Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may chiếnthắng

www.Luanvan.online
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây với chính sách mở cửa của đảng và nhà
nước, nền kinh tế Việt Nam đã có những phát triển đáng kinh ngạc không
chỉ với người dân Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế. Sự phát triển của
nền kinh tế đất nước đã làm cho đời sống của người dân được tăng nên.Để
có được điều đó có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động ngoại thương nói
chung và hoạt động gia công quốc tế nói riêng.
Việt Nam là một đất nước có nguồn tài nguyên rất phong phú và đa
dạng, trong các nguồn tài nguyên đó thì với nguồn lao động rồi dào và trình
độ cao vẫn chưa được khai thác triệt để. Trong điều kiện hiện nay,nền kinh
tế vẫn còn khó khăn ,thiếu vốn, thiếu công nghệ, một số mặt hàng của Việt
Nam có uy tín trên thương trường quốc tế vẫn còn hạn chế thì việc đẩy
mạnh hoạt động gia công xuất khẩu để khai thác hết lợi thế so sánh của đất
nước là rất cần thiết. Đây là lý do để Em chọn đề tài:
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu
hàng may mặc tại công ty may ChiếnThắng.
Mục đích nghiên cứu chủ yếu của tôi là dựa vào sự phân tích thực trạng
hoạt động gia công xuất khẩu của công ty may Chiến Thắng để đưa ra một
số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc
của công ty. Trong đề tài này phương pháp nghiên cứu chủ yếu là dùng

phương pháp duy vật biện chứng dựa vào số liệu thực tế của công ty để
phân tích.Kết cấu của đề tài bao gồm:
Chương I: Gia công xuất khẩu và vai trò của nó trong nền kinh tế
quốc dân
Đưa ra những vấn đề chung nhất về cơ sở lý thuyết của hoạt động gia
công xuất khẩu những đặc điểm và những yếu tố ảnh hưởng đến nó.
Chương II: Thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc
tại công ty may Chiến Thắng.

Luanvan.online

Page 1


www.Luanvan.online
Tóm tắt quá trình hình thành, những kết quả đạt được của công ty và
phân tích thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu của công ty trong những
năm gần đây.
Chương III: Một số giải pháp chính nhằm thúc đẩy hoạt động gia
công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng.
Đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động gia
công xuất khẩu tại công ty may Chiến Thắng
Vì trình độ có hạn và thời gian thực tế tại công ty không nhiều nên
những giải pháp đưa ra không thể bao quát hết được những vấn đề đang
còn tồn tại trong hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty.
Em xin chân thành cảm ơn.

Luanvan.online

Page 2


www.Luanvan.online
CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIA CÔNG XUẤT KHẨU
I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA GIA CÔNG XUẤT KHẨU.

1.Khái niệm .
Gia công quốc tế là một phương thức khá phổ biến trong buôn bán
ngoại thương của nhiều nước trên thế giới. Gia công quốc tế có thể được

quan niệm theo nhiều cách khác nhau nhưng theo cách hiểu chung nhất thì
gia công quốc tế là hoạt động kinh doanh thương mại trong đó một bên(gọi
là bên nhận gia công ) nhập khẩu nguyên liệu hoặc bán thành phẩm của
một bên khác (gọi là bên đặt gia công) để chế biến thành ra thành phẩm,
giao lại cho bên đặt gia công và nhận thù lao(gọi là phí gia công). Như vậy
trong hoạt động gia công quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu gắn liền với
hoạt động sản xuất.
Như vậy, gia công quốc tế là sự cải tiến đặc biệt các thuộc tính riêng
của đối tượng lao động (nguyên liệu hoặc bán thành phẩm ) được tiến hành
một cách sáng tạo và có ý thức nhằm tạo cho sản phẩm một giá trị sử dụng
nào đó. Bên đặt gia công có thể giao toàn bộ nguyên vật liệu hoặc chỉ
nguyên vật liệu chính hoặc bán thành phẩm có khi gồm cả máy móc thiết
bị, chuyên gia cho bên nhận gia công. Trong trường hợp không giao nhận
nguyên vật liệu chính thì bên đặt gia công có thể chỉ định cho bên kia mua
nguyên vật liệu ở một địa điểm nào đó với giá cả được ấn định từ trước
hoặc thanh toán thực tế trên hoá đơn. Còn bên nhận gia công có nghĩa vụ
tiếp nhận hoặc mua nguyên vật liệu sau đó tiến hành gia công, sản xuất
theo đúng yêu cầu của bên đặt gia công cả về số lượng chủng loại, mẫu mã,
thời gian. Sau khi hoàn thành quá trình gia công thì giao lại thành phẩm
cho bên đặt gia công và nhận một khoản phí gia công theo thoả thuận từ
trước. Khi hoạt động gia công vượt ra khỏi biên giới quốc gia gọi là gia
công quốc tế. Các yếu tố sản xuất có thể đưa vào thông qua nhập khẩu để
phục vụ quá trình gia công. Hàng hoá sản xuất ra không phải để tiêu dùng
trong nước mà để xuất khẩu thu ngoại tệ chênh lệch giá phụ liệu cung cấp
Luanvan.online

Page 3


www.Luanvan.online
tiền công và chi phí khác đem lại. Thực chất gia công xuất khẩu là hình
thức xuất khẩu lao động nhưng là lao động dưới dạng sử dụng thể hiện
trong hàng hoá chứ không phải xuất khẩu nhân công ra nước ngoài.
2. Đặc điểm .
Trong gia công quốc tế hoạt động xuất nhập khẩu gắn liền với hoạt
động sản xuất.
Mối quan hệ giữa bên đặt gia công với bên nhận gia công được xác
định trong hợp đồng gia công. Trong quan hệ hợp đồng gia công, bên nhận
gia công chịu mọi chi phí và rủi ro của quá trình sản xuất gia công.
Trong quan hệ gia công bên nhận gia công sẽ thu được một khoản tiền
gọi là phí gia công còn bên đặt gia công sẽ mua lại toàn bộ thành phẩm
được sản xuất ra trong quá trình gia công.
Trong hợp đồng gia công người ta qui cụ thể các điều kiện thương mại
như về thành phẩm, về nguyên liệu, về giá cả gia công, về nghiệm thu, về
thanh toán, về việc giao hàng.
Về thực chất, gia công quốc tế là một hình thức xuất khẩu lao động
nhưng là lao động được sử dụng, được thể hiện trong hàng hoá chứ không
phải là xuất khẩu lao động trực tiếp.
3. Vai trò.
Ngày nay gia công quốc tế khá phổ biến trong buôn bán ngoại
thương của nhiều nước. Đối với bên đặt gia công, phương thức này giúp họ
lợi dụng được giá rẻ về nguyên liệu phụ và nhân công của nước nhận gia
công.Đối với bên nhận gia công,phương thức này giúp họ giải quyết công
ăn việc làm cho nhân dân lao động trong nước hoặc nhận được thiết bị hay
công nghệ mới về cho nước mình, nhằm xây dựng một nền công nghiệp
dân tộc. Nhiều nước đang phát triển đã nhờ vận dụng phương thức gia công
quốc tế mà có được một nền công nghiệp hiện đại, chẳng hạn như Hàn
Quốc,Thái Lan, Xingapo….
3.1. Đối với nước đặt gia công :
- khai thác được nguồn tài nguyên và lao độngtừ các nước nhận gia
công .
Luanvan.online

