Tải bản đầy đủ

Hay Truy ngược dấu các biểu thức liên hợp để giải phương trình vô tỷ

“Truy ng

u th c liên h
i ph ơ:

ơ
A(x)<0, x  D ).

 ax

2

ơ

 bx  c  . A  x   0 trong

x  D


nh A(x)>0 x  D

ơ

ơ

1:G

ơ

x  1

x 12 x3  3x2  17 x  26  2 x  1

ơ

ơx  1  2  2 x3  3x 2  18 x  27  0


x 1 
2
  x  3 
   x  3  2 x  9 x  9   0
 x 1  2 


x 1
  x  3 
 2 x 2  9 x  9   0
 x 1  2x 1
x 1
2

2
x

9
x

9

  x  3 2 x  3  0, x  1
Do
x 1  2
x 1  2
ơ

t:
-

Page giọt nước!

2 x3  3x 2  17 x  30  2 2  x  1  0


2


  x  3  2 x 2  9 x  10 
0
x 1  2 

2
ơ
2 x 2  9 x  10 
x 1  2

-

ơ

Khi ta t

2  x 1

ơ

 x  3 

x 1x 1  2


x 1
 2 x 2  9 x  9   0
 x 1  2


A(x)=

x 1
 2 x2  9 x  9
x 1  2

ơ

x  1 .

ơ
1)

ơ

x2  2 x  7  2 x  3

2)

ơ

x3  x 2  2 x  3  2 x  3

3)

ơ

x3  x  3  2  x  0

2

2 x2  5x  1  x  2  4  x (TH&TT)

ơ

ch .
-

ơ

ơ

x   2;4

ơ

ơ

ơ

x   2;4
1 4  x 

1 x  2 

x2  x  31
 0x   2;4
1 4  x

1
 0x   2;4
1 x  2

1 x  2

x  2 1 

x3
1 4  x

-

 x  3

Page giọt nước!

x2

x  2 1

x2
 0, x   2;4
x  2 1


L
ơ

2 x4

1 
4 x  x2ơ

ơx  2  1  2x2  6x  0

 x  3 x  2  2 x x  3  0
x31 4  x
x  2 1


1
  x  3 

1 4  x
 x3
do

i

1

1 4  x


x2
 2 x   0
x  2 1


x2
 2 x  0x   2;4
x  2 1

ơ

t

-

ô

ơ1
1


 2 x  1  0
 x  2 1 1 4  x

1
1

 2x  1
x  2 1 1 4  x

 x  3 

ơ

ơ
ơ

:

1)

ơ

4 x  1  2  x  2 3x  1

2)

ơ

x 2  4 x  2 3x  1  2 x  1

3)

ơ

x

ơ

3

3.
x 1

ơ

Page giọt nước!

2

 1  x  1  2 5  x  3 2 x  1  5

x  6  x  1  x2  1

ơ

ơ
4 3 x  6  4 x  1  4 x2  4
 4 x 1

x 1 1  3 x  6
x2

 4 x 1

x 1 1

 3 x6


4 x 1
  x  2 

 x 1 1

x2
do

4 x 1

x 1 1

3
3 x  6

2

x  6  x  14 

 x  6

 16  4 3  x  6 

4

x  6  x  14 

 x  6

4 4  4 x2  5x  6  0

 x  2  x  14 
  x  2  4 x  3  0
4
2
3
3
 x  6   16  4  x  6 
3

3

3

 16  4

3

 x  6

2

2


 4x  3  0 4 x  3  0x  1

t

-

1 
2 

3

x63

x 1

x6  x  6  4
2

3

ơ
1)

ơ

10 x  2  4 x  1  3 3x  1

2)

ơ

x 2  3x  8  2 x  3  3 x  1

3)

