Tải bản đầy đủ

Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng đông anh

www.luanvan.online
LỜI NÓI ĐẦU
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội loài người. Trong
đó mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh lại là một tế bào của nền kinh tế quốc
dân, nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm, thực
hiện cung cấp các lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Xã hội càng phát triển thì càng đòi hỏi sự đa dạng và phong phú cả về
số lượng, chất lượng của các loại sản phẩm. Điều đó đặt ra câu hỏi lớn cho
các doanh nghiệp sản xuất là sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như
thế nào? Vì thế các doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến khách hàng,
nhu cầu và thị hiếu của khách hàng để sản xuất và cung ứng những sản phẩm
phù hợp. Muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải bằng mọi cách
đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng, được người tiêu dùng chấp nhận và thu
được lợi nhuận nhiều nhất có nghĩa là doanh nghiệp phải thực hiện tốt công
tác tiêu thụ sản phẩm. Một trong những yếu tố quyết định điều đó là phải thực
hiện tốt công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm. Hạch toán tiêu thụ thành
phẩm sẽ cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể thông qua các chỉ tiêu doanh thu và
kết quả lỗ, lãi. Đồng thời còn cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho
các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án sản xuất, kinh
doanh để đầu tư vào doanh nghiệp có hiệu quả nhất.

Qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần
tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh, em đã nhận thức được tầm quan
trọng của công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm. Chính vì vậy mà em đã
chọn đề tài:
Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định
kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông
Anh.
Chuyên đề thực tập của em gồm hai phần chính:
Luanvan.online

Page 1


www.luanvan.online
Phần I: Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định
kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh.
Phần II: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả
tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông
Anh.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn
Thanh Quý cùng các cô, chú cán bộ kế toán trong Công ty cổ phần tấm lợp và
vật liệu xây dựng Đông Anh đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.
Do thời gian thực tập có hạn cũng như kinh nghiệm thực tế chưa nhiều
nên chuyên đề của em khó tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được
sự đóng góp của các thầy cô giáo, của các cô chú trong Công ty để chuyên đề
của em được hoàn thiện hơn.

Luanvan.online

Page 2


www.luanvan.online
PHẦN I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ
THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN TẤM LỢP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
I. Tổng quan về công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tấm lợp
và vật liệu xây dựng Đông Anh:

Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh được thành
lập năm 1980 theo quyết định số 196_BXD/TCC ngày 29/01/1980 của bộ
trưởng bộ xây dựng với tên gọi là: Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải. Trụ sở
chính của công ty đóng tại Km 23- quốc lộ 3- thị trấn Đông An- Hà Nội
Quá trình hình thành và phát triển của công ty có thể khái quát qua các
giai đoạn sau:
* Giai đoạn I (1980 – 1984): Với tên gọi là Xí nghiệp cung ứng vật tư
vận tải hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng liên hiệp thi công cơ giới. Thời
kỳ này nền kinh tế nước ta chưa đổi mới, vẫn là nền kinh tế tập trung quan
liêu bao cấp, công ty được liên hiệp giao cho nghĩa vụ và quyền hạn kinh
doanh vật tư và sản xuất theo chỉ tiêu củ hội liên hiệp giao cho và luôn luôn
hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoach mà cấp trên đã đề ra.
* Giai đoạn II (1985 – 1989): Xí nghiệp chuyển sang tổ chức hạch toán
kinh tế độc lập với nghĩa vụ chính là hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và
mục tiêu nghành nghề. Theo quy định ban đầu là tổ chức tiếp nhận và cung
ứng vật tư thiết bị phục vụ cho toàn liên hiệp.
* Giai đoạn III (1989 – 1998): Thời kỳ đầu của giai đoạn này nền kinh
tế của nước ta chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa. Xí nghiệp phải tự tìm đầu vào và đầu ra cho
sản phẩm của mình, tự xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Do đó xí
nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá cả vật tư theo giá thị trường, vận tải gặp rất
Luanvan.online

Page 3


www.luanvan.online
nhiều khó khăn vì máy móc, trang thiết bị lạc hậu, chi phí xăng dầu lên cao
nhưng giá cước vẫn không tăng (do phải cạnh tranh). Trước tình hình đó, để
tồn tại và phát triển phù hợp với nền kinh tế đổi mới, giám đốc xí nghiệp đã
bàn bạc với tập thể cán bộ xí nghiệp, được phép của tổng liên hiệp, mở rộng
sản xuất bằng cách liên doanh với nhà máy tấm lợp Amiăng Ximăng Đồng
Nai lắp ráp một dây chuyền sản xuất tấm lợp Amiăng và đồng thời xí nghiệp
dùng vốn tự có mua sắm phương tiện vận tải phục vụ cho công tác sản xuất
của xí nghiệp.
Ngày 20/02/1993 xí nghiệp được thành lập lại theo quyết định số
584/BXD-TCLĐ và đến tháng 1 năm 1996 Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải
đổi tên thành Xí nghiệp vật tư sản xuất vật liệu xây dựng Đông Anh và Tổng
liên hiệp thi công cơ giới đổi tên thành Tổng công ty xây dựng và phát triển
hạ tầng thuộc bộ xây dựng với nhiệm vụ chính là sản xuất tấm lợp kim loại.
Do biết chú trọng tốt đến các yêu cầu đòi hỏi của thị trường mà từ năm 1994
trở lại đây việc sản xuất tấm lợp của công ty trở nên phát triển, làm ăn có lãi,
nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty.
* Giai đoạn IV (từ 1999 đến nay): Nhiệm vụ chính của công ty là sản
xuất tấm lợp kim loại có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của
khách hàng. Những năm gần đây công ty đã không ngừng cải tiến áp dụng
khoa học kỹ thuật đưa năng suất và chất lượng sản phẩm ngày càng cao và
được khách hàng tín nhiệm.
Có thể nói rằng công ty ngày càng đứng vững và phát triển không
ngừng theo thời gian. Do đó, vào ngày 01/01/1999 theo quyết định số 1436QĐ/BXD ngày 28/12/1998 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước, Công ty
vật tư và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Anh được cổ phần hoá thành công
ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng
Đông Anh thuộc tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng và với một cơ
cấu tổ chức bộ máy quản lý mới để phù hợp với một công ty cổ phần.
Luanvan.online