Page 4


www.Luanvan.online
- có cơ hội chuyển giao công nghệ để kiếm lời.
3.2. Đối với nước nhận gia công :
- Góp phần từng bước tham gia vào quá trình phân công lao động quốc
tế, khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh. Thông qua phương thức gia
công quốc tế mà các nước kém phát triển với khả năng sản xuất hạn
chế có cơ hội tham gia vào phân công lao động quốc tế, khai thác
được nguồn tài nguyên đặc biệt là giải quyết được vấn đề việc làm
cho xã hội. Đặc gia công quốc tế không những cho phép chuyên môn
hoá với từng sản phẩm nhất định mà chuyên môn hoá trong từng
công đoạn, từng chi tiết sản phẩm.
- Tạo điều kiện để từng bước thiết lập nền công nghiệp hiện đại và
quốc tế hoá:
1. Chuyển dịch cơ cấu công nghhiệp theo hướng công nghiệp hoá hiện
đại hoá.
2. Nâng cao tay nghề người lao động và tạo dựng đội nguz quản lý có
kiến thức và kinh nghiệm trong việc tham gia kinh doanh trên thị
trường quốc tế và quản lý nền công nghiệp hiện đại.
3. Góp phần tạo nguồn tích luỹ với khối lượng lớn.
4. Tiếp thu những công nghệ quản lý và công nghệ sản xuất hiện đại
thông qua chuyển giao công nghệ.
Đối với Việt Nam nhờ vận dụng được phương thức này đã khai thác
được mặt lợi thế rất lớn về lao động và đã thu hút được thiết bị kỹ thuật,
công nghệ tiên tiến phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước và giải quyết được công ăn việc làm cải thiện đời sống nhân. Nâng
cao tay nghề và kiến thức cho người lao động. Tiếp cận và học hỏi các kiểu
quản lý mới, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường các mối quan hệ kinh
tế đối ngoại với các nước, góp phần thúc đẩy nhanh công việc công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước.

II. CÁC HÌNH THỨC GIA CÔNG XUẤT KHẨU.

Luanvan.online

Page 5


www.Luanvan.online
Có nhiều tiêu thức để phân loại gia công quốc tế như phân loại theo
quyền sở hữu nguyên vật liệu trong quá trình gia công, phân loại theo giá
cả gia công hoặc phân loại theo công đoạn sản xuất.
1.Xét về quyền sở hữu nguyên liệu.
1. 1 Phương thức nhận nguyên vật liệu, giao thành phẩm
Đây là phương thức sơ khai của hoạt động gia công xuất khẩu. Trong
phương thức này, bên đặt gia công giao cho bên nhận gia công nguyên vật
liệu, có khi cả các thiết bị máy móc kỹ thuật phục vụ cho quá trình gia
công. Bên nhận gia công tiến hành sản xuất gia công theo yêu cầu và giao
thành phẩm, nhận phí gia công. Trong quá trình sản xuất gia công, không
có sự chuyển đổi quyền sở hữu về nguyên vật liệu. Tức là bên đặt gia công
vẫn có quyền sở hữu về nguyên vật liệu của mình.
Ở nước ta, hầu hết là đang áp dụng phương thức này. Do trình độ kỹ
thuật máy móc trang thiết bị của ta còn lạc hậu, chưa đủ điều kiện để cung
cấp nguyên vật liệu, thiết kế mẫu mã... nên việc phụ thuộc vào nước ngoài
là điều không thể tránh khỏi trong những bước đi đầu tiên của gia công
xuất khẩu. Phương thức này có kiểu dạng một vài điểm trong thực tế. Đó là
bên đặt gia công có thể chỉ giao một phần nguyên liệu còn lại họ giao cho
phía nhận gia công tự đặt mua tại các nhà cung cấp mà họ đã chỉ định sẵn
trong hợp đồng.
1.2 Phương thức mua đứt, bán đoạn.
Đây là hình thức phát triển của phương thức gia công xuất khẩu nhận
nguyên liệu và giao thành phẩm.
Ở phương thức này, bên đặt gia công dựa trên hợp đồng mua bán, bán
đứt nguyên vật liệu cho bên nhận gia công với điều kiện sau khi sản xuất
bên nhận gia công phải bán lại toàn bộ sản phẩm cho bên đặt gia công. Như
vậy, ở phương thức này có sự chuyển giao quyền sở hữu về nguyên vật liệu
từ phía đặt gia công sang phía nhận gia công. Sự chuyển đổi này làm tăng
quyền chủ động cho phía nhận gia công trong quá trình sản xuất và định giá
Luanvan.online

Page 6


www.Luanvan.online
sản phẩm gia công. Ngoài ra, việc tự cung cấp một phần nguyên liệu phụ
của bên nhận gia công đã làm tăng giá trị xuất khẩu trong hàng hoá xuất
khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động gia công.
1.3 Phương thức kết hợp.
Đây là phương thức phát triển cao nhất của hoạt động gia công xuất khẩu
được áp dụng khi trình độ kỹ thuật, thiết kế mẫu mã của ta đã phát triển
cao. Khi đó bên đặt gia công chỉ giao mẫu mã và các thông số kỹ thuật của
sản phẩm. Còn bên nhận gia công tự lo nguyên vật liệu, tự tổ chức quá
trình sản xuất gia công theo yêu cầu của bên đặt gia công. Trong phương
thức này, bên nhận gia công hầu như chủ động hoàn toàn trong quá trình
gia công sản phẩm, phát huy được lợi thế về nhân công cũng như công
nghệ sản xuất nguyên phụ liệu trong nước. Phương thức này là tiền đề cho
công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu phát triển.

2. Xét về mặt giá cả gia công.
2.1 Hợp đồng thực thi thực thanh.
Trong phương thức này người ta qui định bên nhận gia công thanh toán
với bên đặt gia công toàn bộ những chi phí thực tế của mình cộng với tiền
thù lao gia công. Đây là phương thức gia công mà người nhận gia công
được quyền chủ động trong việc tìm các nhà cung cấp nguyên phụ liệu cho
mình.
2.2. Hợp đồng khoán.
Trong phương thức này, người ta xác định một giá định mức cho mỗi
sản phẩm, bao gồm chi phí định mức và thù lao định mức. Dù chi phí thực
tế của bên nhận gia công là bao nhiêu đi nữa, hai bên vẫn thanh toán với
nhau theo giá định mức đó. Đây là phương thức gia công mà bên nhận phải
tính toán một cách chi tiết các chi phí sản xuất về nguyên phụ liệu nếu
không sẽ dẫn đến thua thiệt.

