Tải bản đầy đủ

SKKN một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường mầm non sao mai

Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Krông Ana.
Trường Mầm Non Sao Mai

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CHUYÊN MÔN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG
MẦM NON SAO MAI.

Họ và tên

: Đỗ Phương Chi

Đơn vị công tác

: Trường mầm Non Sao Mai

Trình độ đào tạo


: Đại học sư phạm.

Krông Ana,Tháng 2 năm 2016
Tác giả: Đỗ Phương Chi
1


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

MỤC LỤC
I. Phần mở đầu:

2

1. Lý do chọn đề tài

2

2.Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

3

3. Đối tượng nghiên cứu

3

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

3

5. Phương pháp nghiên cứu

4

II.Phần nội dung

4

1.Cơ sở lý luận


4

2. Th c trạng

4

a. Thuận lợi, h

h n

5

b. Thành công, hạn chế

5

c. Mặt mạnh, mặt yếu

6

d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động

6

e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về th c trạng mà đề tài đã đặt ra

6

3. Biện pháp – Giải pháp

7

a. Mục tiêu của biện pháp, giải pháp

7

b. Nội dung và cách thức th c hiện biện pháp, giải pháp

8

c. Điều iện để th c hiện biện pháp

16

d. Mối quan hệ giữa các biện pháp

16

e. Kết quả hảo nghiệm, giá trị hoa học

16

4. Kết quả thu được qua hảo nghiệm, giá trị hoa học vấn đề nghiên cứu

16

III. Phần ết luận, iến nghị

17

1.Kết luận

17

2.Kiến nghị

18

Tác giả: Đỗ Phương Chi
2


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CHUYÊN MÔN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG
MẦM NON SAO MAI.
I. Phần mở đầu:
1 Lý do chọn đề tài:
Giáo dục và đào tạo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi
quốc gia, dân tộc. Nhiều quốc gia trên thế giới đã đạt được những thành tựu to lớn trong quá
trình phát triển nhờ sớm coi trọng vai trò của giáo dục và đào tạo như Nhật Bản với quan điểm
coi “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu; cần kết hợp hài hoà giữa bản sắc văn hóa lâu đời
phương Đông với những tri thức Phương Tây hiện đại”; hay Singapore với phương châm
“Thắng trong cuộc đua về giáo dục sẽ thắng trong cuộc đua về phát triển kinh tế”; cường quốc
Mỹ cũng luôn chú trọng đến việc “Tập trung cho đầu tư giáo dục - đào tạo và thu hút nhân
tài”; một người bạn lớn của Việt Nam là Liên xô trước đây cũng đã khẳng định “Chính sách
về con người là điểm bắt đầu và là điểm kết thúc của mọi chính sách kinh tế - xã hội”.
Hiện nay đất nước ta đang trong xu thế toàn cầu hóa, muốn thực hiện CNH – HĐH đòi
hỏi phải có bản lĩnh, phát huy yếu tố nội lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà trong đó
phải đòi hỏi nâng cao chất lượng đội ngũ nói chung và cán bộ quản lý giáo dục nói riêng. Đội
ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Xây
dựng chất lượng đội ngũ giáo viên là một vấn đề hết sức cần thiết, ván đề này được khẳng
định trong chỉ thị 40 – CT/TW ngày 15/06/2004 của ban bí thư TW đảng “ Về việc xây dựng
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đào tạo
nguồn nhân lực có đủ trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội” Nâng
cao chất lượng đội ngũ giáo dục là đáp ứng yêu cầu trước mắt và mang tính lâu dài nhằm thực
hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn từ nay đến năm 2020. Ngày nay, xu
hướng giáo dục tiến bộ đều xem việc giáo dục ở lứa tuổi mầm non là khâu đầu tiên đặt nền
móng cho việc xây dựng con người mới cho đất nước mai sau, do vậy việc chăm sóc giáo dục
trẻ trước tuổi đến trường là điều rất quan trọng và cần thiết.
Bản thân là một phó hiệu trưởng quản lý mảng chuyên môn, cảm thấy năng lực chuyên
môn của đội ngũ giáo viên tại trường chưa cao, chưa đổi mới phương pháp, dạy học còn mang
nặng tính rập khuôn, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển giáo dục hiện nay. Trường mầm
Tác giả: Đỗ Phương Chi
3