Page 4


www.luanvan.online

Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản lý của công ty
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát

Tổng giám đốc

Phòngt

chức
hành
chính

Phòng
kinh
tế kế
hoạch

Phòng
công
nghệ

điện

Phòng
tài
chính
kế
toán

Phó giám đốc

Phòng
kinh
doanh
tiếp
thị

Phòng
KCS

Phân
xưởng
sản
xuất
tấm
lợp AC

Phân
xưởn
g sản
xuất
tấm
lợp
KLM

Đội
xe vận
tải và
đội
xây
lắp

Chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân và phòng ban trong công ty:
* Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản trị của công ty, có toàn quyền
nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến phương
hướng mục tiêu của công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội
đồng cổ đông), có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của
hội đồng quản trị, của giám đốc công ty.
* Ban kiểm soát: Ban kiểm soát của công ty gồm 3 thành viên, hoạt
động độc lập theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình được quy định tại điều lệ
Luanvan.online

Page 5


www.luanvan.online
của công ty và chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông về việc kiểm tra,
giám sát, hoạt động của hội đồng quản trị và tổng giám đốc.
* Tổng giám đốc: Là người do hội đồng quản trị đề cử, bổ nhiệm và
phải đáp ứng đầy đủ điều kiện là đại diện theo pháp luật của công ty. Tổng
giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng
quản trị, thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình phù hợp với các quyết
định, điều lệ của công ty.
* Phó tổng giám đốc: Là người giúp việc cho tổng giám đốc do hội
đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm theo đề nghị của tổng giám đốc được
tổng giám đốc phân công phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động chuyên
trách của công ty, giúp tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất tháng, quý,
năm của công ty, cân đối nhiệm vụ, kế hoạch giao cho các phân xưởng, đội
chỉ đạo sản xuất hàng ngày, tuần, tháng.
* Phòng tài chính kế toán: Có nhiệm vụ giúp tổng giám đốc tổ chức chỉ
đạo công tác kế toán và thống kê, đồng thời kiểm tra, kiểm soát công tác tài
chính của công ty, có trách nhiệm quản lý vốn, quỹ, tài sản, bảo toàn và sử
dụng vốn của công ty có hiệu quả, lập báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm
lên cơ quan cấp trên, cơ quan thuế và các đối tượng khác.
* Phòng tổ chức-hành chính: Có nhiệm vụ về công tác tổ chức, công
tác hành chính, bảo vệ, an ninh, y tế... cụ thể là phân công lao động, xây dựng
các nội quy, quy chế, kỷ luật lao động...
* Phòng công nghệ cơ điện: Có nhiệm vụ về lĩnh vực quản lý kỹ thuật,
máy móc điện và các thiết bị khác.
* Phòng kinh doanh tiếp thị: Tìm nguồn hàng, lập kế hoạch ký kết các
hợp đồng kinh tế về cung cấp nguyên liệu, vật tư cho sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm.

Luanvan.online

Page 6


www.luanvan.online
* Phòng kinh tế-kế hoạch: Tham mưu cho tổng giám đốc xây dựng sản
xuất, kỹ thuật, tài chính, đời sống... xây dựng dự án, kế hoạch giá thành các
công trình...
* Phòng KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm): Chịu trách nhiệm kiểm
tra chất lượng sản phẩm, có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện quy định,
pháp luật nhà nước, quyết định và chỉ thị của cơ quan cấp trên về kiểm tra
chất lượng sản phẩm.
* Phân xưởng sản xuất tấm lợp AC (PXTLAC): Là một phân xưởng
của công ty chuyên sản xuất tấm lợp Amiăng xi măng.
Đội xe vận tải và đội xây lắp: Làm nhiệm vụ vận chuyển nguyên vật
liệu Amiăng xi măng và vận chuyển tấm lợp theo yêu cầu của khách hàng.
Chuyên xây dựng và lắp đặt mới theo đơn đặt hàng.
2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
Từ ngày thành lập và hoạt động đến nay, công ty có nhiệm vụ chính là
sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của xã hội. Trong
thời buổi cạnh tranh kinh tế thị trường, công ty đã không ngừng cải tiến máy
móc thiết bị và mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc mới để nâng cao chất
lượng sản phẩm, giảm giá thành trên một đơn vị sản phẩm để đủ sức cạnh
tranh với các doanh nghiệp khác. Công ty đã lắp đặt dây chuyền sản xuất với
quy trình công nghệ khép kín. Từ khi đưa nguyên vật liệu vào đến khi thành
sản phẩm làm giảm bớt tiêu hao nguyên vật liệu, khối lượng thành phẩm sản
xuất trong một ca là lớn, chu kỳ để tạo ra một sản phẩm là tương đối ngắn,
điều này dẫn đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công
ty ngày càng tăng. Các loại nguyên vật liệu chính là ximăng, amiăng, bột
giấy... là đối tượng lao động chủ yếu của công ty, chúng cấu thành nên thực
thể sản phẩm và toàn bộ nguyên vật liệu được xuất dùng 1 lần vào sản xuất
sản phẩm. Và cũng do đặc thù sản phẩm tấm lợp làm bằng các nguyên vật liệu
trên và thời gian để sản xuất ra chúng lại ngắn do đó không có chi phí sản
Luanvan.online

