Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non ea na

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA
TRƯỜNG MẦM NON EA NA

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG MẦM NON EA NA

Họ và tên tác giả

: Trịnh Thị Mến

Đơn vị công tác

: Trường Mầm non Ea Na

Trình độ đào tạo

: Đại học sư phạm


Trình độ chuyên môn: Sư phạm mầm non

Ea Na, tháng 3 năm 2016


MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU: ....................................................................................
1. Lý do chọn đề tài. .......................................................................................
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài .....................................................................
3. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu......................................................................
5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................
II. PHẦN NỘI DUNG ................................................................................
1. Cơ sở lý luận ..............................................................................................
2.Thực trạng ...................................................................................................
2.1 Thuận lợi- khó khăn ...............................................................................
2.2 Thành công- hạn chế ..............................................................................
2.3 Mặt mạnh- mặt yếu.................................................................................
2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động… ................................................
2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trang mà đề tài đã đặt ra. ............
3. Giải pháp, biện pháp: .................................................................................
3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp ..........................................................
3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp ............................
3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp ................................................
3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp .............................................
3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu ...............
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu......................................................................................................
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ .......................................................
1. Kết luận: ...................................................................................................
2. Kiến nghị: .................................................................................................

2


I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài .
Trong những năm gần đây nền giáo dục nước ta có nhiều chuyển biến.
Việc giáo dục đang được quan tâm ở hầu hết các cấp các ngành trong toàn xã
hội. Và bậc học Mầm non cũng có những chuyển biến lớn về chương trình chăm

sóc giáo dục trẻ. Đổi mới Giáo dục Mầm non nhằm mục đích nâng cao chất
lượng dạy và học đặc biệt là phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ. Để trẻ có thể
phát triển hài hoà cả thể chất lẫn trí tuệ, đạt được các yếu tố năng động và sáng
tạo nhằm giúp trẻ lớn lên trở thành những con người xã hội chủ nghĩa, phát
triển các mặt: Đức, trí, thể, mĩ, lao động. Nhận thức rõ được điều đó mà tôi cũng
như tập thể trường Mầm non Ea Na luôn luôn cố gắng “ Vì sự nghiệp trồng
người”.

Tập thể CBGV trường Mầm non Ea Na
Là một Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường
tôi luôn trăn trở để tìm ra hướng đi, giải pháp phù hợp với đặc điểm của đơn vị,
xứng đáng là một trường trọng điểm về chất lượng giáo dục, đáp ứng với yêu
cầu, tiêu chuẩn của trường Chuẩn quốc gia bậc học Mầm non huyện nhà. Luôn
làm theo lời dạy của Bác Hồ “ Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm
được thế thì phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền biết chịu khó mới
nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được
tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu làm người tốt. Đối với
trẻ phải dạy thế nào cho các cháu biết đoàn kết, ham học, ham làm nhưng làm
sao cho các cháu vẫn giữ được tính chất trẻ con. Phải làm sao cho các cháu có
tính kỹ thuật nhưng vẫn vui vẻ, hoạt bát chứ không khúm lúm, đặt đâu ngồi đấy”
Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất
3


lượng chuyên môn trong trường Mầm non Ea Na”.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
- Mục tiêu:
Xác định thực trạng chuyên môn của đơn vị, nhằm đánh giá tình hình trên
cơ sở đó xây dựng kế hoạch phù hợp.
Xây dựng và tổ chức các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng
chuyên môn ở trường Mầm non Ea Na.
Hướng tới mục tiêu chung, phát triển giáo dục mầm non, mở rộng phạm
vi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 2-6 tuổi.
- Nhiệm vụ của đề tài:
Tìm hiểu thực tế về tư tưởng, chuyên môn, việc thực hiện chương trình,
phương pháp giảng dạy, thực hiện các chuyên đề, của từng giáo viên.
Tìm hiểu nguyên nhân tại sao chuyên môn, việc thực hiện chương trình,
phương pháp giảng dạy, thực hiện các chuyên đề của một số giáo viên chất
lượng hiệu quả chưa cao.
Đề ra biện pháp thích hợp để chỉ đạo giáo viên có tư tưởng lập trường
vững vàng, yêu nghề, mến trẻ. Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, thực
hiện tốt nhiệm vụ của người giáo viên trong thời đại đổi mới. Cái đích cuối
cùng là thông qua các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sẽ giúp các cháu phát
triển hài hòa cân đối cả về thể chất lẫn tinh thần, trí tuệ. Tạo điều kiện tốt sau
này các cháu trở thành những con người Xã hội chủ nghĩa.
3. Đối tượng nghiên cứu.
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên
trong toàn trường.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.
Nghiên cứu trong khuôn khổ: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất
lượng chuyên môn.
Đối tượng khảo sát: học sinh và giáo viên trong toàn trường
Thời gian: Năm học 2015-2016
5. Phương pháp nghiên cứu.
Căn cứ vào đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu trong đề tài tôi
chọn các phương pháp sau:
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp quan sát, các hoạt động của giáo viên, học sinh
- Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, học sinh
4


II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận.
Giáo dục Mầm non là một ngành học mở đầu trong hệ thống giáo dục
Quốc dân, chiếm vị trí rất quan trọng nó có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban
đầu đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ
nghĩa, chuẩn bị những điều kiện, kỹ năng cần thiết cho trẻ chuẩn bị bước vào
lớp 1 trường Tiểu học.
Giáo dục có tầm quan trọng rất lớn đối với con người nhất là tuổi Mầm
non khi mới đến trường, đòi hỏi những nhà giáo dục trẻ là những con người có
đạo đức, mẫu mực có trình độ, yêu nghề, mến trẻ. Bởi thế cho nên nhà Bác học
Comenxit Ky nói “ Thời thơ ấu là thời kỳ quan trọng nhất của đời người đó
không phải là chuẩn bị cho cuộc sống thực sự đứa trẻ hôm nay, sau này trở
thành người như thế nào nó phụ thuộc vào ai là những người dìu dắt em
trong những năm thơ bé, thế giới quanh em đi vào trái tim và khối óc em ra
sao”.
Trong thời đại xã hội đang phát triển và đổi mới, đòi hỏi chúng ta phải
đổi mới giáo dục để đào tạo ra những con người mới, có tri thức khoa học tốt để
vươn lên cùng với sự phát triển của xã hội.
“ Vì lợi ích Mười năm trồng cây
Vì lợi ích Trăm năm trồng người ”
Muốn đạt được mục tiêu giáo dục Mầm non thì trước hết phải quan tâm
đến hoạt động chuyên môn, nó có tầm quan trọng rất lớn trong nhà trường quyết
định chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non. Chỉ đạo nâng cao chất lượng
chuyên môn ở trường Mầm non là vấn đề rất quan trọng và là nhiệm vụ mũi
nhọn mà nhà trường chúng tôi đặt ra hiện nay.
Với nhiệm vụ là Phó hiệu trưởng, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, việc
xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện chương
trình, kiểm tra, đánh giá, phương pháp giảng dạy của giáo viên, khảo sát chất
lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần
tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục
một cách khoa học, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu
cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
5


