Tải bản đầy đủ

Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh phú thọ những năm vừa qua

www.Luanvan.Online

Lời nói đÇu

Đầu tư Xây dựng cơ bản là bộ phận vô cùng quan trọng thuộc đầu tư
phát triển . Để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng , cũng như tạo ra các tài
sản cố định chúng ta phải đầu tư Xây dựng cơ bản . Những năm vừa qua,
tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ được chú trọng và đã có
những thành quả nhất định, góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó cũng chính là lý do em chọn đề tài “Thực trạng
và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú
Thọ những năm vừa qua “ .
Đề tài gồm 3 chương :
Chương 1- Lý luận chung về đầu tư Xây dựng cơ bản
Chương 2 - Thực trạng về đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những
năm vừa qua.
Chương3Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác
đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Do còn thiếu kinh nghiệm thực tế và kiến thức về lĩnh vực đầu tư còn
yếu nên bản báo cáo của em về đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót,
em mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo và các bạn.

Em xin chân thành cảm ơn Ths. Đinh Đào Ánh Thuỷ đã tận tình
hướng dẫn và giúp đỡ thực hiện đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các anh chị đang làm việc
tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ và giúp em trong việc tìm các tài liệu
liên quan đến tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Luanvan.online

Page 1


www.Luanvan.Online

Chương I : Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản
IKhái niệm về đầu tư xây dựng cơ bản
1- khái niệm
1.1- Đầu tư
Là sự bỏ vốn ( chi tiêu vốn ) cùng với các nguồn lực khác trong hiện tại
để tiến hành một hoạt động nào đó ( tạo ra, khai thác, sử dụng một tài sản )
nhằm thu về các kết quả có lợi trong tương lai.
Đầu tư là sự bỏ ra , sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại ( tiền, của cải,
công nghệ, đội ngũ lao động , trí tuệ, bí quyết công nghệ, … ) , để tiến hành
một hoạt động nào đó ở hiện tại, nhằm đạt kết quả lớn hơn trong tương lai.
1.2- Đầu tư phát triển
Đầu tư phát triển là hình thức đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng
tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của từng cơ
sở sản xuất kinh doanh nói riêng , là điều kiện chủ yếu để tạo công an việc
làm và nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội.
1.3- Xây dựng cơ bản và đầu tư Xây dựng cơ bản
Xây dựng cơ bản và đầu tư Xây dựng cơ bản là những hoạt động với
chức năng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế thông qua các hình thức xây
dựng mới , mở rộng, hiện đại hoá hoặc khôi phục các tài sản cố định.
Đầu tư Xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân là một bộ phận của
đầu tư phát triển . Đây chính là quá trình bỏ vốn để tiến hành các hoạt động
xây dựng cơ bản nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng ra các
tài sản cố định trong nền kinh tế. Do vậy đầu tư Xây dựng cơ bản là tiền đề
quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nền kinh tế nói
chung và của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Đầu tư Xây dựng cơ
bản là hoạt động chủ yếu tạo ra tài sản cố định đưa vào hoạt động trong lĩnh
vực kinh tế - xã hội , nhằm thu đựơc lợi ích với nhiều hình thức khác nhau.

Đầu tư Xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân được thông qua nhiều
hình thức xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, hiện đại hoá hay khôi phục tài sản
cố định cho nền kinh tế.
Xây dựng cơ bản là hoạt động cụ thể tạo ra các tài sản cố định ( khảo sát,
thiết kế, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị ) kết quả của các hoạt động Xây
dựng cơ bản là các tài sản cố định, với năng lực sản xuất phục vụ nhất định.
Luanvan.online

Page 2


www.Luanvan.Online

2- Đặc điểm chung của đầu tư Xây dựng cơ bản
Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản là một bộ phận của đầu tư phát triển
do vậy nó cũng mang những đặc điểm của đầu tư phát triển .
2.1- Đòi hỏi vốn lớn, ứ đọng trong thời gian dài
Hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản đòi hỏi một số lượng vốn lao động,
vật tư lớn . Nguồn vốn này nằm khê đọng trong suốt quá trình đầu tư . Vì
vậy trong quá trình đầu tư chúng ta phải có kế hoạch huy động và sử dụng
nguồn vốn một cách hợp lý đồng thời có kế hoạch phân bổ nguồn lao động ,
vật tư thiết bị phù hợp đảm bảo cho công trình hoàn thành trong thời gian
ngắn chồng lãng phí nguồn lực.
2.2- Thời gian dài với nhiều biến động
Thời gian tiến hành một công cuộc đầu tư cho đến khi thành quả của nó
phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều biến động xảy
ra.
2.3- Có giá trị sử dụng lâu dài
Các thành quả của thành quả đầu tư xây dựng cơ bản có giá trị sử dụng
lâu dài, có khi hàng trăm , hàng nghìn năm , thậm chí tồn tại vĩnh viễn như
các công trình nổi tiếng thế giới như vườn Babylon ở Iraq , tượng nữ thần tự
do ở Mỹ , kim tụ tháp cổ Ai cập , nhà thờ La Mã ở Roma, vạn lý trường
thành ở Trung Quốc, tháp Angcovat ở Campuchia, …
2.4- Cố định
Các thành quả của hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản là các công trình
xây dựng sẽ hoạt động ở ngay nơi mà nó đựơc tạo dựng cho nên các điều
kiện về địa lý, địa hình có ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện đầu tư ,
cũng như việc phát huy kết quả đầu tư . Vì vậy cần được bố trí hợp lý địa
điểm xây dựng đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc phòng, phải phù hợp
với kế hoạch, qui hoạch bố trí tại nơi có điều kiện thuận lợi, để khai thác lợi
thế so sánh của vùng, quốc gia, đồng thời phải đảm bảo được sự phát triển
cân đối của vùng lãnh thổ .
2.5- Liên quan đến nhiều ngành
Hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản rất phức tạp liên quan đến nhiều
ngành, nhiều lĩnh vực. Diễn ra không những ở phạm vi một địa phương mà
còn nhiều địa phương với nhau. Vì vậy khi tiến hanh hoạt động này, cần
Luanvan.online

Page 3


www.Luanvan.Online
phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quản lý quá trình
đầu tư, bên cạnh đó phải qui định rõ phạm vi trách nhiệm của các chủ thể
tham gia đầu tư, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đựơc tính tập trung dân chủ
trong quá trình thực hiện đầu tư.
3- Vai trò của đầu tư Xây dựng cơ bản
Nhìn một cách tổng quát : đầu tư Xây dựng cơ bản trước hết là hoạt động
đầu tư nên cung có những vai trò chung của hoạt động đầu tư như : tác động
đến tổng cung và tổng cầu, tác động đến sự ổn định, tăng trưởng và phát
triển kinh tế , tăng cường khả năng khoa học và công nghệ của đất nước.
Ngoài ra với tính chất đặc thù của mình, đầu tư Xây dựng cơ bản là điều
kiện trước tiên và cần thiết cho phát triển nền kinh tế , có những ảnh hưởng
vai trò riêng đối với nền kinh tế và với từng cơ sở sản xuất . Đó là :
-Đầu tư Xây dựng cơ bản đảm bảo tính tương ứng giữa cơ sở vật chất kỹ
thuật và phương thức sản xuất.
Mỗi phương thức sản xuất từ đặc điểm sản phẩm , yếu tố nhân lực, vốn
và điều kiện về địa điểm,… lại có đòi hỏi khác biệt về máy móc thiết bị ;nhà
xưởng. Đầu tư Xây dựng cơ bản đã giải quyết vấn đề này.
-Đầu tư Xây dựng cơ bản là điều kiện phát triển các ngành kinh tế và
thay đổi tỷ lệ cân đối giữa chúng .
Khi đầu tư Xây dựng cơ bản được tăng cường , cơ sở vật chất kỹ thuật
của các ngành tăng sẽ làm tăng sức sản xuất vật chất và dịch vụ của ngành.
Phát triển và hình thành những ngành mới để phục vụ nền kinh tế quốc dân.
Như vậy đầu tư Xây dựng cơ bản đã làm thay đổi cơ cấu và quy mô phát
triển của ngành kinh tế , từ đó nâng cao năng lực sản xuất của toàn bộ nền
kinh tế . Đây là điều kiện tăng nhanh giá trị sản xuất và tổng giá trị sản phẩm
trong nước, tăng tích luỹ đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần của
nhân dân lao động , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản về chính trị, kinh tế xã hội .
Như vậy đầu tư Xây dựng cơ bản là hoạt động rất quan trọng: là một
khâu trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển, nó có quyết định trực tiếp
đến sự hình thành chiến lược phát triển kinh tế từng thời kỳ; góp phần làm
thay đổi cơ chế quản lý kinh tế , chính sách kinh tế của nhà nước.
Cụ thể như sau:
3.1- Đầu tư Xây dựng cơ bản ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh
tế
Luanvan.online

