Tải bản đầy đủ

Đầu tư phát triển nông nghiệp hà tây

www.Luanvan.Online

Lời nói đầu
Công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước là đòi hỏi tất yếu của các quốc
gia đang phát triển trên thế giới trong quá trình phát triển kinh tế xã hội hiện
nay nhưng phát triển một nền nông nghiệp vững mạnh và ổn định là không thể
thiếu được. Nước Việt Nam chúng ta có truyền thống về nông nghiệp thì để
tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá chỉ thu được thành công khi chúng ta
đã đảm bảo an toàn về lương thực thực phẩm- tức có ngành nông nghiệp phát
triển.
Như vậy đối với một tỉnh nông nghiệp như Hà Tây, bên cạnh việc chú ý
phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ , phát triển nông nghiệp vẫn là ưu
tiên số một trong quá trình phát kinh tế xã hội của mình. Do vậy đầu tư sẽ là
nhân tố cực kì quan trọng tạo nên sự phát triển mạnh ngành nông nghiệp . Vì
thế ,có thể nói trong thời gian vừa qua ngành nông nghiệp tỉnh Hà Tây nhờ có
sự đầu tư mạnh mẽ của nhà nước ,của toàn tỉnh nên có sự phát triển vượt bậc.
Bởi vì đầu tư không những tạo ra cơ sở hạ tầng hiện đại cho nông nghiệp mà
còn giúp nông nghiệp có những giống mới ,những phương tiện sản xuất mới
tiên tiến và các phương thức sản xuât mới.
Nghiên cứu về đầu tư và tìm ra những giải pháp để thu hút vốn đầu tư ,nâng
cao hiệu quả đầu tư là một trong những vấn đề trọng tâm của tỉnh Hà Tây và

luôn được quan tâm chú ý. Trên cơ sở nghiên cứu về tình hình đầu tư nông
nghiệp Hà Tây trong giai đoạn 1996 -2000,về những phương hướng và giải
pháp cho đầu tư trong thời gian tới, cũng như muốn đóng góp một phần vào
công cuộc đầu tư ngành nông nghiệp ; tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu:
"Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây”
Nội dung chính gồm các phần chủ yếu sau :
Chương I. Những vấn đề lí luận chung
Chương II. Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Tây
ChươngIII. Phương hướng và giải pháp cho đầu tư phát triển nông
nghiệp Hà Tây
Luanvan.online

Page 1


www.Luanvan.Online
Do trình độ còn hạn chế cũng như tài liệu thu thập còn chưa đầy đủ nên
trong quá trình viết bài sẽ không tránh khỏi những thiếu xót hạn chế . Tôi
mong nhận được sự góp ý của thầy cô cũng như bạn đọc để giúp tôi hoàn thiện
hơn nữa
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo : Nguyễn Thị Thu Hà đã tận tình
giúp đỡ trong quá trình hoàn thiện đề tài
Cháu cũng xin chân thành cảm ơn các bác ,các cô chú và các anh chị phòng
Thẩm định- Xây dựng cơ bản và phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Hà Tây đã cung cấp tài liệu và tận tình hướng dẫn.
Sinh viên thực hiện
Trương Bá Hiển

Chương I. Những vấn đề về lí luận chung
Luanvan.online

Page 2


www.Luanvan.Online
I. Bản chất và vai trò của đầu tư đối với nền kinh tế
1. Các khái niệm.
*Khái niệm chung về đầu tư
+Xét trên góc độ tiêu dùng: Đầu tư là hình thức hạn chế tiêu dùng hiện tại
để thu được mức tiêu dùng nhiều hơn trong tương lai

+Xét trên góc độ tài chính: Đầu tư là một chuỗi các hoạt động chi tiêu để
chủ đầu tư nhận về một chuỗi các dòng thu nhằm hoàn vốn và sinh lời.
Khái niệm trình bày ở trên về đầu tư được xem xét ở hai khía cạnh khác
nhau, do vậy rất khó cho việc nghiên cứu và hiểu chính xác về nó . Chính vì
vậy, các nhà kinh tế đã đưa ra khái niệm trung nhất về đầu tư.
Đầu tư : là sự bỏ vốn ra cùng với các nguồn lực khác( như tiền của, sức lao
động, trí tuệ...) trong hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó hoặc tạo ra
hay khai thác sử dụng một tài sản nào đó ngằm thu về các kết quả có lợi trong
tương lai.
*Khái niệm đầu tư phát triển:
Trong đầu tư thì người ta lại chia thành các loại đầu tư cụ thể như sau:
+ Đầu tư thương mại
+Đầu tư tài chính
+Đầu tư phát triển
Đầu tư phát triển là loại đầu tư trong đó người có tiền bỏ vốn ra để tiến
hành các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế làm tăng tiềm lực
sản xuấ kinh doanh và mọi hoạt động xã hội khác, là điều kiện chủ yếu để tạo
việc làm và nâng cao đời sống của người dân trong xã hội.
*Khái niệm vốn đầu tư.
Trong đầu tư người ta cũng hay đề cập đến một thuật ngữ là vốn đầu tư, đây
chính là yếu tố quyết định tính chất qui mô của dự án.
+ Dưới hình thái tiền tệ : Vốn đầu tư là khoản tiền tích luỹ của xã hội ,của
các cơ sở sản xuất kinh doanh , dịch vụ; là tiền tiết kiệm của dân và huy động
từ các nguồn khác được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội
Luanvan.online

Page 3


www.Luanvan.Online
nhằm duy trì các tiềm lực sẵn có vào tạo ra những tiềm lực mới cho nền kinh
tế.
+ Dưới hình thái vật chất : Vốn đầu tư bao gồm các loại máy móc thiết bị,
nhà xưởng ,các công trình hạ tầng cơ sở, các loại nguyên liệu ,vật liệu,các sản
phẩm trung gian khác...
Vốn đầu tư là yếu tố không thể thiếu được của các công cuộc đầu tư.Trong
nền kinh tế phát triển , vai trò của vốn đầu tư là tối quan trọng, nó góp phần tạo
sự phát triển mạnh cho nền kinh tế
*Khái niệm hoạt động đầu tư :là việc sử dụng vốn đầu tư để phục hồi năng lực
sản xuất và tạo ra năng lực sản xuất mới, đó là quá trình chuyển hoá vốn thành
các tài sản phục vụ cho quá trình sản xuất.
2.Phân loại hoạt động đầu tư.
Hoạt động đầu tư có thể được phân chia theo nhiều cách khác nhau, phụ
thuộc vào mục đích của người nghiên cứu và các nhà quản lí đầu tư. Sau đây là
một số cách phân loại chính:
• Theo đối tượng đầu tư :
+ Đầu tư vật chất ( đầu tư tài sản vật chất hoặc tài sản thực như nhà
xưởng ,máy móc thiết bị...)
+ Đầu tư tài chính :
• Theo cơ cấu sản xuất :
+ Đầu tư chiều rộng: nhằm mở rộng sản xuất ,đòi hỏi lượng vốn lớn có
tính chất kĩ thuât phức tạp trong thời gian dài
+ Đầu tư chiều sâu : nhằm nâng cao trình độ khoa học công nghệ, lượng
vốn không lớn và tính chất kĩ thuật không phức tạp, và thời gian không
dài...
• Theo phân cấp quản lí
+ Dự án nhómA do thủ tướng quản lí
+Dự án nhóm B,C do bộ ,cơ quan ngang bộ hoặc UBND các tỉnh, thành
phố quản lí
Luanvan.online

