Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNoPTNT hà nội

www.luanvan.online

LỜI MỞ ĐẦU
Hệ thống ngân hàng Việt Nam cần có những bước đổi mới mạnh mẽ trên
tất cả các mặt, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là phải tập trung vào vấn đề phòng
ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, vì hoạt động tín dụng là một trong những hoạt
động cơ bản và đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.
Ngân hàng No&PTNT Hà Nội là một trong những ngân hàng thương mại
hàng đầu trên địa bàn Thủ Đô, là một trong những chi nhánh đầu đàn trong hệ
thống ngân hàng nông nghiệp, vấn đề tăng trưởng bền vững đã và đang được đặt
ra hàng đầu trong công cuộc đổi mới và hội nhập, đặc biệt là trong việc phòng
ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Với tỉ lệ chiếm 80-85% trên tổng thu nhập cho
thấy các sản phẩm tín dụng có vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh, có
ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực kinh doanh khác của NHNo&PTNT Hà Nội.
Với tầm quan trọng của hoạt động tín dụng và mối tương quan của hoạt
động này với các hoạt động kinh doanh khác tại NHNo&PTNT Hà Nội, việc
nghiên cứu đo lường và đưa ra các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín
dụng là việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa thiết thực cho công cuộc xây dựng
phát triển bền vững của NHNo&PTNT Hà Nội.
Nhận thức được tầm quan trọng trên của vấn đề trên, em đã chọn đề tài
“Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT

Hà Nội” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1:Ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong hoạt động
của NHTM.
Chương 2:Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội.
Chương 3:Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại
NHNo&PTNT Hà Nội.
Do thời gian thực tập cũng như trình độ nghiên cứu còn nhiều hạn chế
nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong muốn nhận
được những ý kiến đóng góp của thầy cô để luận văn của em được hoàn thiện
hơn và có chất lượng tốt hơn.
Luanvan.online

Page 1


www.luanvan.online

CHƯƠNG 1
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT
ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
I. HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM
1. NHTM và hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường.
1.1. Khái niệm về NHTM.
Ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế. Các
ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng, các dịch vụ hoặc vai trò mà
chúng thực hiện trong nền kinh tế.
Theo luật Mỹ: NHTM là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh
mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ
thanh toán.
Theo luật Ngân hàng và tổ chức tín dụng Việt Nam: Ngân hàng là loại
hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt
động kinh doanh khác có liên quan như nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi để cung
cấp các dịch vụ thanh toán.
1.2. Hoạt động của NHTM.
1.2.1. Hoạt động huy động vốn.
Tiền gửi của khách hàng (gồm cá nhân và tổ chức) là nguồn vốn quan
trọng nhất của NHTM, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn tiền của ngân
hàng.Để huy động được nhiều tiền có chất lượng ổn định, các ngân hàng phải
đưa ra được nhiều sản phẩm dịch vụ phục vụ được mọi đối tượng và đa dạng

hoá các hình thức huy động vốn như: tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn của
các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan, tiết kiệm của dân cư...,linh hoạt về
lãi suất. Là đối tượng phải dự trữ bắt buộc với NHNN, nên chi phí tiền gửi của
NHTM trả cho khách hàng cao hơn thực tế.Ngoài ra tiền gửi ngắn hạn hoặc
không kỳ hạn thường rất nhạy cảm với biến động của lãi suất và những yếu tố
kinh tế khác như lạm phát.
Luanvan.online

Page 2


www.luanvan.online
Ngoài tiền gửi của khách hàng, NHTM còn huy động vốn từ nguồn đi vay
của NHNN hay của các NHTM khác và quốc tế.Tuy nhiên tỷ trọng của nguồn
vốn này thấp hơn nguồn tiền gửi.
1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn.
Hoạt động quan trọng của NHTM là tìm cách sử dụng nguồn vốn của
mình để thu lợi nhuận.Việc sử dụng vốn là quá trình biến tài sản nợ thành tài sản
có khác nhau, trong đó cho vay và đầu tư là tài sản quan trọng nhất.Do vậy quản
lý tài sản là nhiệm vụ quan trọng của NHTM để tránh rủi ro, đảm bảo an toàn
vốn.
1.2.3. Hoạt động trung gian.
NHTM là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là
chuyển tiết kiệm thành đầu tư,tức chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi có nhu cầu sử
dụng.Với chức năng này NHTM làm cầu nối giữa cá nhân và tổ chức có thu
nhập lớn hơn chi dùng với những cá nhân và tổ chức tạm thời thâm hụt trong chi
tiêu, hay thu nhập không bù đắp nổi nhu cầu chi tiêu nên họ cần bổ xung vốn.
Ngoài trung gian tài chính,NHTM còn là trung gian thanh toán.Ngân hàng
thay mặt khách hàng chi trả giá trị hàng hoá và dịch vụ trong và ngoài nước.Để
thanh toán được nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và tiết kiệm, ngân hàng dùng
nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như:séc chuyển tiền, uỷ nhiệm
chi, bù trừ qua NHNN hoặc qua trung tâm thanh toán, nhờ thu v..v... bằng các
biện pháp kỹ thuật như:thư, điện tín, hệ thống máy tính điện tử v..v...
2. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế.
2.1. Đối với sản xuất lưu thông hàng hoá.
NHTM là trung gian tài chính thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá
phát triển.Nó không chỉ đáp ứng đầy đủ vốn cho các doanh nghiệp mà còn thông
qua các dịch vụ thanh toán, tư vấn hỗ trợ kinh doanh của doanh nghiệp.Bên cạnh
đó nó còn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá nhằm đáp
Luanvan.online

Page 3


www.luanvan.online
ứng nhu cầu đầu tư, tiêu dùng cho toàn xã hội một cách nhanh chóng và hiệu
quả.
2.2. Đối với điều hoà lưu thông tiền tệ.
NHTM là nơi chủ yếu nhất và tốt nhất để lĩnh tiền vào lưu thông.Bằng
con đường tín dụng NHTM đã đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế,thúc đẩy
sản xuất tạo thêm hàng hoá, của cải vật chất cho xã hội làm cơ sở ổn định tiền
tệ.
Hoạt động tín dụng góp phần thúc đẩy nhanh việc thanh toán qua ngân
hàng làm giảm luợng tiền mặt trong lưu thông làm tăng hiệu quả việc áp dụng
các chính sách tiền tệ làm tăng hoặc giảm luợng tiền cung ứng trong lưu
thông.Nếu NHTW tăng lãi suất tái cấp vốn thì các ngân hàng sẽ tăng lãi suất cho
vay khi đó nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp giảm xuống và lượng tiền cung
ứng trong lưu thông sẽ giảm.Ngược lại với lãi suất tái cấp vốn giảm sẽ làm cho
lượng tiền cung ứng sẽ tăng lên.
3. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM.
3.1. Khái niệm và tính chất khách quan của rủi ro.
Cụm từ “rủi ro” được nhiều nhà kinh tế định nghĩa theo nhiều cách khác
nhau, nhưng khái quát lại ta có thể hiểu rủi ro là xuất hiện một biến cố không
mong đợi gây thiệt hại cho một công việc cụ thể rủi ro có thể xảy ra trong mọi
hoạt động, mọi lĩnh vực mà không phụ thuộc vào ý muốn con người.
Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng cũng luôn gắn liền với rủi
ro.Rủi ro tác động trực tiếp tới kết quả doanh lợi, nguy cơ phá sản của các ngân
hàng.Do vậy việc thừa nhận rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng và
từ đó tìm kiếm nhiều phương pháp chống đỡ các rủi ro là đòi hỏi của sự tồn tại
và phát triển của ngân hàng.Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là một tất yếu,
mà các nhà quản lý ngân hàng chỉ có thể có chính sách giảm bớt chứ không thể
gạt bỏ được chúng.
3.2. Các loại rủi ro của NHTM.
Luanvan.online