Page 4


www.Luanvan.Online
Đầu tư tác động đến sự mất cân đối của ngành, lãnh thổ , thành phần kinh
tế . Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới cho thấy, con đường tất yếu để
phát triển nhanh tốc độ mong muốn từ 9% đến 10 % thì phải tăng cường đầu
tư tạo ra sự phát triển nhanh ở khu vực công nghiệp và dịch vụ.
Đối với các ngành nông lâm ngư nghiệp do những hạn chề về đất đai và
khả năng sinh học để đạt đựơc tốc độ tăng trưởng từ 5% đến 6 % là một
điều khó khăn . Như vậy chính sách đầu tư ảnh hưởng đến sự chuyển dịch
cơ cấu kinh tế và đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế .Do vậy các
ngành, các địa phương trong nền kinh tế cần phải lập kế hoạch đầu tư dài
hạn để phát triển ngành, vùng đảm bảo sự phát triển cân đối tổng thể , đồng
thời có kế hoạch ngắn và trung hạn nhằm phát triển từng bước và điều chỉnh
sự phù hợp với mục tiêu đặt ra .
3.2- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự tăng trưởng và phát triển
kinh tế
Kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế cho thấy ,muốn giữ phát triển
kinh tế ở mức trung bình thì tỷ lệ đầu tư phải đạt từ 15 % đến 20 % so với
GDP tuỳ thuộc vào hệ số ICOR của mỗi nước.
Nếu ICOR không đổi thì mức tăng GDP hoàn toàn phục thuộc vào vốn
đầu tư . ICOR phản ánh hiệu quả đầu tư. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào nhiều
nhân tố như cơ cầu kinh tế , các chính sách kinh tế - xã hội . Ở các nước phát
triển , ICOR thường lớn ( 5-7 ) do thừa vốn thiếu lao động, do sử dụng công
nghệ có giá trị cao, còn ở các nước chậm phát triển , ICOR thấp ( 2-3) do
thiếu vốn , thừa lao động, để thay thế cho vốn sử dụng công nghệ kém hiện
đại , giá rẻ .
3.3 – Đầu tư Xây dựng cơ bản tạo ra cơ sở vật chất nói chung và cho tỉnh
nói riêng
Tác động trực tiếp này đã làm cho tổng tài sản của nền kinh tế quốc dân
không ngừng được gia tăng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp , nông
nghiệp , giao thông vận tải, thuỷ lợi, các công trình công cộng khác, nhờ vậy
mà năng lực sản xuất của các đơn vị kinh tế không ngừng được nâng cao, sự
tác động này có tính dây chuyền của những hoạt động kinh tế nhờ đầu tư
Xây dựng cơ bản . Chẳng hạn như chúng ta đầu tư vào phát triển cơ sở hạ
tầng giao thông điện nước của một khu công nghiệp nào đó, tạo điều kiện
thuận lợi cho các thành phần kinh tế , sẽ đầu tư mạnh hơn vì thế sẽ thúc đẩy
quá trình phát triển kinh tế nhanh hơn.
Luanvan.online

Page 5


www.Luanvan.Online
3.4- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự phát triển khoa học công
nghệ của đất nước
Có hai con đường để phát triển khoa học công nghệ, đó là tự nghiên cứu
phát minh ra công nghệ, hoặc bằng việc chuyển giao công nghệ, muốn làm
được điều này, chúng ta phải có một khối lượng vốn đầu tư mới có thể phát
triển khoa học công nghệ. Với xu hướng quốc tế hoá đời sống như hiện nay,
chúng ta nên tranh thủ hợp tác phát triển khoa học công nghệ với nước ngoài
để tăng tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước thông qua nhiều hình thức
như hợp tác nghiên cứu , khuyến khích đầu tư chuyển giao công nghệ. Đồng
thời tăng cường khả năng sáng tạo trong việc cải thiện công nghệ hiện có
phuùhợp với điều kiện của Việt Nam nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói
riêng.
3.5- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự ổn định kinh tế tạo công ăn
việc làm cho người lao động
Sự tác động không đồng thời về mặt thời gian của đầu tư do ảnh hưởng
của tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế làm cho mỗi sự thay đổi của đầu
tư dù là tăng hay giảm cùng một lúc vừa là yếu tố duy trì vừa là yếu tố phá
vỡ sự ổn định của nền kinh tế , thí dụ như khi đầu tư tăng làm cho các yếu tố
liên quan tăng , tăng sản xuất của các ngành sẽ thu hút thêm lao động nâng
cao đời sống. Mặt khác , đầu tư tăng cầu của các yếu tố đầu vào tăng, khi
tăng đến một chừng mực nhất định sẽ gây ra tình trạng lạm phát, nếu lạm
phát mà lớn sẽ gây ra tình trạng sản xuất trì trệ , thu nhập của người lao động
thấp đi, thâm hụt ngân sách tăng, kinh tế phát triển chậm lại. Do vậy khi điều
hành nền kinh tế nhà nước phải đưa ra những chính sách để khắc phục
những nhược điểm trên.
Đầu tư Xây dựng cơ bản có tác động rất lớn đến việc tạo công ăn việc
làm, nâng cao trình độ đội ngũ lao động, như chúng ta đã biết , trong khâu
thực hiện đầu tư, thì số lao động phục vụ cần rất nhiều đối với những dự án
sản xuất kinh doanh thì sau khi đầu tư dự án đưa vào vận hành phải cần
không ít công nhân, cán bộ cho vận hành khi đó tay nghề của người lao động
nâng cao, đồng thời những cán bộ học hỏi được những kinh nghiệm trong
quản lý , đặc biệt khi có các dự án đầu tư nước ngoài.
II- Khái niệm về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản
1- Khái niệm
1.1- Vốn đầu tư :
Luanvan.online

