Tải bản đầy đủ

Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN hà nội

www.Luanvan.Online

LỜI GIỚI THIỆU
Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta có : "Rừng vàng, biển
bạc, đất phì nhiêu …", thế nhưng thực tế đất nước ta luôn nghèo và được
xếp vào vị trí của những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.
Một trong những nguyên nhân cơ bản vẫn là "hiệu quả" ! Chúng ta
từng nghe quá trình làm ăn kém hiệu quả, lãng phí các nguồn lực, sử
dụng không đúng mục đích … Tất cả các vấn đề này đều lấy hiệu quả làm
trọng tâm để đánh giá. Vậy hiệu quả là gì ? Tại sao chúng ta phải lấy hiệu
quả làm trọng tâm của các hoạt động kinh tế ? Tại sao chúng ta phải nâng
cao hiệu quả ? …
Trong bài viết này tôi không có tham vọng đánh giá hiệu quả ở tầm
quốc gia (tầm vĩ mô) nhưng tôi xin đề cập và nhấn mạnh đến một số ảnh
hưởng tác động, các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả trong một
doanh nghiệp (ở tầm vi mô). Qua đó thấy được tầm quan trọng của hiệu
quả kinh tế nói chung và hiệu quả trong ngành nói riêng. Đó cũng là ý
tưởng nâng cao hiệu quả chung của toàn xã hội, bởi vì các doanh nghiệp
là thực thể cấu tạo nên nền kinh tế vi mô - hiệu quả của nó chúng là hiệu
quả của quốc gia.
Cũng trong bài viết, bố cục được chia làm 3 chương : Chương I : Lý

luận chung về Đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát
triển trong doanh nghiệp.; Chương II : Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại
công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội; Chương III : Một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và
đầu tư IMEXIN Hà nội…
Do trình độ và thời gian có hạn và trình độ tìm hiểu thực tế có hạn
vậy em xin được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo trong bộ môn kinh
tế đầu tư và sự đóng góp ý kiến của Quý Công ty.
Hà nội, tháng 04 năm 2005
NGƯỜI THỰC HIỆN

Nguyễn Thu Thuỷ

Luanvan.online

Page 1


www.Luanvan.Online

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
I. ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1. Khái niệm về đầu tư và vai trò của đầu tư
1.1. Đầu tư :
Là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong một thời gian tương
đối dài nhằm thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội...
Dưới góc độ tài chính thì đầu tư là một chuỗi hoạt động chi tiêu để chủ
đầu tư nhận về một chuỗi những dòng thu.
Dưới góc độ tiêu dùng thì đầu tư là sự hi sinh tiêu dùng hiện tại để thu
được mức tiêu dùng nhiều hơn trong tương lai.
Khái niệm chung: Đầu tư là việc bỏ vốn hoặc chi dùng vốn cùng các nguồn
lực khác ở hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm thu về các kết
quả có lợi trong tương lai.
Nguồn lực đó có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động
và trí tuệ. Những kết quả đó có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính
(tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá …) tài sản trí tuệ (trình độ

văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật …) và nguồn nhân lực có đủ điều
kiện để làm việc có năng suất trong nền sản xuất xã hội.
1.2. Vai trò đầu tư
Chủ yếu là mang lại những kết quả. Trong những kết quả đã đạt được
trên đây, những kết quả trực tiếp của sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại
là các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực tăng thêm có vai
trò quan trọng trong mọi lúc, mọi nơi không chỉ đối với người bỏ vốn
(chủ đầu tư), mà cả đối với toàn bộ nền kinh tế. Những kết quả này không
chỉ người chủ đầu tư mà cả nền kinh tế xã hội được thụ hưởng. Lợi ích
trực tiếp do sự hoạt động của Nhà máy này đem lại cho người đầu tư (chủ
đầu tư) là lợi nhuận, còn cho nền kinh tế là thoả mãn nhu cầu tiêu dùng
(cho sản xuất và cho sinh hoạt) tăng thêm của nền kinh tế, đóng góp cho
ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động …
Luanvan.online

Page 2


www.Luanvan.Online
Trình độ nghề nghiệp, chuyên môn của người lao động tăng thêm không
chỉ có lợi cho chính họ (để có thu nhập cao, đơn vị cao trong xã hội) mà
còn bổ sung cho nguồn lực có kỹ thuật cho nền kinh tế để có thể tiếp nhận
công nghệ ngày càng hiện đại, góp phần nâng cao dần trình độ công nghệ
và kỹ thuật của nền sản xuất quốc gia.
Mục tiêu của mọi công cuộc đầu tư là đạt được những kết quả lớn
hơn so với những hy sinh mà chủ đầu tư phải gánh chịu khi tiến hành đầu
tư. Kết quả này càng lớn, nó càng phản ánh hiệu quả đầu tư cao - Một
trong những tiêu chí quan trọng đối với từng cá nhân, từng đơn vị khi tiến
hành đầu tư, là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục phát triển
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
1.2.1. Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế.
- Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học-công nghệ của đất
nước. Công nghệ là trung tâm của CNH. Đầu tư là điều kiện kiên quyết của sự
phát triển và tăng cường khả năng công nghệ của đất nước hiện nay.
Có hai con đường cơ bản để có công nghệ là tự nghiên cứu phát minh ra
công nghệ và nhập công nghệ từ nước ngoài. Dù là sự nghiên cứu hay nhập
nó thì cũng cần có vốn đầu tư. Mọi phương án đổi mới công nghệ không gắn
với nguồn vốn đầu tư sẽ là những phương án không khả thi.
- Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Muốn giữ tốc độ tăng trưởng ở mức trung bình thì tốc độ đầu tư phải đạt
từ 5-20% so với GDP tuỳ thuộc vào ICOR của mỗi nước.
Ở các nước phát triển, ICOR thường lớn từ 5-7, ở các nước chậm phát
triển ICOR thấp từ 2-3. Đối với các nước đang phát triển, phát triển về bản
chất được coi là vẫn đề đảm bảo các nguồn vốn đầu tư đủ để đạt được một tỉ
lệ tăng thêm sản phẩm quốc dân dự kiến.
Có sự khác nhau trên là vì chỉ tiêu ICOR phụ thuộc mạnh vào cơ cấu
kinh tế và hiệu quả đầu tư trong các nghành các vùng lãnh thổ cũng như phụ
thuộc vào hiệu quả của chính sách kinh tế nói chung. Thông thường ICOR
trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp, ICOR trong giai đoạn chuyển
đổi cơ chế chủ yếu do tận dụng năng lực. Do đó ở các nước phát triển, tỉ lệ
đầu tư thấp thường dẫn đến tốc độ tăng trưởng thấp.
2.2. Đối với các cơ sở vô vị lợi
Luanvan.online