Page 4


www.Luanvan.Online
• Theo nguồn vốn huy động
+ Vốn huy động trong nước
+Vốn huy động từ nước ngoài.
• Theo thời gian :
+ Đầu tư ngắn hạn
+ Đầu tư trung hạn
+ Đầu tư dài hạn
• Theo vùng lãnh thổ: phản ánh tình hình đầu tư của từng vùng kinh tế, từng
tỉnh
Ngoài các hình thức phân loại trên , còn có các hình thức phân loại khác mà
không được nêu trong bài này. Do vậy tuỳ theo mục đích mà người ta có thể
lựa chọn sử dụng từng cách phân loại cho phù hợp
3.Vai trò của đầu tư đối với nền kinh tế
Từ trước tới nay khi nói về đầu tư, không một nhà kinh tế học nào và
không một lí thuyết kinh tế nào lại không nói đến vai trò to lớn của đầu tư đối
với nền kinh tế . Có thể nói rằng đầu tư là cốt lõi là động lực cho sự tăng
truởng và phát triển nền kinh tế
3.1 Tác động tới tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế.
Đầu tư tác động mạnh tới tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế. Mức độ
tác động cũng như thời gian ảnh hưởng là khác nhau.
Đối với tổng cầu: Đầu tư là một yếu tố cực kì quan trọng cấu thành tổng
cầu. Bởi vì , đầu tư một mặt tạo ra các sản phẩm mới cho nền kinh tế mặt
khác nó lại tiêu thụ và sử dụng một khối lượng lớn hàng hoá và dịch vụ trong
quá trình thực hiện đầu tư. Do vậy, xét về mặt ngắn hạn đầu tư tác động trực
tiếp tới tổng cầu theo một tỉ lệ thuận- Mỗi sự thay đổi của đầu tư đều ảnh
hưởng tới ổn định của tổng cầu nền kinh tế.
Đối với tổng cung: Ta biết rằng,tiến hành một công cuộc đầu tư đòi hỏi
một nguồn lực, một khối lượng vốn lớn , thành quả (hay các sản phẩm và dịch
vụ mới của nền kinh tế) của các công cuộc đầu tư đòi hỏi một thời gian khá
Luanvan.online

Page 5


www.Luanvan.Online
dài mới có thể phát huy tác dụng . Do vậy, khi các thành quả này phát huy tác
dụng làm cho sản lượng của nền kinh tế tăng lên. Như vậy , đầu tư có tính
chất lâu dài và nó sẽ làm cho đường tổng cung dài hạn của nền kinh tế tăng
lên .
Qua sự phân tích trên ta thầy rằng , đầu tư ảnh hưởng mạnh tới cả tổng
cung và tổng cầu. Bởi vì, xét về mặt cầu thì đầu tư tiêu thụ một khối lượng lớn
hàng hoá và dịch vụ cho nền kinh tế nhưng đứng về mặt cung thì nó làm cho
sản xuất gia tăng, giả cả giảm, tạo công ăn việc làm và làm tăng thu nhập từ đó
kích thích tiêu dùng. Mà sản xuất phát triển chính là nguồn gốc của phát triển
kinh tế xã hội, là điều kiện để cải thiện đời sống con người.Như vậy đầu tư là
nhân tố cho sự tăng trưởng và phát triển một nền kinh tế.
3.2 Ảnh hưởng hai mặt tới sự ổn định nền kinh tế.
Khi nghiên cứu về đầu tư ai cũng hiểu rằng đầu tư luôn có một độ trễ nhất
định, tức là "đầu tư hôm nay , thành quả mai sau”. Ngoài ra do đầu tư có ảnh
hưởng tới tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế không ăn khớp về thời gian do
vậy nó có thể phá vỡ sự ổn định của một nền kinh tế.Nếu đầu tư tốt nó có thể
giúp cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển . Ví dụ như các nước NICs, do
có đầu tư hiệu quả nên từ những nước còn nghèo đã trở thành những nước
công nghiệp với nền kinh tế công nghiệp tương đối phát triển.
Giả sử bây giờ ta tăng đầu tư trong nước, khi đó làm cho nhu cầu tiêu thụ
hàng hoá và dịch vụ liên quan đến công cuộc đầu tư như máy móc , thiết bị sức
lao động, nguyên vật liệu... tăng theo . Điều đó làm cho tổng cầu của nền kinh
tế của những loại hàng hoá này tăng lên, theo qui luật cung cầu của kinh tế dẫn
đến giả cả của những hàng hoá này cũng tăng lên một cách mạnh mẽ, và đến
một mức độ nào đó có thì dẫn tới lạm phát ,với tỷ lệ có thể là rất cao. Khi lạm
phát xảy ra, giá cả tăng vọt, dẫn đến các chi phí đầu vào cho sản xuất tăng lên
dấn đến sản xuất bị đình trệ, và người lao động thất nghiệp , nền kinh tế bị
giảm thu nhập và đời sống của các tầng lớp dân cư bị gảm sút. Tất cả những
điều đó làm cho nền kinh tế lâm vào khủng hoảng trì trệ và làm giảm tốc độ
phát triển. Tuy nhiên nếu các quốc gia điều tiết đầu tư thì không những khắc
Luanvan.online

Page 6


www.Luanvan.Online
phục được những ảnh hưởng tiêu cực mà còn làm cho nó trở thành động lực
cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
3.3 Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển nền kinh tế .
Ta thấy rõ rằng đầu tư có ảnh hưởng đến tổng cung và tổng cầu và tác
động đến sự ổn định của nền kinh tế . Như vậy, sự tăng trưởng và phát triển
của nền kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn của đầu tư .
Để xem xét cụ thể ta có thể sử dụng hàm Harrod- Domar để minh hoạ mối
quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và vốn đầu tư .
i
k = ----------g
Trong đó:
+ k: hệ số gia tăng vốn trên sản lượng hay hệ số ICOR
+ i: Vốn đầu tư
+ g: Mức tăng GDP
i
Từ đó suy ra :
g = ------------k
Như vậy, nếu ICOR không đổi thì tốc độ tăng trưởng GDP hoàn toàn phụ
thuộc vào vốn đầu tư hay nói cách khác đầu tư quyết định sự tăng truởng của
nền kinh tế.
Đối với mỗi quốc gia khác nhau ICOR cũng khác nhau ,nó tuỳ thuộc
vào trình độ phát triển kinh tế xã hội và cơ chế chính sách của nhà nước .Đối
với các nước đang phát triển có ICOR thấp còn các nước phát triển ngược lại .
Đồng thời chỉ số ICOR của nhiều ngành kinh tế là khác nhau , trong đó ICOR
trong nông nghiệp thường là rất thấp tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp cũng
không cao.
Ngoài ra đầu tư còn làm tăng năng suất lao động,chất lượng sản phẩm
,năng lực sản xuất do vậy thay đổi tốc độ phát triển kinh tế . Vì vậy đối với mỗi
quốc gia cần có một chính sách thích hợp để huy động vốn và đầu tư có hiệu
quả nhằm nâng cao tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế nước mình .
Luanvan.online