Page 7


www.luanvan.online
phẩm dở dang nên công tác kế toán về giá thành sản phẩm được lược bớt đi
một khâu là đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
Dây truyền công nghệ sản xuất được chia làm 6 giai đoạn:
+ Chuẩn bị nguyên vật liệu
+ Trộn hỗn hợp nguyên vật liệu
+ Xeo cán tạo tấm
+ Tạo hình sản phẩm
+ Bảo dưỡng
+ Nhập kho

Luanvan.online

Page 8


www.luanvan.online
Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty
Kho nguyên vật liệu
Nước
trong

Giấy

amiăng

Ximăng

Ngâm-xé

Cân

Cân

Cân

Nghiền

Đong

Nước đục

Máy trộn
holander
Bể bùn
Bể phân phối Pulper
Bể xeo
Băng tải dạ
Xi lanh tạo tấm phẳng
Băng tải cao su

Nghiền ba-via

Xi lanh tạo sóng
Nước đã khử

Dưỡng hộ tự nhiên tại khuôn
Buồng hấp sấy kín

Nồi hơi

Để nguội dỡ khuôn
Bảo dưỡng trong bể nước

Luanvan.online

Nhập kho

Page 9


www.luanvan.online
II. Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty
1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty:
Cơ cấu của bộ máy kế toán thể hiện qua phòng tài chính kế toán của
công ty. Để đáp ứng yêu cầu hạch toán của công ty và để phù hợp với địa bàn
sản xuất tập trung, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức
tập trung. Phòng tài chính kế toán của công ty gồm 4 người được thể hiện qua
sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.
Sơ đồ 3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán:
Kế toán trưởng
(Phụ trách chung)

Kế toán tổng hợp kiêm
kế toán về doanh thu,
tiền mặt, thanh toán với
người mua...

Kế toán chi tiết, kế
toán với ngân
hàng, KT vật liệu,
kế toán với người
bán...

Thủ quỹ

2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty
Công ty áp dụng niên độ kế toán là 1 năm tài chính, kỳ hạch toán là 1
tháng, cuối quý lập báo cáo và gửi báo cáo tài chính theo quy định. Đơn vị
tiền tệ sử dụng là VNĐ, mọi giao dịch liên quan đến ngoại tệ đều được quy
đổi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Sản phẩm của công ty chịu thuế
GTGT với hai mức thuế suất là 5% và 10%. Công ty nộp thuế theo phương
pháp khấu trừ và sử dụng hóa đơn GTGT. Đơn vị đánh giá nguyên vật liệu
theo giá thực tế, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường
xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp đơn giá thực tế bình
quân. Tài sản cố định của công ty được đánh giá theo nguyên giá và giá trị
còn lại, đơn vị tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao theo
Luanvan.online

Page 10


www.luanvan.online
thời gian. Do đặc thù của nguyên vật liệu và thời gian để sản xuất ra sản phẩm
là ngắn, vì vậy mà không có chi phí sản phẩm dở dang nên cuối kỳ không
phải đánh giá sản phẩm dở dang.
III. Tổ chức hạch toán thành phẩm tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật
liệu xây dựng Đông Anh.
1. Đặc điểm về thành phẩm của Công ty
Sản phẩm chính của công ty bao gồm 2 loại là: Tấm lợp amiăngximăng (tấm lợp AC) và tấm lợp kim loại (tấm lợp KLM). Đây là các loại vật
liệu phục vụ cho các công trình xây dựng ở giai đoạn hoàn thiện.
Đặc điểm của sản phẩm: Sản phẩm của công ty trước hết có tính đa
dạng và chất lượng sản phẩm cao bởi sản phẩm được sản xuất trên dây truyền
công nghệ hiện đại, công nghệ Châu Âu, vật liệu được nhập từ Úc, Nhật, Hàn
quốc, Đài Loan theo các tiêu chuẩn JIS của Nhật, ASTM của Mỹ và AS của
úc.
Tấm lợp amiăng-ximăng: Do công ty sản xuất chất lượng cao, có uy tín
trên thị trường mang nhãn hiệu độc quyền “Đông Anh” theo quyết định số
0186/QĐNH ngày 17/01/1998 của cục sở hữu công nghiệp Việt Nam.
Tấm lợp kim loại: Được sản xuất trên dây truyền hiện đại, công nghệ
Thuỵ Điển và Phần lan, có các dạng sóng ngói, sóng vuông, Klip-lok, vòm và
các phụ trình công nghiệp và dân dụng.
Nhìn chung sản phẩm của công ty đa dạng, chịu nhiệt tốt, phù hợp với
khí hậu nóng ẩm nước ta và kiến trúc á Đông, có độ bền cao (trên 20 năm),
giá rẻ và rất thuận cho việc lợp các công trình, có độ dài bất kỳ theo ý muốn.
Sản phẩm tấm lợp có một thị trường tiêu thụ rất rộng lớn nhất là tại các khu
công nghiệp, thành phố, các tỉnh... nơi có các công trình xây dựng.

