ta céù ỵâekỉà
m ỵăèg kscâ ỵâư zùc các âa èâzøỵác dug ỵư zèg âéã gãư õa các âa
êââè ỵáè ỉãêè kegỵ và
é các ỵậê âz âa wekcéù ỵâekỉắèg wư zuc. Mgè vậó, ỵìư zùc âegỵ
cafè ỵìg âéø
a wãệè ỵscâ của câúèg, kegỵãegê ỉàỉãêè kegỵ câúèg vzùã èâau. Quá ỵììèâ
ỵìg âéø
a wãệè ỵscâ các âa wư zuc gé ỉàquá ỵììèâ wéâèg ỵuu, céø
è quá ỵììèâ ỵa ỵâà
èâ
các béâèg ỉzùè ỵư øcác âa èâéû gé ỉàquá ỵììèâ k ỵuu.
Các câagỵ wéâèg ỵuâư zø
èg dù
èg ỵìéèg muuc wscâ èà
ó ỉàcác mgã sắỵ âéaqc
mgã èâéâm âéaqc âéãè âz của câúèg. Các mgã èâéâm géfm céù: 2(SO4)3.18H2O,
9


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
FeCL3, FeSO4, … ỵìéèg wéù êâékbãegè èâagỵ ỉà2(SO4)3.18H2O vì câagỵ èà
ó âéø
a ỵằ
ỵégỵ ỵìéèg èư zùc, gãá ìẽvàâãệu quả wéâèg ỵuucắ zû êH = 5.0 – 7.5.
Tìéèg quá ỵììèâ ỵa ỵâà
èâ béâèg k của âãdìéòãỵ èâéâm âéaqc sắỵ ègư zø
ã ỵa
ỵâư zø
èg dù
èg ỵâêm câagỵ êâuìzuwéâèg ỵuu. Các câagỵ ỵìzuwéâèg ỵuà
ó ỉàỵãèâ béäỵ,
dỵìãè, các e, òỉuzé, âãdìéòãỵ sãỉãc âéa ỵsèâ… vzùã ỉãefu ỉư zg 1 – 5 mg/ỉ.
II.2.3 Hấp phụ
Pâư zèg êâáê âagê êâuudù
èg wekỉéa âegỵ các câagỵ bakè âéø
a ỵằ và
é èư zùc mà
êâư zèg êâáê òư û ỉóù sãèâ âéuc cù
èg các êâư zèg êâáê kâác kâéâèg ỵâekỉéa béû wư zuc
vzùã âà
m ỉư zg ìagỵ èâéû. Tâéâèg ỵâư zø
èg wâó ỉàcác âz câagỵ âéø
a ỵằ céù wéäc ỵsèâ cắ
âéaqc các câagỵ céù mù
ã, vò vàmà
u ìagỵ kâéù câòu.
Các câagỵ âagê ỵâuu ỵâư zø
èg dù
èg ỉà
: ỵâằ âéa ỵsèâ, wagỵ séỵ âéa ỵsèâ,
sãỉãcag, k èâéâm, méäỵ ségcâagỵ ỵékèg âz kâác vàméäỵ ségcâagỵ ỵâảã ỵìéèg sảè
òuagỵ èâư òỉ ỵìé, òỉ mausắỵ… Tìéèg ségèà
ó ỵâằ âéa ỵsèâ wư zuc dù
èg êâékbãegè èâagỵ.
Các câagỵ âư õu cz, kãm ỉéa èaqèg vàcác câagỵ mà
u dễ bò ỵâằ âagê êâuu. Lư zg câagỵ
âagê êâuù
ó ỵâäc và
é kâả èăèg của ỵư ø
èg ỉéa câagỵ âagê êâuuvàâà
m ỉư zg câagỵ
bakè céù ỵìéèg èư zùc. Pâư zèg êâáê èà
ó céù ỵâekâagê êâuu58-95% các câagỵ âư õu cz và

u. Các câagỵ âư õu cz céù ỵâekbò âagê êâuuwư zuc ỉàêâéỉ, kóỉbz, sféìãc
ãỵ, ỵâgc èâäm vàcác âz câagỵ ỵâzm.
II.2.4 Tuyển nổi
Pâư zèg êâáê ỵekè èékã èà
ó dư ua ỵìêè ègêè ỵắc: các êâafè ỵư û êââè ỵáè
ỵìéèg èư zùc céù kâả èăèg ỵư ắèg kém, èâư èg céù kâả èăèg kegỵ dsèâ và
é các bé kâs
èékã ỉêè ỵìêè befmaqỵ èư zùc. Sau wéù ègư zø
ã ỵa ỵácâ các bé kâs wéù ìa kâéûã èư zùc. Tâư uc
câagỵ quá ỵììèâ èà
ó ỉàỵácâ bé âéaqc ỉà
m waqc bé. Tìéèg méäỵ ségỵìư zø
èg âz, quá
ỵììèâ èà
ó cũèg wư zuc dù
èg wekỵácâ các câagỵ âéø
a ỵằ èâư các câagỵ âéa wéäèg befmaqỵ.
Quá ỵììèâ èà
ó wư zuc ỵâư uc âãệè èâzøỵâékã kâéâèg kâs ỵâà
èâ bé èâéû và
é ỵìéèg
èư zùc ỵâảã. Các bé kâs dsèâ các âa ỉz ỉư ûèg vàèékã ỉêè ỵìêè maqỵ èư zùc. Kâã èékã ỉêè
các bé kâs ỵậê âz ỵâà
èâ méäỵ ỉzùê bé câư ùa èâãefu câagỵ bakè.
10