Page 6


www.Luanvan.Online
Vốn đầu tư trong nền kinh tế thị trường ,việc tái sản xuất giản đơn và tái
sản xuất mở rộng các tài sản cố định là điều kiện quyết định đến sự tồn tại
của mọi chủ thể kinh tế, để thực hiện được điều này , các tác nhân trong nền
kinh tế phải dự trữ tích luỹ các nguồn lực. Khi các nguồn lực này được sử
dụng vào quá trình sản xuất để tái sản xuất ra các tài sản cố định của nền
kinh tế thì nó trở thành vốn đầu tư.
Vậy vốn đầu tư chính là tiền tích luỹ của xã hội của các cơ sở sản xuất
kinh doanh, dịch vụ là vốn huy động của dân và vốn huy động từ các nguồn
khác, được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì
tiềm lực sẵn có và tạo tiềm lực mới cho nền sản xuất xã hội.
1.2- Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản ;
Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản là toàn bộ những chi phí để đạt được mục
đích đầu tư bao gồm chi phí cho việc khảo sát thiết kế và xây dựng , mua
sắm , lắp đặt máy móc thiết bị và các chi phí khác được ghi trong tổng dự
toán.
2- Nguồn hình thành vốn đầu tư Xây dựng cơ bản
Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản được hình thành từ các nguồn sau :
2.1- Nguồn trong nước :
Đây là nguồn vốn có vai trò quyết định tới sự phát triển kinh tế của đất
nước , nguồn này chiếm tỷ trọng lớn, nó bao gồm từ các nguồn sau :
-Vốn ngân sách nhà nước: Gồm ngân sách TW và ngân sách địa
phương , được hình thành từ sự tích luỹ của nền kinh tế , vốn khấu hao cơ
bản và một số nguồn khác dành cho đầu tư Xây dựng cơ bản .
-Vốn tín dụng đầu tư ( do ngân hàng đầu tư phát triển và quĩ hỗ trợ
phát triển quản lý ) gồm : Vốn của nhà nước chuyển sang, vốn huy động từ
các đơn vị kinh tế và các tầng lớp dân cư, dưới các hình thức, vốn vay dài
hạn của các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế và người Việt Nam ở nước
ngoài.
-Vốn của các đơn vị sản xuất kinh doanh , dịch vụ thuộc các thành
phần kinh tế khác.
2.2- Vốn nước ngoài
Nguồn này có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình đầu tư Xây dựng
cơ bản và sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Nguồn này bao gồm

Luanvan.online

Page 7


www.Luanvan.Online
Vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế như WB , ADB, các tổ chức chính
phủ như JBIC ( OECF) , các tổ chức phi chính phủ ( NGO) . Đây là nguồn
(ODA )
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua hình thức 100 % vốn nước
ngoài , liên doanh , hợp đồng hợp tác kinh doanh.
3- Nội dung của vốn đầu tư Xây dựng cơ bản
Nội dung của vốn đầu tư Xây dựng cơ bản bao gồm các khoản chi phí
gắn liền với hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản , nội dung này bao gồm :
3.1- Vốn cho xây dựng và lắp đặt
-Vốn cho hoạt động chuẩn bị xây dựng và chuẩn bị mặt bằng
-Những chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, nhà xưởng,
văn phòng làm việc, nhà kho, bến bãi,…
-Chi phí cho công tác lắp đặt máy móc, trang thiết bị vào công trình và
hạng mục công trình.
-Chi phí để hoàn thiện công trình
3.2-Vốn mua sắm máy móc thiết bị:
Đó là toàn bộ các chi phí cho công tác mua sắm và vận chuyển bốc dỡ
máy móc thiết bị được lắp vào công trình . Vốn mua sắm máy móc thiết bị
bao gồm được tính bao gồm: giá trị máy móc thiết bị, chi phí vận chuyển ,
bảo quản bốc dỡ, gia công , kiểm tra trước khi giao lắp các công cụ, dụng cụ.
3.3- Vốn kiết thiết cơ bản khác bao gồm :
-Chi phí kiến thiết cơ bản được tính vào giá trị công trình như chi phí cho
tư vấn đầu tư , đền bù, chi phí cho quản lý dự án, bảo hiểm , dự phòng, thẩm
định, …
-Các chi phí kiến thiết tính vào tài sản lưu động bao gồm chi phí cho mua
sắm nguyên vật liệu , công cụ , dụng cụ không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố
định hoặc chi phí cho đào tạo.
-Những chi phí kiến thiết cơ bản khác được nhà nước cho phép không
tính vào giá trị công trình ( do ảnh hưởng của thiên tai, những nguyên nhân
bất khả kháng.
4-Phân loại vốn đầu tư Xây dựng cơ bản :
Tuỳ theo từng mục đích nghiên cứu mà người ta phân loại vốn đầu tư
Xây dựng cơ bản thành các tiêu thức khác nhau . Nhưng nhìn chung các
cách phân loại này , đều phục vụ cho công tác quản lý tốt hơn đối với hoạt
động đầu tư Xây dựng cơ bản .
Luanvan.online

Page 8


www.Luanvan.Online
Ta có thể xem xét một số cách phân loại sau đây:
4.1- Theo nguồn vốn:
Gồm vốn ngân sách nhà nước , vốn tín dụng đầu tư , vốn của các cơ sở
sản xuất kinh doanh dịch vụ; vốn vay nước ngoài , vốn hợp tác liên doanh
với nước ngoài , vốn của dân .
Theo cách này, chúng ta thấy được mức độ đã huy động của từng nguồn
vốn , vai trò của từng nguồn để từ đó đưa ra các giải pháp huy động và sử
dụng nguồn vốn cho đầu tư Xây dựng cơ bản có hiệu quả hơn.
4.2- Theo hình thức đầu tư :
Gồm vốn đầu tư xây dựng mới, vốn đầu tư khôi phục , vốn đầu tư mở
rộng đổi mới trang thiết bị .
Theo cách này cho ta thấy , cần phải có kế hoạch bố trị nguồn vốn cho
đầu tư Xây dựng cơ bản như thế nào cho phù hợp với điền kiện thực tế và
tương lai phát triển của các ngành, của các cơ sở .
4.3-Theo nội dung kinh tế:
-Vốn cho xây dựng lắp đặt
-Vốn cho mua sắm máy móc thiết bị
-Vốn kiến thiết cơ bản khác.
Như vậy hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản có vai trò rất quan trọng
trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia nói chung và của các cơ sở sản
xuất kinh doanh nói riêng. Để phân tích cụ thể vai trò hoạt động này chúng
ta phải sử dụng các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu
tư Xây dựng cơ bản .
III- Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản
1- Chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản :
1.1- Chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản
Kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản được thể hiện ở khối lượng vốn đầu tư
thực hiện, ở các tài sản cố định đựoc huy động hoặc năng lực sản xuất kinh
doanh , dịch vụ tăng thêm.
1.1.1- Chỉ tiêu khối lượng dịch vốn đầu tư thực hiện
Đó là tổng số tiền đã chi ra để tiến hành hoạt động của các công cuộc đầu
tư bao gồm: Chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà cửa cấu trúc
hạ tầng , mua sắm thiết bị máy móc để tiến hành các công tác xây dựng cơ

Luanvan.online

Page 9


www.Luanvan.Online
bản và chi phí khác theo qui định của thiết kế dự toán và được ghi trong dự
án đầu tư được duyệt. Phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư thực hiện:
-Đối với công tác đầu tư qui mô nhỏ , thời gian thực hiện ngắn thì số vốn
đầu tư được tính vào khối lượng vốn đầu tư thực hiện khi toàn bộ công việc
của quá trình thực hiện đầu tư kết thúc.
-Đối với công cụôc đầu tư quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài thì
vốn đầu tư được tính cho từng giai đoạn, từng hoạt động của một công cuộc
đầu tư đã hoàn thành.
-Đối với công cuộc đầu tư do ngân sách tài trợ để tính số vốn đã chi để
được tính vào khối lượng vốn đầu tư thực hiện thì các kết quả của quá trình
thực hiện đầu tư phải đạt tiêu chuẩn và tính theo phương pháp sau đây:
+Vốn cho công tác xây dựng:
Để tính chỉ tiêu nàyngười ta phải căn cứ vàobảng đơn giá dự oán qui định
của nhà nước và căn cứ vào khối lượng công tác xây dựng hoàn thành.
Ivc=∑Qxi.Pi + Cin + W
Trong đó
Qxi là khối lượng công tác xây dựng hoàn thành
Pi là đơn giá dự toán
Cin là chi phí chung
W là lãi định mức
Khối lượng công tác hoàn thành phải đạt các tiêu chuẩn sau:
*Khối lượng này phải có trong thiết kế dự toán, đã được phê duyệt phú
hợp với tiến độ thi công
*Đã cấu tạo vào thực thể công trình
*Đã đảm bảo chất lượng quy định
*Đã hoàn thành đến giai đoạn hoàn thành quy ước trong tiến độ đầu tư .
*Được cơ quan tài chính chấp nhận thanh toán.
+Đối với công tác lắp đặt máy móc thiết bị:
Phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư thực hiện cũng tính tương tự
như đối với công tác xây dựng
Ivc=∑Qxi.Pi + Cin + W