Luanvan.online

Page 11


www.luanvan.online
Sản phẩm của công ty đã được cung cấp cho nhiều dự án quan trọng
của các đối tác trong và ngoài nước như: Ximăng Nghi Sơn, Nhiệt điện Phả
Lại, Nhà máy giầy Sơn Long...
Tại các tỉnh phía Bắc, nơi thường hay phải gánh chịu thiên tai lũ lụt vào
mùa mưa bão, cần rất nhiều sản phẩm tấm lợp để khắc phục hậu quả. Cho nên
tấm lợp được tiêu thụ rất mạnh vào các mùa mưa bão thậm chí còn sốt vì nhu
cầu đáp ứng thị trường rất lớn mà công ty sản xuất không kịp. Tuy nhiên vào
các mùa khác thì nhu cầu trên thị trường có phần giảm đi. Sự khác nhau trong
đặc điểm tiêu thụ từng mùa đã khiến cho quá trình sản xuất của công ty cũng
có những nét riêng biệt. Để khắc phục những khó khăn này và để làm cho đời
sống của cán bộ công nhân viên luôn ổn định, công ty đã nghiên cứu phân bổ
cơ cấu sản xuất theo từng mùa.
2. Đánh giá thành phẩm
Để phản ánh và theo dõi số hiện có, tình hình biến động tăng giảm của
thành phẩm nhất thiết ta phải xác định giá trị của thành phẩm hay nói cách
khác kế toán phải xác tổ chức đánh giá giá trị thành phẩm.
Kế toán tổng hợp và chi tiết thành phẩm ở Công ty cổ phần tấm lợp và
vật liệu xây dựng Đông Anh được đánh giá theo thực tế.
* Giá thành của thành phẩm nhập kho được tính riêng cho từng sản
phẩm trên cơ sở tập hợp chi phí sản xuất trong kỳ.
* Giá thành của thành phẩm xuất kho được tính theo phương pháp giá
thực tế bình quân cả kỳ dự trữ.
* Giá thực tế thành phẩm xuất kho= Giá trị thành phẩm thực tế tồn và
nhập trong kỳ/số lượng thành phẩm thực tế tồn và nhập trong kỳ X số lượng
xuất.
Ví dụ: Tính giá xuất kho của Tấm lợp AC
Giá thành thực tế TL AC xuất kho:

Luanvan.online

Page 12


www.luanvan.online
= (52500000 +17675000000)/ (3000 + 1010000) X 1013000 =
17727500000
3. Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp thành phẩm ở công ty.
Để phù hợp với quy mô sản xuất của doanh nghiệp, Công ty cổ phần
tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh đã áp dụng hình thức kế toán Nhật ký
chung và áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê
khai thường xuyên. Để quản lý thành phẩm một cách chặt chẽ về mặt số
lượng, giá trị theo từng loại thành phẩm Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu
xây dựng Đông Anh đã tổ chức kiểm tra chi tiết và tổng hợp thành phẩm một
cách khoa học và hợp lý. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh
vào các chứng từ kế toán. Công tác kế toán thành phẩm trong Công ty sử
dụng 2 loại chứng từ là phiếu nhập kho thành phẩm và hóa đơn giá trị gia tăng
kiêm phiếu xuất kho.
3.1. Hạch toán chi tiết thành phẩm
3.1.1. Chứng từ kế toán và thủ tục nhập xuất kho thành phẩm
- Đối với thành phẩm nhập kho: Khi có thành phẩm hoàn thành Biên
bản nghiệm thu sản phẩm hoàn thành do phòng KCS lập. Phòng kinh doanh
viết phiếu nhập kho thành phẩm, phiếu nhập kho thành phẩm được lập thành
3 liên (đặt giấy than viết 1 lần):
Liên 1: Lưu tại quyển ( Phòng kinh doanh)
Liên 2, liên 3: Giao cho người nhập.
Người nhập hàng mang 2 liên phiếu nhập kho xuống kho thành phẩm
để nhập hàng. Thủ kho kiểm tra số lượng và chất lượng hàng nhập, ghi số
lượng thực nhập và cột thực nhập, ký xác nhận vào cả 2 liên sau đó vào thẻ
kho. Định kỳ thủ kho đối chiếu với kế toán theo dõi thành phẩm ký xác nhận
vào thẻ kho và giao một liên cho kế toán. Còn một liên là chứng từ kế toán để
tính lương cho công nhân theo số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho.

Luanvan.online

Page 13


www.luanvan.online
Ví dụ: Ngày 5 tháng 1 năm 2005, Phân xưởng sản xuất tấm lợp AC
nhập kho 10 000 tấm lợp AC

Luanvan.online

Page 14


www.luanvan.online
Đơn vị ...