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
Tekè èékã céù ỵâekwaqỵ zû gãẫ wéa òư û ỉóù sz béä (bậc I) ỵìư zùc kâã òư û ỉóù cz bảè
(bậc II). Bekỵekè èékã céù ỵâekỵâ ỵâegcâé bekỉắèg, ỵìéèg dâó câefè èéù céù ỵâek
wư ùèg ỵìư zùc âéaqc sau bekỉắèg, wéfèg ỵâzø
ã céù ỵâekzû gãẫ wéa òư û ỉóù béksg sau òư û ỉóù
cz bảè.
Bekỵekè èékã céù ỵâekỵìéø
è âéaqc âìèâ câư õèâậỵ. Dag câư õèâậỵ dà
èâ câé òư û ỉóù
èư zùc dâè dug. Vefmaqỵ ỵâủó ỉư uc vàwaqc bãệỵ òư û ỉóù èư zùc céù èéfèg wéä ỉzùè các câagỵ
âefè êâù
, bekỵekè èékã ỵìéø
è céù ư u wãekm âzè sé vzùã bekỵekè èékã âìèâ câư õèâậỵ: zû

èg méäỵ dg ỵscâ, kâéảèg cácâ gãư õa câãefu cắ của êâéø
èg ỵìéäè èư zùc/bé kâs và
èzã ỵâagê của ỵâà
èâ égèg òã êâéâèg ìagỵ èâéû vàsư ââè bégbé gafè gãégèg èâau wư zuc
d ỵìì ỵìêè ỵéà
è béäỵãegỵ dãệè ègằg của bek.

Hình 2.5: Bể tuyển nổi
II.2.5 Trao đổi ion
Tâư uc câagỵ của êâư zèg êâáê ỵìắ wékã ãéè ỉàméäỵ quá ỵììèâ ỵìéèg wéù các ãéè
ỵìêè bef maqỵ của câagỵ ìắè ỵìắ wékã ãéè céù cù
èg wãệè ỵscâ ỵìéèg dg dòcâ kâã ỵãegê
òúc vzùã èâau. Các câagỵ èà
ó gé ỉàãéèãỵ (câagỵ ỵìắ wékã ãéè). Câúèg âéà
è ỵéà
è
kâéâèg ỵằ ỵìéèg èư zùc.
Pâư zèg êâáê èà
ó wư zuc dù
èg ỉà
m saucâ èư zùc èéùã câg ỵìéèg wéù céù èư zùc
ỵâảã, ỉéa ìa kâéûã èư zùc các ãéè kãm ỉéa èâư Ơè, Cu, Cì, Nã, Hg, Pb, Cd, Mè… Cũèg
èâư các âz câagỵ céù câư ùa as, êâésêâéì, òãằua vàcả câagỵ êâéùèg òau. Pâư zèg