Luanvan.online

Page 10


www.Luanvan.Online
Mức vốn đầu tư thực hiện đối với công tác mua sắm trang thiết bị máy
móc cần lắp, được xác định bằng giá mua cộng với chi phí vận chuyển đến
địa điểm tiếp nhận, chi phí bảo quản cho đến khi giao lắp từng bộ phận (đói
với thiết bị lắp đặt phức tạp ) hoặc cả chiếc máy với thiết bị lắp giản đơn.
Mức vốn đầu tư thực hiện đối với công tác mua sắm trang thiết bị máy móc
cần lắp được xác định giá mua cộng với chi phí vận chuyển đến kho của đơn
vị sử dụng và nhập kho.
+Đối với công tác Xây dựng cơ bản và chi phí khác
*Nếu có đơn giá thì áp dụng phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư
thực hiện như đối với công tác xây lắp.
*Nếu chưa có đơn giá thì được tính vào khối lượng vốn đầu tư thực hiện
theo phương pháp thực chi, thực thanh.
1.1.2 – Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm
Tài sản cố định huy động là công trình hay hạng mục công trình , đối
tượng xây dựng có khả năng phát huy tác dụng độc lập ( làm ra sản phẩm
hàng hoá , hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ cho xã hội được ghi trong
dự án đầu tư ) đã kết thúc quá trình xây dựng , mua sắm , đã làm xong thủ
tục nghiệm thu sử dụng có thể đưa vào hoạt động được ngay.
Năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm là khả năng đáp ứng nhu cầu sản
xuất phục vụ của các tài sản cố định đã được huy động để sản xuất sản phẩm
hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ khác được ghi trong dự án đầu tư .
Đối với công cuộc đầu tư quy mô lớn, có nhiều đối tượng hạng mục xây
dựng có khả năng phát huy tác dụng độc lập thì được áp dụng hình thức huy
động bộ phận sau khi từng đối tượng hạng mục đã kết thúc quá trình xây
dựng, mua sắm, lắp đặt. Còn đối với công cuộc đầu tư quy mô nhỏ, thời gian
thực hiện ngắn thì áp dụng hình thức huy động toàn bộ khi tất cả đối tượng ,
hạng mục công trình đã kết thúc quá trình xây dựng mua sắm và lắp đặt.
Các tài sản cố định được huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng
thêm là sản phẩm cuối cúng của công cuộc đầu tư Xây dựng cơ bản , được
thể hiện qua hai hình thái giá trị và hiện vật.
Chỉ tiêt hiện vật như số lượng các tài sản cố định huy động, công suất
hoăch năng lực phá huy tác dụng của các tài sản cố định được huy động,
mức tiêu dùng nguyên liệu trong một đơn vị thời gian. Cụ thể đối với chỉ
tiêu biểu hiện bằng hiện vật như ) số lượng nhà ở bệnh viện, trường học,
nhà máy,…) . Công suất hoặc năng lực phát huy tác dụng của các tài sản cố
Luanvan.online

Page 11


www.Luanvan.Online
định được huy động ( số căn hộ số m2 nhà ở , số giường nằm ở bệnh viện, số
km đường giao thông ).
Để đánh giá toàn diện của hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản chúng ta
không những dùng chỉ tiêu kết quả mà chúng ta phải sử dụng chỉ tiêu hiệu
quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản . Chỉ tiêu giá trị các tài sản cố định
được huy động tính theo giá dự toán hoặc giá trị thực tế tuỳ thuộc mục đích
sử dụng chúng trong công tác nghiên cứu kinh tế hay quản trị hoạt động đầu
tư .
2- Một số chỉ tiêu chính phản ánh hiệu quả hoạt động đầu tư Xây dựng
cơ bản :
2.1- Khái niệm hiệu quả của hoạt động đầu tư
Hiệu quả của hoạt động đầu tư là phạm trù kinh tế phản ánh và khả năng
bảo đảm thực hiện có kết quả cao những nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhất định
với chi phí nhỏ nhất.
Tuỳ vào cấp độ quản lý và mục đích sử dụng các kết quả để tính toán ,
cho nên cần phải phân biệt hiệu quả tài chính hay hiệu quả kinh tế - xã hội ,
Hiệu quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản có thể được phản ánh ở hai góc
độ:
-Dưới góc độ vĩ mô hiệu quả là sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí
bỏ ra của dự án, đó chính là lợi nhuận mà dự án mang lại. Lợi nhuận là động
lực hấp dẫn nhất của chủ đầu tư .
-Hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản dưới góc độ vĩ mô được hiểu như
sau :
Hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân là tỷ lệ giữa
thu nhập quốc dân so với mức vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật chất
hoặc mức vốn đáp ứng được nhiệm vụ kinh tế - xã hội , chính trị.
Hiệu quả tài chính ( Etc) của hoạt động đầu tư là mức độ đáp ứng nhu
cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và nâng cao đời sống
của người lao động trong các cơ sở sản xuất , kinh doanh dịch vụ trên cơ sở
số vốn đầu tư mà cơ sở đã sử dụng so với các kỳ khác, các cơ sở khác hoặc
so với định mức chung. Chúng ta có thể biểu diễn khái niệm này thông qua
công thức sau đây :
Etc =
Etc được coi có hiệu quả khi Etc > Etc0
Luanvan.online

Page 12


www.Luanvan.Online

Trong đó : Etc0 là chỉ tiêu hiệu quả tài chính đinh mức , hoặc cả của các
kì cơ sở đã được chọn làm cơ sở so sánh , hoặc của đơn vị khác đã đạt tiêu
chuẩn
hiệu
quả.
Đây là chỉ tiêu tổng quát phản ánh ảnh hưởng sự đầu tư Xây dựng cơ
bản tới nền kinh tế .
2.2- Chỉ tiêu đo hiệu quả
Ta cần phân biệt giữa hiệu quả tuyệt đối với hiệu quả tương đối. Hiệu
quả tuyệt đối chính là hiệu quả thể hiện mối quan hệ giữa các kết quả đạt
được do thực hiện đầu tư Xây dựng cơ bản với tổng số vốn đầu tư Xây dựng
cơ bản đã thực hiện .
=
Hiệu quả tuyệt đối thể hiện mối quan hệ giữa mức tăng hàng năm giá trị
sản lượng tăng thêm của các kết quả do thực hiện đầu tư Xây dựng cơ bản
với tổng số vốn đầu tư đã thực hiện
Hiệu quả tuyệt đối thể hiện mối quan hệ giữa mức tăng hàng năm, giá trị
sản lượng tăng hàng năm ,giá trị sản lượng tăng thêm của các kết quả do
thực hiện đầu tư Xây dựng cơ bản với tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
E=∆ ( V + M ) / K
Trong đó:
E: Là hiệu quả tương đối vốn đầu tư Xây dựng cơ bản
∆ ( V + M ): là mức tăng hàng năm giá trị sản lượng tăng thêm
K: Là tổng sốn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản đã thực hiện
Hệ số huy động tài sản cố định
Hệ số huy động tài sản cố định = Giá trị tài sản cố định huy động / Vốn
đầu tư
Hệ số ICOR ( tỷ suất vốn đầu tư ) cho biết muốn tăng được 1% giá trị
tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) thì cần phải đầu tư thêm bao nhiêu % vốn
đầu tư . Chỉ tiêu này chỉ có tính tương đối, bởi vì hiệu quả đầu tư còn phụ
thuộc rất nhiều yếu tố như chính sách phát triển kinh tế của đất nước và độ