Page 3


www.Luanvan.Online
Đây là hoạt đọng không thể thu lợi cho bản thân mình. Hoạt động này
đang tồn tại, để duy trì sự hoạt động, ngoài tiến hành sửa chữa lớn định kì các
cơ sở vật chất-kĩ thuật còn phải thực hiện các chi phí thường xuyên tất cảc
những hoạt động và chi phí này đều là những hoạt động đầu tư.
2.3. Trên góc độ vi mô
Đầu tư quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở.
Chẳng hạn, để tạo dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho sự ra đời của bất kì
cơ sở nào đều cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm và lắp
đặt máy móc trên nền bệ, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản và thực hiện
các chi phí khác gắn liền với sự hoạt động trong một kì của các cơ sở vật chất
kĩ thuật vừa được tạo ra. Các hoạt động này chính là hoạt động đầu tư. Đối
với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đang tồn tại sau một thơi gian hoạt
động, các cơ sở vật chất-kĩ thuật các cơ sở này hao mòn, hư hỏng. Để duy trì
được sự hoạt động bình thường cần định kì tiến hành sửa chữa lớn hoặc thay
đổi các cơ sở vật chất - kĩ thuật và nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội,
phải mua sắm các trang thiết bị mới thay thế cho các trang thiết bị cũ đã lỗi
thời, cũng có nghĩa là phaỉ đầu tư.

3 - Phân loại đầu tư.
Đầu tư có thể được phân ra nhiều loại tuỳ theo giác độ nghiên cứu:
- Theo lĩnh vực công năng, ví dụ: Đầu tư cho nghiên cứu khoa học,
cho dây chuyền sản xuất, cho tiêu thụ sản phẩm, cho công tác quản trị.
- Theo loại tài sản, ví dụ: Đầu tư cho tài sản vật chất như đất đai, nhà
cửa, máy móc, dự trữ sản xuất; đầu tư tài chính như mua ngân phiếu, cổ
phiếu, đầu tư cho tài sản chi phí vật chất như nghiên cứu khoa học, quảng
cáo, đào tạo dịch vụ …
- Về mặt tác dụng đối với tiềm năng sản xuất của doanh nghiệp, ví
dụ: Đầu tư thành lập, thay thế hợp lý hoá sản xuất, dự trữ mở rộng năng
lực sản xuất. Trong cơ chế thị trường ta còn phân biệt giữa các đầu tư
mang tính công cộng cho ngân quỹ Nhà nước hay cho phúc lợi công cộng
chi.
Ví dụ: Xây dựng đường giao thông, bệnh viện, trường học, công
trình bảo vệ môi sinh … So với đầu tư mang tính tư nhân thì đầu tư có
tính công cộng có những đặc thù riêng trong tính toán thu chi. Lợi ích của
Luanvan.online

Page 4


www.Luanvan.Online
đầu tư có thể được tính thông qua đại lượng mà được coi là mục tiêu của
đầu tư, ví dụ: Tần số sử dụng giao thông, cầu, bệnh viện … việc lượng
hoá và ghi nhận một cách chính xác trên cơ sở thiết bị đo tính những đại
lượng hiệu ích thường rất khó khăn. Trong những đầu tư của tư nhân, ví
dụ: Đầu tư cho lĩnh vực xã hội hay cho công tác quản trị cũng đều có khó
khăn tương tự.
Theo đối
tượng

Đầu tư thực (đầu tư
cho sản xuất)
Đầu tư tài chính
Giá phiếu
Đầu tư xây dựng
Đầu tư thay thế

Theo mục
đích sử dụng
Đầu tư

Đầu tư hợp lý hoá
dây chuyền sản xuất.
Đầu tư mở rộng
Đầu tư ngắn hạn

Theo thời
gian sử dụng

Đầu tư trung hạn

Đầu tư dài hạn

Theo số lần
đầu tư

Đầu tư thành lập
(đầu tư ban đầu)
Đầu tư thường
xuyên

Luanvan.online

Page 5


www.Luanvan.Online
Hình 1: Phân loại đầu tư

4 - Đầu tư trong doanh nghiệp.
4.1. Doanh nghiệp
Có thể nói doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc dân.sự phát
triển mạnh mẽ của mỗi tế bào tạo nên sự tăng trưởng của nền kinh tế .
Chức năng của doanh nghiệp là thực hiện một số khâu của quá trình tái
sản xuất xã hội, sản xuất ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của xã hội với
những nguồn lực hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hoá, phục vụ cho nhu
cầu thị trường và Quốc tế.
Doanh nghiệp thực hiện đồng thời cả hoạt động sản xuất ra hàng hoá,
dịch vụ và hoạt đọng kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó trên thị trường. Các
doanh nghiệp đóng vai trò cung cấp, tạo ra sản phẩm sẵn sàng đáp ứng cho
nhu cầu của thị trường, đồng thời lại là người cần vốn khi nó đóng vai trò
quyết định thuê, mua các yếu tố đầu vào phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp mình. Trong trường hợp các doanh nghiệp có thể giữ
vai trò là người mua, vừa là người bán nếu có mục đích kinh doanh xác định.
Vì vậy khi đưa ra khái niệm doanh nghiệp cũng có nhiều điểm khác nhau:
Doanh nghiệp là một tổ chức hay là một đơn vị kinh doanh được thành
lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các mục đích kinh doanh. Trong đó
kinh doanh được hiểu là việc thực hiện một số hay tất cả các công đoạn của
quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hay thực hiện các dịch vụ trên thị trường
nhằm mục đích sinh lợi.
Dưới góc độ xã hội:
Doanh nghiệp được hiểu là một cộng đồng người được liên kết lại với
nhau để chung hưởng những thành quả do việc sử dụng tài nguyên hiện có
của doanh nghiệp.
Dưới góc độ pháp luật:
Doanh nghiệp được hiểu là tập thể người, được tổ chức theo hình thức
nhất định, phù hợp các quy định của pháp luật, có tài khoản riêng trực tiếp sản
xuất kinh doanh theo phương hoạch toán kinh doanh dưới quản lí nhà nước.
Luanvan.online