ơ

x 2  4 x  1  3x  1  2 3 3x  5

4.ơ

Page giọt nước!5 x  3   x  1 2 x 2  3  x 2  3 3x 2  5

ơ
ơ

ơ

x 1

x 1 1


 x  1

x2  3

 

x 2  3  2  x  1  3 3x 2  5  x  1  0
x2  1

  x  1 x 2  3x2  3  2

x3  3x  4

 x  1

2

  x  1 3x  5 
3

2

3

 3x

2

 5

2

  x  1  02
x2  x  4
  x  1

  x  1 

 1  0
2
2
2
 x  3  2  x  1   x  1 3 3x 2  5  3  3 x 2  5  x 1

 x  1

Do

2

x2  3  2x2  x  4

 x  1

2

  x  1 3x  5 
3

2

3

 3x

2

 5

2

 1  0x 

ơ

-

t:
x

2  x  1 x 2  3

 x  1

-

2

ơ

5

1)

ơ

2 x3  x 2  x  1  x 2 x 2  x  1  3 2 x  2

2)

ơ

3x  4  2 x  3  1  x  x 2  2 x 2  3

3)

ơ

x3  5x 2  13x  6   x  2  x 2  3x  3  2 3x  1

 x  1

ơ
x  2   x  6  x  7  x 2  7 x  12

ch
ơ

ơ

ơ
ơ

Page giọt nước!

-

, x  2 .
x  2

 x  1

x2

 x  1  x  2
2

1

m

m  n  1 
3


 2m  n  2  n  4

3

-

mx  n  x  2  0

ơ
3x2  21x  36  3 x  1 x  2  3 x  6  x  7  0
3 x  1 x  2

 x  1  x  4  3x  2   x  6 x  7

L

2i
ơx  2   x  6 x  7

 x  1  x  2 
x43 x2x  7  3  x 2  3x  10  0

ơ

x  2

 x  1  x  4  33 x  6  x  7

  x  6 x  7ơx  7  3  x 2  3x  10  0

 x  2
x7 3

  x  2  x  5   0

2

x  1

 x  6 x  7  x  5   0
  x  2 



x7 3
 x  4  3 x  2

x2

Do

 x  1

2

x43 x2 x  6

x7

x7 3

  x  5   0x  2

x=2

ơ

ơ
1)

ơ

3x2  14 x  13   x  1 4 x  5  2  x  5 x  3

2)

ơ

5x2   3x  1 2  x  17 x  28  3 x  13 2 x  1

3)

ơ

2 8x2  7 x  1   x  1 2 x  3  2  3x  1 4 x  2

Page giọt nước!


6:
 x  2

ơ

x  1   4 x  5 2 x  3  6 x  23

x  1  t t  0

x  1

ơ
t 3  6t 2  t  17   4t 2  1 2t 2  1
  4t 2  1

  4t 2  1

2t 2  1  t  1   t  2   3t 2  4t  8   0
t 2  2t
2t  1  t  1
2

  t  2   3t 2  4t  8   04t 3  t
 t  2 
 3t 2  4t  8   0
2
 2t  1  t  1

t2
4t 3  t

Do

2t  1  t  1
2

 3t 2  4t  8  0, t  0

ơt.

t

ơ

ơ

1)

:
ơ

Page giọt nước!

x  3   x  1 x  1   x  1 x  2  0


2)

ơ

8x  13

3)

ơ

4 x  12   3x  8 x  6   4 x  13 x  2

4 x  7  12 x  35  2  x  2  2 x  3

n:

**

ơ

ơ

ơ


ơ

ơ

ơ
-

ơ

ơ

N
ơ

ơ

.

4 x  2  22  3x  x2  8 TH & TT  T11 / 396 

x  2  4  x  2 x  5  2 x 2  5x TH & TT  T 4 / 388

ơ

x2  14 x  1  3 2 x  1  2 9 x  4  2 4  x

ơ

15x  6  3 2 x  1  x 2  1  2 11x  4

Page giọt nước!
ơ

6  x  1 x  1   x 2  2 

ơ

 x  6x  2  1  3 3x  7

ơ

x2  9 x  1  x 11  3x  2 x  3 (

ơ

x 1  x  3  2

u trong tim ng

 x  1  x2  3x  5  2 x

n nhe


Page giọt nước!x  1  3  x  x 2  2  TH & TT  T 4 / 419 

D
!

ơ

!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×