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

non Sao Mai là một trường được đầu tư ít cả về cơ sở vật chất cũng như về nhân sự nên về
kinh nghiệm trong công tác, kinh nghiệm trong giao tiếp, trong sáng tạo còn gặp nhiều khó
khăn, nhất là trình độ của từng CBGV không đồng đều, nhìn chung đội ngũ về chuyên môn ở
một số giáo viên còn hạn chế chưa có kinh nghiệm, còn cứng nhắc trong công tác giảng dạy
chưa vững về chuyên môn, việc tiếp cận chương trình giáo dục mầm non mới và ứng dụng
công nghệ thông tin vào giảng dạy còn chậm. Trước tình hình đó, việc bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên là một trong những yêu cầu cấp bách, là điều kiện quan trọng
nhằm khẳng định sự tồn tại của nhà trường. Xuất phát từ những lý do trên mà tôi đã mạnh dạn
lựa chọn đề tài “ Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội
ngũ giáo viên trường mầm non Sao Mai”
2.Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Để thực hiện đề tài đạt hiệu quả cao nhất tôi xác định những mục tiêu và nhiệm vụ sau:
*Mục tiêu
100% giáo viên trong trường thay đổi phương pháp giảng dạy, thực hiện hồ sơ sổ sách
đúng yêu cầu nghành đề ra.
75% giáo viên áp dụng CNTT vào trong các tiết học một cách thường xuyên.
80% Giáo viên dạy giỏi cấp trường, đạt 05 giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
Đầu tư trang thiết bị dạy học trong trường: Mua tivi cho lớp lá , lá 4, chồi 3.
Đây là những mục tiêu cần quan tâm hàng đầu của nhà trường. Vì mặt bằng về chất
lượng đội ngũ giáo viên còn hạn chế so với các trường khác trong huyện, 50% giáo viên lớn
tuổi có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chỉ đạt chuẩn, chưa có ý thức trong việc thay đổi
phương pháp áp dụng CNTT trong giảng dạy. 50% giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong
giảng dạy, đào tạo ở một số trường chưa chất lượng nên kiến thức đã học không đúng với thực
tế địa phương nên việc tiếp cận với một số phương pháp CTMN mới rất khó khăn. Bên cạnh
đó đội ngũ giáo viên trẻ lại luôn luôn có ý thức học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, sáng
tạo và thực hiện nghiêm túc mọi kế hoạch đề ra của nhà trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho
việc quản lý hoạt dộng bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường.
*Nhiệm vụ
Cán bộ phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên trau dồi kiến thức,
tạo điều kiện, động viên giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Tác giả: Đỗ Phương Chi
4


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Giáo viên cần trau dồi vốn kinh nghiệm của mình, tìm tòi học hỏi qua đồng nghiệp, qua
các thông tin đại chúng để nâng cao tay nghề hơn nữa. bên cạnh đó tìm ra những biện pháp,
giải pháp thuyết phục.
3. Đối tượng nghiên cứu
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Khuôn khổ nghiên cứu: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội
ngũ giáo viên.
Đối tượng khảo sát: Đội ngũ giáo viên trường mầm Non Sao Mai.
Thời gian khảo sát: 2 năm (24 tháng)
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp,
ngành có liên quan;
- Phương pháp nghiên cứu th c tiễn: Tọa đàm, trao đổi với các thành viên trong
trường; Dự giờ, thăm lớp;Trò chuyện tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của giáo viên đồng nghiệp
để giúp đỡ, động viên kịp thời; Khảo sát thực trạng, tiến hành thực nghiệm qua thực tế các giờ
dạy, qua các buổi dự giờ, có đối chứng kết quả trước và sau khi thực hiện sáng kiến; Tổng kết
rút kinh nghiệm.
II.Phần nội dung
1.Cơ sở lý luận
Quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục mầm non đã được khẳng định trong
nhiều văn bản pháp quy quan trọng, làm tiền đề cho các cấp ủy đảng, chính quyền và các đơn
vị trong toàn ngành vận dụng. Trong đó Luật giáo dục được Quốc hội thông qua ngày
14/6/2005, Luật sữa đổi, bổ sung Luật giáo dục ngày 15/11/2009, tiếp đó là Quyết định số
149/2006/QĐ-TTg ngày 2 /6/2006 về Phê duyệt đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai
đoạn 2006 - 2015”; Chỉ thị số

của Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành

tích trong giáo dục”; Quyết định số 2 9/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015”;