3.Xét về số bên tham gia quan hệ gia công.
Luanvan.online

Page 7


www.Luanvan.online
3.1 Gia công hai bên .
Trong phương thức này, hoạt động gia công chỉ bao gồm bên đạt gia
công và bên nhận gia công. Mọi công việc liên quan đến hoạt động sản
xuất đều do một nhận gia công làm còn bên đặt gia công có nghĩa vụ thanh
toán toàn bộ phí gia công cho bên nhận gia công.
3.2 Gia công nhiều bên.
Phương thức này còn gọi là gia công chuyển tiếp, trong đó bên nhận
gia công là một số doanh nghiệp mà sản phẩm gia công của đơn vị trước là
đối tượng gia công của đơn vị sau, còn bên đặt gia công vẫn chỉ là một.
Phương thức này chỉ thích hợp với trường hợp gia công mà sản phẩm gia
công phải sản xuất qua nhiều công đoạn. Đây là phương thức gia công
tương đối phức tạp mà các bên nhận gia công cần phải có sự phối hợp chặt
chẽ với nhau thì mới bảo đảm được tiến độ mà các bên đã thoả thuận trong
hợp đồng gia công.

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT
KHẨU.

1. Nhóm nhân tố khách quan.
1.1 Xu hướng toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại.
Hiện nay xu hướng toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại nhiều nhà
kinh tế trên thế giới xem là một xu hướng phát triển khách quan tất yếu của
nền kinh tế khu vực thế giới.Xu hướng này tạo ra sự thâm nhập thị trường
thuận lợi hơn cho các nước đang phát triển.Sự nhạy bén của các chính phủ
và sức mạnh của các quy tắc song phương có tác dụng chế ngự khả năng
quay trở lại của các biện pháp buôn bán nghiêm ngặt. Hơn nữa, sự hoạt
động của các tổ chức kinh tế thương mại khu vực,thế giới như
AFTA,WTO. . Có vai trò như một xung lực thúc đẩy cho hệ thống tự do
hoá thương mại bao gồm cả việc thực hiện vòng đàm phán URUGUAY và
việc đưa vào các hiệp định mới.Đối với hàng dệt, may. Sự “liên kết” sản
Luanvan.online

Page 8


www.Luanvan.online
phẩm theo hiệp định về hàng dệt may mặc (ATC) vẫn tiếp tục với việc
giảm khá nhiều biện pháp bảo vệ chuyển tiếp.
Mặt khác, sự tăng trưởng Ngoại Thương nhanh của các nước đang
phát triển trong vài thập kỷ qua trong khi thị trường đã có dấu hiệu bão hoà
đang tăng mức độ cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu có cơ cấu xuất khẩu
giống nhau.
Có một số nguyên nhân chính làm suy giảm xuất khẩu và cũng là
yếu tố làm sự cạnh tranh trở lên sâu sắc hơn,đó là:
Sự suy giảm tăng trưởng xuất khẩu gần đây do sự hội tụ bất thường
của những yếu tố tiêu cực có tính chu kỳ trong nền kinh tế thế giới và cả
trong nền kinh tế khu vực như: Sự suy giảm nhu cầu nhập khẩu do sự giảm
sút tăng trưởng ở Nhật,Tây âu và Mỹ. Sự lên giá của tỷ giá thực ở một số
nước Đông Á làm giảm xuất khẩu ở khu vực này.. .
Đối tượng cạnh tranh thay đổi do chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu:các
nước Châu Á có xu hướng cạnh tranh mạnh với nhau hơn là các đối thủ
xuất khẩu trên thế giới do tính tương đồng ngày càng cao trong cơ cấu mặt
hàng xuất khẩu. Các đối thủ cạnh tranh dựa vào mức chi phí thấp hơn nhờ
xuất khẩu các mặt hàng có tỷ lệ lao động cao như gia công xuất khẩu may
mặc đang chịu sức ép lớn do sự tham gia nhanh của Trung quốc vào thị
trường thế giới.
1.2. Nhân tố pháp luật.
Hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ gia công quốc tế bao gồm hệ
thống luật thương mại quốc gia, luật quốc tế và các tập quán thương mại
quốc tế. Hệ thống pháp luật của một quốc gia có tác dụng khuyến khích
hoặc hạn chế công tác xuất khẩu thông qua luật thuế, các mức thuế cụ thể,
quy định về phân bổ hạn ngạch, các thủ tục hải quan…
1.3. Nhân tố về công nghệ.
Hiện nay khoa học công nghệ trong các lĩnh vực của ngành kinh tế
rất được chú trọng bởi các lợi ích mà nó mang lại. Yếu tố công nghệ có tác
Luanvan.online

Page 9


www.Luanvan.online
động làm tăng hiệu quả của công tác xuất khẩu. Nhờ sự phát triển của hệ
thống bưu chính viễn thông các doanh nghiệp ngoại thương có thể đàm
thoại trực tiếp với khách hàng qua telex, fax, telephone, internet…thu hẹp
khoảng cách về không gian và thời gian để giảm bớt chi phí. Hơn nữa các
doanh nghiệp có thể nắm vững các thông tin về thị trường nước ngoài bằng
các phương tiện truyền thông hiện đại. Bên cạnh đó, yếu tố công nghệ còn
tác động đến quá trình sản xuất, gia công chế biến hàng xuất khẩu, khoa
học công nghệ còn tác động đến các lĩnh vực như vận tải, dịch vụ ngân
hàng… đó cũng là yếu tố tác động đến công tác xuất khẩu.
1.4. Các nhân tố khác.
• Giá cả: vấn đề giá cả hàng hóa trong cơ chế thị trường rất phức tạp vì
mỗi thị trường có một mức giá khác nhau với cùng một loại hàng hóa.
Do vậy các doanh nghiệp cần phải phán đoán để lựa chọn các mặt hàng
xuất khẩu sao cho phù hợp với thị trường về giá cả và sở thích.


Dịch vụ : thương mại rất cần thiết đối với sự phát triển của sản xuất
hàng hóa ngày càng đa dạng và phong phú. Dịch vụ xuất hiện ở mọi
giai đoạn của hoạt động bán hàng. Nó hỗ trợ trước, trong và sau bán
hàng. Dịch vụ trước khi bán hàng nhằm chuẩn bị cho thị trường tiêu
thụ, khuếch trương, thu hút sự chú ý của khách hàng. Dịch vụ trong quá
trình bán hàng nhằm tạo dựng niềm tin cho khách hàng. Còn trong dịch
vụ sau khi bán hàng nhằm tái tạo lại nhu cầu của khách hàng. Ngày nay
các dịch vụ thương mại rất quan trọng nó thúc đẩy quá trình hoạt động
của công tác xuất khẩu, các dịch vụ thương mại quan trọng như dịch
vụ vận tải, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ tài chính tín dụng…

2. Những nhân tố chủ quan.
2.1.Chủ trương ,chính sách của Việt Nam.
Là một nước đi sau, chúng ta có điều kiện học hỏi và rút ra kinh
nghiệm từ một số nước đi trước trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại
hoá đất nước. Một trong những biểu hiện đó là việc thay thế chính sách
Luanvan.online