Luanvan.online

Page 13


www.Luanvan.Online
trễ thời gian của đầu tư . Chỉ tiêu này thường đánh giá hiệu quả đầu tư ở
phạm vi rộng như tỉnh, thành phố, quốc gia.
ICOR = ∆K / ∆GDP
Trong đó:
∆K: mức gia tăng vốn đầu tư
∆GDP: mức gia tăng GDP
Ngoài ra , người ta còn sử dụng hệ thống chỉ tiêu hiệu quả đầu tư đối với
từng dự án hoặc đầu tư từng doanh nghiệp. Bao gồm hiệu quả tài chính và
hiệu quả kinh tế - xã hội .
* Đối với từng dự án:
Thời hạn thu hồi vốn ( T )
Thời hạn thu hồi vốn đầu tư là khoảng thời gian cần thiết để dự án hoạt
động thu hồi đủ số vốn đầu tư đã bỏ ra, chỉ tiêu này được xác định cho từng
năm và có thể tính cho cả đời dự án. Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn bình quân.
T =

Iv0
¦ W pv

Trong đó:
T : Thời hạn thu hồi vốn đầu tư bình quân
Iv0: Vốn đầu tư ban đầu
W pv :Lợi nhuận bình quân cả đời dự án
Chỉ tiêu thu nhập thuần ( NPV )
NPV=∑ ( Bi – Ci ) x 1/( 1+ r )^i
Trong đó:
NPV: Thu nhập thuần của dự án là thu nhập còn lại sau khi đã trừ đi
tất cả các khoản chi phí của cả đời dự án, nó phản ánh quy mô lãi của cả đời
dự án
Bi: là khoản thu nhập năm thứ I của dự án đầu tư
Ci: là chi phí của dự án vào năm thứ i
Dự án được chấp nhận khi NPV>0
Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR)
Là chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của vốn đầu tư . Nó là mức lãi suất
mà khi dùng nó để tính chuyển các khoản tiền phát sinh về cùng mặt bằng
hiện tại thì tổng số thu bằng tổng số chi . Chỉ tiêu này được xác định bằng
công thức sau:
Luanvan.online

Page 14


www.Luanvan.Online
NPV1

IRR =r1 + (r2 - r1)* NPV − NPV
1
2
Trong đó :
r1: mức lãi suất để có NPV > 0
r2 : mức lãi suất để có NPV < 0
r2 > r1 ( r2-r1<5%)
Dự án được chấp nhận khi IRR>=r định mức
Điểm hoà vốn
Là điểm mà tại đó mà doanh thu từ bán hàng bằng các khoản chi phí
phải bỏ ra
X= F/ ( P – v )
Trong đó:
f: là tổng định phí
p : là giá bán cho một đơn vị sản phẩm
v: là biến phí cho một đơn vị sản phẩm
Đối với từng doanh nghiệp:
*Tỷ suất sinh lời vốn đầu tư của từng năm hoặc bình quân của kỳ
nghiên cứu
n

RRi =

∑¦ W
j =1

iPV

Ivb + Ivr − Ive

Trong đó:
Wj: là lợi nhuận của dự án
i: năm i
j: 1,2,…,n
Ivb: vốn đầu tư xây dựng dở dang kỳ trước chuyển sang
Ivr: vốn đầu tư xây dựng được thực hiện trong kỳ nghiêm cứu
Ive: vốn đầu tư xây dựng được thực hiện chưa đợc huy động chuyển
sang kỳ sau ( các công trình xây dựng dở dang cuối kỳ )
RR =

¦ W pv
I vhdpv

Ivhdpv: Vốn đầu tư đã được phát huy tác dụng bình quân năm của kỳ
nghiên cứu

Luanvan.online

Page 15


www.Luanvan.Online
Tỉ suất sinh lời tăng thêm của vốn tự có của doanh nghiệp do đầu tư
hoặc bình quân năm của thời kỳ nghiên cứu
∆CEi = (rEi - rEi - 1).K>0
∆ r = (rEt − rEt −1 ).K > 0
Et

Với K : mức tác động của vốn đầu tư
i: năm nghiên cứu
t:thời kỳ nghiên cứu
*Số lần quay vòng của vốn lưu động tăng thêm ( hoặc giảm đi )
∆ Let = ( L¦Wet − L¦Wet −1 ).K > 0

(

)

∆ L¦Wet = L¦Wet − L¦Wet −1 K > 0

*Mức tăng năng suất lao động
Năm sau so với năm trước
∆ELi= ( E Li – ELi-1 ). K > 0
Bình quân của thời kỳ:
∆ELi= ( E Li – ELi-1 ). K > 0
Với
t: thời kỳ
E: mức tăng năng suất lao động bình quân
i: năm
Hiệu quả kinh tế - xã hội
Phần trên là một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án đầu
tư . Nhưng có thể thấy rõ vai trò của đầu tư thì chúng ta phải phân tích hiệu
quả kinh tế - xã hội mà dự án mang lại. Bởi vì không phải bất cứ hoạt động
đầu tư nào có khả năng sinh lời cao đều mang lại ảnh hưởng tốt với nền kinh
tế . Do vậy trên góc độ quản lý vĩ mô phải xem xét mặt kinh tế - xã hội do
thực hiện đầu tư đem lại. Điều này giữ vai rog quyết định để các cấp có thẩm
quyền chấp nhận dự án và quyết định đầu tư , các định chế tài chính quốc tế,
các cơ quan viện trợ song phương và đa phương tài trợ cho hoạt động đầu
tư .
Lợi ích kinh tế - xã hội của đầu tư là chênh lệch giữa các lợi ích mà nền
kinh tế xã hội thu được so với đóng góp mà nền kinh tế - xã hội phải bỏ ra
khi thực hiện đầu tư .
Những lợi ích mà xã hội thu được chính là sự đáp ứng của đầu tư với việc
thực hiện các mục tiêu chung của xã hội, của nền kinh tế . Những sự đóng
Luanvan.online