Tác giả: Đỗ Phương Chi
5


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT qui định các tiêu chí cụ thể giáo viên cần phấn
đấu để hoàn thiện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực kiến thức; kỹ năng thực
hành. Đây là cơ sở để nhà trường thực hiện tốt công tác qui hoạch, dự nguồn.
Quyết định số 16/2008/QĐ-GDĐT ban hành qui chế đạo đức nhà giáo, qui định những
nội dung cụ thể ở một số điều nhằm đáp ứng mục đích tạo cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn
luyện phù hợp với nghề mà xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ hội để đánh giá
xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có
phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực
sự là tấm gương cho người học noi theo.
Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định đến nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng
giáo dục trẻ trong trường mầm non, để có được đội ngũ giáo viên “Vừa hồng - vừa chuyên”.
là cả một vấn đề rất khó khăn và phức tạp bởi vì chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường
còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều khi yếu tố xã hội lại đóng vai trò chính, nhưng trình độ
nghiệp vụ của cá nhân, giáo viên thì phụ thuộc vào phần lớn về khả năng sư phạm và lòng
yêu nghề của chính họ. Chính vì vậy, việc “Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên” không
thể một sớm một chiều mà làm ngay được mà phải thực hiện dần từng bước và phải có kế
hoạch trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên có nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, hệ thống
trường lớp được trang bị tương đối đồng bộ chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn ở trường
mầm non là vấn đề rất quan trọng và là nhiệm vụ hàng đầu mà nhà trường chúng ta đặt ra hiện
nay.
Chất lượng giáo dục mầm non được phát triển thì trước hết phải có đội ngũ giáo viên
đủ về số lượng, đảm bảo về năng lực chuyên môn thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng
truyền thụ kiến thức kỷ năng cho trẻ ở trường mầm non một cách khoa học để nâng chất
lượng toàn diện cho trẻ.
Căn cứ vào công văn số: 168/BC-UBND ngày 25/8/2015 của UBND huyện Krông Ana
về việc Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016
ngành GD&ĐT.
Căn cứ hướng dẫn Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015- 2016 của phòng GD& ĐT huyện
Krông Ana. Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015- 2016 của trường mầm non Sao Mai

Tác giả: Đỗ Phương Chi
6


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Với vai trò, trách nhiệm là người quản lý trong nhà trường tôi luôn suy nghĩ, trăn trở và
chọn cho mình những nội dung, hình thức, giải pháp, xây dựng kế hoạch và tiến hành triển
khai thực hiện để việc nâng cao chất lượng đội ngũ trong nhà trường ngày càng được nâng
lên, đạt kết quả tốt.
2. Th c trạng
Đề tài được thực hiện tại trường Mầm Non Sao Mai
Về cán bộ giáo viên
Tổng số CBGV

CBQL

Giáo viên

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

20

03

16

20

10

Về uy mô trường l p năm 2015 - 2016
Độ tu i

Số lớp

Số tr

Nữ

Dân tộc

Tuổi

01

37

15

01

4 Tuổi

03

97

49

03

5 Tuổi

04

93

45

07

T ng

08

227

109

11

Khi thực hiện đề tại lớp tôi gặp những thuận lợi cũng không ít khó khăn sau.
2.1. Thuận lợi, h

h n

Thuận lợi
Ban giám hiệu luôn quan tâm và xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng cho đội ngũ
giáo viên trong nhà trường là cấp bách, là thiết thực. Nhà trường đầu tư 02 ti vi cho 2 lớp 5
tuổi, hàng năm mua băng đĩa, đồ chơi, dụng cụ học tập, phần mềm trò chơi Kismartk,