Page 6


www.Luanvan.Online
Vậy ta có thể đưa ra kết luận chung về quản lí kinh doanh đó là: “Doanh
nghiệp là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, được thành lập theo
những quy định hiện hành của pháp luật, thực hiện các hoạt động sản xuất
kinh doanh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường nhằm mục tiêu thu lợi
nhuận, đồng thời kết hợp với mục tiêu kinh tế của xã hội”. Với khái niệm này
doanh nghiệp bao gồm các mục tiêu kinh tế, xã hội. Song trong kinh doanh
mục tiêu kinh tế vẫn là quyết định còn mục tiêu xã hội thường được đặt ra với
các tổ chức kinh tế thuộc tổ chức nhà nước
4.2. Đầu tư phát triển:
Doanh nghiệp được biểu hiện là việc mua sắm độc lập một tài sản hay
một tổ hợp tài sản trong giai đoạn kế hoạch được gọi là đối tượng đầu tư. Về
mặt kinh tế, nó được đặc trưng bởi chi phí mua sắm (lượng vốn đầu tư) cũng
như các số dư theo chi trong thời gian sử dụng tài sản cho sản xuất ở doanh
nghiệp, cho thuê mướn và bán đi để tiếp tục sử dụng vào mục đích khác. Số
liệu chi phí có thể là số liệu thực khi nghiên cứu một đối tượng đầu tư đã
được thực hiện hay số liệu kế hoạch khi nó còn đang trong giai đoạn kế
hoạch. Sở dĩ, nói đầu tư là việc mua sắm độc lập vì việc ra quyết định đầu tư
phải dựa vào cơ sở tính toán và đánh giá chứ không thể là hậu quả của một
quyết định chủ quan nào đó. Chi phí mua sắm đối tượng đầu tư thường được
chia nhỏ và phân theo thời gian, ví dụ: Việc phân bổ vốn ở các công trình xây
dựng cơ bản. Để đánh giá một dự án đầu tư cần có chi phí mua sắm cùng với
các số liệu thu chi kế hoạch thường xuyên và các số liệu hữu ích khác. Chúng
hình thành nên dòng thu chi hay còn gọi là dòng tiền mặt. Dòng thu chi kế
hoạch phụ thuộc vào vị trí trạng thái của số liệu trong tương lai và được ước
tính trong hoàn cảnh chưa lường hết những khả năng sẽ xảy ra trong thực tế.
Do việc đặc trưng hoá đối tượng đầu tư hàng dòng tiền mặt, nên đã bỏ
qua những đại lượng không qui đẫn ra tiền của đối tượng đầu tư. Thường đấy
là những đại lượng phản ánh những nhân tố về trình độ kỹ thuật và công
nghệ, mang tính xã hội và pháp lý cũng như hiệu ích gián tiếp hay hiệu ích
Luanvan.online

Page 7


www.Luanvan.Online
ngoại mà đối tượng đầu tư mang lại, ví dụ: Việc ô nhiễm không khí, nguồn
nước, gây tiếng động. Những đại lượng này được kết hợp với các chỉ tiêu
kinh tế khác khi xét để ra quyết định chính thức về đầu tư hay cùng được xử
lý và giải quyết song song, ví dụ: Bằng phương pháp phân tích quản trị sử
dụng.
Với những quan điểm này, ở đây ta không quan tâm đến việc liệu đối
tượng đầu tư trở thành chủ sở hữu riêng của doanh nghiệp - chủ đầu tư hay
không?. Việc đánh giá quá trình đầu tư này có thể áp dụng cho các dự án đầu
tư bình thường, các dự án thuê mướn tài sản theo kiểu Leasing khá phổ biến ở
Tây Âu và Hoa Kỳ hiện nay, hay đơn giản hơn là các phương thức quảng cáo
hàng hoá - sản phẩm của doanh nghiệp.
4.2. Đầu tư và tài chính trong doanh nghiệp:
Cũng liên quan đến lĩnh vực thu chi. Thường được biểu hiện là việc sử
dụng khai thác lại các phương tiện tài chính. Còn ngược lại, tài chính bao hàm
việc tìm kiếm nguồn vốn và trả lại tiền vay cộng với phần lãi và các điều kiện
tín dụng cũng như các biện pháp khác làm sao doanh nghiệp vẫn đảm bảo
nguyên tắc cân bằng tài chính. Như vậy, đầu tư và tài chính trở thành hai mặt
trong nền kinh tế doanh nghiệp. Nó tuy khác nhau song lại có mối quan hệ
chặt chẽ - Hai mặt của vấn đề. Do mối liên quan này, các mô hình tối ưu
khác để kế hoạch hoá công việc đầu tư và các biện pháp tài chính đã được xây
dựng và phát triển. Theo BUSSE VON COLBE/LASSMANN ở Đức.
Người ta xây dựng mô hình trên cơ sở giả thiết một thị trường vốn
không dư thừa và kết quả đầu tư là an toàn. Ngược lại, ở Hoa Kỳ lại giả định
thị trường vốn đầu tư dư thừa và các kết quả đầu tư không an toàn. Hai hướng
giải quyết này đều có cái chung là dựa trên cơ sở các giá tại thu chi tiền mặt
của quá trình đầu tư đem lại. Song ở đây các kết quả không thể lượng hoá
được, đều chưa được đem vào giải. Thường việc đầu tư được đặc trưng bởi
một dòng tiền mặt xuất phát bằng chi, một số âm. Song có những trường hợp
đặc biệt xuất phát bằng thu, ví dụ : Khi đầu tư thay thế tài sản cũ được thanh
Luanvan.online

Page 8


www.Luanvan.Online
lý, hay dòng tiền mặt lại vừa có số dư thu chi hàng năm (số âm và dương) như
trong trường hợp thuê mứn tài sản. Còn quá trình tài chính lại được bắt đầu từ
thu, song cũng có trường hợp lại bằng chi, ví dụ : Phải trả tiền lệ phí hoàn tất
thủ tục vay vốn.
Ý tưởng chung của đầu tư và tài chính là lựa chọn phương án lợi nhất
hay xác định dự án đầu tư và tài chính bằng mô phỏng, đều lựa dựa trên cơ sở
dòng tiền mặt và như vậy sẽ áp dụng những phương pháp tính toán giống
nhau. Những phương pháp này gọi là tính toán đầu tư. Nếu những quyết định
về đầu tư và tài chính không phụ thuộc lẫn nhau thì giữa chúng phải có những
điểm quan hệ nhất định. Trong lý thuyết đầu tư, nhìn chung những mối quan
hệ hiện có trên thị trường vốn giữa cầu vốn và cung vốn thì không đa dạng;
những đầu tư động mà có liên quan đến mức lãi suất tính toán trong doanh
nghiệp.
II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Xác định kết quả của hoạt động đầu tư
1.1. Khối lượng vốn đầu tư thực hiện
Khối lượng vốn đầu tư thực hiện là tổng số tiền để tiến hành các hoạt
động của các công cuộc đầu tư bao gồm các chi phí cho công tác xây lắp, chi
phí cho công tác mua sắm thiết bị và các chi phí khác theo quy định của thiết
kế dự toán được ghi trong dự án đầu tư đã được duyệt.
* Chi phí xây lắp:
- Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ để giảm vốn đầu tư.
- Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng
- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công,
nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có).
- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình
- Chi phí lắp đặt thiết bị
* Chi phí thiết bị:
Luanvan.online