Page 4


www.luanvan.online
- Rủi ro tín dụng:là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải
chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả, hoặc không trả đầy đủ
vốn và lãi.
- Rủi ro lãi suất:là những tổn thất tiềm tàng mà ngân hàng phải gánh chịu
khi lãi suất thị trường có sự biến đổi.
- Rủi ro hối đoái:là loại rủi ro do sự biến động của tỷ giá hối đoái gây tổn
thất trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
- Rủi ro thanh khoản:Rủi ro thanh khoản phát sinh khi những người gửi
tiền đồng thời có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng ngay lập tức.Khi gặp phải
trường hợp này các ngân hàng phải bán các tài sản có tính lỏng thấp với giá rẻ
hay vay từ NHTW.
- Rủi ro tồn đọng vốn:Rủi ro tồn đọng vốn xảy ra khi vốn bị đọng lớn
không cho vay và đầu tư được làm cho thu nhập của ngân hàng giảm sút.
- Rủi ro khác:Các loại rủi ro khác là rủi ro công nghệ,rủi ro quốc gia gắn
liền với các hoạt động đầu tư cũng như khả năng xảy ra cướp ngân hàng, nhầm
lẫn trong thanh toán, hoả hoạn...
II. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM.

1. Khái niệm.
Có nhiều quan điểm khác nhau về rủi ro, đối với ngân hàng thương mại,
rủi ro là một biến cố không mong đợi gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh
của Ngân hàng.
Rủi ro tín dụng là những rủi ro do khách hàng vay không thực hiện đúng
các điều khoản của Hợp đồng tín dụng, với biểu hiện cụ thể là khách hàng chậm
trả nợ, trả nợ không đầy đủ hoặc không trả nợ khi đến hạn các khoản gốc và lãi
vay, gây ra những tổn thất về tài chính và khó khăn trong hoạt động kinh doanh
của Ngân hàng thương mại.
Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng
ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động của Ngân hàng. Nếu món vay của Ngân
hàng bị thất thoát, dân chúng sẽ thiếu lòng tin và tìm cách rút tiền khỏi Ngân
Luanvan.online

Page 5


www.luanvan.online
hàng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của Ngân hàng thương mại.
Khi rủi ro tín dụng phát sinh, Ngân hàng thương mại không thực hiện được kế
hoạch đầu tư cũng như kế hoạch thanh toán các khoản tiền gửi đến hạn. Rủi ro
tín dụng lớn sẽ dẫn đến khó khăn trong việc huy động vốn và phát triển các sản
phẩm dịch vụ, khó mở rộng quan hệ với các bạn hàng và các Ngân hàng khác,
buộc Ngân hàng phải thu hẹp hoạt động, tất cả thể hiện ở lợi nhuận giảm, ngân
hàng phải sử dụng vốn tự có để bù đắp sự giảm sút đó, uy tín của Ngân hàng
giảm sút, dẫn đến tình trạng khó khăn, phá sản.
2. Sự cần thiết phải phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.
*Đối với bản thân ngân hàng.
Khi rủi ro tín dụng xảy ra sẽ làm giảm lợi nhuận kinh doanh tức là thu
nhập giảm.Thu nhập giảm làm cho việc mở rộng tín dụng sẽ gặp khó khăn..Rủi
ro tín dụng làm giảm khả năng thanh toán,rủi ro tín dụng khiến cho việc hoàn trả
tiền gửi của ngân hàng gặp nhiều khó khăn.Các khoản cho vay có thể mất hoặc
khó đòi trong khi tiền gửi khách hàng vẫn phải trả lãi, làm mất đi những cơ hội
kinh doanh tốt của ngân hàng.Nếu rủi ro xảy ra mức độ quá lớn,nguồn vốn của
ngân hàng không đủ bù đắp, vốn khả dụng bị thiếu, lòng tin của khách hàng
giảm tất yếu sẽ dẫn tới phá sản ngân hàng.
*Đối với nền kinh tế.
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh của ngân hàng liên
quan đến rất nhiều thành phần kinh tế từ cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức kinh
tế cho tới các tổ chức tín dụng khác.Vì vậy,kết quả kinh doanh của ngân hàng
phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của nền kinh tế và đương nhiên nó phụ
thuộc rất lớn vào tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và
khách hàng.Hoạt động kinh doanh của ngân hàng không thể có kết quả tốt khi
hoạt động kinh doanh của nền kinh tế chưa tốt hay nói cách khác hoạt động kinh
doanh của ngân hàng sẽ có nhiều rủi ro khi hoạt động kinh tế có nhiều rủi ro.Rủi
ro xảy ra dẫn tới tình trạng mất ổn định trên thị trường tiền tệ, gây khó khăn cho
Luanvan.online

Page 6


www.luanvan.online
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,làm ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh
tế và đời sống xã hội.Do đó, phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng không những
là vấn đề sống còn đối với ngân hàng mà còn là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế
góp phần vào sự ổn định và phát triển của toàn xã hội.
3. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng.
3.1. Phân loại nợ.
- Nhóm 1:Nợ đủ tiêu chuẩn
+ Các khoản nợ trong hạn mà tổ chức tín dụng đánh giá là có đủ khả năng
thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn...
- Nhóm 2:Nợ cần chú ý
+ Các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày.
+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã
cơ cấu lại.
- Nhóm 3:Nợ dưới tiêu chuẩn
+ Các khoản nợ quá hạn từ 90-180 ngày.
+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày theo thời
hạn đã cơ cấu lại.
- Nhóm 4:Nợ nghi ngờ
+ Các khoản nợ quá hạn từ 180-360 ngày.
+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90-180 ngày theo
thời hạn đã cơ cấu lại.
- Nhóm 5:Nợ có khả năng mất vốn
+ Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày.
+ Các khoản nợ khoanh chờ chính phủ xử lý.
+ Các khoản nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn trên 180 ngày theo
thời hạn đã được cơ cấu lại.
3.2 Các chỉ tiêu đo lường.
- Chỉ tiêu xác suất rủi ro
- Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ
Luanvan.online