để

phục vụ công tác dạy và học.
Nhà trường phân công 02 giáo viên / 1 lớp nên có nhiều thời gian trao đổi học hỏi kinh
nghiệm đồng nghiệp qua các tiết dự giờ. Giáo viên có trình độ trên chuẩn, nêu cao tinh thần
học hỏi trau dồi kiến thức của bản thân.
Học sinh đa số là dân tộc kinh, trình độ nhận thức đồng đều theo đúng lứa tuổi.
Khó khăn
Cơ sở trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn không đáp ứng được nhu cầu dạy và học.
Một số giáo viên chưa phát huy hết khả năng trong công tác giảng dạy, còn rập khuôn
máy móc chưa đổi mới phương pháp.
Tác giả: Đỗ Phương Chi
7


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Một số ít phụ huynh chưa quan tâm đến chất lượng học tập của con em mình.
2.2. Thành công, hạn chế
Trong quá trình thực hiện đề tài ở trường Mầm Non Sao Mai tôi thấy được những
thành công và hạn chế như sau
*Thành công
Sự đồng tình của lãnh đạo nhà trường.
100% giáo viên hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp dạy
học.
50% giáo viên thực hiện một cách khoa học, sáng tạo.
Giáo viên nhận thức và tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn của bản thân.
100% tiết dạy nhẹ nhàng, linh hoạt phù hợp với lứa tuổi của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm
giáo viên chỉ là người hướng dẫn trẻ.
Hạn chế
Ban đầu một số giáo viên lớn tuổi vẫn còn bảo thủ chậm chạp trong việc đổi mới phương
pháp dạy học.
Kỹ năng sư phạm cũng như năng lực chuyên môn của một số giáo viên mới ra trường
còn hạn chế. (Học không đúng với chương trình giảng dạy thực tế nên khó khăn trong việc đổi
mới)
2.3. Mặt mạnh, mặt yếu
Mặt mạnh: 100% giáo viên đều là dân tộc kinh có trình độ nhận thức đồng đều.
Đa số giáo viên trong trường đều trẻ tuổi, có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn và có
tinh thần học hỏi, nhiệt huyết với công việc.
Có nhận thức đúng đắn về bản chất nghề nghiệp mến trẻ coi trẻ như con mình. Giáo
viên nhiệt tình công tác, có trình độ kiến thức cơ bản cao, biết vi tính, rất nhạy bén với việc
đổi mới phương pháp dạy học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.
Tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng
như trong đời sống. Trên cơ sở nắm vững sở trường và đạo đức , mong muốn của từng giáo
viên trong trường. Hiệu trưởng phân công, giao việc cho từng giáo viên, nhân viên một cách
hợp lí nên càng tạo cho giáo viên tâm lí tốt, phát huy hết năng lực chuyên môn của mình.