Page 7


www.Luanvan.Online
3.4 Đầu tư tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế .
Một quốc gia được coi là phát triển khi cơ cấu kinh tế theo hướng công
nghiệp -dịch vụ -nông nghiệp trong đó công nghiệp và dịch vụ chiếm một tỷ lệ
cao trong GDP của nước đó . Bởi vì nông nghiệp do nhiều hạn chế về điều kiện
tự nhiên và khả năng sinh học của cây trồng vật nuôi nên chỉ có tốc độ tăng
trưởng tối đa từ 5-6% .Do vậy khi công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ lệ cao , nó
có khả năng đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước đó lên cao 9-10% năm .
Muốn vậy chúng ta phải chính sách đầu tư thoả đáng .Mỗi nước cần tăng
cường tỷ lệ đầu tư cho công nghiệp và dịch vụ và có nhiều chính sách phát huy
hiệu quả của đầu tư có vậy thì mới có công nghiệp và dịch vụ phát triển .
Trong nông nghiệp ta cũng nên đầu tư nhiều hơn cho chăn nuôi bởi chăn
nuôi thường có tỷ lệ tăng trưởng mạnh hơn trồng trọt .
Còn đối với cơ cấu vùng lãnh thổ một quốc gia phát triển thường có cơ cấu
kinh tế lãnh thổ cân đối và đồng đều giữa các vùng trong cả nước .Do vậy bên
cạnh việc đầu tư trọng điểm để phát triển thành thị và các vùng đồng bằng
chúng ta cũng cần có chính sách để đầu tư phát triển kinh tế các vùng núi và
nông thôn để vừa phát triển kinh tế xã hội vừa tạo sự cân bằng ổn định trong
nước.
3.5. Đầu tư góp phần nâng cao trình độ khoa học công nghệ :
Ta biết rằng khoa học công nghệ là trung tâm của đời sống kinh tế xã hội
hiện đại. Một đất nước, một quốc gia chỉ phát triển được khi có khoa học công
nghệ tiên tiến và hiện đại. Ở các nước phát triển, họ có mức đầu tư lớn, có quá
trình phát triển lâu dài nên trình độ khoa học công nghệ của họ hơn hẳn các
nước khác trên thế giới. Khi họ áp dụng các thành tựu này làm cho nền kinh tế
có mức độ tăng trưởng mạnh mẽ, đời sống nhân dân nâng cao. Còn đối với các
nước đang phát triển, do công nghệ nghèo làn, lạc hậu lại không có điều kiện
để nghiên cứu phát triển khoa học kĩ thuật nền kinh tế phát triển rất thấp, sản
xuất kém phát triển và bị phụ thuộc vào các nước công nghiệp . Muốn thoát
khỏi tình trạng này thì các nước phải tăng cường đầu tư và tìm cách thu hút đầu
tư từ bên ngoài vào trong nền kinh tế. Đầu tư ở đây được hiểu là các nước này
thu hút công nghệ hiện đại bên ngoài phù hợp đồng thời tổ chức nghiên cứu để
Luanvan.online

Page 8


www.Luanvan.Online
phát minh ra các công nghệ mới hiện đại hơn. Quá trình công nghiệp hoá hiện
đại của các nước này có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc
đầu tư phát triển khoa học công nghệ.Có thể khẳng định rằng đầu tư khoa học
công nghệ là một chính sách cực kì quan trọng trong quá trình phát triển kinh
tế xã hội.


Ngoài các vai trò chính yếu trên,đầu tư còn có một vài vai trò khác như
làm tăng ngân sách cho chính phủ, góp phần làm ổn định đất nước, mở
rộng ảnh hưởng của quốc gia...
Qua việc phân tích trên ta có thể khẳng định rằng đầu tư là chìa khoá
cho sự phát triển của mỗi quốc gia và cho toàn thế giới.
4.Quản lí đầu tư.
Đây là hoạt động có ảnh hưởng rất mạnh tới kết quả và hiệu quả đầu tư của
một đất nước nói chung, của một ngành kinh tế nói riêng
4.1 Khái niệm
Quản lí đầu tư chính là sự tác động liên tục , có tổ chức, có định hướng
quá trình đầu tư ( bao gồm công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận
hành kết quả đầu tư cho đến khi thanh lí tài sản do đầu tư tạo ra ) bằng một hệ
thống đồng bộ các biện pháp kinh tế xã hội và tổ chức kĩ thuật cùng các biện
pháp khác nhằm đạt được hiệu quả kinh tế xã hội cao trong những điều kiên cụ
thể và trên cơ sở vận dụng sáng tạo những qui luật kinh tế.
4.2 Mục tiêu của quản lí đầu tư : được xem xét dưới hai góc độ
• Vĩ mô:
+ Đáp úng tốt nhất việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển
ngành trong từng thời kì nhất định
+ Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực trong và ngoài
nước
+ Đảm bảo quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình theo đúng
qui hoạch, kiến trúc định ra
• Vi mô
Luanvan.online

Page 9


www.Luanvan.Online
Đó là việc đạt được hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất với chi phí bỏ ra thấp
nhất trong một giai đoạn nhất định. Mục tiêu này được cụ thể trong từng giai
đoạn của quá trình đầu tư . Mục tiêu này ở các cơ sở, nếu thực hiện tốt sẽ làm
cho các công cuộc đầu tư của nó đạt kết quả cao và thúc đẩy cơ sở đó đi lên
4.3 Các nguyên tắc
• Thống nhất giữa lãnh đạo chính trị, kinh tế; kết hợp hài hoà giữa hai mặt
kinh tế và xã hội. Nguyên tắc này đòi hỏi ngành kinh tế vừa phải phát triển
nhưng mặt khác nó phải theo định hướng chung của Đảng và nhà nước và
tạo công ăn việc làm , tăng thu nhập cho người lao động
• Tập trung dân chủ:Đòi hỏi mỗi ngành kinh tế phải được đạt dưới một sự
lãnh đạo thống nhất của nhà nước nhưng những ddịnh hướng , chiến lược
chúng phải nhận được sự đóng góp của cấp dưới. Bên cạnh hướng phát
triển chung thì mỗi ngành kinh tế ở mỗi địa phương có thể tuỳ theo đặc
điểm của mình mà có những chính sách phát triển phù hợp
• Quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo địa phương , vùng lãnh thổ.
Đòi hỏi tại mỗi địa phương , từng ngành phải phát triển trong tổng thể chung
của địa phương đó, dảm bảo sự phát triển toàn diện các ngành kinh tế ở địa
phương.
• Kết hợp hài hoà giữa các loại lợi ích : nó đòi hỏi mỗi công cuộc đầu tư
không chỉ đáp ứng đơn thuần là lợi ích tài chính mà còn phải đáp ứng cả
lợi ích xã hôi, lợi ích cộng đồng.
• Tiết kiệm và hiệu quả: đòi hỏi một ngành với vốn đầu tư nhất định, ít các
chi phí mà thu được hiệu quả cac nhất
• Phải đảm bảo thực hiện đúng trình tự đầu tư và xây dựng
Quản lí hoạt động đầu tư có vai trò quan trọng đối với sự thanh công của
các công cuộc đầu tư ở mỗi ngành, mỗi địa phương và trên cả đất nước.
5. Kế hoạch hoá đầu tư :

Luanvan.online

Page 10


www.Luanvan.Online
Nó vừa là nội dung, vừa là một công cụ để quản lí hoạt động đầu tư. Công tác
kế hoạch hoá đầu tư có tính chất hướng dẫn ,địn hướng cho việc thực hiện đầu
tư sau đó
5.1 Các nguyên tắc
+ Kế hoạch đầu tư của ngành phải xuất phát từ yêu cầu chung của đường lối
phát triển ngành đó, của cả nền kinh tế và nhu cầu của thị trường trong và
ngoài nước.
+ Phải đảm bảo qui luật khách quan, khoa học và tính hiện thực của các
phương án.
+ Kết hợp tốt về các mặt trong ngành kinh tế đó: tạo điều kiện khai thác hết
các tiềm năng của ngành, để nó phát triển toàn diện hơn
+Kế hoạch hoá ở cấp cao sẽ mang tính định hướng, kế hoạch ở các địa phương
sẽ cụ thể hoá , thực hiện đường lối đó: Điều này sẽ bảo đảm kế hoạch được
thực hiện thống nhất từ trên xuống và không bị chồng chéo
+ Phải có độ tin cậy cao va tối ưu
5.2 .Trình tự lập kế hoạch đầu tư:
Kế hoạch đầu tư ở đây được lập chủ yếu cho ngân sách nhà nước đầu tư vào
ngành kinh tế; theo trình tự sau
-Xác định nhu cầu về chủng loại và khối lượng sản phẩm . dịch vụ cho sản
xuất và tiêu dùng của kỳ kế hoạch mà ngành kinh tế phải đảm nhiệm
- Xác định khả năng đáp ứng nhu cầu của với các điều kiện hiện có ở đầu kì
kế
hoạch để xem khả năng của ngành đó ra sao
- Xác định các năng lực và dịch vụ mới cần tăng thêm trong kì
- Tiến hành lập kế họch đầu tư để đáp ứng năng lực mới tăng thêm cho kì kế
hoạch thông qua các dự án đầu tư. Việc lập kế hoạch đầu tư theo dự án lại được
tiến hành theo các bước sau đây:
+ Kế hoạch cho điều tra, khảo sát
+ Kế hoạch chuẩn bị đầu tư
+ Kế hoạch chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư
Luanvan.online