PHIẾU NHẬP KHO

Địa chỉ ...

Ngày 05 tháng 01 năm 2005
Số

: 15

Nợ TK: 155
Có TK: 154
Họ tên người giao hàng: Nguyễn Ngọc Quang - Phân xưởng sản xuất
tấm lợp AC
Theo biên bản kiểm nghiệm số 05 ngày 05 tháng 01 năm 2005 của
Phòng KCS
Nhập tại kho: Thành phẩm công ty
Tên, nhãn hiệu,
Số lượng
quy cách, phẩm Đơn vị
Thực
STT chất vật tư (sản
tính Theo CT
nhập
phẩm , hàng hoá)

1

Tấm lợp AC

Tấm

Cộng
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)

23 000

23 000

23 000

23 000

Người viết phiếu
(Ký, họ tên)

Đơn giá

Thành
tiền

Người giao hàng
Thủ kho
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

Phiếu nhập kho phải có đáy đủ chữ ký mới được coi là hợp pháp.
Trong trường hợp hàng bán bị trả lại thì sau khi được sự đồng ý của
Giám đốc và phòng kinh doanh, thủ kho tiến hành nhập kho và phiếu nhập
kho được lập thành 3 liên.
- Đối với thành phẩm xuất kho: Khi xuất kho thành phẩm (Căn cứ vào
hợp đồng, phiếu đặt mua hàng hoặc yêu cầu mua hàng) đã được giám đốc
duyệt, phòng kinh doanh viết hoá đơn GTGT. Hoá đơn được lập thành 3 liên
(đặt giấy than viết 1 lần):
Liên 1: Lưu trên quyển hoá đơn
Liên 2: Giao cho khách hàng
Liên 3: Dùng để thanh toán

Luanvan.online

Page 15


www.luanvan.online
Người mua mang 2 liên hoá đơn (liên 2, 3) tới kho thành phẩm để nhận
hàng. Thủ kho kiểm tra số lượng hàng xuất, ghi số lượng thực xuất vào cột
thực xuất, ký xác nhận vào cả 2 liên. Liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 dùng
để vào thẻ kho. Định kỳ thủ kho đối chiếu với kế toán theo dõi thành phẩm ký
xác nhận vào thẻ kho và giao liên 1 cho kế toán để thanh toán với khách hàng.
Ví dụ: Ngày 15 tháng 1 năm 2005 xuất 5000 tấm lợp AC cho Công ty
TNHH thương mại và sản xuất Ba Tám theo hợp đồng kinh tế số 350/BT-VT
ký ngày 20/12/2004.
HÓA ĐƠN GTGT
Liên 3 (Dùng để thanh toán)

No: TM

Ngày 15 tháng 1 năm 2005
Đơn vị bán hàng
Địa chỉ
Điện thoại

: Công ty Cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh
: Đông Anh – Hà Nội
: 048833831

Họ và tên người mua hàng
Đơn vị
Địa chỉ
Hình thức thanh toán

STT
1

Tên hàng

: Nguyễn Thị Tám
: Công ty TNHH thương mại và SX Ba Tám
: Thị trấn Đông Anh – Hà Nội
: Tiền mặt
Đơn vị

hóa, dịch vụ
tính
Tấm lợp AC Tấm

Số lượng Đơn giá
5 000

Cộng tiền hàng
Thuế GTGT: 10%
Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán:

19 909

Thành tiền
99 545 000

99 545 000
9 954 500
109 499 500

Bằng chữ: Một trăm linh chín triệu bốn trăm chín chín nghìn năm trăm đồng chẵn

Người mua hàng
(Ký, họ tên)

Luanvan.online

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)

Page 16


www.luanvan.online
3.1.2. Hạch toán chi tiết thành phẩm ở Công ty cổ phần tấm lợp và vật
liệu xây dựng Đông Anh.
Hạch toán chi tiết thành phẩm chính là việc ghi chép số liệu đối chiếu giữa
kho và phòng kế toán trên các chỉ tiêu số lượng và giá trị thành phẩm. Việc
hạch toán chi tiết thành phẩm ở Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng
Đông Anh được tiến hành theo phương pháp ghi sổ song song. Cụ thể:
* Ở kho: Việc hạch toán chi tiết thành phẩm thực hiện trên thẻ kho
thành phẩm.
Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ nhập và xuất kho thành phẩm thủ
kho ghi số lượng thực nhập, thực xuất vào thẻ kho sau khi đã kiểm tra tính
hợp lý, hợp pháp của chứng từ.
Cuối tháng sau khi đã phản ánh tất cả các nghiệp vụ nhập kho thành
phẩm, thủ kho tính được số lượng thành phẩm tồn kho cuối tháng.
Bảng số 1:
Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh

Ngày lập thẻ
Tên thành phẩm
Đơn vị tính
Mã số
Chứng từ
Số phiếu
Ngày
Xuất
tháng Nhập
03/01
05/01
15/01

13
15
131083

Luanvan.online

TÊN KHO: KHO THÀNH PHẨM
THẺ KHO
:31/01/2005
: Tấm lợp AC
: Tấm
:
Số lượng
Diễn giải

Nhập

Xuất


Tồn

xác
nhận

Kiểm kê 01/01/2005
Nhập từ phân xưởng TL AC 25 000
Nhập từ phân xưởng TL AC 23 000
Xuất cho CT TNHH TM và