Page 7


www.luanvan.online
- Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn và gia hạn/Tổng dư ợ
- Tỷ lệ nợ quá hạn và gia hạn so với tổng tài sản
- Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ
- Tỷ lệ rủi ro theo thời gian
- Tỷ lệ tổng lãi treo phát sinh so với thu nhập từ cho vay
- Tỷ lệ miễn, giảm lãi so với thu nhập từ cho vay
- …vv
4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.
4.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng.
- Việc mở rộng hoạt động tín dụng quá mức thường tạo điều kiện cho rủi
ro tín dụng của ngân hàng tăng lên.Mở rộng tín dụng quá mức đồng nghĩa với
việc lựa chọn khách hàng kém kỹ càng,khả năng giám sát của cán bộ tín dụng
đối với việc sử dụng khoản vay giảm xuống đồng thời cũng làm cho việc tuân
thủ chặt chẽ theo quy trình tín dụng bị lơi lỏng.
- Trình độ cán bộ hạn chế,nhất là cán bộ tín dụng người trực tiếp nhận hồ
sơ khách hàng, phân tích và thẩm định khách hàng cũng như dự án vay vốn.Vì
vậy nếu trình độ cán bộ tín dụng không cao, thẩm định không tốt, có thể chấp
nhận cho vay những khoản vay không khả thi hoặc bị khách hàng lừa gạt.
- Quy chế cho vay chưa chặt chẽ, quá cụ thể hoặc quá linh hoạt đều khiến
cho NHTM gặp phải rủi ro tín dụng.Việc đánh giá giá trị tài sản thế chấp, cầm
cố cũng là vấn đề rất lớn, hiện nay đang là vấn đề nổi cộm trong quy chế tín
dụng tại các NHTM.
- Sự cạnh tranh không lành mạnh nhằm thu hút khách hàng giữa các
NHTM khiến cho việc thẩm định khách hàng trở nên sơ sài,qua loa hơn. Hơn
nữa, nhiều NHTM do quá chú trọng đến lợi nhuận nên đã chấp nhận rủi ro cao,
bất chấp những khoản vay không lành mạnh, thiếu an toàn.
- Ngoài ra, còn rất nhiều nhân tố khác thuộc về NHTM gây ra rủi ro tín
dụng như: chất lượng thông tin và xử lý thông tin trong NHTM, cơ cấu tổ chức
và quản lý đội ngũ cán bộ, năng lực công nghệ...
Luanvan.online

Page 8


www.luanvan.online
4.2. Nguyên nhân do khách hàng.
- Đối với các doanh nghiệp, kinh nghiệm và năng lực hoạt động kinh
doanh còn đang ở trình độ thấp, hầu hết các doanh nghiệp này đều không nắm
bắt được thông tin kịp thời, thiếu thích nghi với cạnh tranh. Vì vậy, khi dự án
vay vốn gặp khó khăn, khả năng trả nợ của khách hàng gặp vấn đề, rủi ro tín
dụng là điều không thể tránh khỏi.
- Lợi dụng điểm yếu của NHTM, nhiều khách hàng đã tìm cách lừa đảo
để được vay vốn. Họ lập phương án sản xuất kinh doanh giả, giấy tờ thế chấp
cầm cố giả mạo, hoặc đi vay ở nhiều ngân hàng với cùng bộ hồ sơ.
- Sử dụng sai mục đích so với hợp đồng tín dụng khiến cho nguồn trả nợ
trở nên bấp bênh. Vì vậy, khi khách hàng đã sử dụng vốn sai mục đích, việc
thanh toán gốc và lãi đúng hạn rất khó xảy ra,rủi ro tín dụng xuất hiện.
- Việc trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ đã uỷ quyền và bảo lãnh cũng là
một nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho NHTM. Một số công ty, tổng công ty đứng
ra bảo lãnh hoặc uỷ quyền cho các chi nhánh trực thuộc thực hiện vay vốn của
NHTM để tránh sự kiểm tra giám sát của ngân hàng cho vay chính.Khi đơn vị
vay vốn mất khả năng thanh toán, bên bảo lãnh và uỷ quyền không chịu thực
hiện việc trả nợ thay.
4.3. Nguyên nhân khác.
- Do môi trường pháp lý chưa hoàn thiện và đồng bộ, hoặc thay đổi theo
hướng bất lợi cho doanh nghiệp thì cũng khiến các khoản vay NHTM gặp khó khăn.
- Do sự biến động của kinh tế như suy thoái kinh tế, biến động tỷ giá, lạm
phát gia tăng ảnh hưởng tới doanh nghiệp cũng như ngân hàng.
- Ngân hàng không theo kịp đà phát triển của xã hội, nhất là sự bất cập
trong trình độ chuyên môn cũng như công nghệ ngân hàng.
- Ngoài ra, những rủi ro từ môi trường thiên nhiên như động đất, bão lụt,
hạn hán,.. tác động xấu tới phương án đầu tư của khách hàng, làm cho khách
hàng khó có nguồn trả nợ ngân hàng, từ đó cũng gây ra rủi ro tín dụng.
5. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng.
Luanvan.online

Page 9


www.luanvan.online
Bước 1: Phân hạng danh mục rủi ro tín dụng
Bước 2: Rà soát, xếp hạng rủi ro
Bước3: Danh mục rủi ro rín dụng cần giám sát, nội dung giám sát
Bước 4: Lập phương pháp giám sát hợp lý
Bước 5: Quá trình kiểm tra, đánh giá
Bước 6: Các dấu hiệu cảnh báo về những khoản tín dụng có khả năng có
vấn đề.
6. Hoạt động xử lý rủi ro tín dụng của NHTM.
- Xử lý các nguyên nhân chủ quan về phía NHTM
+ Tổ chức hợp lý và khoa học quy trình tín dụng theo hướng chặt chẽ và
có hiệu quả, tập trung vào ba giai đoạn: nghiên cứu khách hàng, giám sát khách
hàng vay và thu nợ.
+ Thực hiện đa dạng hoá khách hàng và phương thức cho vay nhằm phân
tán rủi ro.
+ Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là năng lực thẩm định
dự án, thẩm định khách hàng.
+ Xây dựng chiến lược khách hàng.
- Xử lý nợ quá hạn:Khi một khoản cho vay có vấn đề thì không phải
NHTM sẽ mất trắng. NHTM cần phải tìm cách thu hồi toàn bộ hoặc một phần
khoản vay. Có hai sự lựa chọn đối với xử lý nợ quá hạn: khai thác hoặc thanh lý.
Tuy vậy cần nhấn mạnh ở đây ba nguyên tắc xử lý nợ quá hạn là: chống xoá nợ,
hạn chế gia nợ, chống đảo nợ.
+ Khai thác là một quá trình làm việc với người vay cho đến khi khoản nợ
được trả một phần hay toàn bộ mà không dựa vào các công cụ pháp lý để ép
buộc thu nợ.
+ Thanh lý đối với các khoản nợ có vấn đề,nợ khó đòi được thực hiện khi
việc tổ chức khai thác tỏ ra không hiệu quả. Các công cụ để thực hiện thanh lý
bao gồm: phát mại tài sản thế chấp, kết hợp với cơ quan phap lý để ép buộc thu
hồi nợ, sử dụng nghiệp vụ mua bán nợ trên thị trường.
Luanvan.online