Page 16


www.Luanvan.Online
góp này có thể được xét mang tính chất định tính hoặc đo lường bằng cách
tính toán định lượng.
Chi phí mà xã hội phải bỏ ra của dự án bao gồm toàn bộ các tài nguyên
thiên nhiên, của cải vật chất , sức lao động mà xã hội dành cho đầu tư thay vì
sử dụng các công việc khác trong tương lai.
Khi phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội phải tính đầy đủ các khoàn thu chi
, xem xét và điều chỉnh các khoản thu chi mang tính chất chuyển khoản ,
những tác động day chuyền nhằm phản ánh đúng những tác động của dự án.
Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xem xét
ở tầm vĩ mô.
Giá trị gia tăng ròng ký hiệu là NVA
Đây là chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư
. NVA là mức chênh lệch giữa giá trị đầu ra và giá trị đầu vào (đầu vào chỉ
tính chi phí vật chất không tính chi phí về lao động )
NVA=O – ( MI + Iv )
O : Giá trị đầu ra
MI : Chi phí thường xuyên
Iv: Vốn đầu tư ban đầu
• Chỉ tiêu lao động có việc làm của dự án : Được tính bằng số lao
động trực tiếp trong dự án cộng với số lao động tăng thêm của các
dự án có liên quan trừ đi số lao động bị mất tại các dự án.
• Mức tiết kiệm ngoại tệ : Để tính chỉ tiêu này chúng ta phải tính
được các khoản thu chi ngoại tệ của dự án và các dự án liên đới,
cùng với số ngoại tệ tiết kiệm được do sản xuất thay thế hàng xuất
khẩu, sau đó quy đồng tiền về cùng mặt bằng thời gian để tính
được số ngoại tệ do tiết kiệm từ dự án.
• Chỉ tiêu giá trị gia tăng của mỗi nhóm dân cư ( những người có
vốn hưởng lợi tức, những người làm công ăn lương , Nhà nước thu
thuế …). Chỉ tiêu này phản ánh các tác động điều tiết thu nhập gữa
các nhóm dân cư hoặc các vùng lãnh thổ. Dể xác định chỉ tiêu này,
trước hết phair xác định được nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ
được phân phối giá trị tăng thêm (NNVA- giá trị thu nhập thuần
tuý quốc gia ) của dự án , tiếp đến xác định được phần giá trị tăng
thêm do dự án tạo ra mà nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ với nhau

Luanvan.online

Page 17


www.Luanvan.Online
sẽ thấy được tình hình phân phối giá trị gia tăng do dự án tạo ra
giữa các nhóm dân cư hoặc các vùng lãnh thổ trong nước.
• Các chỉ tiêu khả năng cạnh tranh quốc tế : Chỉ tiêu này cho phép
đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm do dự án sản xuất ra
trên thị trường quốc tế ngoài ra còn có thể đánh giá những tác động
khác của dự án như ảnh hưởng tới môi trường , đến kết cấu hạ
tầng,……
Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội ở tầm vi mô
-Mức đóng góp cho ngân sách
-Mức tiết kiệm ngoại tệ
-Số lao động có việc làm trực tiếp của dự án
-Mức tăng năng suất lao động của người lao động làm việc trong dự án
-Mức nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất , trình độ quản lý cán bộ…
IV- Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản
1- Điều kiện tự nhiên
Xây dựng cơ bản thường được tiến hành ngoài trời , do đó nó chịu ảnh
hưởng của điều kiện khí hậu. Ở mỗi vùng, mỗi lãnh thổ có điều kiện tự
nhiên khác nhau, từ đó mà nó cho phép khai thác các kiến trúc phù hợp với
điều kiện thực tế.
2- Khả năng huy động và sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản có hiệu
quả
Vốn là yếu tố vật chất quan trọng trong các yếu tố tác động đến tăng
trưởng. Nguồn vốn đầu tư là một yếu tố đầu vào của sản xuất , muốn đạt
được tốc độ tăng trưởng GDP theo dự kiến thì cần phải giải quyết mối quan
hệ cung cầu về vốn và các yếu tố khác. Trong nền kinh tế thị trường. vốn là
một hàng hoá “đặc biệt “, mà đã là hàng hoá thì tât yếu phải vận đọng theo
một quy luật chung là lượng cầu vốn thường lớn hơn lượng cung về vốn . Do
đó , muốn khai thác tốt nhất các nhân tố cung về vốn để thoả mãn như cầu
về vốn trong nền kinh tế . Huy động đợpc nhưng cần xây dựng các phương
án sử dụng vốn đúng mục đích và có kế hoạch , tránh thất thoát lãng phí.
3- Công tác kế hoạch hoá và chủ trương của dự án
Công tác kế hoạch hoá vừa là nội dung vừa là công cụ để quản lý hoạt
động đầu tư . Trong nền kinh tế thị trường công tác kế hoạch hoá có vai trò
rất quan trọng. Nếu buông lỏng công tác kế hoạch hoá thì thị thường sẽ phát

Luanvan.online

Page 18


www.Luanvan.Online
triển tự do , thiếu định hướng gây ra những tác động tiêu cực, tác động xấu
đến nền kinh tế.
Kế hoạch hoá phải quán triệt những nguyên tắc :
-Kế hoạch hoá phải xuất phát từ nhu cầu của nền kinh tế
-Kế hoạch hoá đầu tư phải dựa vào các định hướng phát triển lâu dài
của đất nước, phù hợp với các quy định của pháp luật
-Kế hoạch hoá phải dựa trên khả năng huy động các nguồn lực trong
và ngoài nước
-Kế hoạch hoá phải có mục tiêu rõ rệt
-Kế hoạch hoá phải đảm bảo được tính khoa học và tính đồng bộ
-Kế hoạch hoá phải có tính linh hoạt kịp thời
-Kế hoạch phải có tính linh hoạt gối đầu
-Kế hoạch hoá phải kết hợp tốt kế hoạch năm và kế hoạch dài hạn.
-Kế hoạch hoá phái có độ tin cậy và tính tối ưu
-Kế hoạch đầu tư trực tiếp phải được xây dựng từ dưới lên
-Kế hoạch định hướng của nhà nước phải là kế hoạch chủ yếu
4- Công tác quản lý nhà nước về đầu tư Xây dựng cơ bản
Nhân tố này tác động trên các khía cạnh là:
-Khi xây dựng các dự án phải đúng các chủ trương đầu tư thì mới quyết
định đầu tư .
-Nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm đối với các doanh nghiệp
nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong hoạt động đầu tư Xây dựng
cơ bản
-Đảm bảo tính chính xác trong thiết kế: Trong khâu này cần có tổ chức
chuyên môn có đủ tư cách pháp nhân, uy tín nghề nghiệp lập theo tiêu chuẩn
của nhà nước ban hành. Thực tế có rất nhiều công trình xấu kém chất lượng,
do lỗi của nhà thiết kế. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng thất thoát lãng
phí nguồn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản
-Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu: Đấu thầu là một quá trình lựa chọn
nhà thầy đáp ứng được yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa
các nhà thầu. Lợi ích của hình thức này là chọn được nhà thầu có phương án
đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của công trình và có chi phí tài chính
thấp nhất.
5- Nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho công tác đầu tư Xây dựng cơ
bản
Luanvan.online

Page 19


www.Luanvan.Online
Đây là nhân tố tác động trực tiếp đến công tác Xây dựng cơ bản , hoạt
động đầu tư rất phức tạp và đa dạng , liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp ,
nhiều lĩnh vực. Vì vậy cán bộ , công nhân lao động trong xây dựng cơ bản
cần phải có khả năng , đào tạo kỹ , hoàn thành tốt những nhiệm vụ được
giao.
Ở bất kỳ hình thái kinh tế - xã hội nào , con người vẫn là trung tâm của
mọi sự phát triển, nhất là thời đại ngày nay, thời đại công nghiệp hoá - hiện
đại hoá, việc chăm lo đầy đủ cho con người là đảm bảo chắc chắn cho sự
phồn vinh và thịnh vượng . Công nghiệp hóa, hiện đại hoá và cách mạng con
người là hai mặt của quá trình thống nhất . Đầu tư Xây dựng cơ bản là một
lĩnh vực có vị trí quan trọng trong việc tạo đà phát triển kinh tế theo hướng
Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá, theo chủ trương chính sách của Đảng. Thực
hiện tốt quá trình đầu tư Xây dựng cơ bản sẽ đem lại được hiệu quả cao nhất.