5 000

sản xuất Ba Tám.
............................
Cộng

1 013 000

1 010 000

3000

0

Page 17


www.luanvan.online
Như vậy việc hạch toán chi tiết thành phẩm tại kho được thực hiện trên
thẻ kho một cách thường xuyên liên tục theo chỉ tiêu số lượng.
* Tại phòng kế toán: Việc hạch toán chi tiết thành phẩm được theo dõi
trên sổ chi tiết thành phẩm.
Hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập xuất kho thành phẩm, kế toán ghi
vào sổ chi tiết thành phẩm, mỗi thành phẩm được mở riêng trên một sổ.
- Căn cứ để ghi sổ chi tiết thành phẩm: Là các phiếu nhập kho, hóa đơn
GTGT, biên bản thanh lý hàng hoá (thiếu, thừa, ứ đọng, kém phẩm chất).
- Phương pháp ghi sổ: Khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán theo
dõi thành phẩm căn cứ vào các chứng từ kế toán trên để ghi sổ.
Số dư cuối kỳ được tính như sau:
Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ
Ví dụ: Sổ chi tiết tấm lợp AC tháng 1 năm 2005
Bảng số 2
Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh
SỔ CHI TIẾT THÀNH PHẨM
Tháng 1 năm 2005
Tên thành phẩm

: Tấm lợp AC

Đơn vị tính

: Tấm

Số lượng tồn đầu kỳ

: 3000

Số tiền

: 52 500 000
Đơn vị tính: 1.000

Chứng từ
Số
Ngày
hiệu tháng
13
03/01
15
05/01
15/01

Diễn
giải

TK
đối
ứng
PX TL 154
AC
154
BaTám 632
......

Đơn
giá

Cộng

17,5

Luanvan.online

Nhập
SL

TT

SL

Xuất
TT

25
23
5
1010

17675000

1013 17727500

Tồn
SL

TT

28
51
46
0

Page 18

0


www.luanvan.online
Hàng tháng kế toán theo dõi thành phẩm cộng sổ chi tiết và tiến hành
đối chiếu với sổ kế toán tổng hợp thành phẩm, thẻ kho. Như vậy trên sổ chi
tiết thành phẩm ngoài việc theo dõi thành phẩm về số lượng, kế toán chi tiết
thành phẩm còn theo dõi cả về mặt giá trị của thành phẩm.
Ngoài việc theo dõi trên sổ chi tiết thành phẩm kế toán tại công ty còn
lập thêm bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho thành phẩm để tạo điều kiện
cho công tác kiểm tra đối chiếu được nhanh gọn. Mẫu bảng như sau:
Bảng số 3
Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh
BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN KHO THÀNH PHẨM
Tháng 01 năm 2005
Đơn vị:1000
Stt
Tên

Đvt

1

TL AC

Tấm

2

TL KLM m2
Cộng

Tồn đầu kỳ
SL
3

TT
52500

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

SL
TT
1010 17 675 000

SL
TT
1013 17 727 500

Tồn cuối
kỳ
SL TT
0
0

55

55

0

52500

3 382 500
21 057 500

3 382 500
21 110 000

0
0

3.2. Hạch toán tổng hợp thành phẩm
Ngoài việc theo dõi chi tiết tình hình nhập – xuất – tồn kho thành phẩm, kế
toán trong Công ty còn phải phản ánh tình hình này theo chỉ tiêu giá trị trên sổ
kế toán tổng hợp.
3.2.1. Tài khoản sử dụng
- Tài khoản 155: Thành phẩm
- Tài khoản154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
- Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán
Xuất phát từ đặc điểm của Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây
dựng Đông Anh là áp dụng hình thức hạch toán hàng tồn kho theo phương
Luanvan.online

Page 19


www.luanvan.online
pháp kê khai thường xuyên. Theo phương pháp này khi nhập, xuất kho thành
phẩm kế toán phản ánh vào sổ kế toán theo giá vốn (giá thành sản xuất), điều
này phụ thuộc vào kỳ tính giá thành. Theo quy định của Công ty thì kỳ tính
giá thành phẩm vào cuối tháng. Giá thành của sản phẩm xuất kho được tính
theo phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ.
Cuối tháng bộ phận kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
tiến hành tính giá thành của các sản phẩm xuất kho trong kỳ.
3.2.2. Trình tự hạch toán
Trong tháng 01/2005, kế toán tính giá thành sản phẩm tính như sau:
- Giá thành đơn vị của sản phẩm Tấm lợp AC là: 17 500đ/tấm
- Tổng giá thành nhập kho của sản phẩm tấm lợp AC là: 17675000000đ
- Tổng giá thành hai loại sản phẩm nhập kho của Công ty là:
21057500000đ
- Tổng giá thành của các sản phẩm xuất kho toàn công ty là:
21110000000đ
Căn cứ vào số liệu của tháng trước, phiếu nhập kho và xuất kho thành
phẩm, số chi tiết thành phẩm, kế toán lập bảng kê nhập xuất tồn kho thành
phẩm và tiến hành định khoản ghi nhật ký chung như sau:
+ Khi nhập kho thành phẩm:
Căn cứ vào bảng kê nhập xuất tồn kho thành phẩm kế toán ghi sổ:
Nợ TK 155 : 21 057 500 000
TL AC
: 17 675 000 000
TL KLM : 3 382 500 000
Có TK 154 : 21 057 500 000
+ Khi xuất kho thành phẩm
Căn cứ vào bảng kê nhập xuất tồn kho thành phẩm kế toán ghi sổ theo
định khoản:
Nợ TK 632
: 21 110 000 000
Có TK 155 : 21 110 000 000
TL AC : 17 727 500 000
Luanvan.online