Page 10


www.luanvan.online
- Trích lập dự phòng tổn thất:Việc trích lập dự phòng tổn thất được thực
hiện đối với các khoản nợ quá hạn,chia theo 5 nhóm, tỷ lệ trích lập khác nhau:
+ Nhóm 1: 0%
+ Nhóm 2: 5%
+ Nhóm 3: 20%
+ Nhóm 4: 50%
+ Nhóm 5: 100%

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT HÀ NỘI
I. KHÁI QUÁT VỀ NHNO&PTNT HÀ NỘI.
1.Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Hà Nội.
NHNo&PTNT Hà Nội (Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hà Nội) thành lập theo quyết định số 51-QĐ/NH/QĐ ngày 27/6/1988 của Tổng
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam (nay là Thống đốc NHNN Việt Nam)
Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Hà Nội (nay là NHNo&PTNT Hà
Nội) trên cơ sở 28 cán bộ cùng với 21 công ty, xí nghiệp thuộc lĩnh vực Nông,
Lâm, Ngư nghiệp được điều động từ Ngân hàng Công-Nông-Thương Thành phố
Hà Nội và 12 chi nhánh Ngân hàng phát triển Nông nghiệp huyện được đổi tên
từ các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện đã hội tụ về trụ sở chính tại 77 Lạc
Trung, Quận Hai Bà Trưnng, Hà Nội.
Nhận rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất
nước, mà trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần đổi mới nông
thôn ngoại thành Hà Nội.NHNo&PTNT Hà Nội đã nhanh chóng khai thác
nguồn vốn để đầu tư cho các thành phần kinh tế mà trước hết là đầu tư cho nông
nghiệp. Nhờ có những quyết sách tốt, đổi mới nhận thức, kiên quyết khắc phục
điểm yếu là thiếu vốn, thiếu tiền mặt, nhờ vậy chỉ sau hơn hai năm hoạt động từ

Luanvan.online

Page 11


www.luanvan.online
năm 1990 trở đi NHNo&PTNT Hà Nội đã có đủ tiền mặt và nguồn vốn thoả
mãn cơ bản các nhu cầu tín dụng và tiền mặt cho khách hàng.
Để đứng vững, tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường,
NHNo&PTNT Hà Nội đã chủ động mở rộng mạng lưới để huy động và đáp ứng
nhu cầu vay vốn tín dụng của các thành phần kinh tế trên địa bàn nội thành. Đến
cuối năm 2004 NHNo&PTNT Hà Nội có tổng cộng 12 chi nhánh và 39 phòng
giao dịch huy động nguồn vốn và dịch vụ Ngân hàng.
Sau 16 năm phấn đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành,
NHNo&PTNT Hà Nội đã đi những bước vững chắc với sự phát triển toàn diện
trên các mặt huy động nguồn vốn, tăng trưởng đầu tư và nâng cao chất lượng tín
dụng, thu chi tiền mặt, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và các hoạt động khác.
Chi nhánh được giao và thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Huy động vốn bằng nội tệ và ngoại tệ từ dân cư và các tổ chức kinh tế
với nhiều hình thức:Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn, phát hành trái
phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi của các tổ chức tín dụng, các tổ
chức kinh tế...
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn (Trong đó: cho vay theo hình
thức cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu
tư, cho vay hợp vốn, cho vay trả góp...)
- Thực hiện công tác ngân quỹ:Thu chi tiền mặt tại Ngân hàng.
- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
- Kinh doanh ngoại tệ.
- Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh.
- Thanh toán trong hệ thống NHNo&PTNT với các tổ chức tín dụng khác.
- Cho vay vốn tài trợ, ủy thác.
- Các dịch vụ Ngân hàng khác.
Luanvan.online

Page 12


www.luanvan.online
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban
- NHNo&PTNT Hà Nội là đơn vị trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam nên
cũng hoạt động theo mô hình tổng công ty 90, hoạt động theo luật các tổ chức
tín dụng, có tư cách pháp nhân,thời hạn hoạt động là 99 năm, có quyền tự chủ về
tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh.
- NHNo&PTNT Hà Nội có 10 phòng ban và 12 chi nhánh trực thuộc.
Toàn hệ thống NHNo&PTNT Hà Nội có trên 460 cán bộ, trong đó nữ
chiếm 70%.Lao động làm chuyên môn nghiệp vụ:Tín dụng 32%,kế toán 30%,
giám định viên 5%, ngân quỹ 11%, tin học 3%, hành chính, lái xe, bảo vệ, lao
công 14%, nghiệp vụ khác 5%.
- Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ,Thạc sỹ:3%; Đại học,Cao đẳng 62%;
Trung học 10%, chứng chỉ: 13%, sơ cấp 12%.
(Số liệu đến 31/12/2004-Trích báo cáo công đoàn NHNo&PTNT Hà Nội)
Sơ đồ tổ chức và điều hành của NHNo&PTNT Hà Nội:
NHNO&PTNT
VIỆT NAM

NHNO&PTNTViệt

NHNo&PTNT
NỘI
Nam

BAN L
LÃ NH
NH ĐẠO
BAN
ĐẠO

Các CNPhòng kinh
Phòng hành
Phòng kế Phòng
toán thanh
Phòng tổ
Phòng kiểm
Phòng kế PhòngPhòng thẩm
Phòng tin học
chính
marketing
NHNo Quậndoanh ngân quỹ
toán quốc tế
chức soát nội bộ hoạch
định