Page 11


www.Luanvan.Online
+ Kế hoạch thực hiện dự án.
5.3 Các điều kiện được ghi dự án vào kế hoạch đầu tư:
+ Phải nằm trong qui hoạch ngành
+ phải có quyết định đầu tư ( mới được ghi vào kế hoạch chuẩn bị thực hiện
dự án)
+ Phải có thiết kế kĩ thuật và tổng dự toán hay thiết kế kĩ thuât và dự toán cho
các giai đoạn đầu tư đối với các công trình lớn.
II. Đầu tư- nhân tố quyết định đối với sự phát triển nông nghiệp
1. Giới thiệu về nông nghiệp
1.1 Khái niệm.
Con người sinh ra trên đời không thể không ăn mà vẫn có thể tồn tại và
phát triển được,cho nên nhu cầu về lương thực thực phẩm là nhu cầu cấp thiết
của loài người. Muốn có lương thực và thực phẩm phải hình thành và phát triển
ngành nông nghiệp.Do vậy mà nông nghiệp xuất hiện từ rất sớm trong đời sống
loài người. Trong suốt một thời gian dài lịch sử nhân loại, ở phương Đông
cũng như phươngTây,nông nghiệp là một ngành cực kì quan trọng, không một
ngành nào có thể sánh được. Ngày nay, nông nghiệp không còn có được vị trí
như trước nữa và cũng là ngành có trình độ phát triển thấp kém hơn so với các
ngành khác trong nền kinh tế vì vậy phát triển nền nông nghiệp mạnh vẫn là
đòi hỏi thiết yếu của hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng nhất bao gồm nông - lâm- ngư nghiệp,
phát triển nông nghiệp cũng có nghĩa là phát triển nông - lâm - ngư nghiệp.
Ngoài ra phát triển nông nghiệp còn gắn liền với phát triển nông thôn và nâng
cao các điều kiện sinh hoạt ở nông thôn. Nông nghiệp được hiểu theo nghĩa
hẹp chỉ bao gồm hai nghành trồng trọt và chăn nuôi.
Việt Nam chúng ta là một nông nghiệp lâu đời với truyền thống hàng
nghìn năm trồng lúa nước .Có thể nói nước ta có nhiều điều kiện về tự nhiên và
con người rất thuân lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp vững mạnh..
Tuy rằng, nông nghiệp chiếm một vị trí ngày càng thấp kém trong nền kinh tế
Luanvan.online

Page 12


www.Luanvan.Online
nhưng trong giai đoạn này nó vẫn là một ngành kinh tế quan trọng , góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xuất khẩu và thu ngoại tệ cho đất nước, cải thiện
đời sống nhân dân... Phát triển nông nghiệp là yêu cầu cấp thiết của đất nước
trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước
1.2 Đặc điểm của nông nghiệp nói chung
Từ việc nghiên cứu tình hình thực tế và những kinh nghiệm của người đi
trước, người ta thấy rằng ngành nông nghiệp có một vài đặc điểm sau:
a.Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu.
Đây là một đặc điểm cực kì quan trọng và khác biệt của nông nghiệp.
Trong nông nghiệp, đặt biệt trong trồng trọt thì đất là một yếu tố sản xuất
không thể thiếu được, đất vừa là nơi sản xuất cũng chính là yếu tố quyết định
cho sự sinh tồn của cây trồng , như vậy đất là không thể thiếu cho nông nghiệp.
Cùng với các yếu tố khác như sự chăm sóc của con người, tưới tiêu và thời
tiết, chất lượng đất đai có ảnh hưởng mạnh tới năng suất chất lượng sản phẩm
nông nghiệp và thành quả lao động của người nông dân, Vì thế , muốn nông
nhgiệp đạt kết quả cao thì phải có những biện pháp tác động và đất đai.Tuy
nhiên đất là do tự nhiên tạo ra cho nên ta không thể thay đổi hoàn toàn những
điều kiện của đất. Do đặc điểm này mà mức độ tác động của con người trong
sản xuất nông nghiệp là rất hạn chế, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học cũng
không thật nhiều nên nông nghiệp là ngành có tốc độ phát triển không cao và
nhanh như các ngành kinh tế khác.Tuy vậy, đối với một số lĩnh vực chăn nuôi
đất đai cũng chỉ là mặt bằng để tiến hành sản xuất như các ngành kinh tế khác
và nó không chịu nhiều ảnh hưởng của đất.
b.Đối tượng sản suất là những cơ thể sống
Một đặc điểm khác nữa của nông nghiệp so với các ngành kinh tế khác là
đối với các ngành này thì đối tượng sản xuất là những sản phẩm hàng hoá còn
đối tượng sản xuất nông nghiệp là những cơ thể sống , đó là nhưng cây trồng
vật nuôi có sẵn trong tự nhiên được con người đem về thuần dưỡng. Những đối
tượng này thường có những qui luật tăng trưởng và phát triển nhất định, mặc
Luanvan.online

Page 13


www.Luanvan.Online
dù đã được con người thay đổi ít nhiều, chúng cũng chịu ảnh hưởng rất mạnh
mẽ của các điều kiện tự nhiên và cũng không thể tăng trưởng quá mức cho
phép của qui luật tự nhiên. Vì những đặc trưng trên mà ngành nông nghiệp có
tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với các ngành kinh tế khác. Tuy nhiên ,tốc độ
tăng trưởng nông nghiệp có thể đạt cao hơn nếu con người tác động vào các cơ
thể sống này thông qua việc phát triển công nghiệp sinh học để tạo ra những
giống cât trồng mới với năng suất và chất lượng sản phẩm cao hơn. Chúng ta
cũng cần tìm hiểu các qui luật phát triển của các đối tượng sống này để tìm ra
các biện pháp chăm sóc kịp thời và có các loại phân bón tốt nhất vào các thời
điểm cụ thể.
c.Nông nghiệp là ngành sản xuất chịu ảnh hưởng mạnh của các điều kiện tự
nhiên.
Do vậy mỗi sự thay đổi nhỏ của tự nhiên đều ảnh hưởng tới nông nghiệp;
đối với các ngành kinh tế khác, thì mức độ phụ thuộc này là không lớn; như
công nghiệp,thì dù trời có đổ mưa hay có gió lớn thì người ta vẫn tiến hành sản
xuất bình thường và sự thay dổi trong kế hoạch sản xuất là không đáng kể.
Nhưng đối với ngành nông nghiệp thì khác hẳn, mọi sự thay đổi đều có ảnh
hưởng, như đất tốt hay xấu đều ảnh hưởng tới năng suất chất lượng sản phẩm.
Nếu thời tiết tốt, phù hợp với yêu cầu , chúng ta đạt được một vụ mùa bội thu
còn nếu thời tiết xấu thì ngược lại. Vì vậy trong nông nghiệp chúng ta cần hạn
chế các ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên hoặc phải có những biện pháp khai
thác tự nhiên tốt nhất thì chúng ta với thu được các kết quả cao và giúp cho sản
xuất nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định.
d.Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cao.
Bởi lẽ đối với những loại cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp ,chúng
không thể phát triển quanh năm mà chúng cần có một thời gian phù hợp nhất
định trong năm để sinh trưởng và phát triển tốt. Mặt khác,do trong nông nghiệp
thời gian lao động không hoàn toàn ăn khớp với thời gian sản xuất . Những đặc
điểm này làm cho sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ . Để khắc phục được
tình trạng này thì chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng thuận
tiện, hiện đại và phù hợp để có thể phục vụ tốt nhất cho công cuộc sản xuất .
Luanvan.online