Page 9


www.Luanvan.Online
- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần
sản xuất, các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của
công trình).
- Chi phí vận chuyển từ cảng và nơi mua đến công trình. Chi phí lưu kho, lưu
bãi, lưu container, chi phí bảo quản, bảo dưỡng...
- Thuế và chi phí bảo hiểm thiết bị công trình
* Chi phí khác:
- Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
+ Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A hoặc
dự án nhóm B, báo cao nghiên cứu khả thi đối với dự án nói chung và các dự
án chỉ thực hiện lập báo cáo đầu tư.
+ Chi phí tuyên truyền, quảng cao dự án.
+ Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án.
+ Chi phí và lệ phí thẩm định báo cao nghiên cứu khả thi của dự án đầu
tư.
- Ở giai đoạn thực hiện đầu tư:
+ Chi phí khởi công công trình
+ Chi phí đễn bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai, hoa
màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục
vụ cho công tác tái định cư và phục hồi.
+ Tiền thuê đất hoặc tiền chuyển quyền sử dụng đất
+ Chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí
nghiệm, chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết
quả đấu thầu xây lắp, mua sắm vật tư.....
+ Chi phí ban quản lý dự án
+ Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng
công trình (nếu có).
+ Chi phí kiểm định vật liêuk đưa vào công trình.
+ Lệ phí địa chính
Luanvan.online

Page 10


www.Luanvan.Online
- Giai đoạn kết thúc xây dựng
+ Chi phí thực hiện việc quy đổi vốn, thẩm tra và phê duyệt quyết toán
vốn đầu tư công trình.
+ Chi phí tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công...
+ Chi phí thu dọn vệ sinh công trình, tổ chức nghiệm thu, khánh thành và bàn
giao công trình.
+ Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và các cán bộ quản lý sản xuất
+ Chi phí thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử.
+ Chi phí nguyên, vật liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy
thử không tải, có tải.

1.2. Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm
- Tài sản cố định huy động là công trình hay hạng mục công trình, đối
tượng xây dựng có khẳ năng phát huy tác dụng độc lập đã kết thúc qúa trình
xây dựng, mua sắm, đã làm xong thủ tục nghiệm thu sử dụng, có thể đưa ra
vào hoạt động được ngay.
- Năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm là khả năng đáp ứng nhu cầu sản
xuất, phục vụ của các tài sản cố định đã được huy động vào sử dụng để sản
xuất ra sản phẩm hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ theo quy địnhđược ghi
trong dự án đầu tư.
Nói chung, đối với các công cuộc đầu tư quy mô lớn, có nhiều đối tượng,
hạng mục xây dựng có khả năng phát huy tác dụng độc lập thì được áp dụng
hình thức huy động bộ phận sau khi từng đối tượng, hạng mục đã kết thúc quá
trình xây dựng, mua sắm, lắp đặt. Còn đối với các công cuộc đầu tư quy mô
nhỏ, thời gian thực hiện đầu tư ngắn thì áp dụng hình thức huy động tàon bộ
khi tất cả các đối tượng, hạng mục công trình đã kết thức quá trình xây dựng,
mua sắm và lắp đặt.
Luanvan.online

Page 11


www.Luanvan.Online
Các tài sản cố định được huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng
thêm là sản phẩm cuối cùng của các công cuộc đầu tư, chúng có thể được biểu
hiện bằng tiền hoặc bằng hiện vật. Các chỉ tiêu biểu hiện bằng hiện vật như số
lượng các tài sản cố định được huy động (số lượng nhà ở, bệnh viện, cửa
hàng, trường học, nhà máy....). Công suất hoặc năng lực phát huy tác dụng
của các tài sản cố định được huy động ( Số căn hộ, mét vuông nhà ở, số chỗ
ngồi ở rạp hát, trường học...)
Chỉ tiêu giá trị các tài sản cố định được huy động tính theo giá trị dự toán
hoặc giá trị thực tế tuỳ thuộc mục đích sử dụng chúng trong công tác nghiên
cứu kinh tế hay quản lý hoạt động đầu tư. Cụ thể giá trị dự toán được sử dụng
làm cơ sở để tính giá trị thực của tài sản cố định, để lập kế hoạch về vốn đầu
tư và tình khối lượng vốn đầu tư thực hiện. Giá trị dự toán là cơ sở để tiến
hành thanh quyết toán giữa chủ đầu tư và các đơn vị nhận thầu.
Còn giá trị thực tế của các tài sản cố định huy động được sử dụng để
kiểm tra việc thực hiện kỷ luật tài chính, dự toán đối với các công cuộc đầu tư
từ nguồn ngân sách cấp, để ghi vào bảng cân đối tài sản cố định của cơ sở, là
cơ sở để tính mức khấu hao hàng năm, phục vụ công tác hoạch toán kinh tế
của cơ sở, đánh giá kết quả hoạt động tài chính của cơ sở.
2. Xác định hiệu quả của hoạt động đầu tư
Hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội là phạm trù kinh tế quan trọng biểu
hiện quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế mà xã đạt được với chi phí bỏ ra để
đạt được hiệu quả đó.
Kết quả được đem ra so sánh có thể là kết quả ban đầu, trung gian hoặc
kết quả cuối cùng. Tương ứng, có các chỉ tiêu hiệu quả khác nhau, có những
tác dụng khác nhau. Kết quả được nói ở đây có thể là kết quả trực tiếp, kết
quả gián tiếp với các mức độ khác nhau.
Chi phí được chọn để so sánh cũng bao gồm nhiều loại khác nhau: Chi
phí thường xuyên, chi phí một lần (nguồn lực của nền sản xuất xã hội). Tương
ứng cũng có các chỉ tiêu hiệu quả khác nhau, có tác dụng khác nhau.
Luanvan.online