Tác giả: Đỗ Phương Chi
8


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Mặt yếu: Trường có

phân hiệu đóng tại

điểm khác nhau nên việc tiếp nhận các

thông tin không nhanh chóng, 1 số điểm lẻ không có thiết bị dạy học như ti vi, đồ dùng đò
chơi trong lớp còn thiếu thốn.
Giáo viên trong trường ít sử dụng CNTT trong giảng dạy, chưa có sự sáng tạo trong
phương pháp, các tiết dạy còn mang tính máy móc rập khuôn.
Bên cạnh đó vẫn có một số giáo viên lớn tuổi ỉ lại, không chịu học hỏi, trình độ chuyên
môn kém chưa thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy nên mặt bằng chuyên môn của
trường không đồng đều.
Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học chưa đủ để phục vụ cho từng lớp đặc biệt là việc
áp dụng CNTT vào trong giảng dạy.
2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động
Đội ngũ giáo viên trường đa số là giáo viên đã lớn tuổi chỉ được đào tạo qua các lớp sơ
cấp ngắn hạn nên khả năng sáng tạo và sử dụng một số phương tiện dạy học chưa linh hoạt,
chưa hiệu quả., việc tự học tự bồi dưỡng còn máy móc rập khuôn chưa có sự đầu tư chất
lượng. Bên cạnh đó số giáo viên còn lại lại rơi vào đối tượng giáo viên mới ra trường kinh
nghiệm dạy học chưa có, kiến thức học không đúng với chương trình và phương pháp thực tế
tại trường vì vậy trong thời gian làm chuyên môn tôi luôn nhận thấy rõ việc tìm ra một số biện
pháp nâng cao chất lượng chuyên môn và giúp giáo viên đổi mới phương pháp dảng dạy và
nâng cao chất lượng chuyên đội ngũ giáo viên là tất yếu và cần thiết để từng bước đưa chất
lượng chuyên môn của nhà trường đi lên.
2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về th c trạng mà đề tài đã đặt ra
100% cán bộ, giáo viên nhà trường đều có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm
chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kỷ cương, nề nếp trong nhà trường được giáo viên
tự giác chấp hành một cách nghiêm túc.
Đội ngũ giáo viên đoàn kết, thống nhất cao trong mọi công tác, có tâm huyết với nghề,
có tinh thần tương thân - tương ái, thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, nhiệt tình,
năng động luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trình độ chính trị, trình độ chuyên môn của giáo viên ngày càng được nâng cao. Từ
những kinh nghiệm tại trường chúng tôi đã áp dụng và thực hiện 2 năm qua đến nay đội ngũ
Tác giả: Đỗ Phương Chi
9


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

cán bộ, giáo viên nhà trường đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, giáo viên nắm vững phương pháp
dạy các bộ môn, hình thức tổ chức các tiết dạy linh hoạt sáng tạo, có tác phong sư phạm tốt.
3. Biện pháp
3.1. Mục tiêu của biện pháp, giải pháp
Mục tiêu của tôi khi nghiên cứu đề tài này là đưa ra một số giải pháp chỉ đạo bồi dưỡng
đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường tôi để đáp ứng với yêu
cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học ở đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò trách nhiệm trong đội ngũ giáo viên.
Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán bộ giáo viên,
nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường.
Giúp giáo viên có kỹ năng đánh giá đồng nghiệp và tự đánh giá bản thân tốt hơn.
Đưa ra một số số biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình đội ngũ để nâng cao chất
lượng toàn diện trong nhà trường.
Giáo viên tự tin, biết lựa chọn nội dung phương pháp áp dụng trong công tác phù hợp
với nhiệm vụ được phân công.
Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là quá trình tác động tới tập thể,
cá nhân giáo viên. Tạo cơ hội cho giáo viên tham gia vào các hoạt động dạy học, học tập trong
và ngoài nhà trường để giáo viên bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. Bồi
dưỡng tư tưởng tình cảm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục
3.2. Nội dung và cách thức th c hiện biện pháp, giải pháp
* Biện pháp 1: Phân loại, sắp xếp, bố trí đội ngũ
Bên cạnh việc nắm bắt năng lực và khả năng của từng thành viên để bố trí lớp chúng
tôi còn phân công, công việc hợp lý, mỗi người với những đặc điểm khác nhau sẽ phù hợp với
từng công việc khác nhau.
Ví dụ: Giáo viên có năng khiếu âm nhạc thì bố trí phụ trách nghiên cứu về hoạt động
Giáo dục âm nhạc và tổ chức các phong trào văn thể mỹ cho các khối như: (Cô Trần Thị tỷ
phụ trách khối Lớn, Cô Văn Thị Kim Tuyền phụ trách khối Nhỡ).