Luanvan.online

Page 13


www.luanvan.online

Trong đó:
*Ban lãnh đạo: gồm 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc có chức năng lãnh
đạo và điều hành mọi kinh doanh của ngân hàng.
*Phòng kinh doanh: Với nhiệm vụ là cho vay các doanh nghiệp quốc
doanh, doanh nghiệp tư nhân và cho vay kinh tế hộ gia đình.Huy động vốn, thực
hiện các dịch vụ cầm cố bảo lãnh cho các đơn vị kinh tế, xây dựng đề án và
chiến lược kinh doanh hàng năm phù hợp.Thường xuyên phân loại dư nợ, phân
tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.Thẩm định và đề
xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp uỷ quyền.
*Phòng kế toán – ngân quỹ: Làm nhiệm vụ trực tiếp hạch toán kế toán,
hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của NHNN,NHNo&PTNT Việt
Nam.Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu chi tài
chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn trình
NHNo&PTNT cấp trên phê duyệt.Thực hiện nhiệm vụ thanh toán trong và ngoài
nước.Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng đồng thời chấp hành quy định về
an toàn kho quỹ.
*Phòng thanh toán quốc tế: Làm nhiệm vụ kinh doanh ngoại tệ bằng các
hình thức mở L/C, lập các bộ chứng từ với các đơn vị xuất khẩu, mua bán kinh
doanh thu đổi ngoại tệ.
*Phòng kế hoạch: Xây dựng kế hoạch kinh doanh, tổng hợp theo dõi các
chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết toán kế hoạch đến các chi nhánh
NHNo&PTNT trên địa bàn.Cân đối nguồn vốn,sử dụng vốn và điều hoà vốn
kinh doanh đối với các chi nhánh trên địa bàn.

Luanvan.online

Page 14


www.luanvan.online
*Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ: Làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát
mọi hoạt động của chi nhánh về thực hiện các quy định, quy chế của Nhà nước,
của NHNo&PTNT Việt Nam.
*Phòng marketing: Nghiên cứu phân loại thị trường, phân loại khách
hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng về nguồn vốn, phân loại thị trường đầu tư
vốn và thị trường tín dụng.Nghiên cứu thị trường để đưa ra các sản phẩm dịch
vụ ngân hàng.
*Phòng tổ chức: Có nhiệm vụ theo dõi nhân sự, tiếp nhận và tổ chức đào
tạo cán bộ.
*Phòng vi tính: Đưa ra một số chương trình phần mềm, quản lý kinh
doanh chặt chẽ đảm bảo cập nhật thông tin chính xác.
*Phòng thẩm định: Nhiệm vụ là thẩm định dự án xin vay, tư cách pháp
nhân của khách hàng, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng...
*Phòng hành chính: Làm công tác văn phòng,hành chính văn thư lưu trữ
và phục vụ hậu cần.
3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hà Nội.
3.1. Hoạt động huy động vốn.
Huy động vốn là một yếu tố quan trọng của hoạt động ngân hàng.Trong
những năm gần đây Ngân hàng đã luôn chủ động tích cực quan tâm phát triển
công tác huy động vốn.Các hình thức huy động cũng được phong phú đa dạng
hơn góp phần tăng trưởng nguồn vốn, tạo được cơ cấu đầu vào hợp lý.
Bảng 1: Kết quả huy động vốn
Đơn vị :tỷ đồng
Chỉ tiêu
-TG các TCKT
Luanvan.online

Năm2003
Sốtiền
862

%/ΣNV
20,2

Năm2004
Số tiền
898

%/ΣNV
14,6

So sánh 2004/2003
Sốtiền
+36

%/ΣNV
+1,9
Page 15


www.luanvan.online
-TG các TCTD

1.454

34,2

1.931

31,4

+477

25,2

-Tiền tiết kiệm

640

15

972

15,8

+332

+17,5

1.141

26,8

2.055

33,4

+914

+48,3

161

3,8

296

4,8

+135

+7,1

-Kỳ phiếu
-TG và vay khác
Tổng vốn huy động

4.258

6.152

+1.894

(Nguồn số liệu: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2003-2004)
Qua bảng số liệu trên ta thấy vốn huy động của NHNo&PTNT Hà Nội
qua hai năm 2003 và 2004 có sự biến động khá lớn về cơ cấu nguồn vốn.Nhìn
chung về mặt tuyệt đối, các nguồn hình thành vốn đều tăng, cụ thể năm 2003
tiền gửi của các tổ chức kinh tế là 862 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 20,2% tổng nguồn
vốn huy động, năm 2004 là 898 tỷ đồng tăng 1,9% so với năm 2003 với con số
tuyệt đối là 36 tỷ đồng.
Việc tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 36 tỷ đồng thể hiện uy tín cũng
như chính sách chỉ đạo lãi suất phù hợp của NHNo&PTNT Hà Nội và các NH
quận, từ đó thu hút khách hàng ngày càng đơng và ổn định.
Ngồi ra tiền gửi của các tổ chức tín dụng và tiền gửi tiết kiệm cũng tăng
lên đáng kể, cụ thể năm 2004 tiền gửi của các tổ chức tín dụng tăng 25,2% còn
tiền tiết kiệm tăng 17,5% so với năm 2003.
Tuy nhiên về mặt cơ cấu thì tiền gửi của các tổ chức kinh tế và tổ chức tín
dụng đều giảm từ 20,2% và 34,2% xuống còn 14,6 %và 31,4%.Trong khi đó
tiền tiết kiệm và kỳ phiếu lại tăng từ 15% và 26,8% lên đến 15,8% và
33,4%.Tiền gửi và vay khác cũng tăng từ 3,8% đến 4,8% và chiếm 7,1% tổng
nguồn vốn huy động. ẹiều naứy cho thaỏy Ngãn haứng ủaừ coự sửù ủiều
chổnh về khaựch haứng. Thay vỡ taọp trung vaứo caực toồ chửực kinh teỏ vaứ
toồ chửực tớn dúng thỡ nay ủaừ chuyeồn qua ủoỏi tửụùng khaựch haứng laứ
tớn dúng tiẽu duứng caự nhãn.
Coự ủửụùc nhử vaọy vì Ngãn haứng ủaừ chuự tróng ủeỏn cõng taực
huy ủoọng voỏn cuỷa mỡnh, thu huựt ủửụùc khaự mánh lửụùng tiền nhaứn
Luanvan.online

Page 16


www.luanvan.online
roói trong daõn cử vàứthửùc hieọn caực nghieọp vuù thanh toaựn lieõn Ngaõn
haứng moọt caựch linh hoaùt taùo ủieàu kieọn thuaọn lụùi cho caực caự nhaõn,
toồ chửực, thường xuyên tuyên truyền vận động khách hàng đến gửi tiền tại
Ngân hàng.
3.2 Hoạt động cho vay.
Năm 2004 nhờ có nhiều chính sách áp dụng thúc đẩy hoạt động cho vay
nên tổng doanh số cho vay đã tăng nhiều so với năm 2003 được thể hiện qua
bảng số liệu dưới đây.