Page 12


www.Luanvan.Online
Hiệu quả kinh tế có thể được xác định bằng cách so sáng tương đối. Chỉ
tiêu hiêu quả được tính từ các loại so sánh trên, có tác dụng khác nhau trong
đánh giá và phân tích kinh tế.
2.1 Hiệu quả của đầu tư.
2.1.1. Hiệu quả đầu tư:
Là khái niệm mở rộng và tổng hợp, là phạm trù kinh tế khách quan của
nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Sự hoạt động của các qui luật
kinh tế khách quan và của qui luật kinh tế cơ bản khác của cơ chế thị trường
theo định hướng XHCN, đòi hỏi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ
trong đó có hoạt động đầu tư phải đem lại hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội,
đồng thời cũng tạo ra những điều kiện để cho mọi hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ đạt được hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội ngày càng cao.
Hiệu quả của đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa
kết quả kinh tế, xã hội đạt được với chi phí đầu tư bỏ ra để đạt được kết quả
đó trong một thời kỳ nhất định. Trên giác độ nền kinh tế quốc dân, hiệu quả
của đầu tư được thể hiện tổng hợp ở mức độ thoả mãn của đầu tư đối với nhu
cầu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao
động. Xét theo phạm vi từng ngành, từng doanh nghiệp, từng giải pháp kỹ
thuật thì hiệu quả của đầu tư được thể hiện ở mức độ đáp ứng những nhiệm
vụ kinh tế, chính trị, xã hội đã đề ra cho ngành, cho doanh nghiệp, cho từng
giải pháp kỹ thuật khi thực hiện đầu tư.
2.1.2 Hiệu quả của đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:
Là một phạm trù kinh tế biểu hiện sự phát triển theo chiều rộng hay
chiều sâu (tuỳ theo loại hình đầu tư, đầu tư thành lập (đầu tư ban đầu) hay đầu
tư thường xuyên). Nó phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực trong quá
trình sản xuất và tái sản xuất, nhu cầu thị trường và qui mô sản xuất … nhằm
thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Nó là chỉ tiêu tương đối được biểu hiện
bằng kết quả đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp so với chi phí đầu
tư ban đầu hay chi phí đầu tư tái sản xuất (chỉ tiêu hiệu quả thuận) hoặc

Luanvan.online

Page 13


www.Luanvan.Online
ngược lại (chỉ tiêu hiệu quả nghịch). Các chỉ tiêu này còn được gọi là chỉ tiêu
năng suất.
2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư (SXKD của DN).
Nguyên tắc chung để tính các chỉ tiêu hiệu quả của đầu tư là lần lượt so
sánh các kết quả do đầu tư đem lại với chi phí vốn đầu tư đã được thực hiện
để thu được các kết quả đó. Tiếp đến so sánh kết quả tính được với định mức
hoặc kế hoạch với các thời kỳ trước, với các công cuộc đầu tư cùng tính chất.
Chẳng hạn, nếu gọi E0 là chỉ tiêu hiệu quả định mức, E1 là chỉ tiêu hiệu quả
thực tế, trong đó:
Kết quả đạt được
Chi phí vốn tương ứng
+ Nếu E1 ≥ E0 Thì công cuộc đầu tư là có hiệu quả.
E1 =

+ Nếu E1 < E0 Thì công cuộc đầu tư không đạt tiêu chuẩn hiệu quả.
Các kết qủa do hoạt động đầu tư đem lại cho cơ sở, cho nền kinh tế rất
đa dạng và là điều tất yếu của quá trình thực hiện đầu tư. Các kết quả đó có
thể là lợi nhuận thuần, là mức tăng năng suất lao động, là số lao động có việc
làm do hoạt động đầu tư tạo ra, là mức tăng thu nhập cho người lao động,
tăng thu cho ngân sách, tăng GDP …
Do đó, để phản ánh hiệu quả của hoạt động đầu tư, người ta phải sử dụng
một hệ thống các chỉ tiêu. Mỗi chỉ tiêu phản ánh một khía cạnh của hiệu quả
và được sử dụng trong những điều kiện nhất định. Trong đó, chỉ tiêu biểu hiện
bằng tiền được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên tiền có giá trị thay đổi theo thời
gian nên khi sử dụng các chỉ tiêu bằng tiền phải đảm bảo tính so sánh về mặt
giá trị theo thời gian.
Tuỳ thuộc phạm vi phát huy tác dụng và bản chất của hiệu quả (thống
kê) sử dụng những hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khác nhau sau đây:
2.2.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính
Chỉ tiêu này được sử dụng để xem xét hiệu quả của đầu tư đối với những
dự án đầu tư hoặc đầu tư của doanh nghiệp.
2.2.1.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư.

Luanvan.online

Page 14


www.Luanvan.Online
- Chỉ tiêu sinh lời của vốn đầu tư : Còn gọi là hệ số thu hồi vốn đầu tư.
Chỉ tiêu này phản ánh mức (lợi nhuận ròng) ( lợi nhuận thuần) thu được từ
một đơn vị đầu tư (1000đ hoặc 1 triệu đồng …) được thực hiện, ký hiệu là
RR, công thức tính chỉ tiêu này có dạng sau đây:
W

ipv
Tính cho từng năm hoạt động, thì RRi = I
v0Trong đó:
Wipv: Lợi nhuận thuần thu được năm i tính theo mặt bằng giá trị các kết
quả đầu tư bắt đầu phát huy tác dụng.
Iv0: Tổng sô tiền vốn đầu tư thực hiện tính đến thời điểm các kết quả đầu
tư của dự án bắt đầu phát huy tác dụng.
→ Nếu tính cho toàn bộ công cuộc đầu tư của dự án thì chỉ tiêu thu nhập
thuần toàn bộ công cuộc đầu tư tính cho 1.000 đ hay 1 triệu đồng vốn đầu tư
được tính như sau:
n −1

NPV
npv =
hay npv =
Iv0

∑W
i =1

ipv

I v 0 − S pv

n −1

hoặc npv =

∑W
i =1

ipv

+ SV pv

Iv0

Trong đó:
NPV: Tổng thu nhập thuần của cả đời một dự án đầu tư tính ở các mặt
bằng thời gian khi các kết quả đầu tư bắt đầu phát huy tác dụng.
n −1

∑W
i =1

ipv

: Tổng lợi nhuận thuần cả đôi dự án.