11


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
êâáê èà
ó wư zuc dù
èg êâékbãegè wekỉà
m mefm èư zùc, ỉéa ãéè Ca2+ vàMa3+ ìa kâéûã
èư zùc cư ùèg.
Tâãegỵ bò ỵìắ wékã ãéè ỉàcác câagỵ vậỵ ỉãệu âa kâéâèg âéø
a ỵằ céù ỵìéèg cagu
ỵìúc êââè ỵư û các gégc ãỵ â bazé céù ỵâekỵâ ỵâegwư zuc màkâéâèg ỵâ wékã ỵsèâ
câagỵ vậỵ ỉs của câúèg vàcũèg kâéâèg ỉà
m bãegè magỵ âéaqc âéø
a ỵằ. Các ãéè dư zèg
â âm cégwòèâ ỵìêè các gégc èà
ó wakó ãéè cù
èg dagu céù ỵìéèg dg dòcâ ỉéûèg. Wéù
ỉà
sư ìắ wékã ãéè, câé êâéê ỵâ wékã ỵâà
èâ êâafè ãéè của câagỵ ỉéûèg cafè òư û ỉóù mà
kâéâèg ỵâ wékã ségỉư zg ỵảã ỵéà
è béäcéù ỵìéèg câagỵ ỉéûèg ỵìư zùc kâã ỵìắ wékã.
Các câagỵ ỵìắ wékã ãéè céù ỵâekỉàcác câagỵ véâcz âéaqc âư õu cz céù ègfè gégc ỵư u
èâãêè âéaqc ỵékèg âz. Các câagỵ ỵâư zø
èg wư zuc sư û dug èâư : zỉãỵ, wagỵ séỵ, èâéâm
sãỉãc, sãỉãcag, êecmãỵ, các câagỵ wãệè ỉã cắ êââè ỵư û, các ỉéa èâư ua ỵékèg âz.
II.3 Phương pháp sinh học
Xư û ỉóù èư zùc bằèg sãèâ âéuc dư ua và
é các dag ỉêè m kâác èâau. Lêè m
ỉàsư ââè âủó méäỵ ségcâagỵ ỵâảã âư õu cz, câúèg ỵâư zø
èg kè
m ỵâ sư âéáỵ kâs dư zùã
ỵác dug của các zãm dé các vã sãèâ ỵãegỵ ìa.
Pâư zèg êâáê òư û ỉóù sãèâ âéuc dư ua ỵìêè ègêè ỵắc âéa wéäèg của vã sãèâ vậỵ
wekêââè âủó các câagỵ âư õu cz èâãễm bẫè èư zùc. Dé vậó, wãefu kãệè wafu ỵãêè vàvéâ

èg quằ ỵìég ỉàèư zùc ỵâảã ỉàméâã ỵìư zø
èg ségèg của vã sãèâ vậỵ êââè âủó các câagỵ
âư õu cz céù ỵìéèg èư zùc ỵâảã.
II.3.1 Ao hồ hiếu khí
âéfâãegu kâs ỉàỉéa ắ èéâèg 0.3 – 0.5 m céù quá ỵììèâ éòã âéùa các câagỵ
bakè âư õu cz câủ óegu èâzøvà
é các vã sãèâ vậỵ âãegu kâs. Léa ắ èà
ó céù âéf ỉà
m
ỵâéáèg ỵư âãêè vàâéfỉà
m ỵâéáèg èââè ỵa.
Héfâãegu kâs ỵư âãêè: éòó ỵư økâéâèg kâs dễ dà
èg kâuegcâ ỵáè và
é ỉzùê èư zùc
êâsa ỵìêè vàáèâ sáèg Maqỵ Tìzø
ã câãegu ìé, ỉà
m câé ỵảé êâáỵ ỵìãekè, ỵãegè âà
èâ quằg
âz ỵâảã éòó. Wekwảm bảé áèâ sáèg qua èư zùc, câãefu sâu của âéfêâảã èâéû, ỵâư zø
èg
ỉà30-40 cm. Dé vậó dãệè ỵscâ của âéfcà
èg ỉzùè cà
èg ỵégỵ. Tảã ỵìég của âéf(BOD)
kâéảèg 250 – 300 kg/âa.ègà
ó. Tâzø
ã gãằ ỉư u èư zùc ỵư ø3 – 12 ègà
ó.
12


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
Dé ắ èéâèg, dãệè ỵscâ ỉzùè wảm bảé wãefu kãệè âãegu kâs câé ỵéà
è béä èư zùc
ỵìéèg ắ. Nư zùc ỉư u ỵìéèg ắ ỵư zèg wégã dà
ã, âãệu quả ỉà
m saucâ céù ỵâekỵzùã 80-95%
BOD, mà
u èư zùc céù ỵâekcâekè dafè sằg mà
u òằâ của ỵảé.
Héfsuuc kâuagó: ègfè cg cagê éòó câé vã sãèâ vậỵ âãegu kâs ỵìéèg èư zùc âéa
wéäèg ỉàcác ỵâãegỵ bò kâuagó cz âéuc âéaqc kâs èéè. Nâzøvậó, mư ùc wéä âãegu kâs ỵìéèg
âéfsẽmaâ âzè, wãefu wéä vàwéä sâu của âéfcũèg ỉzùè âzè. Tảã ỵìég BOD của âéf
kâéảèg 400kg/âa.èg. Tâzø
ã gãằ ỉư u èư zùc ỵìéèg âéfkâéảèg 1 – 3 ègà
ó céù kâã dà
ã
âzè.
II.3.2 Ao hồ kỵ khí
âéfkỵ kâs ỉàỉéa ắ sâu, sỵ céù âéaqc kâéâèg céù wãefu kãệè âãegu kâs. Các vã
sãèâ vậỵ âéa wéäèg ségèg kâéâèg cafè éòó kâéâèg kâs. Câúèg sư û dug éòó zû dag các
âz câagỵ èâư èãỵì, sf… wekéòó âéùa các câagỵ âư õu cz ỵâà
èâ các ãỵ âư õu cz, các
ỉéa ìư zuu vàkâs CH4, H2S, CO2… vàèư zùc.
âéfkỵ kâs ỵâư zø
èg dù
èg wekỉắèg vàêââè âủó caqè ỉắèg zû vù
èg wáó. Léa
ắ âéfèà
ó céù ỵâekỵãegê èâậè ỉéa èư zùc ỵâảã céù wéäèâãễm bakè ỉzùè, ỵảã ỵìég BOD cắ
vàkâéâèg cafè vẫ ỵìéøquằg âz của ỵảé. Nư zùc ỵâảã ỉư u zû âéfkỵ kâs ỵâư zø
èg sãèâ ìa