Page 10


www.Luanvan.online
thay thế nhập khẩu bằng việc hướng vào xuất khẩu, nội dung của chính
sách này bao gồm:
Hội nhập nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu qua việc tham gia các
tổ chức kinh tế, thương mại đa biên, mở rộng quan hệ thương mại song
biên tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế trong nước có cơ hội tham
gia vào hoạt động Ngoại Thương .
Tăng cường khả năng cạnh tranh hàng hoá của Việt nam tại thị
trường nước ngoài bằng các biện pháp như:tăng chất lượng hàng hoá và giá
trị gia tăng trong sản phẩm, giảm chi phí giá thành như chi phí cảng, vận
tải, bốc rỡ, chi phí hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính nhằm
giảm các chi phí hoạt động của doanh nghiệp. . .
Cải tiến các thủ tục hải quan và hiện đại hoá ngành hải quan nhằm
nâng cao trình độ của các cán bộ hải quan đồng đều tại các nơi để hiểu và
áp dụng các quy định về xuất nhập khẩu, biểu thuế thống nhất, đầu tư thiết
bị hiện đại để việc làm thủ tục và kiểm hoá được nhanh chóng. Giảm chi
phí chờ tàu,bến bãi. .v.v
Việc thực thi chính sách này đã và sẽ tiếp tục tạo nhiều thuận lợi cho
các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu nói chung và công ty nói
riêng,đặc biệt là trong khâu giao nhận nguyên phụ liệu và thành phẩm vốn
mang tính thường xuyên và nhỏ lẻ.Việc miễn thuế VAT cho nguyên phụ
liệu và máy móc phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu làm cho các doanh
nghiệp hạ giá thành sản phẩm,nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hoá tại thị
trường nước ngoài.
2.2. Nhân tố về con người.
Vấn đề về con người trong hoạt động kinh doanh là rất quan trọng. Về
phương pháp tổ chức con người thì lãnh đạo quản lý cần có những biện
pháp kỷ luật khen thưởng rõ ràng để giữ vững kỷ cương, ngăn chặn kịp thời
những khuynh hướng xấu. Lãnh đạo doanh nghiệp phải luôn luôn bồi
dưỡng đào tạo để nâng cao trình độ quản lý, nâng cao trình độ tay nghề cho
Luanvan.online

Page 11


www.Luanvan.online
từng cán bộ công nhân viên của mình, tuyển dụng, bố trí sử dụng và đào
thải người lao động có hiệu quả.
Đào tạo chuyên môn và năng lực công tác là vấn đề quan trọng trong
hoạt động kinh doanh. Trong công tác xuất khẩu từ khâu tìm hiểu thị
trường, khách hàng đến ký hợp đồng xuất khẩu đòi hỏi cán bộ phải nắm
vững chuyên môn và hết sức năng động. Đây là yếu tố quan trọng nhất để
đảm bảo sự thàng công của kinh doanh, để tạo ra hiệu quả cao nhất.
Mỗi phương pháp quản lý đều có ưu và nhược điểm. Để phát huy ưu
điểm, hạn chế nhược điểm cần nghiên cứu vận dụng các phương pháp và
kỹ thuật trong quẩn trị kinh doanh quốc tế.
2.3. Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty.
Năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quyết định quy mô
sản xuất gia công và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năng lực
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện ở quy mô vốn, máy móc
thiết bị, chất lượng đội ngũ công nhân và trình độ quản lý của doanh
nghiệp. Ngày nay, khi muốn thâm nhập vào các thị trường lớn thì các
doanh nghiệp phải có khả năng đáp ứng được các đơn đặt hàng lớn và có
thời gian giao hàng nhanh.
2.4. Nhân tố marketing.
Nhân tố marketing ảnh hưởng rất lớn đến triển vọng phát triển và
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp làm hàng gia công. Các nhân tố
marketing bao gồm khả năng nắm bắt thông tin thị trường, mạng lưới bán
hàng và các hoạt động quảng cáo khuếch trương của doanh nghiệp.
IV. TỔ CHỨC GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU.

1. Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng.
Đối với đơn vị kinh doanh quốc tế, việc nghiên cứu thị trường có ý
nghĩa rất quan trọng. Trong việc nghiên cứu đó, những nội dung mà công
ty cần tập trung nắm vững là: Điều kiện chính trị, thương mại nói chung,
Luanvan.online

Page 12


www.Luanvan.online
luật pháp và chính sách buôn bán, điều kiện về tiền tệ, tín dụng, điều kiện
vận tải và giá cước trên thị trường đó; nhu cầu về hàng hoá bao gồm thị
hiếu và khối lượng cầu; tình hình cung ở thị trường đó như các hãng cung
cấp, tình hình cạnh tranh…
Riêng đối với gia công xuất khẩu hàng may mặc thì công ty cần
nghiên cứu đó là thị trường hạn ngạch hay phi hạn ngạch. Nếu là thị trường
hạn ngạch phải đệ đơn lên bộ thương mại xin hạn ngạch hay tìm đơn vị
trong nước được bộ cấp hạn ngạch để tiến hành uỷ thác gia công.
Đặc thù của gia công hàng may mặc là thực hiện hợp đồng kéo dài
do vậy nghiên cứu điều kiện chính trị, thương mại phải có dự đoán trước
dựa trên cơ sở thực tế. Nếu điều kiện chính trị ở nước đó không ổn định thì
có thể không thu được phí gia công hay hợp đồng bị huỷ bỏ bất kỳ lúc nào.
Mỗi nước đều có chính sách thương mại áp dụng cho từng quốc gia ví
dụ: Mỹ xây dựng nên ba loại chính sách áp dụng cho ba loại nước khác
nhau trên quan hệ của nước dó với nước Mỹ. Bởi vậy, việc nghiên cứu
chính sách buôn bán cũng như hệ thống pháp luật của mỗi thị trường là rất
quan trọng. Nó không những quyết định đến hiệu quả của hoạt động sản
xuất kinh doanh nói chung và hoạt động gia công xuất khẩu nói riêng.
Chẳng hạn luật pháp của Mỹ quy định hàng may mặc của Việt Nam nếu
sản xuất bằng nguyên liệu ngoại nhập thì phải chịu mức thuế là 90%. Do
nghiên cứu kỹ chính sách này nên các doanh nghiệp xuất khẩu quyết định
chiến lược tìm mọi cách nhập nguyên liệu từ các nước ASEAN gia công
xuất khẩu vào thị trường này, nguyên liệu nhập khẩu từ các nước khác thì
hạn chế xuất khẩu sang thị trường này bởi thuế suất là 90% sẽ giảm rất
nhiều yếu tố cạnh tranh đặc biệt là giá cả. Một vấn đề khác tác động đến
gia công xuất khẩu mà công ty cần quan tâm nghiên cứu là : các tập quán
liên quan đến lĩnh vực giao nhận, thủ tục tại mỗi cảng giao hàng và kiểm
tra hàng hoá lúc nhập hàng.
Sau khi nghiên cứu chính sách buôn bán và hệ thống pháp luật thì
công ty thường nghiên cứu dự toán phí gia công, điều kiện tiền tệ tín dụng
Luanvan.online