SVpv: Giá trị thanh lý tính theo mặt bằng thời gian khi dự án bắt đầu phát
huy tác dụng.
RRi và npv: Càng nhỏ càng tốt (Mininum)
npv < 1
- Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của vốn tự có : Vốn tự có là một bộ phận của
vốn đầu tư, là một yếu tố cơ bản để xem xét tiềm lực tài chính cho việc tiến
hành các công cuộc đầu tư của các cơ sở không được ngân sách tài trợ. Nếu
Luanvan.online

Page 15


www.Luanvan.Online
vốn phải đi vay ít, tổng tiền trả lãi vay ít. Tỷ suất sinh lời vốn tự có càng cao
và ngược lại. Công thức tính có dạng sau đây :
W

i
→ Nếu tính cho 1 năm hoạt động: Ei = E
i

Trong đó:
- E1: Vốn tự có bình quân năm i của dự án.
- Wi: Lợi nhuận thuần năm i của dự án.
→: Nếu tính cho toàn bộ công cuộc đầu tư dự án.
npvE =

NPV
E pv

Trong đó:
- NPV: Tổng thu nhập thuần cả đời dự án ở mặt bằng thời gian khi các
kết quả đầu tư bắt đầu phát huy tác dụng.
- Epv: Vốn tự có bình quân của cả đời dự án tính ở mặt bằng thời gian khi
công trình đầu tư bắt đầu phát huy tác dụng.
upvE: Càng lớn càng tốt.
- Chỉ tiêu sô lần quay vòng của vốn lưu động: Vốn lưu động là một bộ
phận của vốn đầu tư. Vốn lưu động quay vòng càng nhanh, càng cần ít vốn và
do đó tiết kiệm vốn đầu tư và trong những điều kiện không đổi thì tỷ suất sinh
lời của vốn đầu càng cao. Công thức tính chỉ tiêu này có dạng sau đây:
LWci =

oi
W ci

Trong đó: - oi: Doanh thu thuần năm i của dự án.
- W ci : Vốn lưu động bình quân năm i của dự án.
hoặc:

LW c =

o pv
W cpv

Trong đó: - o pv : Doanh thu thuần bình quân năm cả đời dự án.
- W cpv : Vốn lưu động bình quân năm cả đời dự án.
LW ci và LW c càng lớn càng tốt.

Luanvan.online

Page 16


www.Luanvan.Online
- Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu tư: Là thời gian mà các kết quả của
quá trình đầu tư cần hoạt động để có thể thu hồi vốn đầu tư đã bỏ ra từ lợi
nhuận thuần thu được.
I

v0
Công thức tính toán như sau: T = W
pv

Trong đó: - W pv : Lợi nhuận thuần thu được bình quân 1 năm của dự án
T

hoặc :

∑W
i =0

ipv

≥ I v0

T và T: Thời gian thu hồi vốn đầu tư tính theo tháng, quí hoặc năm.

- Chỉ tiêu chi phí thấp nhất: Trong trường hợp các các điều kiện khác
như nhau (đời dự án, doanh thu thuần …).
→ Tính toàn bộ cho công cuộc đầu tư của dự án:
I v 0 + C pv .T → min

Trong đó: - C pv : Chi phí hoạt động bình quân năm tính theo giá trị ở mặt
bằng khi đưa dự án vào hoạt động.
- T: Đời hoạt động của dự án đầu tư.
→ : Tính bình quân cho một năm hoạt động của các kết quả đầu tư của
dự án:

C pv + RR.I v 0 → min.

- Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ IRR: Là tỷ suất lợi nhuận nếu được sử dụng
để tính chuyển các khoản thu chi của toàn bộ công cuộc đầu tư về mặt bằng
thời gian ở hiện tại sẽ làm cho tổng thu cân bằng với tổng chi. Công cuộc đầu
tư được coi là có hiệu quả khi: IRR < IRR định mức. Ở đây IRRđịnh mức có thể là lãi
suất đi vay nếu phải vay vốn để đầu tư, có thể là tỷ suất lợi nhuận định mức
do nhà nước quy định nếu vốn đầu tư do ngân sách cấp, có thể là định mức
chi phí cơ hội nếu sử dụng vốn tự có để đầu tư. Bản chất của IRR được thể
hiện trong công thức sau đây :
n.−1

n −1
1
1
thu i
− ∑ Chi
=0

2
i
(1 + IRR)
i=0
i =0
i (1 + IRR)

Luanvan.online

Page 17


www.Luanvan.Online
Để tính IRR có thể áp dụng các phương pháp sau đây :
→ Sử dụng vi tính nếu đã có chương trình phần mềm phù hợp.
→ Thử dần các giá trị của tỷ suất chiết khấu r (o < r < ∞ ; với r tính theo
hệ số) vào vị trí của IRR trong công thức trên. Trị số nào của r làm cho công
thức trên bằng 0, đó chính là IRR. Phương thức này mất nhiều thời gian và
mò mẫm.
→ Vẽ đồ thị : Lập hệ trục toạ độ với các độ đo xác định trên trục hoành
và trục tung. Trục tung biểu thị các giá trị thu nhập thuần quy về mặt bằng
hiện tại NPV, trục hoành biểu thị các tỷ suất chiết khấu r tính theo hệ số. Trên
trục hoành lần lượt lấy các giá trị r 1, r2, r3 … thay vào vị trí của IRR trong
công thức trên ta lần lượt tìm được các giá trị thu nhập ròng tương ứng NPV 1,
NPV2, NPV3, … Trên trục tung kẻ các đường vuông góc với trục hoành. Các
đường này sẽ vuông góc với các đường kẻ từ ứng NPV 1, NPV2, NPV3, … tại
các điểm tương ứng. Nối các điểm giao nhau lại ta được một đường cong.
Đường cong này cắt trục hoành tại một điểm, ở đó NPV = 0 và điểm đó chính
là IRR. Phương pháp này đòi hỏi phải vẽ rất chính xác hoặc sử dụng các
phần mềm vi tính.