Page 14


www.Luanvan.Online
e.Nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng thấp
Đây là một thiệt thòi của ngành nông nghiệp có so với các ngành công
nghiệp và dịch vụ. Người ta thấy rằng dù nông nghiệp có điều kiện sản xuất
thuận lợi đến mấy đi nữa thì nông nghiệp cũng chỉ đạt tốc độ tăng trưởng tối đa
từ 5 - 6 % năm trong khi ngành công nghiệp đạt tốc độ tăng truởng 10 % trở
lên là bình thường. Kết quả thấp kém của sản xuất nông nghiệp chính là hệ
quả tất yếu của những đặc điểm trên của ngành nông nghiệp.
Dựa trên việc nghiên cứu các đặc điểm trên của ngành nông nghiệp , chúng
ta sẽ có những ý tưởng , những sáng kiến trong việc lập kế hoạch sản xuất, tiến
hành đầu tư và có những biện pháp cần thiết cho phát triển sản xuất nông
nghiệp.
1.3. Đặc điểm nông nghiệp Việt Nam
Dù đang trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước nhưng
Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp và trình độ phát triển của ngành nông
nghiệp vẫn ở mức rất thấp. Vì thế nghiên cứu rõ đặc điểm của nền nông nghiệp
này sẽ giúp cho chúng ta có những chính sách đầu tư phát triển phù hợp nhằm
thúc đẩy nền nông nghiệp nước ta từng bước đi lên, theo kịp tiến trình phát
triển của cả nước. Có thể nói nền nông nghiệp nước ta ngoài những đặc điểm
chung như nêu ở trên thì có những đặc điểm riêng sau:
Nền nông nghiệp Việt Nam vẫn mang tính truyền thông sâu sắc, chưa có
những thay đổi lớn so với những năm trước đây.Trong suốt thời kì vừa qua ,
nông nghiệp được Đảng và nhà nước quan tâm và đầu tư thoả đáng nên đã có
những bước phát triển mạnh cả về năng suất , chất lượng. Nhưng nhìn chung
thì sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính cá thể và đơn lẻ; mức độ áp dụng khoa
học kĩ thuật công nghệ vào nông nghiệp là rất ít, đồng thời mức độ cơ giới hoá
trong nông nghiệp là không cao. Thậm chí ở nhiều vùng quê ,sản xuất nông
nghiệp vẫn ở trong tình trạng " con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Còn về vấn
đề cây trồng thì trong trồng trọt vẫn ở dạng độc canh cây lúa, trong khi nhiều
nơi thích hợp cho phát triển nhiều loại cây khác lại chưa có chính sách khuyến
khích thoả đáng. Ngoài ra chăn nuôi là ngành sẽ giúp cho nông nghiệp có tốc
độ tăng trưởng cao hơn thì chúng ta vẫn chưa có những chính sách đầu tư phát
Luanvan.online

Page 15


www.Luanvan.Online
triển thích hợp cho nên tỷ lệ chăn nuôi trong toàn ngành nông nghiệp vẫn ở
mức thấp.Trong khi đó hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông
nghiệp, một số vùng nếu có thì đã quá lạc hậu hoặc thiếu đồng bộ còn lại là
rất thiếu. Tất cả những điều này ảnh hưởng rất lớn đối với sản xuất nông
nghiệp
Đất nước ta được chia ra làm 3 miền Bắc - trung - nam với khí hậu và
địa hình rất phức tạp và khác biệt. Nước ta còn có tỉ lệ đồi núi chiếm tới hơn 70
% lãnh thổ, do vậy mà sản xuất nông nghiệp chỉ ở trong những khoảng không
gian nhỏ và khó cho việc áp dụng máy móc .Các vùng đồng bằng có điều kiện
cũng không giống nhau, như đồng bằng sông Cửu Long có độ phù sa lớn, có
thể canh tác 3 - 4 vụ trong năm lại phải chịu lũ lụt hàng năm ; đồng bằng sông
Hồng chỉ có thể sản xuất hai vụ do có mùa đông giá rét. Khí hậu, thời tiết khát
phức tạp; trong khi miền bắc có mùa đông rét và lạnh, thích hợp cho việc sản
xuất một số nông sản mùa đông, ở Miền nam , gần miền xích đạo nên thời tiết
nóng quanh năm nên chỉ cho phép phát triển những cây mùa hè. Chính sự phức
tạp , đa dạng này đã tạo cho sản xuất nông nghiệp nước ta không không thống
nhất và đồng bộ giữa các miền, và khó cho việc áp dụng những giống cây trồng
vật nuôi đại trà trong cả nước. Nhưng lại tạo ra cho nước ta thuận lợi trong việc
phát triển đa dạng những sản phẩm nông nghiệp
Nông nghiệp nước ta hiện nay được phát triển trong điều kiện đất nước
đang tiến hành quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Chính vì vậy mà nó
nhận đước sự quan tâm lớn của toàn xã hội, mức độ công nghiệp hoá nông
nghiệp và nông thôn sẽ được tiến hành nhanh hơn và rộng hơn trên cả nước,
đồng thời sự áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuất cũng nhiều hơn và tốt
hơn. Tuy vậy thì nông nghiệp lại chịu một sự thiệt thòi lớn là tỷ lệ đầu tư của
nhà nước và xã hội cho nông nghiệp sẽ ngày càng giảm sút
Hiện nay nền nông nghiệp chúng ta đã có một khối lượng rất lớn hàng
nông lâm thuỷ sản xuất khẩu, chiếm một tỉ lệ cao trong giá trị xuất khẩu của cả
nước. Nhưng có một thực tế ngược lại là tuy sản lượng tăng mạnh, năng suất
lao động lại chưa cao , hơn nhiều so với các nước khác. Như ở Thái Lan, năng
suât lúa của họ thường đạt trên 8 tấn / ha tại Việt Nam năng suất chỉ khoảng 6
Luanvan.online

Page 16


www.Luanvan.Online
tấn / ha, như vậy là rất thấp và không có nhiều tiến bộ so với trước.Chất lượng
hàng nông sản của chúng ta cũng không cao do vậy mà giá trị của chúng trên
thị trường cũng thấp.Vì thế ,trong thời gian tới chúng ta cần có những biện
pháp đầu tư để tạo ra những giống mới và có những cách thức sản xuất mới
nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.
Tóm lại , ngành nông nghiệp nước ta tuy có nhiều tiến bộ trong những
năm gần đây vẫn còn yếu kém và lạc hậu ;do vậy cần nhận được sự đầu tư
toàn diện và sâu rộng, của Đảng, của nhà nướcvà của toàn xã hội để nó có
thể phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.
1.4Vai trò của nông nghiệp.
Chưa khi nào trong lịch sử loài người mà nông nghiệp lại không được coi
trọng. Thế giới dù có hiện đại , dù có phát triển đến mấy thì nông nghiệp vẫn
giữ những vị trí hết sức then chốt và cực kì quan trọng.Sở dĩ nông nghiệp có
được vị trí như vậy vì ngành này có những vai trò sau:
Thứ nhất, nông nghiệp là ngành cung cấp lương thực thực phẩm duy nhất
cho cả xã hội loài người. Đây là vai trò nổi bật của nông nghiệp.Với vai trò này
nông nghiệp quyết định sự ổn định và phát triển của xã hội loài người. Khi mỗi
con gnười được sinh ra trên đời thì họ không thể không ăn mà có thể lao động,
học tập và cống hiến tài năng của mình cho xã hội. Bởi vì có ăn , chúng ta mới
có thể có đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể hoạt động. Xã hội phát triển càng
cao , càng văn minh thì đòi hỏi của con người về lương thực và thực phẩm
ngày cao về lượng và đặc biệt là về chất. Muốn vậy ,đòi hỏi ngành nông nghiệp
phải không ngừng đầu tư phát triển để nâng cao năng xuất lao động trong sản
xuất nông nghiệp và chất lượng của nông sản.
Thứ hai, đối với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát
triển thì nông nghiệp vẫn là một ngành kinh tế tạo ra một khối lượng lớn công
ăn việc làm và tạo thu nhập cho người dân. Như ở Việt Nam, hiện nay vẫn có
tới khoảng 70% dân số sống ở nông thôn và cũng một tỉ lệ tương tự làm việc
trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên ,lực lượng lao động trong nông nghiệp
này có trình độ còn thấp kém và mức thu nhập của họ cũng rất thấp.Nhưng
Luanvan.online