2. Thực trạng.
* Khái quát
- Tổng số CBVC : 34 đồng chí
+ BGH : 03 đồng chí
+ Giáo viên : 26 đồng chí + Nhân viên : 05 đồng chí
Đảng viên : 10 đồng chí
Giáo viên dân tộc : 10 đồng chí
- Tổng số học sinh : 398 trẻ/ 14 lớp ; Nữ: 196 trẻ; Dân tộc: 170 trẻ; Nữ
dân tộc: 77 trẻ
Hiện tại việc nâng cao chất lượng chuyên môn ở trường Mầm non Ea Na
còn nhiều bất cập, đội ngũ giáo viên trẻ mới ra trường khá đông song hành với
đội ngũ giáo viên trẻ là mặt hạn chế về chuyên môn, chưa có nhiều kinh nghiệm
về chăm sóc giáo dục trẻ, giáo viên lên lớp còn khô khan cứng nhắc, chưa có
nhiều sáng tạo trong giảng dạy. Học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm
42,7% nên việc tiếp thu còn chưa cao.
Đầu năm học 2015-2016 trường tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng như
sau:
* Khảo sát chất lượng đầu năm học 2015 – 2016
- Giáo viên (Phụ lục1, kèm theo)
Tổng số
giáo viên

Xếp loại
Xuất sắc
Khá
Yếu
Số lượng
%
Số lượng
%
Số lượng
21
80,7%
5
19,3%
0

26

Ghi chú
%
0

-Học sinh (Phụ lục1, kèm theo)
Tổng số
học sinh
398
HS
5 tuổi
127

Đạt
Số lượng
347
Đạt
Số lượng
116

Không đạt
Số lượng
%
51
12,8%
Không đạt
Số lượng
%
11
8,6%

%
87,1%
%
91,3%
6

Ghi chú


Trong quá trình chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mầm
non Ea Na, gặp những thuận lợi và khó khăn sau:
2.1. Thuận lợi, khó khăn
- Thuận lợi
Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện ủy, Ủy
ban nhân dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea Na, các nhà tài trợ, đặc
biệt là sự chỉ đạo sâu sát, tận tình của lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo trong
các hoạt động của nhà trường.
Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu phù hợp với Điều lệ trường mầm non,
trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Ban giám hiệu chỉ đạo sâu sát, đều tay.
Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuẩn
và trên chuẩn, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần học hỏi, chịu khó, kiên trì trong
công việc. Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
và năng lực sư phạm cho bản thân.
Trường có 100% khối lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non
mới.
Cơ sở vật chất trang thiết bị, tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục
mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Hội phụ huynh của trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập của các
cháu, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường.
Trường có 100% học sinh, học hai buổi/ ngày và ăn ở bán trú. Tỷ lệ huy động
trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu.
- Khó khăn:
Trường có nhiều phân hiệu lẻ các phân hiệu cách xa nhau khoảng 3-5 km.
Nhiều giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm còn ít, một số giáo viên lớn tuổi
ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay
nghề của giáo viên tuy đã đạt chuẩn nhưng không đồng đều, một số giáo viên
chưa nhận thức đầy đủ về đổi mới phương pháp, còn lúng túng trong việc vận
dụng chương trình giáo dục mầm non mới vào thực tế giảng dạy.
Trong công tác chỉ đạo chuyên môn bản thân tôi lên kế hoạch đôi lúc
chưa cụ thể, chỉ đạo còn mang tính chung chung, chưa khoa học.
Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm chăm sóc con em mình còn phó
thác cho nhà trường, đặc biệt là phụ huynh dân tộc thiểu số.
7


2.2. Thành công, hạn chế
- Thành công:
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, giúp bản thân tôi làm tốt
công tác chỉ đạo chuyên môn, giáo viên nâng cao kiến thức, nhận thức đúng đắn
về vai trò trách nhiệm của mình về giáo dục Mầm non. Biết bám sát vào chương
trình khung của Bộ giáo dục và thực tế của trường, lớp để lên chương trình, kế
hoạch, phù hợp với trường, lớp, (độ tuổi) nắm vững phương pháp, cách tổ chức,
thực hiện tốt các chuyên đề, có kinh nghiệm làm đồ dùng, đồ chơi để phục vụ
cho các hoạt động, tham gia dự thi các cấp. Chuyên môn, chất lượng giáo dục
được nâng lên.
- Hạn chế:
Bên cạnh những thành công trên vẫn còn một số hạn chế; Khi đưa ra
những phương pháp nhằm nâng cao công tác chuyên môn thì một số giáo viên là
người đồng bào dân tộc thiểu số, giáo viên mới ra trường, kinh nghiệm còn ít,
giáo viên lớn tuổi chưa linh hoạt, sáng tạo, trong chuyên môn, chưa khai thác
triệt để nội dung bài dạy, lên kế hoạch hoạt động một ngày của trẻ, áp dụng
chuyên đề vào thực tế đôi khi còn rập khuôn, cứng nhắc, làm đồ dùng đồ chơi,
chất lượng hiệu quả chưa cao.
Trẻ dù ở cùng một lứa tuổi nhưng sự phát triển của trẻ không đồng đều có
trẻ rất nhanh nhẹn tháo vát, còn một số trẻ nhút nhát, nói ngọng, nhất là đối với
trẻ dân tộc thiểu số.
2.3. Mặt mạnh, mặt yếu
- Mặt mạnh:
Đề tài đã tập trung khai thác, nêu bật lên những phương pháp, cách làm gần
gũi với giáo viên đứng lớp. Khi áp dụng những phương pháp này đã giúp cho
giáo viên chủ động trong việc lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch, phù hợp, sát
tình hình của lớp, linh hoạt trong các hoạt động, có sự đầu tư cho việc lên
chương trình, kế hoạch, làm đồ dùng, đồ chơi, thực hiện các chuyên đề, soạn
giảng, nâng cao được chuyên môn, chất lượng giáo dục.
- Mặt yếu:
Một số giáo viên trẻ, giáo viên dân tộc còn gặp khó khăn trong việc lên kế
hoạch và thực hiện kế hoạch, áp dụng chuyên đề đôi lúc hiệu quả chưa cao, một
số hoạt động tổ chức còn cứng, chưa thu hút được sự chú ý của trẻ.
Một số học sinh dân tộc giao tiếp bằng tiếng phổ thông đôi lúc chưa mạnh
dạn, tự tin.
8