Page 13


www.Luanvan.online
ở thị trường đó ra sao. Thường thì các công ty thanh toán với nhau bằng
một đồng tiền mạnh có giá trị trao đổi quốc tế.
*

TÌM KIẾM BẠN HÀNG

Mục đích là tìm được bạn hàng trong nước và nước ngoài ổn định và
đáng tin cậy để lựa chọn được đối tác, công ty không những tin vào những
lời quảng cáo, giới thiệu mà còn tìm hiểu khách hàng và thái độ chính trị,
khả năng tài chính, lĩnh vực và uy tín của họ trong kinh doanh.
Khả năng của khách hàng được thể hiện qua hệ thống cơ sở vật chất,
tài sản cố định, tài sản lưu động, trạm trại, cửa hàng. Song không phải vì
vậy mà kết luận họ có khả năng tài chính, sẵn sàng thanh toán sòng phẳng.
Rất nhiều thương gia người nước ngoài vay vốn để mua trang thiết bị, mua
nguyên phụ liệu nhờ chúng ta gia công hy vọng rằng sau khi bán hàng sẽ
trả tiền cho ta. Kết quả là hàng ra không bán được, ứ đọng vốn, không có
tiền trả phí gia công còn chúng ta không có tiền trả lương công nhân. không
nên nghĩ rằng khách hàng chuyển nguyên liệu chịu giá rất lớn và họ không
còn lo huống hồ chúng ta có chút tiền phí gia công mà chấp nhận phương
thức thanh toán chuyển tiền. Chính vì suy nghĩ và định hướng đúng đắn mà
công ty nên chỉ áp dụng phương thức chuyển tiền với khách hàng quen, có
quan hệ lâu dài, còn đối với khách hàng nước ngoài mới đặt hàng công ty
buộc phải thanh toán bằng thư tín dụng.
Thái độ uy tín trong kinh doanh của thương gia cho biết mức độ sòng
phẳng của họ. Đây là thông tin mà công ty cho là rất quan trọng và đưa
thành nguyên tắc với bất kỳ khách hàng nào. thông tin này có thể thu được
từ khách hàng hay những tổ chức tín dụng. Nếu họ là thương gia có uy tín
thì sẽ nâng uy tín của công ty nên rất nhiều. Song ngược lại, uy tín của
công ty bị tổn thương và nhiều khi không được thanh toán.
Một nhân tố quan trọng mà công ty tập trung nghiên cứu là triển vọng
về lĩnh vực mà họ kinh doanh, phải xem xét kênh phân phối hàng hóa,
doanh số bán để xác định đúng đắn khả năng phát triển của đối tác. Điều
này quyết định mở rộng mặt hàng kinh doanh và mối quan hệ lâu dài giữa
công ty với họ.
Luanvan.online

Page 14


www.Luanvan.online
Đối với đối tác trong nước việc tìm hiểu có phần đơn giản hơn. Tuy vậy
công ty vẫn nắm thông tin về khả năng tài chính, thái độ và uy tín kinh
doanh của họ việc nựa chọn cuối cùng còn phụ thuộc vào mức độ hiện đại
của máy móc, thiết bị và trình độ tay nghề của cônh nhân, khả năng thực
hiện gia công có đúng chất lượng có đúng kỹ thuật và thời hạn hợp đồng
hay không.
2. Đàm phán và ký kết hợp đồng.
Trong giao dịch ngoại thương các bên thường có sự khác biệt nhau về
chính kiến, về pháp luật, về tập quán ngôn ngữ tư duy truyền thống và
quyền lợi. Những sự khác biệt đó dẫn đến sự xung đột. Muốn giải quyết
xung đột đó, người ta phải trao đổi ý kiến với nhau. Trong hoạt động gia
công quốc tế những vấn đề thường trở thành nội dung của các cuộc đàm
phán là:
• Phẩm chất
• Số lượng
• Bao bì đóng gói
• Giao hàng
• Giá cả gia công
• Thanh toán
• Phạt và bồi thường thiệt hạn
Ba giai đoạn của đàm phán là: Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn đàm phán
và giai đoạn sau đàm phán. Trong đó giai đoạn chuẩn bị là giai đoạn quan
trọng nhất, nó quyết định 80% kết quả của đàm phán.
3. Nội dung của hợp đồng gia công quốc tế.
Hợp đồng gia công quốc tế là sự thoả thuận giữa hai ( có quốc tịch
khác nhau :Bên nhận gia công và bên đặt gia công nhằm sản xuất gia công
hay chế biến sản phẩm mới hoặc bán thành phẩm mãu mã và tiêu chuẩn kỹ
thuật do bên đặt gia công quy định trên cơ sở nguyên vật liệu do bên đặt gia
công giao trước. Sau đó bên nhận gia công sẽ được trả một khoản thù lao
nhất định.
Luanvan.online

Page 15


www.Luanvan.online
Hợp đồng gia công quốc tế là một dạng của hợp đồng kinh tế nó
mang những nét đặc trưng cho tính chất và loại đối tượng mà hợp đôngf
này điều chỉnh. Tính chất riêng biệt này được thể hiện hầu hết trong các
hợp đồng gia công mà thực chất quan hệ hợp đồng này là làm thuê để nhận
thù lao.
a) Chủ thể của hợp đồng.
Cánhân, pháp nhân hay tổ chức muốn làm chủ thể trong hợp đồng
kinh doanh quốc tế, yêu cầu trước tiên phải có năng lực pháp lý. Năng lực
này được xác định bằng luật quốc tịch của quốc gia mà chủ thể mang quốc
tịch. Do sự quy định của các hệ thống pháp luậtqg là khác nhau, cho nên
thường gây ra hiện tượng xung đột pháp luật.
b) Khách thể của hợp đồng.
Đối tượng của hợp đồng mà chủ thể hướng tới nhằm thoả mãn
quyền và nghĩa vụ của mình. Trong hợp đồng gia công, đối tượng chính là
nguyên vật liệu và sản phẩm gia công được dicchj chuyển qua biên giới.
Đối tượng của hợp đồng gia công phải không được vi phạm danh mục hàng
hoá được phép xuất nhập khẩu theo quy định 96/TM –XNK ngày 14-21995.
3.1. Các điều khoản của hợp đồng:
Phần mở đầu : Gồm số hợp đồng, tên gọi của hợp đồng, tên và dịa
chỉ giao dịch, quốc tịch, số telephone, tên tài khoản mở tại ngân hàng…
của cá bên nhận gia công và bên đặt gia công.
Điều khoản tên và số lượng thành phẩm : Tên và số lượng thành phẩm
phải được ghi cụ thể, chính xác để tránh nhầm lẫn, đảm bảo tính chính xác
của hàng hoá. Nếu hợp đồng thuê gia công nhiều loại hàng thì phải ghi cụ
thể tên và số lượng của từng loại.
Các điều khoản về phẩm chất quy cách : Là điều khoản rất quan trọng
để xác định đối tượng của hợp đồng. Thường thì phẩm chất quy cách được
quy định chi tiết tỷ mỷ trong hợp đồng gia công hoặc quy định tương tự
Luanvan.online