ã âéâã ỵâégã kâéù câòu.
II.3.3 Ao hồ hiếu – kỵ khí
Léa ắ èà
ó ìagỵ êâékbãegè ỵìéèg ỵâư uc ỵeg. Wéù ỉàỉéa kegỵ âz âẫ quá ỵììèâ
séèg séèg: êââè âủó âãegu kâs các câagỵ âư õu cz âéø
a ỵằ céù zû ỵìéèg èư zùc vàêââè
âủó kỵ kâs caqè ỉắèg zû vù
èg wáó.
Waqc wãekm của ắ âéf èà
ó géfm céù 3 vù
èg òéỵ ỵâ câãefu sâu: ỉzùê ỵìêè ỉà

èg âãegu kâs, vù
èg gãư õa ỉàvù
èg kỵ kâs ỵù
ó ỵãệè vàvùèg êâsa wáó sâu ỉàvù
èg kỵ
kâs.
II.3.4 Cánh đồng tưới và bãi lọc
Vãệc òư û ỉóù èư zùc ỵâảã bằèg cáèâ wéfèg ỵư zùã vàbãã ỉéuc dư ua ỵìêè kâả èăèg gãư õ
các caqè èư zùc zû ỵìêè maqỵ wagỵ, èư zùc ỵâagm qua wagỵ èâư wã qua ỉéuc, èâzøcéù éòó ỵìéèg
các ỉéãâékèg vàmắ quảè của ỉzùê wagỵ maqỵ, các vã sãèâ vậỵ âãegu kâs âéa wéäèg êââè
13


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
âủó các âz câagỵ âư õu cz èâãễm bakè. Cà
èg sâu ògèg ỉư zg éòó cà
èg sỵ vàquá
ỵììèâ éòó âéùa các câagỵ âư õu cz cà
èg gãảm ògèg dafè. Cgã cù
èg wegè wéä sâu zû wéù
câỉ dãễè ìa quá ỵììèâ kâư û èãỵì. Wãòác wòèâ wư zuc quá ỵììèâ éòó âéùa èư zùc ỵâảã câỉ
òảó ìa zû ỉzùê wagỵ maqỵ sâu ỵzùã 1.5m. Vì vậó các cáèâ wéfèg ỵư zùã vàbãã ỉéuc ỵâư zø
èg
wư zuc òâó dư g zû èâư õèg èzã céù mư uc èư zùc ègfè ỵâagê âzè 1.5m sé vzùã maqỵ wagỵ.
II.3.5 Quá trình xử lý bằng bùn hoạt tính với vật liệu tiếp xúc
Quá ỵììèâ òư û ỉóù sãèâ âéuc âãegu kâs ỵacâed Gìéwỵâ (AG) wư zuc sư û dug wek
ỉéa béû câagỵ âư õu cz ỵìéèg èư zùc ỵâảã. Quá ỵììèâ AG bắ géfm: ỉéuc sãèâ âéuc, ỉéuc ỵâéâ,
RBC (Réỵãèg bãéỉãgãc céèỵacỵéì), AGWSP (ỵacâed gìéwỵâ Wasỵe
Sỵabãỉãzãéè Péèd), bekêâảè ư ùèg èãỵìe âéùa fãòed-bed,…
Wâó ỉàméäỵ dag âéfsãèâ âéuc kegỵ âz vzùã bekỉéuc sãèâ âéuc. Nâư õèg vậỵ ỉãệu
ỵãegê òúc wư zuc bégỵìs déuc ỵâ câãefu dà
ã âéfỵa wãefu kãệè câé vã kâuakè sãèâ ỵìư zûèg
ỵìêè bef maqỵ. Ơ û ỵảã ỵìég cắ, suuc kâs céù ỵâekwư zuc ỵãegè âà
èâ méäỵ êâafè âéaqc ỵìêè
ỵéà
è béä ỵâekỵscâ bek. Tâzø
ã gãằ ỉư u èư zùc ỵâ wékã 4-3 ègà
ó. Gãá ỵâeksãèâ vậỵ dsèâ
bám ỉàcác sz èâư ua ỵékèg âz kâá cư ùèg wư zuc quagè òg quằâ méäỵ ỉéõã ỵâéê ỵìáèg
kẽm. Kscâ ỵâư zùc ỉéa èâư ua ỵékèg âz ỵsèâ ỵư øỉéõã kẽm dà
ã kâéảèg 50 – 70mm. Méãã
ỉéõã kẽm wư zuc quagè ỵìéø
è céù wư zø
èg ksèâ 80-100mm. Hệ ỵâégèg êââè êâégã kâs ỉàcác
wá bé âéaqc các wư zø
èg égèg èâư ua dẫè kâs. Céäỵ sãèâ âéuc câư ùa wafó vậỵ ỉãệu bám ssèâ
ỉàgãá ỵâekcâé vã sãèâ vậỵ ségèg bám. Nư zùc ỵâảã wư zuc êââè bégwefu ỵìêè befmaqỵ ỉzùê
vậỵ ỉãệu bằèg âệỵâégèg kâuagó âéaqc véø
ã êâ. Quafè ỵâeksãèâ vậỵ ségèg bám ỵìêè gãá
ỵâekỵa èêè mà
èg èâafó sãèâ âéuc céù kâả èăèg âagê êâuuvàêââè âủó câagỵ âư õu cz
ỵìéèg èư zùc ỵâảã. Quafè ỵâekvã sãèâ vậỵ èà
ó céù ỵâekỉàvã sãèâ vậỵ âãegu kâs, èagm, ỵảé
vàwéäèg vậỵ ègêè sãèâ. Ngéà
ã ìa céø
è céù gã, agu ỵìù
èg, céâèg ỵìù
èg. Pâafè bêè
ỵìéèg ỉzùê mà
èg èâafó (kâéảèg 0.1-0.2mm) ỉàỉéà
ã vã sãèâ âãegu kâs. Kâã vã sãèâ vậỵ
êâáỵ ỵìãekè, câãefu dà
ó ègà
ó cà
èg ỵăèg. Vã sãèâ vậỵ ỉzùê ègéà
ã ỵãêu ỵâuegỵ ỉư zg éòó
kâuegcâ ỵáè ỵìư zùc kâé éòó ỵâakm ỵâagu và
é bêè ỵìéèg. Vì vậó gafè sáỵ befmaqỵ gãá ỵâek,
méâã ỵìư zø
èg kỵ kâs âìèâ ỵâà
èâ. Kâã ỉzùê mà
èg dà
ó, câagỵ âư õu cz bò êââè âủó zû ỉzùê
ègéà
ã, vã sãèâ ségèg gafè befmaqỵ gãá ỵâekèâãefu â sỵ ỵù
ó ỵâäc và
é ỵảã ỵìég âư õu cz
14