Luanvan.online

Page 17


www.luanvan.online
Bảng 2: Kết quả cho vay của NHNo&PTNT Hà Nội.
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2003
Số tiền

Năm 2004

Tỷ lệ%

Số tiền

77,3
22,7

4.193.504
3.175.125
1.018.379

75,5
2,5

3.761.945
2.774.618
987.327

So sánh 2004/2003

Tỷ lệ%

Số tiền

Tỷ lệ%

75,7
24,3

+769.497
+528.627
+240.870

+22,47
+19,86
+30,98

73,8
26,2

+93.659
+3.843
+89.816

+2,55
+0,14
+10,01

81,3
18,7

+431.558 +27,47
+148.178 +10,01
+282.930 +310,48

Doanh số cho vay
+ Nội tệ
+ Ngoại tệ

3.424.007
2.646.498
777.509

Doanh số thu nợ
+Nội tệ
+ Ngoại tệ

3.668.286
2.770.775
897.511

Tổng dư nợ
+Nội tệ
+ Ngoại tệ

1571151
1.480.024
91.127

94,2
5,8

2.002.709
1.628.202
374.507

Dư nợ ngắn hạn
+ DNNN
+ DNNQD
+ Hộ sản xuất
+ Dư nợ khác

1.109.233
949.725
80.308
31.059
48.141

70,6
85,6
7,2
2,8
4,3

1.257.701
845.175
241.479
83.008
88.039

62,8
67,2
19,2
6,6
7

+148.468 +13,38
-104.550 -11,01
+161.171 +200,7
+51.949 +167,25
+39.898 +82,88

29,4
77,3
12,7
2,1
7,9

745.008
554.286
109.516
26.075
55.131

37,2
74,4
14,7
3,5
7,4

+283.090 +61,29
+196.993 +55,13
+50.806 +86,54
+16.190 +163,78
+19.101 +53,01

Dư nợ trung dài hạn 461.918
+ DNNN
357.293
+ DNNQD
58.710
+ Hộ sản xuất
9.885
+ Dư nợ khác
36.030

(Nguồn số liệu:Báo cáo kết quả tổng kết kinh doanh năm 2003-2004)
Qua soỏ lieọu cuỷa bảng 2 ta coự theồ thaỏy doanh soỏ cho vay cuỷa
NHNo & PTNT Haứ Noọi naờm 2004 taờng 22,47% so vụựi naờm 2003 vụựi
con soỏ tuyeọt ủoỏi laứ 769.497 trieọu ủoàng.Doanh soỏ thu nụù naờm 2004 laứ
3.761.945 trieọu ủoàng taờng 2,55% so vụựi naờm 2003 vụựi con soỏ tuyeọt
ủoỏi laứ 93.656 trieọu ủoàng.
Toồng dử nụù cuừng taờng vụựi toỏc ủoọ nhanh (27,47%) vụựi mửực
taờng tuyeọt ủoỏi laứ 431.558 trieọu ủoàng. Trong naờm 2004 Ngaõn haứng
Luanvan.online

Page 18


www.luanvan.online
ủaừ thu huựt thẽm 18 doanh nghieọp vay voỏn tớn dụng tái Ngãn haứng
nẽn toồng dử nụù cuỷa naờm 2004 taờng lẽn so vụựi naờm 2003, ủiều naứy
theồ hieọn sửù tớn nhieọn cuỷa khaựch haứng ủoỏi vụựi NHNo & PTNT Haứ
Noọi.
Tuy nhiẽn nhỡn vaứo cụ caỏu doanh soỏ cho vay, thu nụù vaứ toồng dử
nụù ta thaỏy tyỷ tróng ngoái teọ ủửụùc giao dũch naờm 2004 lái taờng so
vụựi naờm 2003, nguyẽn nhãn chớnh laứ do trong naờm 2004 hoát ủoọng
xuaỏt nhaọp khaồu cuỷa caực doanh nghieọp phaựt trieồn mánh meừ, vỡ vaọy
ủeồ ủaựp ửựng ủửụùc nhu cầu về ngoái teọ taờng lẽn cho caực doanh
nghieọp thanh toaựn nhaọp khaồu thỡ lửụùng giao dũch ngoái teọ phaỷi taờng
lẽn.
Trong cụ caỏu toồng dử nụù, dử nụù ngaộn hán luõn chieỏm moọt tyỷ
tróng raỏt lụựn. Naờm 2003 dử nụù ngaộn hán laứ 70,6%, naờm 2004 laứ
62,8%.Tuy naờm 2004 coự xu hửụựng giaỷm hụn so vụựi naờm 2003 nhửng
toồng dử nụù cuỷa Ngãn haứng taờng chuỷ yeỏu vn do tyỷ leọ dử nụù ngaộn
hán taờng. Lyự do coự tyỷ leọ dư nợ ngaộn hán cao nhử vaọy laứ do caực
doanh nghieọp khõng coự dửù aựn vay trung hán khaỷ thi, tửực laứ dửù aựn
khõng coự tớnh thửùc teỏ, khõng ủaỷm baỷo traỷ nụù Ngãn haứng. Bụỷi vỡ
moọt dửù aựn vay trung hán ủoứi hoỷi raỏt cao caỷ về vi mõ vaứ vú mõ
vaứ phaỷi traỷi moọt quaự trỡnh thaồm ủũnh khaột khe về nhiều maởt.
Xeựt về cụ caỏu dử nụù ngaộn hán, khu vửùc quoỏc doanh (caực
khaựch haứng chớnh cuỷa Ngãn haứng) chieỏm tuyeọt ủái ủa soỏ. Naờm
2003 chieỏm tyỷ tróng 85,6% dử nụù ngaộn hán vaứ sang naờm 2004 giaỷm
xuoỏng coứn 67,2%. Trong khi ủoự, dử nụù ngaộn hán cuỷa khu vửùc ngoaứi
quoỏc doanh lái taờng. Naờm 2003 laứ 80.308 trieọu ủồng chieỏm 7,2% dử
nụù ngaộn hán nhửng sang naờm 2004 laứ 241.479 trieọu ủồng chieỏm 19,2%
dử nụù ngaộn hán, taờng so vụựi naờm 2003 vụựi con soỏ tuyeọt ủoỏi laứ
161.171 trieọu ủồng.
Luanvan.online