Page 16


www.Luanvan.online
như mẫu mà hai bên đã thoả thuận có xác định bằng văn bản của cơ quan
kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm. Hai bên thoả thuận chọn cơ quan kiển
nghiệm của nước đặt gia công hay nước nhận gia công. Văn bản kiểm
nghiệm phẩm chất và quy cách thành phẩm được mỗi bên giữ một bản, cơ
quan kiểm nghiệm giữ một bản.
Điều khoản về nguyên vật liệu: nguyên vật liệu là đối tượng của hợp
đồng gia công thường toàn bộ nguyên vật liệu để sản xuất , chế biến sản
phẩm gia công nhưng cũng có khi chỉ nguyên vật liệu chính. Điều khoản về
nguyên vật liệu phải được quy định cụ thể về loại nguyên vật liệu, tên
nguyên vật liệu, số lượng phẩm chất…và tỷ lệ tiêu hao nguyên vật liệu.
Điều khoản về giá cả : Đây là điều khoản cơ bản của tất cả các loại
hợp đồng. Trong hợp đồng gia công cho nước ngoài, việc quy định giá cả
hết sức chi tiết, cụ thể đối với từng loại sản phẩm, từng công đoạn.
Điều khoản về phương thức thanh toán : Là điều khoản quan trọng
được các bên quan tâm thoả thuận khi ký kết hợp đồng. Thông thường
trong hợp đồng gia công cho nước ngoài áp dụng phương thức thanh toán
bằng ngoại tệ mạnh và theo thủ tục L/C.
Điều khoản về thời hạn giao hàng và hình thức giao hàng : Điều
khoản này quy định chính xác thời hạn giao nguyên vật liệu chính và phụ,
thời hạn giao sản phẩm. Đây là điều khoản quan trọng đảm bảo cho hợp
đồng được thực hiện dúng thời hạn, không gây mất ổn định trong sản xuất
kinh doanh ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên.
Điều khoản về kiểm tra hàng hoá : Đây là điều khoản quan trọng quy
định việc kiểm tra nguyên vật liệu, thành phẩm thuộc cơ quan nào. Trong
trường hợp hai bên đã thoả thuận cơ quan kiểm tra thuộc phía Việt Nam mà
vào thời điểm kiểm tra bên đặt gia công lại cử chuyên gia sang thì quyết
định của chuyên gia được coi là quyết định cuối cung vơí điều kiện quyết
định đó phải được lập thành văn bản.Khi tiến hành kiểm tra, các chuyên gi

Luanvan.online

Page 17


www.Luanvan.online
sẽ căn cứ vào những điêù kiện về quy cách phẩm chất đã được quy định
trong hợp đồng.
Điều khoản về phạt hợp đồng : Đây là điều khoản mang tính chế tài
đảm bảo cho hợp đồng được thực hiện. Trong hợp đồng gia công cho nước
ngoài, điều khoản về phạt hợp đồng được quy định với việc vi phạm thời
gian giao nhận hàng hóa. Về việc quy định mức phạt cho hai bên phải được
ghi cụ thể, rõ ràng trong hợp đồng làm căn cứ cho việc thực hiện trong
trường hợp một trtong hai bên bị phạt hợp đồng.
Điều khoản về trtọng tài : Đây là điều khoản rất quan trọng là cơ sở
cho việc xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Trong điều
khoản này, các bên thoả thuận và quy định một cơ quan giải quyết tranh
chấp. Nếu trong điều khoản này không quy định cụ thể thì khi có tranh
chấp, vụ việc được đưa ra trọng tài quốc tế.
Điều khoản về hiệu lực của hợp đồng: Quy định các diều kiện và thời
hạn để hợp đồng bắt đầu có hiệu lực và hết hiệu lực. Thông thường, hợp
đồng có hiệu lực ngay kể từ khi hai bên ký kết, song đối với hợp đồng gia
công xuất khẩu thì thời điểm hợp đồng có hiệu lực là thới điểm sau khi
thông qua một số thủ tục bắt buộc ( nhận được giấy phép nhập khẩu… )
Ngoài ra, trong hợp đồng gia công cho nước ngoài còn có những điều
khoản khác để phục vụ cho quá trình thực hiện hợp đồng ( ví dụ như điều
khoản bảo vệ máy móc thiết bị của bên nhận gia công trong trường hợp
thuê của bên đặt gia công theo hợp đồng leasing… ). Những diều khoản
này có thể quy định hoặc không quy định tuỳ theo từng hợp đồng cụ thể và
không phải là điều khoản bắt buộc.
3.2.Tổ chức gia công hàng xuất khẩu.
Các công việc cụ thể mà doanh nghiệp làm hàng gia công xuất khẩu
phải tiến hành tuỳ thuộc vào từng hợp đồng cụ thể. Thông thường sau
khi ký kết hợp đồng doanh nghiệp làm gia công phải tiến hành các công
việc sau:
Luanvan.online

Page 18


www.Luanvan.online
- Xin giấy phép nhập khẩu : Sau khi ký hợp đồng gia công, bên đặt gia
công phải tiến hành giao nguyên phụ liệu để bên nhận gia công tiến hành
gia công. Bên nhận gia công phải tiến hành xin giấy phép của Bộ thương
mại để đưa số nguyên phụ liệu của bên đặt gia công vào trong nước.
- Mở và kiểm tra L/C: Đối với trường hợp thanh toán qua thư tín dụng.
-

Tổ chức gia công chuẩn bị để giao hàng: Đây là vấn đề mấu chốt

trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, nó quyết định uy tín cũng như
đảm bảo hợp đồng. Các vấn đề chủ yếu bao gồm: Tiến hành gia công thử,
tổ chức gia công, đóng gói bao bì hàng xuất khẩu, kẻ vẽ ký mã hiệu, kiểm
tra chất lượng hàng hoá.
-

Thuê tàu chở hàng (hoặc uỷ thác thuê tàu) theo các điều kiện ghi

trong hợp đồng.
-

Làm thủ tục hải quan: Bên nhận gia công phải khai báo hàng hoá lên

tờ khai để cơ quan hải quan kiểm tra.
-

Giao hàng hoá lên tàu hoặc đại lý vân tải:

- Làm thủ tục thanh toán;
- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại;
4. Sơ lược về thị trường gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt

Nam hiện nay.
4.1. Thị trường trong nước:
Thị trường nội địa quả là không nhỏ đối với các nhà sản xuất trong
nước.Với số dân khoảng 80 triệu người đã tạo sức cầu rất lớn. Sẽ là rất
phiến diện nếu như chỉ chú trọng thị trường nước ngoài trong khi thị trường
trong nước lại bỏ ngỏ cho sản phẩm nước ngoài tràn vào.Hiện nay, hàng
Trung Quốc với mẫu mã đẹp, giá rẻ hầu như đã hấo dẫn được người tiêu
dùng nước ta. Đến năm 2010,dân số nước ta sẽ vào khoảng 97 triệu
người,sức mua hàng sẽ rất lớn. Nếu chúng ta có chính sách bảo hộ sản xuất
trong nước hợp lý thì đây sẽ là thị trường tiềm năng rất lớn
Luanvan.online

Page 19


www.Luanvan.online
4.2. Thị trường nước ngoài
Thị trường EU:là một trong những thị trường lớn của Việt
Nam,hàng năm EU nhập khoảng trên 80 tỷ USD quần áo.Hiện nay hạn
ngạch mà EU cấp cho Việt Nam hàng năm khoảng 30 nghìn tấn hàng dệt
may,trị giá trên 600 triệu USD. Việt nam và EU đã ký hiệp định về hàng
may mặc từ tháng 12/1992.Ngày 16/7/1996 vừa qua tại Brucxen-Bỉ,chúng
ta đã ký hiệp định về “ Buôn bán hàng dệt-may mặc” . Trong hiệp định qui
định rõ danh mục hàng hoá và kim ngạch mà Việt Nam được đưa vào EU
tổng cộng 151 nhóm hàng trong đó có 108 nhóm hàng theo hạn ngạch va
43 nhóm hàng phi hạn ngạch. Đặc biệt, hiệp định còn qui định rõ ViệtNam
và EU sẽ xem xét đến khả năng tăng số lượng có tính đến nhu cầu của
ngành công nghiệp dệt EU và khả năng xuất khẩu của Việt nam . Đây là thị
trường lớn, các doanh nghiệp Việt nam cần tuân thủ các qui định để không
làm tổn hại đến quan hệ giữa nước ta và cộng đồng kinh tế Châu âu
Thị trường Nhật Bản là thị trường lớn lại không cần hạn ngạch.Năm
1997,hàng dệt may của ta xuất khẩu sang Nhật xấp xỉ đạt 200 triệu USD,
chủ yếu là áo jacket,sơ mi nam,áo kimono... Đây là thị trường khó tính
nhưng chứa đựng rất nhiều tiềm năng.
Thị trường CANADA là thị trường cần có hạn ngạch, hàng dệt may của ta
vào thị trường này chủ yếu là quần áo thể thao, áo sơ mi, áo dài phụ nữ.
Con người Canada hiếu khách, lịch sự vừa phóng khoáng nên sản phẩm dệt
may của chúng ta xuất sang cũng có phần dễ dàng hơn các thị trường khác.
Tuy nhiên , ở thị trường này thì số lượng đối thủ cạnh tranh cũng rất nhiều.
Theo số liệu thống kê thì đây là thị trường lớn thứ ba của Việt nam
Thị trường Hoa kỳ và Bắc Mỹ: Hàng năm Mỹ phải nhập khoảng 34 tỷ
USD quần áo. Nguồn nhập chủ yếu từ các nước châu á như:

Luanvan.online

Trung Quốc

:8,9 tỷ

Đài Loan

:4 tỷ

Hàn Quốc

:3 tỷ
Page 20


www.Luanvan.online
Các nước ASIAN

:2,5 tỷ

Năm 1998, Mỹ mới nhập của Việt nam khoảng 10 triệu USD, tuy nhiên thị
trường này có tiềm năng rất lớn, gấp đôi thị trường Châu Âu.
Thị trườg SNG Kể từ khi các nước XHCN Đông âu tan rã thì kim
ngạch xuất khẩu hàng may mặc của ta vào thị trường này giảm hẳn . Hiện
nay , chủ yếu là do các thương gia buôn chuyến,còn kim ngạch do các
doanh nghiệp thì ở mức thấp do chưa tìm được phương thức thanh toán
thích hợp thay thế cho phương thức hàng đổi hàng truyền thống.
Thị trường Châu Á: Trong các nước Châu á, Việt Nam có quan hệ làm
ăn với các đối tác ở các nước như: Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan,Hàn
Quốc, Singapore,Irăc…Các công ty ở các nước này vừa là người đặt gia
công vừa là người môi giới trung gian giữa Việt Nam vầ khách hàng Châu
Âu, họ thường mua hàng may mặc của Việt Nam để thực hiện tái xuất
khẩu.
Hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam có đặc
điểm chính sau: Hầu hết các hợp đồng gia công được ký kết thei hình thức
đơn giản là nhận nguyên vật liệu vầ giao lại thành phẩm. Và phần lớn các
hợp đồng nguyên vật liệu phụ cũng do bên đặt gia công cung cấp. Chúng ta
ít có cơ hội sử dụng được các nguyên vật liệu của mình. Gia công xuất
khẩu là hình thức xuất khẩu gián tiếp sức lao động. Chúng ta vẫn thường
thực hiện giao thành phẩm theo điều kiện FOB và nhận nguyên vật liệu
theo điều kiện CIF cảng Việt Nam.
Các hợp đồng gia công thường tập trung vào một số công ty của
HồngKông Đài Loan, Han Quốc và một số công ty thuộc EU. Việc ký kết
hợp đồng với khách hàng EU thường vẫn phải qua các môi giới trung gian
là các công ty của Đài Loan, Hồng Kông…
V. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU
HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM.

Luanvan.online

Page 21


www.Luanvan.online
Ngày nay,để phát triển nền kinh tế đất nước các nước đều đề chiến lược
phát triển kinh tế phù hợp. Đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển
như Việt Nam hiện nay thì chiến lược phát triển kinh tế đất nước dựa vào
các nguồn lực sẵn có của đất nước là rất cần thiết.Việt Nam là một đất
nước có dân số khoảng gần 80 triệu người,đây là nguồn lao động rất rồi dào
cho nên nếu được khai thác tốt thì đó sẽ là một nguồn lực để htúc đẩy
nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với một nền công
nghệ, kỹ thuật tương đối lạc hậu thì bên cạnh việc đầu tư phát triển các
ngành công nghiệp mũi nhọn hiện đại thì việc quan tâm đúng mức đầu tư
phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động là rất cần thiết.
Nó cho phép khai thác triệt để các lợi thế so sánh của đất nước và htu hút
được nguồn công nghệ kỹ thuật tiên tiến cho đất nước. Nền công nghiệp
dệt may sử số vốn không lớn nhưng lại sử dụng nhiều lao động và lực
lượng lao động này lại không cần đòi hỏi có trình độ học vấn cao đây là
điều rất phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay. Mặt khác ngành
công nghiệp dệt may sử dụng nhiều lao động sẽ giúp cho việc chuyển đổi
cơ cấu kinh tế, tăng thu ngoại tệ cho đất nước. Trong tình hình đa số hàng
hoá của Việt Nam nói chung và mặt hàng may mặc nói riêng có các nhãn
hiệu thương mại được người dân trên thế giới biết đến và ưa chuộng không
phải là nhiều cho nên cùng với việc mở rộng các quan hệ quốc tế và tạo
điều kiện cho hàng hoá thâm nhập vào thị trường nóc ngoài thì việc gia
công xuất khẩu hàng may mặc là điều cần thiết. Gia công xuất khẩu hàng
may mặc sẽ tận dụng được mọi lợi thế so sánh của đất nước, giúp cho việc
nâng cao được trình độ quản lý và tiếp cận với các phương thức kinh doanh
hiện đại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thâm nhập dễ hơn vào thị
trường thế giới. Vì lý do đó và với điều kiện của nền kinh tế hiện nay với
vấn đề thiếu vốn, thiếu công nghệ thì việc gia công xuất khẩu hàng may
mặc là điều cần thiết.
Mặt khác, tuy số lượng lao động cao nhưng tỷ lệ lao động kỹ thuật có
tay nghề lại rất thấp, cho tới nay chỉ có khoảng 11% lực lượng lao động
Luanvan.online