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
vàỵảã ỵìég ỵâủó ỉư uc. Tảã ỵìég âư õu cz ảèâ âư zûèg wegè ỵégc wéä ỵìắ wékã câagỵ ỵìéèg

èg èâafó. Tảã ỵìég ỵâủó ỉư uc ảèâ âư zûèg wegè ìư ûa ỵìéâã mà
èg. Pâư zèg êâáê èà
ó céù
ỵâeksư û dug ỵìéèg wãefu kãệè âãegu kâs âéaqc ỵìéèg wãefu kãệè óegm kâs.
II.3.6 Bùn hoạt tính
Ngêè ỉóù câg của quá ỵììèâ bù
è âéa ỵsèâ ỉàéòó âéùa sãèâ âéùa âãegu kâs
vzùã sư âam gãa của bù
è âéa ỵsèâ.

è âéa ỵsèâ ỉàỉéa bù
è òégê câư ùa èâãefu vã sãèâ céù kâả èăèg éòó âéùa và
kâéáèg âéùa các câagỵ âư õu cz câư ùa ỵìéèg èư zùc ỵâảã.
Ngà
ó è, ỵìéèg òư û ỉóù èư zùc ỵâảã céâèg ègâãệê, ègư zø
ã ỵa ỵâư zø
èg sư û dug: bek
Aéỵ va bekêâảè ư ùèg sãèâ âéuc ỵư ø
èg mẻ ỉãêè ỵuuc (SBR).
Tìéèg bekAéỵ dãễè ìa quá ỵììèâ éòó âéùa sãèâ âéùa các câagỵ âư õu cz ỵìéèg
èư zùc ỵâảã. Vẫ ỵìéøzû wâó ỉàèâư õg vã sãèâ vậỵ âãegu kâs, câúèg ỵa ỵâà
èâ bù
è âéa
ỵsèâ. Bù
è âéa ỵsèâ vàèư zùc ỵâảã ỵãegê òúc vzùã èâau wư zuc ỵégỵ vàỉãêè ỵuuc, ègư zø
ã ỵa
kâuagó ỵìéäè bằèg máó kâs èéè âéaqc các ỵâãegỵ bò cz gãzùã kâác. Wekcác vã sãèâ vậỵ
kâéáèg âéùa ségèg vàâéa wéäèg bìèâ ỵâư zø
èg êâảã ỵâư zø
èg òêè cg cagê éòó và
é
bek, éòó sẽwư zuc sư û dug ỵìéèg các quá ỵììèâ sãèâ âéùa. Sư ukâuegcâ ỵáè ỵư âãêè qua
maqỵ ỵâéáèg của èư zùc ỵìéèg bekkâéâèg wảm bảé wủ ỉư zg éòó cafè ỵâãegỵ, vì vậó êâảã
béksg ỉư zg kâéâèg kâs ỵâãegu âu bằèg êâư zèg êâáê èââè ỵa: ỵâékã kâs èéè và
é
âéaqc ỵăèg dãệè ỵscâ maqỵ ỵâéáèg.
Tìéèg ỵâư uc ỵeg, ègư zø
ã ỵa ỵâư zø
èg ỵâékã kâéâèg kâs èéè và
é bekvì èâư vậó sẽ
wéfèg ỵâzø
ã gãảã qegỵ ỵégỵ âẫ èâãệm vuu: vư ø
a kâuagó ỵìéäè bù
è âéa ỵsèâ vzùã èư zùc ỵâảã
vư ø
a bảé wảm câegwéä éòó cafè ỵâãegỵ ỵìéèg bek. Bù
è âéa ỵsèâ ỉàỵậê âz èâư õèg vã
sãèâ vậỵ kâéáèg âéùa céù kâả èăèg âagê ỵâuuvàéòó âéùa các câagỵ âư õu cz céù ỵìéèg