Page 17


www.Luanvan.Online
trong tương lai đây là lượng lao động chủ yếu cho nền kinh tế . Vì vậy ,để thúc
đẩy nền kinh tế phát triển nói chung ,cũng như giúp cho nông nghiệp nói riêng
thì chúng ta cần có những chính sách về giáo dục và đào tạo nhằm đào tạo
nghề và nâng cao trình độ cho người nông dân.Với một lượng lớn dân số sống
ở các vùng nông thôn và làm việc trong ngành nông nghiệp nên những đối
tượng này sẽ là lực lượng tiêu dùng rất lớn cho nền kinh tế .Đây là một thị
trường tiêu thụ tiềm năng cho các nhà sản xuất trong nước.Khai thác và sử
dụng hiệu quả thị trường này sẽ giúp cho các nhà sản xuất thu lợi nhuận tăng
cường thị trường của mình và đồng thời góp phần tăng trưởng và phát triển nền
kinh tế đất nước.
Thứ ba , nông nghiệp còn có vai trò khá quan trọng đối với một số ngành
kinh tế khác như công nghiệp chế biến. Có thể nói ngành công nghiệp chế biến
nông sản phụ thuộc rất nhiều vào nông nghiệp. Bởi nông nghiệp là ngành kinh
tế cung cấp đầu vào cho sản xuất công nghiệp chế biến.Trong các nước đang
phát triển thì ngành công nghiệp chế biến chiếm một vai trò khá quan trọng, nó
là lĩnh vực thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn đầu của quá trình công
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Để ngành này muốn hoạt động tốt thì đòi
hỏi ngành nông nghiệp phải phát triển ổn định và thường xuyên cung cấp các
đầu vào rẻ và có chất lượng cao. Như vậy nông nghiệp qui định sự phát triển
ngành công nghiệp chế biến. Ngoài ra một số nông sản còn là những đặc sản
trong hoạt động du lịch và dịch vụ ăn uống nhằm thu hút khách hàng, nên nông
nghiệp cũng là nhân tố thúc đẩy du lịch
Thứ tư, đối với các nước đang phát triển , nông nghiệp đóng vai trò cực kì
quan trọng, góp một tỷ lệ lớn vào giá trị hàng hoá xuất khẩu và thu ngoại tệ cho
đất nước đồng thời cũng chiếm một vị trí khá cao trong GDP của đất nước.
Như ở Việt Nam, xuất khẩu hàng nông sản và sản phẩm chế biến từ nông sản
thu được hàng tỷ Đôlla, chiếm một tỉ lệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu; các
mặt hàng như gạo , cà phê.. có giá trị xuất khẩu lớn.Do vậy mà chúng ta cần
tăng cường hơn nữa xuất khẩu loại hàng hoá này để thúc đẩy phát triển nông
nghiệp và đất nước. Tuy nhiên , các sản phẩm xuất khẩu lại chủ yếu dưới dạng
thô, do vậy giá trị hàng hoá rất thấp ,rất bất lợi cho người nông dân. Thêm vào
Luanvan.online

Page 18


www.Luanvan.Online
nữa là nông nghiệp chiếm tỷ lệ khoảng hơn 30% GDP của các nước đang phát
triển, đây là một tỷ lệ khá cao và cho thấy nông nghiệp có ảnh hưởng mạnh tới
sự tăng trưởng kinh tế của các nước này. Tuy nhiên đây là một dấu hiệu không
đáng mừng , bởi lẽ một đất nướcđược coi có nền kinh tế phát triển và hiện đại
khi có tỷ lệ nông nghiệp trong GDP là thấp ( khoảng dưới 15 % ). Vì thế các
nước này cần có những biện pháp đầu tư ,một mặt vẫn giúp cho nông nghiệp
có tốc độ tăng trưởng cao nhưng mặt khác phải nâng cao tỷ trọng trong GDP
của các ngành công nghiệp và dịch vụ.
Thứ năm , nông nghiệp là ngành kinh tế đóng vai trò như một nhân tố tạo
vốn, lao động và thị trường cho thời kì đầu của quá trình công nghiệp hoá Hiện đại hoá ở các nước đang phát triển. Một nước chỉ có thể tiến hành thành
công công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước khi có đủ vốn và các
nguồn lực. Trong giai đoạn đầu này, công nghiệp và dịch vụ vẫn chưa phát
triển, thì nông nghiệp với ưu thế là ngành truyền thống sẽ tạo được một khối
lượng lớn nông sản có giá trị cao và có thể xuất khẩu ;từ đó tạo ra một nguồn
vốn khá lớn cho ngành công nghiệp. Nông nghiệp cũng là ngành cung cấp đầu
vào cho công nghiệp chế biến. Với lực lượng lao động đông đảo trong ngành
nông nghiệp sẽ là những công nhân với trình độ tay nghề khá cao ( nếu được
chú ý đào tạo và bồi dưỡng hợp lí ) có sự cần cù chăm chỉ ,giá nhân công lại rẻ
, điều này sẽ tạo thuận lợi lớn cho ngành công nghiệp phát triển. Như vậy nông
nghiệp là ngành kinh tế tạo những tiền đề , cơ sở ban đầu cho sự công nghiệp
hoá và hiện đại hoá đất nước.
Tóm lại, nông nghiệp đối với những nước đang phát triển nói chung và
Việt Nam nói riêng vẫn là ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong đời sống
kinh tế xã hội . Đầu tư phát triển ngành nông nghiệp là đòi hỏi tất yếu của nền
kinh tế đất nước hiện nay.
2. Đầu tư - nhân tố quyết định tới sự phát triển nông nghiệp
Có thể khẳng định rằng , tất cả các ngành các lĩnh vực muốn có sự tăng
trưởng và phát triển thì cần phải có đầu tư , không có đầu tư thì không có sự
phát triển. Ngành nông nghiệp cũng không nằm ngoài qui luật này. Chính đầu
Luanvan.online