Luanvan.online

Page 20


www.Luanvan.Online

Chương II- Thực trạng về đầu tư Xây dựng cơ bản ở
tỉnh Phú Thọ trong những năm qua
I-

Đặc điểm tự nhiên , kinh tế - xã hội và định hướng đầu tư Xây
dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ
1-Đặc điểm tự nhiên
Là một tỉnh miền núi trung du, với trung tâm là thành phố Việt Trì mang
tên thành phố ngã 3 sông, điều đó đã phần nào nói lên vị trí địa lý và điều
kiện tự nhiên của tỉnh Phú Thọ. Phú Thọ là một tỉnh thuộc miền Bắc, sau
năm 1997 được tách ra từ tỉnh Vĩnh Phú. Có 3 con sông lớn chảy qua địa
bàn tỉnh đó là sông Hồng , sông Thao và sông Lô, đó là một thuận lợi cho
việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, chính điều kiện tự nhiên
này tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong việc vận chuyển hàng hoá bằng
dường thuỷ. Tỉnh Phú Thọ giáp ranh với nhiều tỉnh như tỉnh Yên Bái, tỉnh
Tuyên Quang, tỉnh Vĩnh Phúc,… các tỉnh này đều có tốc độ tăng trưởng ổn
định, đó chính là thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp trong tỉnh Phú
Thọ tiêu thụ, cùng với nó là việc giao thông với các tỉnh thuận lợi.
Tỉnh Phú Thọ phát triển cả nông nghiệp và công nghiệp, là một tỉnh trung
du miền núi với khí hậu miền núi mát mẻ, thuận lợi làm nhiều mùa vụ nông
nghiệp trong năm, phát triển nhiều loại hình chăn nuôi, là điều kiện tốt cho
các giống cây trồng .
Gần kề với Thái Nguyên, Phú Thọ và Thái Nguyên đã được chọn làm nơi
xây dựng khu công nghiệp hiện đại của đất nước bởi vì điều kiện tự nhiên
thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, các tuyến đường
vận chuyển ngày càng được nâng cấp.
Tiềm năng du lịch tại tỉnh Phú Thọ là rất lớn và chưa được khai thác một
cách triệt để. Tỉnh Phú Thọ, ngoài khu di tích lịch sử đền Hùng, còn có các
tài nguyên du lịch khác ví dụ như suối nước khoáng nóng ở Thanh Thủy,…
nếu khai thác tốt các tài nguyên du lịch này, tỉnh Phú Thọ sẽ thu hút được số
lượng du khách rất lớn. Đền Hùng là một di tích lịch mang rất nhiều tính
nhân văn và cội nguồn, đó là cái nôi tâm linh của nhân dân cả nước.
2-Tình hình kinh tế - xã hội
2.1- Tình hình kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới và trước khi tách tỉnh
Nhìn chung tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong thời gian
qua tương đối khá. Trong những năm đầu của công cuộc đổi mới , và từ khi
Luanvan.online

Page 21


www.Luanvan.Online
tách ra từ tỉnh Vĩnh Phú , kinh tế tỉnh Phú Thọ đứng trước nhiều khó khăn
và thách thức với một nền kinh tế nửa công nghiệp, nông nghiệp vẫn là chủ
yếu, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp kém phát triển , đời sống nhân dân
gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế lẫn xã hội bị xuống
cấp. Sau một thời gian thực hiện kinh tế thị trường, Phú Thọ đã thích nghi
được ,và dần dần ổn định và phát triển kinh tế , minh chứng rõ ràng nhất là
những năm gần đây , kể từ năm 2000 , kinh tế tỉnh Phú Thọ đã phát triển
trông thấy, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, các ngành dịch vụ
phát triển nhanh ,và vốn đầu tư vào tỉnh ngày càng nhiều lên .
Trước thời kỳ đổi mới, tỉnh áp dụng cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Thực
chất kế hoạch hoá trong thời kỳ này là nền kinh tế hiện vật , kiêng kỵ thị
trường và những quy luật, phạm trù thị trường , quy luật giá trị , giá cả, tiền
công , cạnh tranh,… Trong kế hoạch phổ biến là phương thức cấp phát , giao
nộp , tất cả đều được chỉ huy tập trung từ trên xuống , từ sản xuất cho đến
tận các cơ sở sản xuất . Vật tư do cấp trên giao và sử dụng theo địch mức do
cấp trên quy định; giá thành, số lượng và chất lượng sản phẩm làm ra phải
giao theo địa chỉ do cấp trên chỉ định với giá cả do cấp trên quyết định; và vì
giá cả trong sản xuất và lưu thông đều được định sẵn , cho nên công việc
phân phối lưu thông chỉ còn là việc cung cấp hàng hoá theo các tiêu chuẩn ,
định mức đã được xác định ; người dân sống theo định mức tiêu dùng do cấp
trên quy định. Cơ chế này là một cơ chế có nhiều khuyết tật như bây giờ
chúng ta nhìn lại và dễ dàng nhận thấy, nhưng cũng phải thấy rằng trong thời
gian đó công tác kế hoạch hoá đã góp phần đáng kể về tổ chức quản lý nền
kinh tế thời chiến, thực sự phát huy được tác dụng. Nhưng đó chỉ là cơ chế
phú hợp cho thời chiến, cơ chế này dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp
sản xuất, và vì thế , đời sống nhân dân ở tỉnh Phú Thọ thời gian này thấp và
mức sống thấp. Đến cuối năm 1960 , Phú Thọ đã xây dựng được trên 1300
hợp tác xã , đạt tỷ lệ gần 90 % số hộ nông dân tham gia, trong đó có 189 hợp
tác xã bậc cao. Tổ chức các hình thức hợp tác , hợp doanh , xí nghiệp hợp
tác đối với thủ công nghiệp , đưa 82,2% số thợ thủ công tham gia làm ăn
trong các tổ chức tập thể , cải tạo trên 80% tiểu thương, các nghề dịch vụ.
Việc xác lập quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp , tiểu thủ công nghiệp
đánh dấu bước chuyển hết sức quan trọng về phương diện sở hữu các tư liệu
sản xuất , nhất là ở nông thôn, làm xuất hiện một giai cấp mới, giai cấp nông
dân tập thể, trong đó xã viên là chủ thể của nền kinh tế hợp tác xã. Quan hệ
Luanvan.online