èư zùc ỵâảã vzùã sư ucéù maqỵ của éòó. Wekbù
è âéa ỵsèâ ỵãegê òúc vzùã èâau wư zuc ỵégỵ và
ỉãêè ỵuuc, câúèg céù ỵâekwư zuc kâuagó ỵìéäè bằèg kâs èéè âéaqc các ỵâãegỵ bò cz gãzùã
kâác. Các câagỵ âư õu cz âéø
a ỵằ, các câagỵ k êââè ỵáè èâéû sẽwư zuc câekè âéùa và
âagê êâuuvà
é k ỵuusãèâ âéuc ỵìêè befmaqỵ các ỵegbà
é vã sãèâ vậỵ. Tãegê wéù ỵìéèg quá
15


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
ỵììèâ ỵìắ wékã câagỵ, dư zùã ỵác dug của èâư õèg m èéäã bà
é, các câagỵ âư õu cz sẽbò
êââè âủó. Quá ỵììèâ òư û ỉóù èà
ó géfm 3 gãẫ wéa:
-

Gãẫ wéa kâuegcâ ỵáè vàcâekè câagỵ ỵư ødòcâ ỵâekỵzùã befmaqỵ các ỵegèà
é vã
sãèâ vậỵ.

-

Hagê êâuu: kâuegcâ ỵáè vàâagê ỵâuucác câagỵ bakè ỵư øbefmaqỵ ègéà
ã các ỵegbà
é
qua mà
èg báè ỵâagm.

-

Quá ỵììèâ câekè âéùa các câagỵ wãwư zuc kâuegcâ ỵáè vàâagê êâuuzû ỵìéèg ỵeg

é sãèâ vậỵ sãèâ ìa èăèg ỉư zg vàỵékèg âz các câagỵ mzùã của ỵegbà
é.

Hình 2.6: Bể Aerotank đang sục khí

Hình 2.7:Hệ sục khí trong bể Aerotank

16


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
Quá ỵììèâ êâảè ư ùèg ỵư ø
èg mẻ ỉãêè ỵuuc ỉàq ỵììèâ ỵuafè âéà
è vzùã câu kóøỵâzø
ã
gãằ sãèâ ỵìư zûèg gãáè wéa màkâả èăèg ỵâscâ ư ùèg vzùã méäỵ sư uwa dag của quá
ỵììèâ bù
è âéa ỵsèâ – èâư ỉàkâuagó ỵìéäè âéà
è câỉèâ ỵâ ỉégã ỵâéâèg ỵâư zø
èg, ỵâáé ỉư u
ỉư zg, ỵãegê òúc ékè wòèâ vàcác câu ỵììèâ suuc kâs kéé dà
ã. Méãã bekSBR méäỵ câu kóø
ỵuafè âéà
è bắ géfm “cagê èư zùc”, “suuc kâs”, “ỉắèg”, “òả èư zùc”, và“ègâỉ”. Bzûã
ỵâắ ỵác vậè âà
èâ èâư ỵìư zø
èg âz gãáè wéa èà
ó, cũèg céù èâãefu kâả èăèg kâư û
èãỵìãì vàêâéỵêâé. Pâảè ư ùèg bekSBR kâéâèg êâuâäc wzè vò òư û ỉóù kâác vàìagỵ
ỵâư zø
èg òêè câúèg âéa wéäèg ỉãêè ỵuuc ỵìéèg câu ỵììèâ wem ỉa ỉz scâ kãèâ ỵeg.
Q ỵììèâ âéa wéäèg của bekSRB èâư sau:
-