2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động …
Ban giám hiệu làm tốt công tác xã hội hóa, kịp thời nắm bắt sự chỉ đạo
của các cấp, áp dụng thực tế của trường để chỉ đạo chuyên môn.
Đội ngũ cán bộ công chức đã đạt chuẩn và trên chuẩn, nhận thức được
tầm quan trọng của bậc học Mầm non, biết áp dụng thực tế của trường, lớp, địa
phương để xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch.
Cơ sở vật chất trang thiết bị tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục
Mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Hội phụ huynh của trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập của các
cháu, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường.
Nhưng bên cạnh đó đội ngũ giáo viên trẻ mới ra trường nên kinh nghiệm
còn chưa cao, chưa linh hoạt trong giảng dạy. Và gặp khó khăn đối với học sinh
dân tộc thiểu số khi vào đầu năm học.
2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.
Trường Mầm non Ea Na có ba phân hiệu lẻ, các phân hiệu cách xa nhau
khoảng 3-5 km. Nhiều giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm còn ít, một số
giáo viên lớn tuổi ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao. Năng lực chuyên
môn nghiệp vụ, tay nghề của giáo viên tuy đã đạt chuẩn nhưng không đồng đều
một số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về đổi mới phương pháp“Lấy học sinh
làm trung tâm”, còn lúng túng trong việc vận dụng chương trình giáo dục mầm
non mới vào thực tế giảng dạy, nội dung chương trình tuy đã chú ý phát triển
toàn diện cho trẻ nhưng chưa gắn kết tính đồng bộ, tích hợp các môn học, các
lĩnh vực vào bài dạy. Các môn học còn độc lập, tách rời, mang nặng cung cấp
kiến thức cho trẻ, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động ở trẻ, một số giáo
viên chưa chịu khó tạo môi trường để trẻ được học tập, tham quan khám phá ở
mọi lúc mọi nơi. Phương pháp tổ chức các họat động chương trình còn cứng
nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo.
Bản thân tôi lên kế hoạch đôi lúc chưa cụ thể, chỉ đạo còn mang tính
chung chung, chưa khoa học, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên
chưa đa dạng, chưa sâu, các tiết dạy mẫu còn ít. Vì vậy kết quả đạt được trên cô
và trẻ đạt chưa cao như mong muốn.
Việc quan tâm chăm sóc con em của một số phụ huynh học sinh chưa đáp
ứng với nhu cầu giáo dục ngày càng cao hiện nay. Nhu cầu về kinh tế, mưu sinh
được quan tâm nhiều hơn nhu cầu học tập, thái độ hợp tác giáo dục trẻ chưa rõ
ràng, chưa thống nhất với nhà trường. Giáo dục trẻ ở gia đình mang tính áp đặt
và thiếu làm gương tốt cho trẻ noi theo.
Trong khi đó đòi hỏi môi trường chăm sóc giáo dục ở nhà trường cũng
9


như ở gia đình phải tốt, để sau này các cháu phát triển hài hòa về các mặt: Đức,
trí, thể, mĩ, lao động tạo thành những con người Xã hội chủ nghĩa sau này, tự
tin, sáng tạo. Vậy muốn có những kết quả như vậy thì trước tiên chúng ta phải
thay đổi một số phương pháp trong giảng dạy, người giáo viên phải thay đổi
cách tư duy trong giảng dạy theo đúng như chương trình mầm non mới, lấy học
sinh làm trung tâm, đòi hỏi người giáo viên cũng phải linh hoạt, sáng tạo mỗi
khi lên lớp. Nhà trường, giáo viên cũng như phụ huynh cần đầu tư nhiều về cơ
sở vật chất, đồ dùng dạy học cho trẻ.
Chính vì vậy cán bộ quản lý, giáo viên, cần nâng cao kiến thức, nhận thức
đúng đắn về vai trò trách nhiệm của mình để làm tốt công tác chỉ đạo, chủ
nhiệm, công tác tuyên truyền. Bám sát vào chương trình khung của Bộ giáo dục
và thực tế của trường, lớp để lên kế hoạch, chương trình phù hợp với trường lớp
mình (độ tuổi) nắm vững phương pháp, cách tổ chức, thực hiện tốt các chuyên
đề, làm đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho các hoạt động học tập, vui chơi của trẻ
vì trẻ mầm non “ Học bằng chơi, chơi mà học”.
3. Các biện pháp thực hiện.
Biện pháp 1: Bồi dưỡng về nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ
+ Biện pháp 2: Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.
+ Biện pháp 3: Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng
các hoạt động giáo dục, thực hiện có hiệu quả phong trào viết chuyên đề sáng
kiến kinh nghiệm.
+ Biện pháp 4: Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục trẻ
3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là công việc
thường xuyên, liên tục, không bao giờ kết thúc.
Mục tiêu của các biện pháp là nhằm bổ sung tư tưởng, hoạt động chuyên
môn, công tác giáo dục, hoàn thiện kĩ năng sư phạm, nghiệp vụ cho tất cả giáo
viên trong đơn vị, thông qua đó, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào
công cuộc đổi mới giáo dục Mầm non, theo kịp và đáp ứng yêu cầu phát triển
của xã hội hiện nay.
Biện pháp 1. Bồi dưỡng về nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ:
Theo tôi muốn đội ngũ giáo thực hiện tốt và đạt kết quả cao trong giảng dạy thì
trước hết phải cho họ hiểu được, và nắm được vai trò ý nghĩa to lớn của người
làm cô, làm mẹ thứ hai của trẻ. Luôn phải có phẩm chất chính trị vững vàng, lập
trường kiên định, có lối sống trong sạch vững mạnh, phẩm chất đạo đức tốt luôn
nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên
cạnh đó phải luôn trau dồi về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh
10