Page 19


www.luanvan.online
Tyỷ tróng dử nụù ngaộn hán cuỷa hoọ saỷn xuaỏt vaứ caực ủoỏi tửụùng
khaực cuừng khaự lụựn trong toồng dử nụù ngaộn hán vaứ ủều taờng so vụựi
naờm 2003 vụựi con soỏ laứ 91.847 trieọu ủồng.
Về cụ caỏu dử nụù trung-daứi hán, tyỷ tróng cuỷa doanh nghieọp
quoỏc doanh, doanh nghieọp ngoaứi quoỏc doanh, hoọ saỷn xuaỏt vaứ dử nụù
khaực ủều taờng lẽn ủaựng keồ. Coự sửù taờng lẽn nhử vaọy laứ vỡ NHNo
& PTNT Haứ Noọi ủaừ mụỷ roọng ủầu tử tớn dúng cho caực thaứnh phần
kinh teỏ, chuự tróng mụỷ roọng trung vaứ daứi hán ủeồ h trụù cho caực
doanh nghieọp ủoồi mụựi thieỏt bũ, mụỷ roọng quy mõ saỷn xuaỏt.
3.3. Các hoạt động khác.
*Cơng tác kế tốn
Ngân hàng đã ứng dụng một số phần mềm vào cơng tác kế tốn.Quản lý
chặt chẽ và đảm bảo cập nhật thơng tin nên mọi nghiệp vụ kế tốn phát sinh
được hạch tốn kịp thời và chính xác.Doanh số dịch vụ chuyển tiền điện tử năm
sau lớn hơn năm trước cả về số món và số tiền tạo thêm cho Ngân hàng có một
nguồn thu nhập tương đối chắc chắn và ổn định.
*Cơng tác thanh tốn khơng dùng tiền mặt.
Nghiệp vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt là một trong những nghiệp vụ
cơ bản của Ngân hàng, cho đến nay nghiệp vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt
đã chứng tỏ được nhiều ưu điểm.Do đó thể thức thanh tốn này càng được mở
rộng và chiếm một vị trí quan trọng khơng thể thiếu trong nghiệp vụ ngân hàng.
II. Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội
1.Nhận dạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội
Rủi ro tín dụng ln là một vấn đề được quan tâm đặc biệt đối với mọi
ngân hàng.Trên thực tế, hầu hết các ngân hàng đều đã áp dụng các biện pháp
phòng ngừa và hạn chế rủi ro nhưng do rất nhiều ngun nhân,có ngun nhân

Luanvan.online

Page 20


www.luanvan.online
chủ quan và khách quan, rủi ro tín dụng vẫn phát sinh gây ra những thiệt hại đối
với ngân hàng.
Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội được thể hiện
dưới các dạng:Nợ quá hạn, giãn nợ và khoanh nợ.
Nợ quá hạn
Là khoản vay đã đến hạn trả nợ mà khách hàng chưa trả được đúng thời
hạn như thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, cũng không có lý do chính đáng để
xin gia hạn nợ, do đó phải chuyển sang nợ quá hạn.Đó là 1 trong 3 loại rủi ro tín
dụng nhưng ở mức độ rủi ro thấp, có nhiều khả năng thu hồi.
Nợ quá hạn vì nhiều lý do khác nhau như hàng hoá sản xuất ra nhưng vì
nhiều lý do khác nhau nên tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lâu ngày với số lượng
lớn, hàng đã bán ra nhưng chưa thu được tiền.v..v..do đó chưa trả nợ đúng hạn
cho ngân hàng.
Đây là loại rủi ro tín dụng thường gặp và hầu hết các ngân hàng khác đều
có nợ quá hạn.
Nợ được giãn
Là khoản vay đã đến hạn trả nợ nhưng khách hàng chưa trả được.Ngân
hàng đã gia hạn nợ nhưng khách hàng vẫn không trả được vì những ly do khách
quan; NHNo&PTNT Hà Nội đã báo cáo lên ngân hàng cấp trên và cấp trên dùng
quyền hạn của mình xem xét và cho phép giãn nợ.
Nợ được khoanh
Là một dạng rủi ro tín dụng có những lý do khách quan nên được phép
của cấp trên cho khoanh lại, tách ra, theo dõi riêng, tạo điều kiện cho khách
hàng được tiếp tục vay vốn ngân hàng để duy trì và phát triển sản xuất kinh
doanh. Phần lớn các khoản nợ được khoanh ở NHNo&PTNT Hà Nội là nợ của
một số doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp thuộc các diện chính sách...

Luanvan.online

Page 21


www.luanvan.online
2. Tình hình chung về nợ quá hạn
Bảng 3: Tình hình nợ quá hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội
Đơn vị : Triệu đồng
Năm 2003
Số tiền
Tỷ lệ%
Tổng dư nợ 1.571.151
Nợ quá hạn 40.665
2,59
Chỉ tiêu

Năm 2004
Số tiền
Tỷ lệ%
2.002.709
57.187
2,86

So sánh 2004/2003
Số tiền
Tỷ lệ%
+ 431.558 +27,46
+ 16.522
+ 40,6

(Nguồn số liệu: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2003-2004)
Qua bảng 3 ta thấy,nợ quá hạn năm 2004 là 57.187 triệu đồng, chiếm
2,86% tổng dư nợ, tăng 40,6% so với năm 2003 với số tiền là 16.522 triệu
đồng.Nợ quá hạn năm 2004 đã tăng so với năm 2003 vì vậy cần có những biện
pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro để giảm nhanh tỷ lệ nợ quá hạn.
3. Phân tích nợ quá hạn
3.1 Tỷ lệ nợ quá hạn theo thành phần kinh tế và theo thời hạn.
Bảng 4:Phân tích nợ quá hạn theo thành phần kinh tế và theo thời hạn
(so với tổng dư nợ)
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Tổng dư nợ
Tổng nợ quá hạn

Năm 2003
Tỷ lệ
Số tiền
%
1.571.151
40.665

2,59

Năm 2004
Tỷ lệ
Số tiền
%
2.002.70
9
57.187
2,86

So sánh 2004/2003
Số tiền
+ 431.558
+ 16.522

1.Theo thành phần kinh tế
KTQD
27.059
2,07
46.656
3,33
+19.579
KTNQD
13.606
5,15
10.531
1,74
- 3.075
2.Theo thời hạn
Ngắn hạn
35.429
3,19
45.723
3,64
+ 10.294
Trung hạn và dài
5.226
1,13
11.464
1,54
+ 6.238
hạn
(Nguồn số liệu: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2003-2004)