Gãẫ wéa “cagê èư zùc”: wư a èư zùc ỵâảã wủ ỉư zg wãq wòèâ ỵìư zùc và
é bek
SBR vàèéù bắỵ wafu các câagỵ éâèâãễm sãèâ âéuc bò ỵâégã ìư õa

-

Gãẫ wéa “suuc kâs”: các êâảè ư ùèg sãèâ âéùa âéa wéäèg èâzøvà
é vãệc cg
cagê kâs, sãèâ kâégã ỵékèg âz BOD, ằãèãac vàèãỵé âư õu cz.

-

Gãẫ wéa “ỉắèg”: sau kâã éòó âéùa sãèâ âéuc òảó ìa, bù
è wư zuc ỉắèg vàèư zùc
èékã ỵìêè befmaqỵ ỵa ỉzùê mà
èg êââè cácâ bù
è, èư zùc waqc ỵìư èg.

-

Gãẫ wéa “òả èư zùc”: èư zùc èékã ỵìêè befmaqỵ sau ỵâzø
ã gãằ ỉắèg (èư zùc wafu ìa
wãòư û ỉóù) wư zuc ỵâáé ìa kâéûã bekSBR màkâéâèg céù caqè cà
é èà
é ỵâ sau.

-

Gãẫ wéa “ègâỉ”: ỵâzø
ã gãằ ègâỉ ỵìéèg kâã wz èa mẻ mzùã.

Cagê èư zùc

Suuc kâs

Lắèg

Ngâỉ

Xả èư zùc

Hình 2.8: Chu trình hoạt động của bể SBR
17


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
II.3.7 Bể lọc sinh học
Bekỉéuc sãèâ âéuc ỉàcéâèg ỵììèâ ỵìéèg wéù èư zùc ỵâảã wư zuc ỉéuc qua ỉzùê vậỵ ỉãệu
céù kscâ ỵâư zùc âa ỉzùè. Befmaqỵ các âa vậỵ ỉãệu wéù wư zuc bắ béuc bzûã méäỵ mà
èg sãèâ
vậỵ dé ỉéa vã sãèâ vậỵ âãegu kâs ỵa ỵâà
èâ.
Sau kâã ỉắèg ỵìéèg các bekỉắèg wz I èư zùc ỵâảã wư zuc câé qua bekỉéuc sãèâ
âéuc. Ơ û wéù mà
èg sãèâ âéuc sẽâagê êâuucác câagỵ êââè ỵáè èâéû, câư a kòê ỉắèg, cả các
câagỵ zû dag k vàâéø
a ỵằ. Các câagỵ âư õu cz bò mà
èg sãèâ vậỵ gãư õỉa sẽbò éòó
âéùa bzûã các vã sãèâ vậỵ âãegu kâs. Câúèg sư û dug các câagỵ âư õu cz, méäỵ êâafè weksãèâ
ìa èăèg ỉư zg cafè ỵâãegỵ câé sư uségèg vàâéa wéäèg, méäỵ êâafè wekòâó dư g ỵegbà
é
(ègêè sãèâ câagỵ) vàỵăèg kâégã ỉư zg cz ỵâek. Nâư vậó, méäỵ êâafè các câagỵ bakè
âư õu cz bò ỉéa kâéûã èư zùc ỵâảã, maqỵ kâác kâégã ỉư zg mà
èg sãèâ vậỵ âéa ỵsèâ ỵìéèg
vậỵ ỉãệu ỉéuc wéfèg ỵâzø
ã cũèg ỵăèg ỉêè. Mà
èg wéù sau méäỵ ỵâzø
ã gãằ gãàcéãã, câegỵ wã
vàbò déø
èg èư zùc mzùã vàòéùã cgè wã kâéûã bekỉéuc.
Tâư uc câagỵ quá ỵììèâ éòó âéùa dãễè ìa ỵìéèg bekỉéuc sãèâ vậỵ cũèg ỵư zèg ỵư âư
các quá ỵììèâ dãễè ìa zû cáèâ wéfèg ỵư zùã, cáèâ wéfèg ỉéuc. Séèg èâzøèâư õèg wãefu kãệè
èââè ỵa ỵâuậè ỉz wégã vzùã sư uségèg âéa wéäèg của vã sãèâ vậỵ âãegu kâs èêè các quá
ỵììèâ éòó âéùa sãèâ âéùa ỵìéèg các beksãèâ vậỵ dãễè ìa maâ âzè èâãefu dé wéù kscâ
ỵâư zùc céâèg ỵììèâ cũèg èâéû âzè èâãefu.
BekBãéêâãè wư zuc êââè ỉéa ỵâ ỵsèâ câagỵ èâư sau:
-

Tâ mư ùc wéä òư û ỉóù: Bãéêâãè òư û ỉóù âéà
è ỵéà
è vàkâéâèg âéà
è ỵéà
è. Bãéêâãè
cắ ỵảã céù ỵâekòư û ỉóù âéà
è ỵéà
è âéaqc kâéâèg âéà
è ỵéà
è, céø
è Bãéêâãè èâéû gãé

èg wekòư û ỉóù âéà
è ỵéà
è.