Page 20


www.luanvan.online
TL KLM : 3 382 500 000
Cuối tháng kết chuyển giá vốn hàng bán đã tiêu thụ để xác định kết quả
kinh doanh, kế toán ghi:
Nợ TK 911
Có TK 632

: 21 110 000 000
: 21 110 000 000

Tất cả các nghiệp vụ liên quan đến thành phẩm, giá vốn hàng bán đều
được phản ánh trên nhật ký chung và sổ cái các tài khoản.
Bảng số 4:
Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh
NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 01 năm 2005
Đơn vị tính: đồng
Trang số 31
Chứng từ
Số
Ngày
hiệu
tháng

PN

31/01

PX

31/01

KC
CPBH
CPQL
BK911
BK911

31/01
31/01
31/01
31/01
31/01

Diễn giải
Cộng mang sang
.............
Nhập kho thành phẩm tháng 1
Thành phẩm
Sản xuất kinh doanh dở dang
Xuất kho thành phẩm
Giá vốn hàng bán
Thành phẩm
Kết chuyển giá vốn hàng bán
Xác định kết quả kinh doanh
Giá vốn hàng bán
Kết chuyển chi phí bán hàng
Xác định kết quả kinh doanh
Chi phí bán hàng
Kết chuyển chi phí quản lý DN
Xác định kết quả kinh doanh
Chi phí quản lý doanh nghiệp
K/c doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng
Xác định kết quả kinh doanh
K/c LN sản xuất kinh doanh
Xác định kết quả kinh doanh
Lợi nhuận chưa phân phối
Cộng

Kế toán tổng hợp
Luanvan.online

TK
ĐƯ

Số tiền
Nợ90540557183

90540557183

155
154

21057500000

632
155

21110000000

911
632

21110000000

911
641

767130553

911
642

796553121

511
911

23093569872

911
421

419886198

Kế toán trưởng

21057500000
21110000000
21110000000
767130553
796553121
23093569872

178896996927

419886198
178896996927

Giámđốc
Page 21


www.luanvan.online
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Bảng số 5
Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh
SỔ CÁI TK 155
Tháng 01 năm 2005
Tên Tài khoản: Thành phẩm
Đơn vị: 1000đ
Ngày
chứng
từ

Số hiệu
chứng
từ

Nội dung chứng từ

Tài khoản
đối
ứng
Nợ

Số tiền nợ

Số tiền cóSố dư đầu kỳ

52 500

03/01

BK154

Phân xưởng TL AC nhập 155

154

437 500

05/01

BK154

Phân xưởng TL AC nhập 155

154

402 500

15/01

BK154

Xuất TL AC cho Công
ty TNHH TM&SX Ba 632

155

87 500

Tám
...................

Người lập biểu

Cộng phát sinh

21 057 500

Dư cuối kỳ

0

Kế toán trưởng

21 110 000

Thủ trưởng đơn vị

IV. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công
ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh.
1. Thị trường tiêu thụ thành phẩm
Tiêu thụ sản phẩm là một nhiệm vụ rất quan trọng, nó quyết định đến
sự tồn tại, phát triển hay suy vong của một doanh nghiệp. Một trong những
doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt phải là một doanh nghiệp
Luanvan.online

Page 22


www.luanvan.online
tiêu thụ sản phẩm tốt và có một thị trường tốt. Nhất là trong giai đoạn hiện
nay khi tất cả các doanh nghiệp hoạt động theo quy luật của cơ chế thị trường
thì các biện pháp và chính sách để tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp càng
phức tạp và cần cụ thể tăng cường thường xuyên hơn.
Sản phẩm tấm lợp của công ty là một loại hàng hoá thuộc lĩnh vực vật
liệu xây dựng, nó dùng để lợp mái các công trình, nhà xưởng, kho tàng, nhà
ở... Từ ngày sản phẩm tấm lợp xuất hiện trên thị trường đến nay, nhờ có
những cố gắng và phát huy trong việc duy trì thị trường cũ tiến tới mở rộng
thị trường mới. Sản phẩm của công ty đã tạo được những ấn tượng rất tốt đối
với người tiêu dùng của toàn miền Bắc và các vùng đồng bằng.
Khối lượng sản phẩm hàng năm của công ty đang ngày một tăng lên
hàng năm, điều đó chứng tỏ công ty đã xác định đúng đối tượng thị trường
của mình, từng bước xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường miền Bắc, các vùng
đồng bằng và hơn thế nữa công ty đang cố gắng mở rộng thị trường tiêu thụ
của mình lên các vùng cao như Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Lạng
Sơn...
Hiện nay thị trường tiêu thụ của công ty nằm chủ yếu sát các trung tâm
đông dân cư và các khu sản xuất ở miền Bắc và đây chính là nơi chủ yếu tăng
lợi nhuận của công ty.Sản phẩm của công ty liên tục được người tiêu dùng
Việt Nam bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, công ty luôn là một
trong những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm đứng hàng đầu về chất lượng
và giá cả. Do đó, mặc dù hiện nay trên địa bàn và các tỉnh lân cận có rất nhiều
cơ sở sản xuất tấm lợp đòi hỏi một sự cạnh tranh gay gắt nhưng sản phẩm của
công ty vẫn chiễm lĩnh được thị trường.
2. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm
Do đặc thù của ngành sản xuất tấm lợp đặc biệt là tấm lợp kim loại, do
sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự hiện đại của máy móc vì vậy mà
sản phẩm của công ty có thể có độ dài khác nhau đáp ứng theo yêu cầu của
Luanvan.online