Page 19


www.Luanvan.Online
tư là nhân tố quyết định những sự biến đổi vượt bậc của ngành nông nghiệp.
Đầu tư chính là đòn bẩy, là động lực cho sự phát triển .
Thứ nhất ,đầu tư tạo cho nông nghiệp một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện
đại và có qui hoạch, tập trung. Ta biết rằng nông nghiệp chỉ có thể tiến hành
sản xuất có kết quả tốt khi được cung cấp các yếu tố đầu vào đầy đủ như :
điện ,nước, phân bón, hệ thống nhà kho...Muốn có được những yếu tố quan
trọng này thì chúng ta phải xây dựng và củng cố các hệ thống trạm bơm, các
kênh mương, các mạng lưới điện, phát triển và nâng cấp hệ thống đường giao
thông. Khi những hệ thống này hoạt động tốt sẽ rất thuận lợi cho sản xuất.Tuy
nhiên những cơ sở hạ tầng này không tự nhiên có mà cần phải có sự đầu tư tiền
và các nguồn lực khác . Việc đầu tư này cần phải được qui hoạch tổng thể ,
tránh hiện tượng đâu tư dàn trải, không trọng điểm. Khi đã có đầu tư và đầu tư
hiệu quả thì chúng ta sẽ có một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, sẽ giúp cho
nông nghiệp có thể tiến hành những phương thức sản xuất mới, có thể tiễn
hành thâm canh tăng vụ, người nông dân cũng có thể chủ động trong quá trình
sản xuất.. những thuận lợi này sẽ làm cho sản lượng ngành nông nghiệp tăng
cao và chất lượng nông sản cũng tốt hơn.
Thứ hai,trong thế giới hiện nay, một nền nông nghiệp hiện đại , có năng
suất , hiệu quả cao khi nó được cơ giới hoá , công nghiệp hoá một cách cao độ.
Hay nói rõ hơn là sản xuât nông nghiệp được áp dụng máy móc một cách phổ
biến và đại trà trong mọi khâu và mọi lĩnh vực và góp phần giải phóng sức lao
động của con người. Nhờ có những chính sách hỗ trợ mà đặc biệt là do có các
nguồn đầu tư hữu ích của xã hội mà ngành nông nghiệp có được những loại
máy móc hiện đại ,tiên tiến như máy cày máy kéo, máy gặt đập, máy xay xát,
các loại xe chuyên chở ...thay thế cho sức người và súc vật trong quá trình sản
xuất. Do có những loại máy móc này mà sản xuất nông nghiệp có thể tiến hành
trên diện rộng và hàng loạt, đồng thời làm tăng năng suất cây trồng vật nuôi lên
rất nhiều lần so với trước đây. Như vậy đầu tư máy móc thiết bị nông nghiệp là
nhân tố thúc đẩy sản suất nông nghiệp ; vì thế chúng ta nên quan tâm và coi
trọng đầu tư cho nông nghiệp một cách thoả đáng. Ở Việt Nam , ngành nông
nghiệp còn sử dụng sức người và súc vật trong khi làm việc là chủ yếu, áp
Luanvan.online

Page 20


www.Luanvan.Online
dụng máy móc trong sản xuất nông nghiệp còn rất hạn chế và ở qui mô nhỏ.
Đầu tư mua sắm những phương tiện này là đỏi hỏi cấp thiết của nền nông
nghiệp. Tuy nhiên chúng ta phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa
phương ,từng lĩnh vực mà mua những máy móc cho thích hợp nhất.
Thứ ba , đầu tư vào lĩnh vức khoa học công nghệ sẽ góp phần tạo ra cho
nông nghiệp những giống cây trồng vật nuôi mới hiệu quả hơn. Mà ta biết
giống là một yếu tố quyết định sự tăng trưởng và phát triển ngành nông
nghiệp .Mỗi người đều hiểu rằng khoa học công nghệ là động lực cho sự phát
triển các ngành kinh tế và no vẫn là nhân tố quan trọng cho sự phát triển mạnh
sản xuất nông nghiệp. Ngày nay, công nghệ sinh học đang phát triển mạnh mẽ
và chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong đời đời sống kinh tế thế giới.
Công nghệ sinh học ngày càng có những thành công to lớn hơn và là lĩnh vực
liên quan khá chặt chẽ với ngành nông nghiệp.Một phần công nghệ này sẽ
được áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Ở mức độ quốc gia chúng ta cần đầu
tư mạnh để phát triển công nghệ này , đồng thời cần có những chính sách khác
để khuyến khích động viên những nhà khoa học giỏi nghiên cứu và từ đó áp
dụng triệt để những thành quả của nó.Mặt khác, chúng ta nên xây dựng những
trung tâm giống cây trồng vật nuôi với những cán bộ khoa học giỏi về chuyên
môn nghiệp vụ để nghiên cứu ra những giống mới từ kết quả của công nghệ
sinh học . Vì vậy,chúng ta nên có những chính sách để thu hút các nguồn lực
trong và ngoài nước đầu tư vào công nghệ này và thành lập những trung tâm
nghiên cứu áp dụng những kĩ thuật tiên tiến của thế giới và trong nước. Tóm lại
, đầu tư góp phần vào việc tạo ra cho nông nghiệp một sức phát triển mới thông
qua đầu tư cho công nghệ phục vụ sản xuất.
Thứ tư , đầu tư là đã góp phần tạo ra cho nông nghiệp một lực lượng lao
động hùng hậu có tay nghề chuyên môn và trình độ kĩ thuất cao. Dù máy móc
có hiện đại và phù hợp đến đâu, hay một phương thức sản xuât mới có tiên tiến
đến mấy nhưng nếu lao động trong nông nghiệp không có trình độ để nắm bắt
và sử dụng thì những thứ trên đều là vô dụng, bỏ đi. Nhờ có một khối lượng
lớn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào tạo thông qua việc xây dựng các trung
tâm dạy nghề , các chương trình phổ biến kiến thức nông nghiệp mới cho
Luanvan.online

Page 21


www.Luanvan.Online
người nông dân mà họ ngày càng nắm bắt được những kiến thức mới , thiết
thực cho việc trồng trọt và chăn nuôi : biết cách thâm canh, biết điều khiển
máy móc , biết làm kinh tế Vac...Điều này cũng sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về các
đặc tính và quá trình sinh trưởng của từng loại cây trồng vật nuôi để họ có
những biện pháp chăm sóc tốt hơn. Khi người nông dân có trình độ càng cao sẽ
càng thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp trong việc sử dụng những kĩ
thuật mới và giúp cho ngành này có sự tăng trưởng cao.
Thứ năm , đầu tư góp phần tạo cho nông nghiệp một cơ cấu trồng trọt và
chăn nuôi hợp lí hơn với tỷ trong chăn nuôi chiếm ngày càng cao trong tổng
giá trị ngành nông nghiêp. Bởi vì, trong nông nghiệp , chăn nuôi là lĩnh vực có
tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với trồng trọt, muốn phát triển ngành nông
nghiệp thì phải đầu tư phát triển lĩnh vực chăn nuôi. Như trước đây, trồng trọt
chiếm vai trò chủ yếu nên ngành nông nghiệp có tốc độ phát triẻn không cao,
kể từ khi đầu tư mạnh hơn vào chăn nuôi thì nông nghiệp đã có những sự phát
triển vượt bậc. Đây là hướng đi đúng của nhiều nước đi trước mà những nước
đi sau như Việt Nam cần học tập và phát huy.
Nói chung, đầu tư còn góp phần cải thiện đời sống người nông dân, cải cách
phương thức tổ chức quản lí nông thôn ... Tóm lại, đầu tư có vai trò quyết định
sự tiến bộ đi lên không ngừng của nông nghiệp. Khi nền kinh tế càng hiện đại,
nông nghiệp càng không thể không có đầu tư.
3. Đặc trưng của đầu tư trong nông nghiệp
Nông nghiệp là một ngành kinh tế dặc thù với những đặc điểm riêng biệt,
vì vậy mà đầu tư trong nông nghiệp cũng có những nét đặc trưng riêng, không
giống bất cứ một ngành kinh tế nào trong nền kinh tế.
Đặc trưng thứ nhất là đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp là quá trình thực
hiện một công cuộc đầu tư cũng như việc thu hoạch những kết quả của nó chịu
ảnh huởng nhiều của các điều kiện tự nhiên. Điều đặc trưng này là do đặc điểm
ngành nông nghiệp chi phối. Đầu tiên, khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, do
đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu nên chúng ta phải nghiên cứu rất kĩ về các
điều kiện của đất , chất lượng và đặc điểm của đất và đặc điểm về địa hình. Bởi
Luanvan.online