Page 22


www.Luanvan.online
được đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Do đó vấn đề đặt ra là phải đầu tư vào
các nghành sử dụng nhiều lao động và không đòi hỏi chất lượng lao động
quá cao. Gia công may mặc xuất khẩu có thể đáp ứng được yêu cầu này.
Trình độ tiếp thị và kinh nghiệm kinh doanh quốc tế của chúng ta còn
thấp. Phát triển gia công xuất khẩu và sử dụng các trung gian là một bước
để các doanh nghiệp Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm kinh doanh trên thị
trường quốc tế.
Trên đây là lý do cơ bản cho thấy rằng việc phát triển gia công xuất
khẩu hàng may mặc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và
tất yếu.

CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI
CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG.

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty được thành lập theo quyết định của hội đồng quản trị Tổng
Công Ty dệt may việt nam phê duyệt kèm theo diều lệ tổ chức và hoạt
động của công ty.Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 4-12-1996
Loại hình doanh nghiệp:

Luanvan.online

Page 23


www.Luanvan.online
Công ty may chiến thắng là doanh nghiệp nhà nước, thành viên hạch
toán độc lập của tổng công ty dệt may việt nam,hoạt động theo luật doanh
nghiệp nhà nước, các qui định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của
tổng công ty
Tên công ty:
Tên giao dịch việt nam là: CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG
Tên giao dịch quốc tế là: CHIEN THANG GARMENT COMPANY
Viết tắt là: CHIGAMEX
Trụ sở chính:số 10 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Quá trình phát triển của công ty:
Công ty may Chiến Thắng được thành lập từ năm 1968, lúc đầu có
tên là xí nghiệp may Chiến Thắng
A.Giai đoạn trước đổi mới (1968-1986)
Ngày 2-3-1968 trên cơ sở máy móc thiết bị và nhân lực của trạm may
Lê Trực (thuộc tổng công ty dệt kim vải sợi cấp I Hà Nội) và xưởng may
cấp I Hà Tây, Bộ nội thương quyết định thành lập ví nghiệp may Chiến
Thắng có trụ sở tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội và giao cho
cục vải sợi may mặc quản lý. Xí nghiệp có nhiệm vụ tổ chức sản xuất các
loại quần áo, mũ vải, găng tay, áo dạ, áo dệt kim, theo chỉ tiêu kế hoạch của
cục vải sợi may mặc cho các lực lượng vũ trang và trẻ em
Tổng số lao động của xí nghiệp lúc bấy giờ là 325 người bao gồm cả
lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. Trong đó có 147 lao động nữ
Tháng 5-1971, Xí nghiệp may Chiến Thắng được chính thức chuyển
giao cho bộ Công Nghiệp nhẹ quản lý với nhiệm vụ là chuyên may hàng
xuất khẩu, chủ yếu là các loại quần áo bảo hộ lao động.
Trong những năm 1973-1975 chiến tranh chấm dứt ở miền bắc, may
Chiến thắng đã nhanh chóng phục hồi và mở rộng sản xuất
Chỉ trong vòng 7 năm từ khi thành lập (1968-1975), Xí nghiệp đã có
bước tiến bộ vượt bậc, giá trị tổng sản lượng tăng 10 lần, sản lượng sản
phẩm tăng hơn 6 lần, đạt 1.969.343 sản phẩm. Giá trị xuất khẩu từng bước
được nâng lên
Luanvan.online

Page 24


www.Luanvan.online
Giai đoạn 1976-1986: ổn định và từng bước phát triển sản xuất
- ổn định và đẩy mạnh xuất khẩu 1976-1979
-Năm 1976 doanh thu xuất khẩu đạt 6,2 triệu đồng, lợi nhuận đạt trên
1,6 tỷ đồng
-Năm 1977 doanh thu xuất khẩu đạt 7 triệu đồng , lợi nhuận ngày
càng được tiếp tục tăng cao, đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng ổn
định
-Năm 1978 đánh dấu 10 năm xây dựng và phát triển của công ty may
Chiến Thắng. Tổng giá trị sản lượng đã tăng gấp 11 lần trong khi dó tổng
số cán bộ cong nhân viên chỉ tăng có 3 lần. Cơ cấu sản phẩm ngày càng
được tăng cao về mặt kỹ thuật và chủng loại
-Năm 1979là năm đạt sản lượng cao nhất của xí nghiệp trong vòng
10 năm trước đó. Xí nghiệp đã thực hiện tốt năm chỉ tiêu pháp lệnh của nhà
nước. Giá trị tổng sản lượng đạt 101,75%, tổng sản lượng đạt 101,05%,
riêng sản phẩm xuất khẩu đã đạt trên 1 triệu chiếc, doanh thu xuất khẩu đạt
trên 10,7 triệu đồng, lợi nhuận gộp là 2 triệu đồng. Mặc dù sản xuất được
đẩy mạnh nhưng phong cách quản lý của doanh nghiệp vẫn nặng về bao
cấp. Sản xuất vẫn theo phương thức giao nhận chứ chưa hạch toán lỗ lãi.
Do cách quản lý cũ nên lợi nhuận nộp hàng năm vãn là lợi nhuận định mức
được qui định trên giá thành phẩm.
-Đối mặt với khó khăn tìm hướng đi mới (1980-1986)
Kết quả năm 1985, giá trị tổng sản lượng đạt 1.999.610 đồng (bằng
106% kế hoạch) trong đó xuất khẩu đạt 1.730.529 đồng ( bằng 108,1%kế
hoạch) tổng sản lượng đạt 2.023.961 sản phẩm, trong đó có 1.230620 sản
phẩm xuất khẩu (bằng 102%kế hoạch)
-Năm 1986giá trị tổng sản lượng đạt 103,75%, tổng sản lượng đạt
113% so với năm 1985
B. Giai đoạn sau đổi mới (từ 1986 đến nay)
*Xoá bỏ bao cấp tự chủ trong sản xuất kinh doanh (1987-1989)

Luanvan.online

Page 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×