Page 23


www.luanvan.online
khách hàng. Bởi vậy, với tấm lợp KLM chỉ khi khách hàng đặt hàng, có đầy
đủ đặc điểm quy cách, độ dài, màu sắc, khổ rộng, chiều dài thì Công ty mới
lựa chọn vật liệu và cắt cho khách hàng. Chính vì lẽ đó mà khác với nhiều
doanh nghiệp khác, ở Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông
Anh sản phẩm sản xuất ra hoặc là tiêu thụ ngay, hoặc là lưu kho để bán cho
khách lẻ và không có xuất gửi đại lý. Bất kỳ một lô sản phẩm nào bán ra dù
lớn, hay nhỏ cũng phải tuân thủ đủ các bước sau: đặt hàng - lập hợp đồng –
thanh toán – nhận hàng – lập hoá đơn giá trị gia tăng. Mặc dù Công ty không
sản xuất hàng loạt để gửi đại lý như nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
khác nhưng Công ty vẫn có hệ thống đại lý để giúp mình tìm kiếm các đơn
đặt hàng. Cũng chính bởi lẽ đó mà ở Công ty tồn tại hai hình thức bán hàng là
bán hàng trực tiếp và bán hàng qua đại lý.
* Phương thức tiêu thụ trực tiếp
- Bán cho công trình
Do sản phẩm của Công ty là tấm lợp, kết cấu thép cầu trục, cổng trục
và do đặc điểm của ngành xây dựng công nghiệp nên hoạt động bán hàng cho
công trình, dự án chiếm tỉ trọng lớn nhất trong doanh số bán hàng của Công
ty. Bán hàng thông qua ký kết hợp đồng kinh tế tạo cơ sở vững chắc về pháp
luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung và cho mỗi nghiệp vụ
tiêu thụ nói riêng.
Mỗi hợp đồng kinh tế thường quy định rõ:
+ Về quy cách, giá cả, chủng loại, số lượng từng loại thành phẩm
(thường được liệt kê trong phụ lục đính kèm).
+ Về thời gian giao hàng
+ Về phương thức giao hàng
+ Về phương thức thanh toán
+ Về tính toán lắp đặt, bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hoá
+Về các điều khoản chung
Luanvan.online

Page 24


www.luanvan.online
Vì khối lượng bán cho các công trình thường là rất lớn do đó mà để phù
hợp với tiến độ thi công của công trình cũng như để đảm bảo thời gian sản
xuất, Công ty thường giao hàng theo lô và chia thành nhiều đợt cho khách
hàng. Công ty cũng thường vận chuyển đến tận công trình vì có thể còn phải
tư vấn lắp đặt sản phẩm cho khách hàng. Tại đây hai bên sẽ lập biên bản giao
nhận hàng hoá, ký xác nhận về số lượng, chủng loại và quy cách của hàng
hoá. Khi xuất hàng phòng kinh doanh lập phiếu xuất kho kiêm hoá đơn
GTGT làm căn cứ xuất hàng. Công ty chỉ giao lô hàng đầu tiên khi nhận được
tiền đặt cọc từ phía khách hàng và khách hàng phải thanh toán những lô tiếp
theo theo đúng những điều kiện đã ghi trong hợp đồng kinh tế. Cuối cùng căn
cứ vào biên bản giao nhận hàng hoá hai bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng
kinh tế để thanh toán hết số còn lại. Kế toán tổng hợp kiêm kế toán về doanh
thu sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng tại thời điểm xuất hàng nhưng chỉ giao
hoá đơn tài chính cho khách hàng khi khách hàng đã thanh lý xong hợp đồng
kinh tế.
- Bán cho cửa hàng
Cửa hàng bán tấm lợp chỉ lưu một số sản phẩm mẫu và các biển quảng
cáo sản phẩm, không lưu số lượng lớn vì quy cách luôn thay đổi. Cửa hàng sẽ
đến mua hàng tại Công ty và sau đó bán lại hàng đó cho khách hàng của
mình.
Phòng kinh doanh tiếp thị sẽ lập hợp đồng thành 3 liên trong đó liên 1
và liên 2 xé giao cho khách mang đến kế toán nộp tiền, khi khách hàng nộp
tiền kế toán sẽ đóng dấu xuất hàng trên cả hai liên là liên 1 và liên 2 của hợp
đồng sau đó giao liên 2 cho khách hàng, chuyển liên 1 xuống nhà máy để làm
lệnh xuất hàng.
- Bán cho khách lẻ
Khách hàng đến mua trực tiếp tại Công ty, lập hợp đồng mua hàng và
Công ty cũng tiến hành bán hàng như với cửa hàng chỉ khác nhau ở giá bán ra
Luanvan.online

Page 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×