nghiệm, đổi mới phương pháp dạy và học cho phù hợp nhằm nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ.
Biện pháp 2. Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục: Tôi chọn biện
pháp này với mục đích nhằm nâng cao kết quả dạy và học của cô và trò trong
trường.
Biện pháp 3. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng
các hoạt động giáo dục, thực hiện có hiệu quả phong trào viết chuyên đề sáng
kiến kinh nghiệm: Với biện pháp này nhằm mục đích kiểm tra xem mức độ
chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường đến đâu, đã đạt ở mức độ nào sau đó có
biện pháp kịp thời để nâng cao. Ngoài ra việc sẽ thực hiện có hiệu quả về phong
trào viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm mục đích áp dụng trong giảng dạy.
Biện pháp 4. Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục trẻ: Việc
phối giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh là rất quan trọng. Để đạt
được kết quả chăm sóc giáo dục trẻ có đạt kết quả cao hay không thì một phần
không nhỏ phụ thuộc vào các bậc phụ huynh. Chính vì vậy tôi chọn biện pháp
này.
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Qua khảo sát chất lượng đầu năm còn thấp, so với chỉ tiêu Hiệu trưởng đã
cam kết với trưởng Phòng giáo dục và đào tạo. Trước tình hình thực trạng về
chất lượng của nhà trường, tôi suy nghĩ tìm ra những biện pháp để chỉ đạo
chuyên môn, nhằm nâng cao chuyên môn, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
trong trường Mầm non Ea Na.
Biện pháp 1. Bồi dưỡng về nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ.
* Bồi dưỡng về công tác chính trị nhận thức cho đội ngũ
Chất lượng chuyên môn phụ thuộc rất lớn vào tập thể sư phạm, do đó yếu
tố con người đóng vai trò quyết định, mà các văn kiện của Đảng và Nhà nước
đều nêu rõ trong chỉ thị 40/ CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư TW Đảng về
việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
dục. Người thầy cần giỏi về chuyên môn đồng thời lại phải tốt về nhân cách mới
thực hiện được nhiệm vụ của mình, thực sự là những “ Kỹ sư tâm hồn”.
Mặt khác nhận thức của đội ngũ cũng ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục.
Mọi suy nghĩ đều dẫn đến hành động của chúng ta do đó nếu nhận thức “Đúng”
và “Thông” thì vấn đề “Vận hành” đúng là chuyện tất nhiên. Vì vậy với một đội
ngũ không đồng đều, giáo viên người đồng bào. Tôi luôn trăn trở suy nghĩ tìm
các biện pháp để chỉ đạo chuyên môn có hiệu quả, làm gì để giúp giáo viên yên
11


tâm công tác gắn bó với nghề hơn. Tôi thường xuyên động viên an ủi và gợi cho
đội ngũ thấy sự phát triển về quy mô trường lớp, niềm tin về mái trường khang
trang, sạch đẹp, sự kính trọng của quý bậc phụ huynh đối với nghề cô giáo.
Bản thân tôi là cán bộ quản lý cũng luôn không hài lòng, thoả mãn về
những gì đạt được, luôn đặt ra những yêu cầu cao hơn cho đội ngũ giáo viên,
công nhân viên, luôn tìm cách tác động vào đội ngũ như đưa ra những chuẩn thi
đua, phát động những phong trào hỗ trợ chuyên môn thật phù hợp với điều kiện
của đơn vị.
Ví dụ: Trong thang điểm thi đua thì phần chuyên môn đặt cao hơn những
nhiệm vụ khác, chuyên môn nhân hệ số hai, tổ chức thi đua nếu được công nhận
nhiều tiết dạy giỏi sẽ đề nghị với Hiệu trưởng cho tham gia dự thi cấp huyện,
cấp tỉnh, đề nghị nâng lương trước thời hạn cho giáo viên nhằm động viên,
khích lệ giáo viên. Nói chung tuỳ theo tình hình đơn vị mà xoáy vào yêu cầu cao
đối với đội ngũ, nếu đội ngũ còn yếu chuyên môn thì tăng điểm phần chuyên
môn và ngược lại đội ngũ thường xuyên vi phạm kỷ luật thì xoáy vào phần
chính trị tư tưởng và việc thực hiện quy chế chuyên môn. Trong cách quản lý
với đội ngũ chi thức tôi cũng lưu ý đến vấn đề đó là; góp ý xây dựng cho mọi
người hơn là ghi nhận những sai sót họ đã làm và đặc biệt hạn chế nêu những
khuyết điểm cá nhân không đáng ra tập thể sư phạm điều đó dễ gây sự xúc
phạm, bất mãn và họ cảm thấy thiếu sự tôn trọng.
Ngoài công tác giáo dục về nhận thức tư tưởng cho đội ngũ, người quản
lý phải biết khơi dậy tiềm tàng mỗi con người lòng tự trọng, ước muốn phát
triển và xác định đúng hướng đi phù hợp.
* Bồi dưỡng về công tác chuyên môn
Qua công tác tại trường Mầm non Ea Na làm ví dụ, tôi nhận thấy việc xây
dựng đơn vị đi lên trước hết cần tập trung dồn nỗ lực vào công tác chuyên môn.
Điều đầu tiên phải làm đó là phải bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ bởi
vì có nhận thức đúng thì mới dẫn đến hành động đúng. Để làm được điều này
ngay từ đầu năm học tôi đã tham mưu với đồng chí Hiệu trưởng bố trí tạo điều
kiện cho giáo viên đi học các lớp Đại học để nâng cao trình độ trên chuẩn cho
đội ngũ, đáp ứng với yêu cầu hiện nay. Cho đến nay nhà trường đã có 26/26 giáo
viên đứng lớp, đạt trình độ chuẩn, đạt 100%; có 17/26 giáo viên đạt trình độ trên
chuẩn, đạt 65%, còn lại một số đồng chí đang theo học Đại học.
Để nâng cao nhận thức cho đội ngũ, giúp đội ngũ nắm bắt được chương
trình giáo dục mầm non mới, đổi mới phương pháp giáo dục và các chuyên đề
trọng tâm trong năm, tôi đã tổ chức cho một số giáo viên đứng lớp đi học bồi
12


dưỡng chuyên môn do Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT tổ chức. Sau buổi học tôi tổ
chức cho giáo viên thảo luận, làm bài tập thực hành tổ, nhóm để giúp giáo viên
hiểu sâu hơn về những nội dung giáo viên đã được tiếp thu.
Đồng thời vào thứ bảy của tuần 1 và tuần 4 hàng tháng tôi tiến hành họp
chuyên môn và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nghe giáo viên phản ánh
và giải quyết những thắc mắc của giáo viên trong quá trình thực hiện chương
trình và tổ chức các hoạt động cho trẻ.
Ngoài ra tôi bồi dưỡng cho giáo viên tại lớp, sau mỗi lần dự giờ, góp ý để
giáo viên thấy những ưu điểm phát huy và những tồn tại cần khắc phục, gợi ý
cho giáo viên một số biện pháp hình thức tổ chức hoạt động.