-

Tâ bãệè êâáê ỉà
m ỵâéáèg: Bãéêâãè ỉà
m ỵâéáèg ỵư âãêè vàBãéêâãè ỉà
m
ỵâéáèg èââè ỵa.

-

Tâ câegwéä ỉà
m vãệc: Bãéêâãè ỉà
m vãệc ỉãêè ỵuuc vàBãéêâãè ỉà
m vãệc gãáè
wéa ỵuafè âéà
è vàkâéâèg ỵuafè âéà
è.

-

Tâ sz wéfcéâèg ègâệ: bekBãéêâãè méäỵ â âẫ bậc.

-

Tâ kâả èăèg câekè ỵảã: Bãéêâãè cắ ỵảã vàBãéêâãè èâéû gãé .
18


Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI
-

Tâ waqc wãekm cagu ỵa của vậỵ ỉãệu ỉéuc: Bãéêâãè câagỵ ỉãệu kâégã vàBãéêâãè
câagỵ ỉãệu bảè.
Bekỉéuc sãèâ âéuc âãệè wa géfm èâư õèg ỉzùê vậỵ ỉãệu ỵãegê òúc céù kâả èăèg ỵâagm

cắ câé êâéê vã sãèâ vậỵ bám dsèâ vàèư zùc ỵâảã wã qua. Méâã ỵìư zø
èg ỉéuc céù ỵâekỉà
wá, kscâ ỵâư zùc ỵâ wékã ỵư ø25 – 100mm wư zø
èg ksèâ, câãefu sâu ỉzùê wá ỵù
ó ỵâ ỵâãegỵ
kegèâư èg ỵâéâèg ỵâư zø
èg ỵư ø0.9 – 2.0m ỵìg bìèâ ỉà1.8m. Léuc sãèâ âéuc céù ỵâekdù
èg
vậỵ ỉãệu ỉéuc cảã ỵãegè ỉàêỉasỵãc, céù ỵâekâìèâ vâèg âéaqc âìèâ kâác vzùã câãefu sâu
ỵâ wékã ỵư ø9 – 12m. Bekỉéuc âìèâ ỵìéø
è wư zuc êââè êâégã ỵìêè bằèg ỵâãegỵ bò êââè êâégã
qu.
Câagỵ âư õu cz ỵìéèg èư zùc ỵâảã wư zuc êââè âủó bzûã quafè ỵâeksãèâ vậỵ bám dsèâ
vàcâagỵ ỉãệu ỉéuc. Câagỵ âư õu cz ỵìéèg èư zùc ỵâảã wư zuc âagê êâuêè mà
èg sãèâ âéuc
âéaqc ỉzùê èâafó. Ơ û ỉzùê ègéà
ã của ỉzùê mà
èg èâafó sãèâ âéuc (0.1 – 0.2mm), câagỵ âư õu
cz sẽwư zuc êââè âủó âãegu kâs. Kâã sãèâ vậỵ ỵăèg ỵìư zûèg ỵâì ỉzùê mà
èg èâafó ỵăèg
ỉêè, vàéòó kâuegcâ ỵáè wư zuc ỵãêu ỵâuìư zùc kâã èéù céù ỵâekỵâagm vàcâãefu sâu ỉzùê

èg èâafó. Dé wéù, méâã ỵìư zø
èg kỵ kâs sẽèằm gafè befmaqỵ ỉzùê vậỵ ỉãệu ỉéuc.
Kâã wéä dà
ó mà
èg èâafó ỵăèg, các câagỵ âư õu cz âagê êâuuwư zuc câekè âéùa
ỵìư zùc kâã èéù ỵãegê òúc vzùã vã sãèâ vậỵ gafè befmaqỵ vậỵ ỉãệu. Kegỵ quả vã sãèâ vậỵ gafè
befmaqỵ vậỵ ỉãệu êâảã âéââagê èéäã bà
é dé kâéâèg céù ègfè câagỵ dãèâ dư zõèg ỵâscâ âz
của câagỵ âư õu cz èư zùc ỵâảã, vàdé wéù magỵ kâả èăèg bám dsèâ. Sau wéù mà
èg èâafó
èà
ó bò ìư ûa ỵìéâã, mà
èg èâafó mzùã wư zuc âìèâ ỵâà
èâ.

Hình 2.9: Bể lọc sinh học
19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×