Luanvan.online

Tỷ lệ%

+ 40,6
+72,42
- 22,6
+ 29,06
+ 119,4

Page 22


www.luanvan.online
Qua baỷng toồng hụùp trẽn ta coự theồ thaỏy toồng dử nụù quaự hán
cuoỏi naờm 2004 laứ 57.187 trieọu ủồng, chieỏm 2,86% toồng dử nụù, taờng
40,6% so vụựi naờm 2003 vụựi soỏ tiền laứ 16.522 trieọu ủồng.
Tyỷ leọ nụù ngaộn hán cuỷa khu vửùc kinh teỏ quoỏc doanh aồn chửựa
nhiều ruỷi ro vaứ liẽn túc taờng trong 2 naờm. Cú theồ, naờm 2003 laứ
27.059 trieọu ủồng, chieỏm 2,07% toồng dử nụù kinh teỏ quoỏc doanh, sang
naờm 2004 laứ 44.656 trieọu ủồng, chieỏm 3,33% toồng dử nụù kinh teỏ quoỏc
doanh taờng 19.597 trieọu ủồng so với năm 2003.
Trong khi ủoự,nụù quaự hán cuỷa kinh teỏ ngoaứi quoỏc doanh lái coự
xu hửụựng giaỷm. Cú theồ, naờm 2003 laứ 13.606 trieọu ủồng chieỏm 5,15%
toồng dử nụù kinh teỏ ngoaứi quoỏc doanh, ủeỏn naờm 2004 laứ 10.521 trieọu
ủồng chieỏm 1,74% toồng dử nụù kinh teỏ ngoaứi quoỏc doanh vaứ giaỷm
3.075 trieọu ủồng. ẹiều naứy raỏt coự lụùi cho Ngãn haứng trong vieọc kinh
doanh.
Xét theo loại thời hạn cho vay thấy sự biến động nợ q hạn ngắn hạn
giữa 2 năm đã tăng đáng kể với số tiền là 10.294 triệu đồng.Nợ q hạn trung và
dài hạn tăng 119,4% so với năm 2003 với số tiền là 6.238 triệu đồng như vậy
cho vay trung và dài hạn hiện nay chưa đạt hiệu quả cao, chứa đựng nhiều rủi ro.
3.2. Tỷ lệ nợ q hạn theo khả năng thu hồi.
Tình hình cụ thể được phản ánh qua bảng dưới đây:

Luanvan.online

Page 23


www.luanvan.online
Bảng 5: Phân tích nợ q hạn theo khả năng thu hồi
Đơn vị: Triệu đồng
Năm 2003

Chỉ tiêu

Năm 2004

Số tiền

Tỷ lệ%

Số tiền

Tỷ lệ%

TỔNG SỐ NỢ Q HẠN

40.665

100

57.187

100

Nợ q hạn dưới 180 ngày

35.426

87,12

4.892
344

So sánh 2004/2003
Số tiền
Tỷ lệ%
+/_

tăng giảm

+16,522

+40,6

45.723

79,94 +10.297

+29,06

12,03

4.980

8,71

+88

+1,8

0,85

6.484

11,34

+6.140

+1.784,4

(NQH bình thường)
Nợ q hạn từ 180-360 ngày
(NQH có vấn đề)
Nợ q hạn trên 360 ngày
(NQH khó đòi)

(Nguồn số liệu:Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2003-2004)
Nhỡn chung nụù quaự hán cuỷa Ngãn haứng chuỷ yeỏu laứ nụù quaự
hán bỡnh thửụứng (<180 ngaứy). So saựnh caực chổ tiẽu về nụù quaự hán
trong 2 naờm 2003 vaứ 2004 qua baỷng 5 ta thaỏy, tyỷ tróng nụù quaự hán
bỡnh thửụứng vaứ nụù quaự hán khoự ủoứi taờng, nụù khẽ ủóng giaỷm.
Toỏc ủoọ taờng cuỷa nụù bỡnh thửụứng vaứ nụù khoự ủoứi cho thaỏy xu hửụng
xaỏu ủi cuỷa caực khoaỷn nụù naứy.
Nụù khoự ủoứi cao nhử vaọy moọt phần laứ do trong cơ chế thị trường
khách haứng vay voỏn gaởp ruỷi ro, nhửng moọt phần khõng nhoỷ laứ do
traựch nhieọm cuỷa caựn boọ tớn dúng tửứ khãu naộm baột thũ trửụứng,
nghiẽn cửựu vaứ thaồm ủũnh dửù aựn hụứi hụùt, thieỏu kieồm tra, kieồm soaựt
ủeồ xửỷ lyự kũp thụứi khi khaựch haứng vay voỏn coự daỏu hieọu khoự traỷ
nụù. ẹãy laứ moọt khoự khaờn raỏt lụựn cuỷa ngaứnh Ngãn haứng vỡ vaọy
Ngãn haứng cần sụựm coự bieọn phaựp xửỷ lyự.
3.3. Tỷ lệ nợ q hạn theo ngun nhân.
Thửùc tráng ruỷi ro tớn dúng cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi nhử xem
xeựt ụỷ phần trẽn theồ hieọn nụù quaự hán din bieỏn theo chiều hửụựng
Luanvan.online

Page 24


www.luanvan.online
xaỏu vaứ khoự khaờn trong vieọc xửỷ lyự nụù quaự hán, vaọy nguyẽn nhãn
cuỷa tỡnh tráng naứy laứ do ủãu? Qua nghiẽn cửựu xem xeựt coự theồ thaỏy
bao gồm caỷ hai loại : nguyẽn nhãn chuỷ quan vaứ khaựch quan ,nghĩa là
thuoọc về Ngãn haứng vaứ caực khaựch haứng cuỷa Ngãn haứng cuứng vụựi
caực nguyẽn nhãn khaực.
Bảng 6: Phân tích nợ q hạn theo ngun nhân
(Đến31/12/2004)
Đơn vị:triệu đồng
Chỉ tiêu

Số tiền
57.187
40.917
0
40.917

%/∑ nợ q hạn
100
71,54
0
71,54

Tổng nợ q hạn
1. Theo ngun nhân chủ quan
- Về phía ngân hàng
- Về phía khách hàng
Trong đó
+ Do kinh doanh thua lỗ,phá sản
13.725
+Sử dụng vốn sai mục đích,lừa đảo
709
+ Khách hàng chiếm dụng vốn
26.483
2. Theo ngun nhân khách quan
7.932
- Do bất khả kháng
7.457
- Do cơ chế chính sách
475
3. Ngun nhân khác
8.338
(Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2004)

24
1,24
46,31
13,87
13,04
0,83
14,58

Trong naờm 2004, soỏ nụù quaự hán do nguyẽn nhãn chuỷ quan về
phớa Ngãn haứng laứ khõng coự so vụựi toồng nụù quaự hán. ẹiều naứy
chửựng toỷ Ngãn haứng ủaừ coự nhiều coỏ gaộng trong cõng taực cho vay,
thửùc hieọn nghiẽm tuực quy cheỏ cho vay, song do nhiều nguyẽn nhãn
khaực nhau trong ủoự nguyẽn nhãn chuỷ yeỏu laứ về phớa khaựch haứng
nẽn toồng nụù quaự hán cuỷa Ngãn haứng vn cao.
- Do kinh doanh thua l, phaự saỷn dn ủeỏn khõng traỷ nụù ủuựng
hán hoaởc khõng coự khaỷ naờng traỷ nụù cho Ngãn haứng laứm cho nụù
quaự hán cuỷa Ngãn haứng taờng laứ 13.725 trieọu ủồng chieỏm 24% toồng
nụù quaự hán.

Luanvan.online

Page 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×