Dự giờ thăm lớp
Việc tổ chức cho giáo viên được đi tham quan học tập đơn vị điển hình có
ý nghĩa rất lớn, tạo cho giáo viên phấn khởi, được giao lưu, học hỏi đồng
nghiệp. Chúng tôi tổ chức họp hội đồng chuyên môn và lên kế hoạch cho đợt đi
học tập, những bộ môn nào, chuyên đề nào mà trong quá trình dự giờ thấy kết
quả chưa cao, giáo viên còn yếu về phương pháp thì tôi liên hệ, đặt vấn đề với
trường bạn cho giáo viên được thăm quan, dự giờ. Sau khi dự giờ xong thì cho
13


giáo viên được trao đổi qua đợt học giáo viên nắm được vấn đề gì, chỗ nào còn
vướng mắc. Sau khi tham quan học tập giáo viên trường tôi đã học hỏi được rất
nhiều điều và đã áp dụng vào thực tế trường mình một cách phù hợp, nhờ đó mà
việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động của trường tôi trong năm học này đã được
cải thiện và tiến bộ rõ rệt.
Bên cạnh đó tôi luôn động viên, khuyến khích giáo viên tự học, tự nghiên
cứu tài liệu, tham khảo thông tin đại chúng Internet. Đây là việc làm không thể
thiếu được trong việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Để giúp
giáo viên có điều kiện tiếp thu, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Năm
học này tôi đã tham mưu với Hiệu trưởng mua thêm máy tính, nhiều loại sách,
báo, tạp chí, tài liệu chuyên ngành cho giáo viên tham khảo, nghiên cứu giúp bổ
trợ thêm kiến thức, hiểu biết cho giáo viên.
Nói tóm lại việc bồi dưỡng về nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ là
một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp giáo viên có nhận thức đúng
đắn và trang bị cho giáo viên những hiểu biết, các kiến thức về chuyên môn, chủ
động, tự tin trong quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
Biện pháp 2. Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.
* Chỉ đạo giáo viên thực hiện chương trình
Nói đến việc giáo dục ở trường thì không thể nào không nói đến việc thực
hiện chương trình, chương trình là phương tiện cơ bản để giáo dục toàn diện.
Muốn chỉ đạo thực hiện tốt chương trình thì trước hết bản thân người
quản lý phải nắm được nội dung chương trình giáo dục mầm non, như Lê Nin đã
nói “ Không thể nào quản lý nếu không có tri thức và khoa học quản lý, muốn
quản lý phải am hiểu và thành thạo công việc”.
Để việc thực hiện chương trình giáo dục có hiệu quả, không bị gián đoạn
trước tiên phải ổn định công tác nhân sự. Ngay từ đầu hè trước khi bước vào
năm học mới tôi tham mưu với đồng chí Hiệu trưởng trong việc phân chia nhóm
lớp, sắp xếp lớp học, bố trí giáo viên chủ nhiệm người có năng lực với người
năng lực còn yếu, giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm đi kèm với giáo viên trẻ còn
ít kinh nghiệm, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và năng lực chuyên môn của
từng giáo viên.
Vào đầu năm học tôi lên kế hoạch cụ thể cho hoạt động chuyên môn, kế
hoạch năm, kỳ, tháng, tuần. Sau khi lên kế hoạch xong tôi tổ chức buổi sinh hoạt
chuyên môn với hội đồng giáo viên để thông qua kế hoạch cho toàn thể giáo
viên nắm rõ và góp ý kiến xây dựng kế hoạch.
14


Tổ chức họp và sinh hoạt chuyên môn
Thống nhất chương trình giảng dạy. Chỉ đạo 100% các lớp thực hiện
chương trình Giáo dục mầm non mới ( trẻ 5 tuổi thực hiện theo bộ chuẩn trẻ em
5 tuổi). Hướng dẫn cho giáo viên soạn bài phù hợp với kế hoạch đã lên của
chuyên môn. Tôi duyệt kế hoạch bài soạn các lớp ít nhất là 2lần/chủ đề (đầu chủ
đề và cuối chủ đề) góp ý kiến cụ thể cho giáo viên đồng thời kết hợp qua quá
trình thăm lớp dự giờ và chương trình khung của Bộ quy định tôi bồi dưỡng cho
giáo viên cách xây dựng mạng nội dung, mạng hoạt động, lên kế hoạch hoạt
động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động chung và hướng dẫn cho giáo viên
khai thác triệt để nội dung của bài dạy sao cho không gò bó áp đặt trẻ. Lên kế
hoạch dạy phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương mình, của trường,
lớp mình, độ tuổi.
Mỗi nhóm lớp đều phải có thời gian biểu, thời khoá biểu, kế hoạch hoạt
động hàng tuần, hàng ngày của lớp và hàng tuần ngoài việc kiểm tra duyệt kế
hoạch trên giấy, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ở trên nhóm lớp để góp ý bổ
sung cho giáo viên thực hiện kế hoạch tốt hơn, kế hoạch của các lớp đều được
treo lên bảng để phụ huynh nắm bắt được hoạt động hàng ngày của các con
mình.
Để giáo viên dạy đủ, dạy đúng, dạy tốt thì người Phó hiệu trưởng phụ
trách chuyên môn phải lên kế hoạch kịp thời. Phải duyệt kế hoạch cho giáo viên
trước 1 tuần và không thay đổi kế hoạch giảng dạy tuỳ tiện. Nếu có kế hoạch đột
15


xuất của nhà trường thì phải báo trước 1 tuần, giáo viên có thể thay đổi giờ dạy
hoặc hoạt động luân phiên nhưng ban giám hiệu phải biết để kiểm tra theo dõi
kịp thời, tôi luôn là người sát sao kiểm tra mọi hoạt động chuyên môn ở các lớp
để hướng dẫn cho giáo viên thực hiện tốt.
Giao chỉ tiêu chất lượng cho giáo viên các khối, lớp, dựa vào cam kết đầu
năm giữa Hiệu trưởng với Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo.
Chất lượng chỉ tiêu được giao gắn với chỉ tiêu thi đua của từng khối, lớp,
cá nhân vào cuối năm. Vì vậy giáo viên phải trăn trở, tìm tòi để có nhiều phương
pháp trong xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho
bản thân và việc lên kế hoạch, phương pháp ôn luyện kiến thức chăm sóc giáo
dục trẻ, vào các thời điểm trong ngày.
* Chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy
Đổi mới phương pháp giảng dạy là quá trình phối hợp linh hoạt và hợp lý
những kinh nghiệm, thành tựu sử dụng, điều kiện cơ sở vật chất và cải tiến các
phương pháp dạy học của đội ngũ giáo viên. Đổi mới phương pháp nhằm tích
cực hoá các hoạt động dạy học, khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo, dạy
học tập trung vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm để phát triển mọi khả năng của trẻ, tổ
chức hướng dẫn trẻ học tập bằng cách tự phát hiện khả năng của mình và có
niềm tin trong lao động, học tập.
Với những hiểu biết của bản thân về đổi mới phương pháp giảng dạy tôi
đã đặt ra những yêu cầu cho giáo viên khi tổ chức một giờ hoạt động như sau:
* Tổ chức tiết dạy
- Đối với giáo viên
Nghiên cứu kỹ bài dạy và phân tích sư phạm bài dạy, cụ thể là:
Soạn kế hoạch lên lớp, xác định trọng tâm kiến thức, kỹ năng bài học và
các hình thức tổ chức hoạt động trong tiết dạy .
Chuẩn bị hệ thống câu hỏi, những nội dung khó, mục đích giải quyết ở
lớp.
Chọn hình thức tổ chức tiết học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của
lớp, phù hợp với đề tài dạy và lĩnh vực, chỉ số đã chọn.
Để tổ chức tốt một tiết dạy phụ thuộc vào nội dung, mục đích cụ thể của
bài dạy để xác định cách tổ chức hoạt động cho trẻ làm thế nào để tiết dạy đạt
kết quả cao nhất.
VD: Nếu mục đích của bài dạy chủ yếu rèn kỹ năng thì coi trọng cách học
cá nhân của trẻ.
Cần phải giúp giáo viên hiểu được đổi mới phương pháp không có nghĩa
16