Áp dụng công thức sau đây
từ đồ thị :
IRR = r1 +

NPV1
(r2 − r1 )
NPV1 − NPV2

NPVr2 > r1 ; r2 - r1 ≤ 5%
Với

NPV
> 0 và gần 0 ; NPV2
NP 1
V1

< 0 và gần 0
0

r1

IRR

r2

NP

r3

r%

Page 18

V2
Luanvan.online

NPV3
Hình 2


www.Luanvan.Online

- Chỉ tiêu điểm hoà vốn : Chỉ tiêu này cho thấy số sản phẩm cần sản
xuất hoặc tổng doanh thu cần thu do bán số sản phẩm đó đủ để hoàn lại số chi
phí đã bỏ ra từ đầu đời dự án. Chỉ tiêu này càng nhỏ càng tốt, mức độ an
toàn của dự án càng cao, thời hạn thu hồi vốn càng ngắn.
Chỉ tiêu này có thể được biểu hiện bằng số lượng sản phẩm sản xuất và
tiêu thụ từ đầu đời dự án nếu dự án sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm
hoặc biểu thị bằng tổng doanh thu do bán tất cả các sản phẩm do dự án sản
xuất từ đầu đời dự án đến khi cân bằng với tổng chi phí đã bỏ ra. Có hai
phương pháp tính chỉ tiêu này :
* Phương pháp đại số : Nhằm tìm ra công thức lý thuyết xác định điểm
hoà vốn, mối quan hệ giữa điểm hoà vốn với các yếu tố có liên quan và bản
chất của các mối quan hệ này, từ đó có biện pháp tác động vào các yếu tố có
tác dụng hoà vốn. Theo phương pháp này, chúng ta giả thiết gọi X là số sản
phẩm được sản xuất trong cả đời dự án, x là số sản phẩm cần sản xuất để đạt
được hoà vốn, ƒ là tổng định phí, v là biến phí tính cho một sản phẩm. P là
giá bán một sản phẩm, Y là tổng doanh thu do bán sản phẩm và bằng chi phí
tại điểm hoà vốn. Từ những giả thiết này ta có hệ phương trình :
Y0 = x. P : Đây là phương trình doanh thu.
Y0 = xv + ƒ : Đây là phương trình chi phí.
Tại điểm hoà vốn : Y0 = YC hay x =

f
→ Đây là công thức xác định
P−v

điểm hoà vốn lý thuyết.
Có 3 nhân tố tác động đến x, ƒ, P và v. Trong đó x tỷ lệ thuận với ƒ, tỷ lệ
nghịch với (P - v), x càng nhỏ càng tốt. Trường hợp dự án sản xuất, kinh
doanh nhiều loại sản phẩm, phải tính (đến) chỉ tiêu doanh thu hoà vốn:
m

∑xP =
i =1

i i

f
mi =1vi  xi Pi

∑ 1 − P 
im

∑xP
i =1

i i

Trong đó : m - số loại sản phẩm
Pi - Giá bán 1 sản phẩm i
vi - Biến phí của một sản phẩm i.
Luanvan.online

Page 19


www.Luanvan.Online
xi - Số sản phẩm i ; i = 1; n
* Phương pháp đồ thị : Lập một hệ trục toạ độ, trục hoành biểu thị số
lượng sản phẩm. Trên trục tung lấy 1 đoạn thẳng ƒ kẻ song song với trục
hoành. Đó là đường biểu diễn chi phí cố định (định phí). Từ góc độ toạ độ kẻ
đường chi phí khả biến (biến phí). Từ điểm ƒ trên trục tung kẻ một đường
song song với đường biến phí ta được đường tổng chi phí : Y = xv + ƒ. Từ
góc toạ độ vẽ đường doanh thu Y = x. P. Đường này cắt đường Y = xv + ƒ tại
một điểm. Điểm đó chính là điểm hoà vốn. Từ giao điểm này kẻ một đường
thẳng góc với trục hoành. Điểm giao nhau giữa đường này và trục hoành
chính là điểm biểu diễn số sản phẩm cần sản xuất để đạt được mức hoà vốn gọi là điểm hoà vốn x0.
Trong sơ đồ bên,
y = x.P
đoạn Ox0 biểu thị mức

B

y = xv + f

hoạt động cho đến khi
đạt hoà vốn. Ox0 càng

CX

ngắn so với Ox (đời dự
án) thì càng tốt.

xv
r
f

Ox 0
→ Min
Ox
0

x0

x

x

2.2.1.2. Đối với doanh nghiệp, các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của đầu tư
được tính như sau :
- Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời (lợi nhuận thuần) của vốn đầu tư trong năm
(RRi) hoặc bình quân năm thời kỳ nghiên cứu ( RR ) .
→ Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi (lợi nhuận thuần) của vốn đầu tư từng năm
 m

 ∑W j 


 j =1  i
RRi =
Ivb + Ivr − Ive

RRi < RRd / m

Trong đó :
Luanvan.online

Page 20


www.Luanvan.Online
Wj - Lợi nhuận của dự án j.
RRđ/m - Tỷ suất sinh lợi định mức hoặc của năm trước ;
 m

 ∑WJ  - Tổng lợi nhuận của các dự án hoạt động năm i.


 j =1  I

Thời kỳ nghiên cứu i = 1, m
Ivb - Vốn thực hiện nhưng chưa phát huy tác dụng ở đầu năm của doanh
nghiệp ;
Ivr - Vốn đầu tư thực hiện trong năm của doanh nghiệp.
Ive - Vốn đầu tư chưa phát huy tác dụng ở cuối năm của doanh nghiệp.
→ Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi (lợi nhuận thuần) của vốn đầu tư bình quân
năm thời kỳ nghiên cứu.
RR =

W pv

; RR ≥ RR d / m

I vhdpv

Trong đó :
W pv - Lợi nhuận bình quân năm của kỳ nghiên cứu tính theo giá trị ở

mặt bằng pv của tất cả các dự án hoạt động trong kỳ ;
I vhdpv - Vốn đầu tư đã được phát huy tác dụng bình quân năm thời kỳ

nghiên cứu được tính theo cùng mặt bằng với W(pv).
- Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi tăng thêm của vốn tự có của doanh nghiệp do
đầu tư hàng năm (rEi) hoặc bình quân năm thời kỳ nghiên cứu ( r E ) :
t

→ Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi (lợi nhuận thuần) của vốn đầu tư từng năm :

(

)

∆rEi = rEi − rEi −1 * K > 0

→ Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi (lợi nhuận thuần) của vốn đầu tư bình quân

(

năm thời kỳ nghiên cứu : ∆r Et = rEt − rEt −1

)

*K >0

Trong đó : K - Hệ số mức ảnh hưởng của đầu tư.
i - Năm nghiên cứu
Luanvan.online

Page 21


www.Luanvan.Online
i - 1 - Năm trước năm nghiên cứu
t - Thời kỳ nghiên cứu
t - 1 - Thời kỳ trước thời kỳ nghiên cứu
- Chỉ tiêu số lần quay vòng tăng thêm của vốn lưu động từng năm ( ∆LW
hoặc bình quân năm ( ∆LW

ci

ci

)

) thời kỳ nghiên cứu.