Page 22


www.Luanvan.Online
vì đất tốt hay xấu ảnh hưởng rất mạnh tới quá trình thực hiện đầu tư và thành
quả thu được. Nếu đất tốt thì cây trồng phát triển thuận lợi, có xây dựng hạ
tầng cơ sở thì cũng giảm chi phí và ngược lại. Nghiên cứu về đất còn cho
chúng ta biết nên trồng loại cây nào, nên nuôi loại động vật gì, để từ đó có kế
hoạch sản xuất.Địa hình cũng có ảnh hưởng tới đầu tư, nếu địa hình bằng
phẳng thì có thể đầu tư nhiều loại cây trồng, vật nuôi thích hợp cho vùng đồng
bằng, đỡ tốn công san lấp và thuận lợi về giao thông do vậy vận chuyển các
nông sản mang ra thị trường nhanh và đảm bảo tươi sống. Khi đầu tư dựa vào
điều kiện của địa hình để có những chính sách đầu tư phù hợp nhất.
Khí hậu cũng ảnh hưởng tới quá trình đầu tư,khi đầu tư người ta thường
phải nghiên cứu rõ điều kiện khí hậu, bởi nó có ảnh hưởng mạnh tới kết quả
của sản xuất nông nghiệp hay kết quả đầu tư. Ví dụ như khi tiến hành đầu tư
xây dựng hệ thông thuỷ lợi thì thường tiến hành vào mùa nước cạn, bởi khi
nước lên thì việc xây dựng rất khó và cực kì tốn kém. Hoặc khi ta đầu tư một
loại cây lương thực náo đó, chẳng hạn như cây lúa, ta không thể trồng lúa vào
mùa đông lạnh ,bởi lúa là cây không thích hợp với điều kiện giá rét , do vậy mà
đầu tư không thu được lợi ích tốt. . Do vậy mà khi đầu tư vào nông nghiệp các
nhà đầu tư phải nghiên cứu rất kĩ đặc điểm tự nhiên của từng vùng để có thể có
những công cuộc đầu tư mang hiệu quả cao hoặc có những biện pháp phòng
tránh ảnh hưởng xấu của tự nhiên hữu hiệu.
Do sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ nên đầu tư trong nông nghiệp
cũng mang tính thời vụ khá rõ rệt. Rất nhiều hoạt động đầu tư trong nông
nghiệp phải nghiên cứu thời điểm đầu tư và chọn khu vực điểm điểm đầu tư.
Bởi vì, trồng trọt và chăn nuôi không thể tiến hành quanh năm cho nên chọn
thời điểm để sản xuất là rất cần thiết.Do vậy khi đầu tư vào một loại đối tượng
nào đó thì ta chỉ có thể bắt đầu đầu tư tại một thời gian rõ ràng và cố định trong
năm, như trồng cây thì thường phải vào mùa xuân. Tuy nhiên , với trình độ
khoa học phát triển chúng ta có thể đầu tư đa dạng và với khoảng thời gian
rộng hơn.
Một đặc trưng nổi rõ của đầu tư trong nông nghiệp đó là nó đỏi hỏi một
lượng vốn đầu tư khá lớn, có độ rủi ro cao nhưng tỷ suất lợi nhuận lại thấp hơn
Luanvan.online

Page 23


www.Luanvan.Online
nhiều so với các ngành , lĩnh vực khác.Cụ thể, khi ta tiến hành đầu tư vào hệ
thống cơ sở hạ tầng( như hệ thống thuỷ lợi ) hay khoa học công nghệ thì lượng
vốn đầu tư thất không nhỏ chút nào. Ví dụ như để phát hiện ra một loại giống
mới cho sản xuất nông nghiệp thì lượng vốn bỏ ra và số nhà khoa học cần cho
nghiên cứu không thua kém để cho một sản phẩm công nghiệp mới ra đời.
Hoặc chi phí để xây một hệ thống thuỷ lợi cũng không kém việc xây dựng một
nhà máy hay một khách sạn du lịch. Vì vậy mà khi đầu tư , đỏi hỏi các nhà đầu
tư phải có những chính sách biện pháp huy động đủ vốn và kịp tiến độ.
Đầu tư trong nông nghiệp có độ rủi ro cao, đây là vấn đề thiệt thòi cho nông
nghiệp. Sở dĩ rủi ro cao vì đầu tư trong ngành nông nghiệp một mặt chịu những
rủi ro chung của các công cuộc đầu tư mặt khác nó còn chịu ảnh hưởng cực
mạnh của những biến đổi tự nhiên xấu. Ngoài ra việc kiểm soát và hạn chế
những loại rủi ro này là rất khó, đôi khi không thể ngăn chặn nổi. Một thiệt thòi
lớn của đầu tư là tỷ suất lợi nhuận của hoạt động đầu tư trong nông nghiệp rất
thấp thường chỉ vài phần trăm một năm trong khi các ngành khác đạt hơn 10 %
, do nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng không cao.Khi đầu tư thời gian thu hồi
vốn cũng rất lâu. Còn một số công trình đầu tư trong nông là hoà vốn, thậm chí
nhiều công trình không thu đủ số vốn đầu tư ban đầu bỏ ra.
Tóm lại , hoạt động đầu tư trong nông nghiệp có những nét riêng, chính vì
những nét này mà các nhà đầu tư thường không muốn bỏ vốn của mình đầu tư
vào ngành nồng nghiệp, hoặc có thì cũng rất ít. Do vậy để thúc đẩy nền nông
nghiệp phát triển thì đòi hỏi chính phủ mỗi nước phải có những chính sách
khuyến khích , hỗ trợ đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư và bản thân nhà nước
phải bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở.
4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư trong nông nghiệp
Để xem xét thành quả hay mức độ thành công của các công cuộc đầu
tư , của một ngành của một tỉnh hay của cả nước ; ngoài chỉ tiêu kết quả đầu tư
người ta còn phải sử dụng chỉ tiêu hiệu quả đầu tư để tính. Ngành nông nghiệp,
do có những đặc điểm cũng như do đầu tư trong nông nghiệp có các đặc trưng
Luanvan.online

Page 24


www.Luanvan.Online
riêng nên trong nông nghiệp người ta có thể sử dụng những chỉ tiêu hiệu quả
sau:
a.Chỉ tiêu :GO tăng thêm/ Vốn đầu tư và GDP tăng thêm/ Vốn đầu tư
Trong đó :+ GO: giá trị sản xuất
+ GDP : tổng sản phẩm
+ Vốn đầu tư : là số vốn đầu tư của một dự án, của nhiều dự án
đầu tư hay của cả một tỉnh, một nước trong một năm hoặc một thời kì nhất định
Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn đầu tư bỏ ra thì tạo ra bao nhiêu giá trị
hàng hoá và dịnh vụ. Chỉ tiêu này, càng cao thì chứng tỏ công cuộc đầu tư càng
thành công. Trong các chỉ tiêu tính hiệu quả đầu tư trong nông nghiệp thì đây
là chỉ tiêu dễ tính nhất cũng như đơn giản nhất bởi lẽ các số liệu thu thập về
GO ,GDP cũng như về vốn đầu tư là tương đối dễ.
b. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư: là thời gian mà các kết quả của quá trình đầu tư
cần hoạt động để có thể thu hồi vốn đã bỏ ra từ lợi nhuận thu được
Công thức tính:

Ivo
T = -----------Wpv

Trong đó : Wpv là lợi nhuận thu được bình quân một năm hoặc
T

Σ Wipv ≥ Ivo
i=0
T và T : là thời gian thu hồi vốn đầu tư tính theo tháng ,quí ,năm
Thời hạn T thường được tính cho một dự án. Nó phản ánh phần nào mức độ
hiệu quả của dự án. Đối với những dự án tương tự nhau thì dự án có thời gian
thu hồi vốn đầu tư càng nhỏ càng tốt. Tuy nhiên đối với nhiều dự án của một
tỉnh, một giai đoạn thì T rất khó tính, thậm chí là không tính được. Trong nông
nghiệp có nhiều dự án khó tính được thời gian T bởi vì đầu tư trong nông

Luanvan.online

Page 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×