là loại bỏ hoàn toàn phương pháp cũ mà về cơ bản vẫn phải tuân thủ các bước
trong suốt tiến trình của tiết học, vẫn phải dựa trên cơ sở phương pháp dạy đặc
trưng các bộ môn. Đổi mới phương pháp là cách học“Lấy trẻ làm trung tâm”,
dựa trên sự hiểu biết, hứng thú, nhu cầu của trẻ mà ta đưa ra nội dung bài dạy,
kiến thức cho phù hợp với trẻ.
- Đối với trẻ:
Phải khuyến khích trẻ mạnh dạn tham gia các hoạt động cùng cô, giúp trẻ
tự tin trong giao tiếp, tạo sự gần gũi, thân thiện giữa cô và trẻ, tạo tâm thế thoải
mái cho trẻ khi bước vào giờ hoạt động.

Tiết hoạt động ngoài trời
Giúp trẻ chủ động, tích cực trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, tạo cơ hội
cho tất cả các trẻ đều được tham gia vào quá trình nhận thức, tìm tòi, khám phá
tri thức, trẻ được thể hiện sự hiểu biết, suy nghĩ của trẻ thông qua các hoạt động
cụ thể.
Để giúp giáo viên hiểu sâu sắc vấn đề đổi mới phương pháp và đối chiếu
giữa kiến thức sách vở với thực tiễn tôi đã xây dựng và tổ chức cho giáo viên dự
giờ các tiết mẫu, thông qua các tiết mẫu, tôi cho giáo viên thảo luận, phân tích
cụ thể các tiết dạy đó là: Tiết dạy đã đổi mới chưa? Đổi mới ở chỗ nào? Có gì
khác so với cách dạy trước và tiết dạy đó đã thực sự mang lại hiệu quả chưa?...
Đồng thời qua những lần dự giờ trên lớp tôi cũng nhận xét rất cụ thể, chỉ ra cho
giáo viên thấy những mặt được và những mặt hạn chế của giáo viên trong việc
vận dụng phương pháp vào quá trình giảng dạy .
17


Qua đó giúp giáo viên hiểu sâu hơn về đổi mới phương pháp thực và sự
mang lại hiệu quả cho giáo viên trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động
giáo dục trẻ, giúp giáo viên chủ động, mạnh dạn, tích cực, sáng tạo hơn trong
hoạt động giảng dạy .
* Chỉ đạo thực hiện tốt các chuyên đề
Việc chỉ đạo chuyên đề ở trường mầm non có ý nghĩa rất quan trọng là
một biện pháp rất tích cực và có hiệu quả trong việc nâng cao tay nghề cho giáo
viên. Muốn chỉ đạo tốt các chuyên đề thì đầu năm học phải nắm bắt cụ thể các
chuyên đề chi đạo của bậc học, khi cấp trên phổ biến xuống nhà trường tổ chức
cho giáo viên được học lý thuyết. Tôi lên kế hoạch chỉ đạo chuyên đề trong năm,
hàng tháng và hàng tuần cụ thể, thông qua ý kiến chi đạo của Hiệu trưởng tôi đã
lên kế hoạch dạy mẫu cho từng chuyên đề. Chọn những giáo viên có năng khiếu
chuyên môn về từng chuyên đề để dạy mẫu.

Tiết dạy chuyên đề
Trước lúc bố trí giáo viên dạy mẫu cho chuyên đề tôi cùng Hiệu trưởng
và hội đồng chuyên môn góp ý xây dựng giáo án và xây dựng các biện pháp
cách tổ chức, chuẩn bị đồ dùng trực quan chu đáo đầy đủ rồi mới tiến hành dạy
cho hội đồng giáo viên xem và rút kinh nghiệm. Sau những lần được dự giờ dạy
mẫu tôi tổ chức cho giáo viên rút kinh nghiệm và giáo viên tiếp tục đăng ký dạy
thực hành để hội đồng chuyên môn dự giờ và đóng góp. Hàng tháng có kế hoạch
dự giờ các nhóm lớp theo kế hoạch chỉ đạo của từng chuyên đề.
Trong các chuyên đề cấp trên chi đạo chúng tôi chỉ đạo rất cụ thể, chỉ đạo
18


dứt điểm từng chuyên đề nên đội ngũ giáo viên đều nắm vững phương pháp, biết
làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo phục vụ cho từng chuyên đề, tạo môi trường cho
trẻ được học mọi lúc mọi nơi và giáo viên đã biết dạy nhuần nhuyễn giữa bộ
môn này và bộ môn khác một cách phù hợp. Vào cuối năm học tôi tổng kết đánh
kết quả thực hiện từng chuyên đề và rút kinh nghiệm để chỉ đạo cho năm học
tiếp theo.
* Nâng cao hoạt động của tổ chuyên môn
Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường thì phải tổ chức tốt
mọi hoạt động của tổ chuyên môn vì tổ chuyên môn là nơi thực hiện chuyên
môn tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Trường tôi có tổng số là 26 giáo viên thì có 3 giáo viên khối trưởng đại
diện cho các khối (Khối Lá; Chồi; Mầm) nằm trong tổ trưởng tổ chuyên môn là
những đồng chí giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, những đồng chí tổ
trưởng chuyên môn và ban giám hiệu. Vào đầu năm học chúng tôi tổ chức họp,
dự thảo kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học.
Xây dựng các tiết dạy mẫu hàng tháng trong năm, phân công giáo viên
phụ trách từng mảng bộ môn và phân công tiết dạy mẫu hàng tháng, xây dựng
kế hoạch sinh hoạt chuyên môn hàng tháng dựa trên kế hoạch của nhà trường.
Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm xây dựng các tiết dạy mẫu và dạy
mẫu cho giáo viên xem, bồi dưỡng dìu dắt những giáo viên còn hạn chế về
chuyên môn. Làm đồ dùng đồ chơi và hướng dẫn giáo viên cùng làm đồ dùng đồ
chơi. Mỗi tháng hội đồng chuyên môn sinh hoạt một lần để rút kinh nghiệm trao
đổi những vướng mắc của giáo viên để tìm ra những biện pháp hay phổ biến cho
giáo viên.
Từ khi trường chúng tôi có hội đồng chuyên môn thì chất lượng chuyên
môn trong nhà trường được nâng lên rõ rệt mỗi đồng chí trong hội đồng chuyên
môn đều nhận thấy mình có trách nhiệm lớn hơn. Việc nắm bắt mọi hoạt động
chuyên môn ở các nhóm lớp nhanh nhạy hơn. Và mỗi đồng chí trong hội đồng
chuyên môn chúng tôi đều phân công trách nhiệm kèm một giáo viên yếu hay
giáo viên mới ra trường vì vậy năng lực chuyên môn ở trường chúng tôi đến nay
tương đối đồng đều. Chất lượng thao giảng hàng tháng đạt kết quả cao không có
tiết dạy không đạt yêu cầu.
* Tổ chức cho giáo viên làm đồ chơi, đồ dùng dạy học
Đồ dùng, đồ chơi đẹp gây sự chú ý của trẻ phát triển tính tò mò ham
khám phá hiểu biết, qua các trò chơi các tiết dạy mà có đồ dùng đồ chơi đẹp thì
giúp trẻ phát triển về óc thẩm mỹ, phát triển trí tuệ vì vậy phải tổ chức cho giáo
viên làm đồ dùng dạy học và đồ chơi.
19


Tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường
Theo kế hoạch của nhà trường mỗi năm chúng tôi tổ chức cho giáo viên
thi làm đồ dùng đồ chơi 2 lần, mỗi lần tổ chức làm Ban giám hiệu suy nghĩ đặt
ra nhưng loại đồ chơi cho từng hoạt động, đồ chơi cho hoạt động học tập, hoạt
động vui chơi. Gợi ý cho giáo viên vận động phụ huynh thu gom những vật liệu,
nguyên liệu có ở nhà, hướng cho giáo viên làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề .
VD: Chủ đề thực vật gợi ý cho giáo viên làm các đồ dùng, đồ chơi, tranh
ảnh tạo từ vỏ cây, lá cây, làm hoa, quả củ, bằng xốp. Sau khi thu gom đồ dùng
phế liệu chúng tôi cho giáo viên làm, trưng bày và hội đồng chấm. Những tổ,
những cá nhân có đồ dùng, đồ chơi đẹp đều có phần thưởng theo 3 giải: Nhất,
Nhì, Ba và những tập thể cá nhân đạt giải ngoài phần thưởng còn được đưa vào
đánh giá xếp loại giáo viên từng học kỳ và năm học vì vậy giáo viên nào cũng
cố gắng thi đua và đạt kết quả cao.
Kết quả những đợt phát động giáo viên đã học tập được rất nhiều ở nhau
về cách làm và có nhiều đồ dùng, đồ chơi để dạy học đạt kết quả. Ngoài ra trong
kế hoạch hàng tháng mỗi nhóm lớp phải làm được từ 3 đến 5 loại đồ chơi mới
để bổ sung vào góc chơi.
Hàng năm Phòng giáo dục tổ chức thi đồ dùng đồ chơi tự tạo và sử dụng
đồ dùng dạy học giỏi, trường chúng tôi tham gia đều đạt giải cao. Các nhóm lớp
đều có đầy đủ đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi đẹp và đa dạng.
* Chỉ đạo xây dựng lớp điểm
Lớp điểm là nơi để cho giáo viên trong nhà trường được học tập và rút
kinh nghiệm. Trường có 14 lớp (5 lớp mầm; 4 lớp chồi; 5 lớp lá) theo sự phân
công chỉ đạo 5 lớp ở Phân hiệu Tân Tiến làm lớp điểm toàn diện còn lại tôi xây
dựng các lớp điểm từng chuyên đề, từng hoạt động căn cứ vào điều kiện và năng
lực chuyên môn của giáo viên để phân công.
20


Phân hiệu Tân Tiến
Tôi đã tham mưu với nhà trường đầu tư cơ sở vật chất và đồ dùng đồ chơi
cho lớp điểm, chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn nổi trội, là những
giáo viên giỏi và có kinh nghiệm để bố trí vào nhóm lớp điểm. Chỉ đạo giáo viên
trang trí nhóm lớp đẹp phù hợp để cho mọi người đến học tập, thường xuyên
quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên lớp điểm. Chỉ đạo giáo viên làm
tốt công tác tuyên truyền tham mưu với phụ huynh để hỗ trợ về đồ dùng đồ chơi
cũng như kết hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Kết quả là 05 lớp điểm toàn diện thì có 6/10 giáo viên đạt giáo viên dạy
giỏi; cấp huyện 04; cấp tỉnh 02, 05 lớp điểm đều dẫn đầu trong chất lượng toàn
diện và tham gia các hội thi do nhà trường tổ chức đều đạt giải nhất toàn khối.
Xây dựng nhóm lớp điểm có ý nghĩa rất lớn không những tạo điều kiện cho các
cháu có nề nếp có ý thức tốt, chuẩn bị cho các lớp tiếp theo và giáo viên cũng
học tập được nhiều qua lớp điểm, phụ huynh cũng yên tâm phấn khởi hơn.
Trong quá trình chỉ đạo chuyên môn bản thân tôi luôn phải học tập nghiên
cứu tài liệu tìm tòi ra những biện pháp sáng tạo để hướng dẫn giáo viên thực
hiện tốt hơn trong chuyên môn, tôi luôn tận tình với giáo viên sau mỗi lần thăm
lớp dự giờ tôi góp ý cụ thể từng mặt để giáo viên khắc phục, có lúc đưa ra những
định hướng cho giáo viên thực hiện. Giúp đỡ dìu dắt những giáo viên yếu, giáo
viên mới ra trường.
21