∆LWci = (LWci - LWci - 1) * K > 0
và ∆L Wci = ( L Wct − L Wct −1 ) * K >0
- Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu tư giảm kỳ nghiên cứu (t) so với kỳ
trước (t - 1).
∆T = (Tt - Tt - 1) * K < 0
- Chỉ tiêu mức hoạt động hoà vốn giảm :
∆xP  xP   xP  
= 
 −
 *K < 0
XP  XP  t  XP  t −1 

→ Mức tăng năng suất lao động của doanh nghiệp từng năm hoặc bình
quân năm thời kỳ nghiên cứu so với kỳ trước do đầu tư :
∆ELi = (ELi - ELi - 1) * K > 0
và ∆E Lt = ( E Lt − E Lt −1 ) * K >0
Trong đó : ∆E Lt - Mức tăng năng suất lao động, bình quân thời kỳ t so
với thời kỳ trước (t - 1)
∆ELi - Mức tăng năng suất lao động năm i so với năm (i - 1)
Đánh giá tổng hợp hiệu quả của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp.
Do kết quả của hoạt động đầu tư rất đa dạng cho nên hiệu quả của đầu tư
cũng được biểu hiện ở nhiều khía cạnh. Khi cần so sánh hiệu quả của đầu tư
giữa các doanh nghiệp cùng loại hình hoặc giữa các thời kỳ của một doanh
nghiệp cần phải tính một chỉ tiêu tổng hợp từ các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả
theo các khía cạnh khác nhau. Có nhiều phương pháp bình quân nhiều chiều,
phương pháp tỷ trọng, phương pháp hệ số, phương pháp cho điểm … Bản
chất của các phương pháp này là đưa các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả có các
Luanvan.online

Page 22


www.Luanvan.Online
đơn vị đo lường khác nhau về cùng một đơn vị đo lường, sau đó tổng hợp lại
và sử dụng kết quả tổng hợp này để phân tích, so sánh.
Thí dụ : Có số liệu sau đây của 2 doanh nghiệp A và B về hiệu quả đầu
tư kỳ nghiên cứu như sau :
Đối với doanh nghiệp A các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của đầu
tư kỳ nghiên cứu là : RR = 0,1 ; rE = 0,10 ; ∆T = - 2 năm ; ∆LWc = - 5 vòng ;


xP
= −10% .
XP

Đối với doanh nghiệp B, các chỉ tiêu tương ứng là :
RR = 0,12 ; rE = 0,10 ; ∆T = - 3 năm ; ∆LWc = - 4 vòng ; ∆

xP
= −15%
XP

Qua thăm dò ý kiến các chuyên gia thì tầm quan trọng trong (a) của các
chỉ tiêu này như sau :
aRR = 0,2 ; aE = - 0,22 ; at = 0,25 ; aLwc = 0,23 ; K = 1 ; a

xP
= 0,10 và
XP

∑ a = 1,00 .
Để xác định chỉ tiêu hiệu quả tài chính tổng hợp trên 5 chỉ tiêu trên
chúng ta có thể áp dụng phương pháp số bình quân nhiều chiều. Ta lập bảng
số liệu tính toán như sau : Nếu ta gọi các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả là : Y 1,
Y2, …, Yi, …, Yn, trị số của các chỉ tiêu này theo từng cơ sở được nghiên cứu
là Yji và lập biểu đồ sau đây :

Chỉ tiêu
Cơ sở

Y1

Y2YiYn

1

Y11

Y12Y1iY1n

2

Y21

Y22Y2iY2n

3

Y31

Y32Y3iY3n

j–1

Y(j-1).1

Y(j-1).2Y(j-1).iY(j-1).n

Luanvan.online

Page 23


www.Luanvan.Online
j

Yj.1

Yj.2Yj.iYj.n

j+1

Y(j+1).1

Y(j+1).2Y(j+1)iY(j+1)n

m-1

Y(m-1).1

Y(m-1).2Y(m-1).iY(m-1).n

m

Ym.1

Ym.2Ym.iYm.n

Tiếp đến là tính tổng trị số từng chỉ tiêu của các cơ sở (Y i) và bình quân từng
chỉ tiêu (Y i ) từ các trị số trong bảng như sau : Yi = ∑ y ji

m

m

j =1

;

Yi =

∑y
j =1

ji

m

Sau đó tính các chỉ tiêu phản ánh tương quan giữa trị số của từng chỉ tiêu
của mỗi cơ sở với số bình quân của chỉ tiêu đó theo công thức sau : x ji =

y ji
Yi

Cơ sở

Y1

Y2

Y3YiYn

1

x11

x12

x13x1ix1n

2

x21

x22

x23x2ix2n

3

x31

x32

x33x3ix3n

j

xj.1

xj.2

xj.3xj.ixj.n

m

xm.1

xm.2

xm.3xm.ixm.n

Hiệu quả tổng hợp của từng cơ sở nghiên cứu theo n chỉ tiêu được tính
theo công thức :
n

n

i =1

i =1

E j = ∑ x ji ai hay E j = ∑ x ji ai

Trong đó : ai - Trong số tầm quan trọng của chỉ số trên i được xác định
theo phương pháp chuyên gia hoặc phương pháp hồi quy tương quan.
Ej - Hiệu quả tổng hợp của các chỉ tiêu của cơ sở j ; i = 1, n .

Luanvan.online

Page 24


www.Luanvan.Online
E j - Hiệu quả tổng hợp bình quân 1 chỉ tiêu của cơ sở j.

Sử dụng số liệu cho thí dụ trên 2 doanh nghiệp A và B, ta lập bảng tính
toán hiệu quả tổng hợp của từng doanh nghiệp lần lượt như sau :
DN

RR(%)

rE (%)

∆T (năm)

∆L (vùng) ∆ xP = %
XP

A

10

10

-2

-5

- 10

B

12

10

-3

-4

- 15

A+B

22

20

-5

-9

- 25

11

10

- 2,5

- 4,5

- 12,5

A+ B
(
)
2

Tính các chỉ tiêu hiệu quả tài chính từng doanh nghiệp trong tương quan
với bình quân chung của cả hai doanh nghiệp như sau :
DN

RR(%)

rE (%)

∆T (năm)

A
B
A+B

0,9
1,1
1,00

1,0
1,0
1,00

0,8
1,2
1,00

∆L (vùng) ∆ xP
XP
1,1
0,8
0,9
1,2
1,00
1,00

Hiệu quả tổng hợp của từng doanh nghiệp sẽ là :
DNA = 0,9. 0,2 + 1,0 . 0,22 + 0,8 . 0,25 + 1,1. 0,23 + 0,8. 0,10 = 0,93.
DNB = 1,1 . 0,2 + 1,0 . 0,22 + 1,2 . 0,25 + 0,9 . 0,23 + 1,2 . 0,10 = 1,077
Như vậy hiệu quả đầu tư của DNB cao hơn DNA với tuơng quan 1,08 và
 1,08 
.
 0,93 

0,93 hay 15% 

2.2.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội trên góc độ
doanh nghiệp:
2.2.2.1. Các căn cứ để xem xét hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư
trong doanh nghiệp bao gồm :

Luanvan.online

Page 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×