Page 22


www.Luanvan.Online
sản xuất mới hình thành tạo ra khả năng to lớn để phát triển các ngành kinh
tế . Những nhân tố mới và lực lượng mới đã tạo ra những điều kiện vật chất
và tinh thần cho việc hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước năm 1961 và
kế hoạch 5 năm (1961-1965) ở giai đoạn sau. Nông nghiệp giai đoạn này đã
có xu hướng thoát khỏi độc canh cây lúa, kế hoạch được xây dựng và vận
động theo hướng tăng tỷ trọng cây công nghiệp , chăn nuôi trong tổng sản
lượng nông nghiệp. Phong trào hợp tác hoá nông nghiệp đã trở thành phong
trào quần chúng sâu rộng , kết hợp cải tạo quan hệ sản xuất , cải tiến kỹ thuật
canh tác , cải tiến công cụ lao động. Đối với ngành công nghiệp, đến năm
1960 , bộ mặt khu công nghiệp đựoc hình thành rõ nét , nhà máy điện , nhà
máy đường và một số nhà máy khác lần lượt đi vào hoạt động Sự ra đời của
khu công nghiệp Việt Trì đóng góp rất lớn cho việc hình thành và phát triển
ngành công nghiệp Việt Trì đóng góp rất to lớn cho việc hình thành và phát
triển ngành công nghiệp địa phương ( tỷ trọng công nghiệp tăng từ 8,2%
năm 1958 lên 15,27 % năm 1960 trong giá trị công nông nghiệp, tăng từ
3,6% năm 1958 lên 48,4 % năm 1960 trong giá trị công nghiệp và thủ công
nghiệp ) . Trên vùng đất Lâm Thao cũng bắt đầu hình thành cụm công
nghiệp mới với việc khởi công xây dựng nhà máy suppe phốt phát Lâm
Thao ( tháng 6/1959) . Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện
những xí nghiệp đầu tiên của ngành công nghiệp địa phương và công nghiệp
Trung Ương đóng trên lãnh thổ , cùng nhau góp sức vào tiến trình công
nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ,
tỉnh đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp với phát triển nông
nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương phù hợp với sự phát
triển của công nghiệp Trung ương , kết hợp xí nghiệp lớn với xí nghiệp quy
mô vừa và nhỏ, kết hợp kỹ thuật hiện đại với kỹ thuật thô sơ.Năm 1961 ,
toàn tỉnh đã gieo trồng được 112,8 ngàn ha, đạt 113,4 %; sản lượng lương
thực đạt 102,3% kế hoạch , khai hoang tăng 15 lần so với 3 năm cải tạo; đàn
trâu có 63,3 ngàn con , tăng 4,1% ; đàn lợn có 157,6 ngàn con, tăng 14,6%
so với năm 1960, hàng loạt các cơ sở sản xuất mới được xây dựng và đi vào
hoạt động, năm 1962 giá trị sản lượng công nghiệp địa phương và tiểu thủ
công nghiệp đạt trên 22 triệu đồng, bằng 103% kế hoạch , tăng 23 % so với
năm 1961, nổi lên điển hình tiên tiến, trở thành lá cờ đầu của tỉnh như nhà
máy giấy Lửa Việt , mỏ La Phù , xưởng xẻ Việt Trì , Phú Thọ , Lâm Thao.
Sự nghiệp văn hoá giáo dục có nhiều thuận lợi để vươn lên, phong trào xây
Luanvan.online

Page 23


www.Luanvan.Online
dựng nếp sống mới , gia đình văn hoá mới ở hầu hết các bản , làng , khu phố
làm thay đổi bộ mặt của nông thôn và thành thị. Ngành giáo dục đựoc phát
triển cả về số lượng và chất lượng, cả ở ngành học phổ thông và bổ túc văn
hoá. Các cơ sở khám chữa bệnh cho nhân dân được xây dựng thành hệ thống
từ tỉnh xuống xã , bản và bắt đầu phân cấp điều trị theo tuyến.Có thể nói
năm 1961-1965 là thời kỳ kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ phát triển tương
đối ổn định và lành mạnh, cơ sở vật chất kỹ thuật đã được phát triển một
bước đáng kể , đời sống nhân dân có cải thiện rõ rệt , tạo tiền đề quan trọng
để bước vào giai đoạn cách mạng mới.
Sau khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo, được
mở đầu từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI ( năm 1986 ) , công tác kế
hoạch hoá từng bước chuyển sang từ kế hoạch pháp lệnh sang kế hoạch định
hướng , phù hợp với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ
nghĩa.Thời gian này, tỉnh Phú Thọ đã đầu tư xây dựng được một số công
trình thuỷ lợi quan trọng như Trạm bơm Sơn Cương – Hà Thạch, kênh Tam
Tổng ( Thanh Ba ), Diên Hồng ( Lâm Thao - Hạc Trì ); huy động dân công
tu sửa đê điều , tập trung cho 4 trọng điểm là Cống Lê Tính, đường tràn
ngăn nước thượng và hạ huyện Lâm Thao, đê Hạc Trì và đê bao Sơn Cương
( Thanh Ba ) đã có tác động quan trọng đến quá trình khôi phục năng lực sản
xuất , tăng diện tích gieo trồng cây lương thực , thực phẩm, phát triển chăn
nuôi gia súc , gia cầm.
Trong thời kỳ đổi mới, về giao thông, tỉnh đã tổ chức huy động nhân
công khôi phục lại tuyến đường sắt Hà Nội- Lào Cai (đoạn qua Phú Thọ ) ,
sửa chữa mặt đường quốc lộ 2 (đoạn Việt Trì – Đoan Hùng ) , đường 15 ,
đường 24 và mở rộng công trường làm đường Thanh Sơn đi Hoà Bình , sửa
chữa cầu phà , luồng tuyến giao thông đường thuỷ , xây dựng lại lại cầu Việt
Trì.
Cùng với xây dựng kế hoạch khôi phục kinh tế , các kế hoạch về phát
triển văn hoá , giáo dục , y tế cũng được chú trọng . Sự nghiệp giáo dục có
bước tiến bộ rõ rệt , bên cạnh hệ thống giáo dục phổ thông ( cấp I được mở
đến từng xã ) các lớp bình dân học vụ và bổ túc văn hoá tiếp tục được duy trì
đã nâng cao trình độ học vấn , số người mù chữ đã ngày càng giảm, các cơ
sở y tế tuyến tỉnh , huyện được củng cố, trạm y tế ở một số xã được thí điểm
xây dựng .
Luanvan.online

Page 24


www.Luanvan.Online
2.2- Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi tnh Phỳ Th giai đoạn 1998-2004
T ngy tỏch tnh (1/1/1997) n nay ng b v nhõn dõn tnh Phỳ Th
ó cú nhiu c gng , phn u vn lờn phỏt huy thun li , khc phc khú
khn nờn tỡnh hỡnh kinh t - xó hi ca tnh cú nhiu khi sc, chuyn bin
tớch cc . Kinh t cú mc tng trng khỏ , c cu kinh t chuyn dch theo
hng tng dn t trng cụng nghip v dch v . Cỏc mt giỏo dc , y t ,
vn hoỏ , xó hi phỏt trin . i sng nhõn dõn c ci thin , tỡnh hỡnh an
ninh chớnh tr , trt t xó hi n nh.
Tuy nhiờn n nay Phỳ Th vn nm trong nhng tnh nghốo ca c nc
, Phỳ Th tr thnh tnh giu p , xng ỏng vi t t Hựng Vng
l ũi hi ln i vi ng b v nhõn dõn Phỳ Th phi phn u vn lờn.
Trong giai on ny, tc tng GDP ca Phỳ Th gp 1,79 ln , dch v
gp 1,66 ln , cụng nghip+xõy dng gp 1,7 ln , nụng lõm thu sn gp 1,7
ln so vi min nỳi phớa Bc; gp 1,22 ln , cụng nghip+xõy dng gp 1,05
ln, nụng lõm thu sn gp 1,28 ln , dch v gp 1,3 ln so vi bỡnh quõn c
nc. Giai on 2001-2004 tc tng GDP cũn khỏ hn , nu so vi bỡnh
quõn ca vựng min nỳi phớa Bc gp 1,9 ln v c nc gp 1,34 ln, cụng
nghip + xõy dng tng gp 1,2 ln so vi c nc , gp 1,8 ln so vi vựng
min nỳi phớa Bc; nụng lõm thu sn gp 2,21 ln so vi c nc , gp 1,99
ln so vi vựng min nỳi phớa Bc, dch v gp 1,31 ln so vi c nc, gp
1,74 ln so vi vựng min nỳi phớa Bc.
Tổng hợp kết quả tăng trởng kinh tế (GDP)
của Phú Thọ so với vùng miền núi phía Bắc
và cả nớc giai đoạn 1997 - 2000
Chỉ tiêu tăng trởng kinh
tế
1997 2000
Toàn nền kinh tế
Trong đó:
1. Công nghiệp - xây
dựng
2. Nông lâm thuỷ sản
3. Dịch vụ

Luanvan.online

Phú Thọ

Vùng miền núi
phía Bắc

Cả nớc

8,16

4,56

6,7

11,4
5,9
6,97

6,73
3,45
4,20

10,9
4,6
5,3

Page 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×