Biện pháp 3. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất
lượng các hoạt động giáo dục, thực hiện có hiệu quả phong trào viết chuyên
đề sáng kiến kinh nghiệm.
* Đối với công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng các hoạt
động giáo dục.
Công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng là một hoạt động
không thể thiếu trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo
dục trong nhà trường. Đây là một biện pháp giúp các nhà quản lý nắm bắt được
thực trạng chất lượng dạy và học để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những
yếu kém, tìm ra những hạn chế còn tồn tại và có kế hoạch chỉ đạo tiếp theo
nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường. Để công tác này thực
sự có hiệu quả tôi đã áp dụng các biện pháp sau:
Bồi dưỡng về mặt chuyên môn, nghiệp vụ thanh kiểm tra cho mạng lưới
nòng cốt, hướng dẫn tổ chức kiểm tra theo quy định của ngành.
Nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng theo lịch
đã xâydựng.
Làm tốt công tác thi đua theo tiêu chí tháng, kỳ.
Thành lập Ban kiểm định chất lượng nhà trường, phân công nhiệm vụ cụ
thể cho từng thành viên.
Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban kiểm định chất
lượng.
Xây dựng bộ đề cho từng khối theo yêu cầu của từng giai đoạn và thống
nhất bộ đề chung cho toàn trường. Tất cả các bộ đề yêu cầu bám sát chương
trình giáo dục mầm non mới và hướng dẫn cách đánh giá trẻ của sở giáo dục.
- Đảm bảo công tác bảo mật đề, ban giám hiệu quản lý bộ đề.
- Bộ đề thường xuyên được nghiên cứu thảo luận, bổ sung cho phù hợp
với tình hình nhà trường, đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng yêu cầu đổi mới.
* Đối với chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm.
Ngay từ đầu năm học bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cách viết chuyên
đề sáng kiến kinh nghiệm, chỉ đạo giáo viên viết chuyên đề phải bám sát vào
chương trình giáo dục mầm non mới và những vấn đề đổi mới trong giáo dục
hiện nay .
Phát động sâu rộng phong trào viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm
trong nhà trường. Chi đạo 100% tổ khối cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký đề
tái từ đầu năm họ, đưa vào tiêu chí thi đua.
Bồi dưỡng năng lực đội ngũ giáo viên trong việc thực hiện tốt các nhiệm
22


vụ giáo dục.
Xây dựng tiêu chí khen thưởng những chuyên đề có chất lượng áp dụng
rộng rãi, có tính khả thi trong công tác quản lý chăm sóc giáo dục, cấp trường,
cấp huyện công nhận.
Biện pháp 4. Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục trẻ
Việc phụ huynh phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục trẻ cũng
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Để làm tốt được công
tác này tôi luôn nhắc nhở giáo viên phải tâm niệm một điều rằng“ Tất cả vì con
em chúng ta”.
Ngay từ dầu năm học tôi chỉ đạo nội dung phối kết hợp giữa gia đình và
nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ như sau:
* Phối hợp thực hiện chương trình giáo dục trẻ
Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của lớp.
Phối kết hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của
trường, của lớp,
Theo dõi và phát hiện những tiến bộ, thay đổi, những biểu hiện của trẻ
diễn ra hàng ngày, trao đổi kịp thời với giáo viên để điều chỉnh nội dung và
phương pháp chăm sóc trẻ.
Tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường về chương trình và phương
pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Đề xuất với nhà trường, với cô giáo hướng dẫn các
bậc cha mẹ thực hiện việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở gia đình có hiệu quả hơn.
Đóng góp ý kiến về các mặt như: Môi trường học tập, cơ sở vật chất,
trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của lớp, thái độ, tác phong, hành vi ứng xử của
giáo viên với trẻ và phụ huynh.
* Tham gia xây dựng cơ sở vật chất
Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, làm đồ dùng, đồ
chơi cho trẻ.
Đóng góp những hiện vật cho trường, lớp như: đồ dùng đồ chơi, các
nguyên học liệu cho trẻ thực hành.
* Hình thức phối hợp
Qua bảng thông báo hoặc qua góc tuyên truyền: Thông tin tuyên truyền
tới phụ huynh các kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ hoặc thông báo về nội dung
hoạt động, các yêu cầu của nhà trường đối với gia đình hoặc những nội dung mà
gia đình cần phối hợp với cô giáo.
23


Góc tuyên truyền
Trao đổi với giáo viên trong giờ đón trả trẻ.
Thông qua các đợt kiểm tra sức khoẻ cho trẻ.
Thông qua các hội thi, ngày hội, ngày lễ, hoat động văn hóa văn nghệ.
Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng…
3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp
Được sự quan tâm của các cấp, sự đoàn kết nhất trí cao, yêu nghề, yêu trẻ,
lỗ lực phấn đấu của tập thể công chức, viên chức, học sinh, phụ huynh, cộng
đồng.
Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững
chuyên môn.
Đội ngũ giáo viên luôn tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tốt các
chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với chương trình hiện
nay, đặc biệt áp dụng tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số.
Tiếp thu sự chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo mọi hoạt động sát có hiệu quả.
Lắng nghe ý kiến của giáo viên, phu huynh, cộng đồng, rút kinh nghiệm
triển khai, thực hiện.
Nhà trường luôn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ
chơi cho trẻ.
3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Tuy mỗi biện pháp có những cách thức tổ chức, nội dung khác nhau
nhưng nó có mối quan hệ mật thiết, khăng khít và hỗ trợ cho nhau. Nhằm mục
đích chỉ đạo sát hoạt động chuyên, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng
chuyên môn cho giáo viên.
24


- Trình tự nhất định khi thực hiện các giải pháp, biện pháp:
+ Biện pháp 1. Bồi dưỡng về nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ.
+ Biện pháp 2. Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.
+ Biện pháp 3. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng
các hoạt động giáo dục, thực hiện có hiệu quả phong trào viết chuyên đề sáng
kiến kinh nghiệm.
+ Biện pháp 4. Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục trẻ
3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
- Kết quả khảo nghiệm
Sau khi đưa ra những biện pháp trên tôi đã thăm dò ý kiến của tập thể
giáo viên trong trường, bằng cách đưa ra một số câu hỏi?
Các đồng chí khi thực hiện các biện pháp tôi đưa ra thấy thế nào?
Những biện pháp tôi đưa ra có phù hợp, với đơn vị mình chưa ?
Với những biện pháp trên khi áp dụng có những khó khăn gì?
Hiệu quả khi áp dụng biện pháp ?
Với các câu hỏi trên tôi đã nhận được những câu trả lời.
Các biện pháp tôi đưa ra đã phù hợp với điều kiện thực tế của trường
Mầm non Ea Na. Chuyên môn của giáo viên được nâng lên, chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ có hiệu quả, chiều hướng tiến bộ rõ rệt.
Trong năm học 2015 - 2016 nhờ có biện pháp chỉ đạo nâng cao chất
lượng chuyên môn. Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, sát với
điều kiện thực tế của đơn vị, nâng cao được chất lượng chuyên môn, chất lượng
chăm sóc giáo dục trẻ, cuối năm cao hơn đầu năm.
Từ kết quả khảo nghiệm trên đã cho ra kết quả cuối năm học như sau:
- So sánh kết quả (Phụ lục kèm theo)
Giáo viên (Phụ lục 1, kèm theo)
ĐẦU NĂM

CUỐI NĂM

Xếp loại
Tổng
số GV

26

Xuất sắc
Số
lượng
17

Xếp loại
Tổng Xuất sắc
số
Số
Số
% GV
%
lượng
lượng
Yếu

Khá

%

Số
lượ
ng

%

65,3
%

9

34,6
%

0

0 26

25

20

76,
9%

Yếu

Khá

Số
Số
%
%
lượng
lượng
6

23
%


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×