Tác giả: Đỗ Phương Chi
10


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Những giáo viên linh hoạt có khả năng về công nghệ thông tin phân công chuyên tìm
hiểu về các chương trình phần mềm hỗ trợ cho việc soạn giáo án điện tử để tập huấn lại cho
các giáo viên trường như: (Cô giáo Trần Thị Tỷ, Cô giáo Hồ Thị Thục anh).
Việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ sao cho mặt tích cực luôn được phát huy tối đa, mặt
tiêu cực hạn chế tối thiểu đồng thời cũng phải biết tổ chức phân công theo từng nhóm tùy từng
nhiệm vụ tạo cho giáo viên có tinh thần tập thể, làm việc theo nhóm.
* Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
Xác định rõ mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ theo từng giai
đoạn: Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của Trường Mẫu giáo Sao Mai đủ về số
lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú ý bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương
tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự
nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung
và quyết tâm góp phần xây dựng xã Bình Hòa đạt xã nông thôn mới của huyện Krông Ana
tỉnh DakLak.
Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cụ thể theo từng giai đoạn
* Bồi dưỡng dài hạn
- Đối với giáo viên tham gia học CĐ, ĐH trường sẽ phân công, phân nhiệm hợp lý để
tạo điều kiện cho giáo viên đó tham gia học nâng chuẩn, không bố trí những công việc kiêm
nhiệm nhiều, để khỏi chồng chéo thời gian học tạo điều kiện về thời gian và bản thân nhân
viên đó cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Dự kiến thời gian: từ tháng 09/2015 đến 06/2015
+ 2 giáo viên đang theo học lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học và 5 giáo viên tham
gia lớp liên thông từ Trung cấp lên đại học tại trung tâm giáo dục thường xuyên.
* Bồi dưỡng ngắn hạn
- Nhà trường phân công dạy thay và kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp để tạo điều
kiện cho giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng ngắn ngày về chuyên môn cũng như bồi
dưỡng nghiệp vụ.
- Tham gia các lớp bồi dưỡng khi phòng tổ chức, nhà trường sắp xếp thời gian tạo điều
kiện cho đội ngũ tham gia .
Tác giả: Đỗ Phương Chi
11


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

a) Bồi dưỡng giáo viên m i
- Tháng 10/2015: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mới: cô Nguy n Thanh, cô
Hóa, cô Lan Hương về thực hiện chương trình mầm non, bộ chuẩn 5 tuổi.
- Tháng 11/2015: Bồi dưỡng chuyên môn cho cô Lê Thanh về hoạt động nhận thức.
- Tháng 12/2015 : Bồi dưỡng cho cô Kim Tuyền, cô Hoa, cô Hương về thiết kế bài
giảng điện tử.
- Tháng 1 & 2/2016: Bồi dưỡng cho cô Phương về hoạt động dạy văn học cho trẻ
tuổi.
Bồi dưỡng thường xuyên
- Nhà trường tăng cường bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ với nhiều hình thức như
sau:
+ Tăng cường việc dự giờ thăm lớp.
+ Tạo điều kiện cho tất cả các giáo viên mới được dự giờ học tập rút kinh nghiệm qua
các chuyên đề do tổ cũng như nhà trường, phòng tổ chức.
+ Tạo mọi điều kiện cho giáo viên được đi tham quan học tập, tham gia dự giờ học tập,
rút kinh nghiệm ở các trường bạn trong huyện.
Tiếp tục chỉ đạo chuyên môn nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, lấy
đơn vị tổ nhóm chuyên môn nhà trường là nơi chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chất
lượng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học.Tiếp tục tăng cường
hoạt động của tổ chuyên môn, tổ cốt cán trong kiểm tra, bồi đưỡng cho đội ngũ giáo viên.
Nâng cao chất lượng nội dung về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các tổ chuyên môn, cấp
trường và giao lưu học tập các trường bạn.
* Biện pháp 3: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng năm học. Nhà trường cần xác
định các nội dung, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Từng nội dung được cụ thể hóa và phân
định theo học kỳ, tháng, những nội dung nào thuộc nhiệm vụ của BGH, nội dung nào thuộc tổ
chuyên môn và của cá nhân,
Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập quán triệt và thực hiện tốt
các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các qui định của ngành, các văn bản
Tác giả: Đỗ Phương Chi
12


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

chỉ đạo của Đảng, Chính quyền, ngành các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 0 /CT-TW của Bộ Chính trị.
Đội ngũ giáo viên là người tác động trực tiếp đến quá trình nhận thức, tiếp thu của trẻ,
nhưng thực tế ở trường tôi đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn không đồng đều (người
thì nhiều năm công tác nên có tay nghề vững hơn nhưng việc tiếp thu chương trình giáo dục
mầm non mới bây giờ rất hạn chế, còn giáo viên mới ra trường thì kinh nghiệm còn ít).
*

h đạo bồi dưỡng chuyên môn u việc t ch c chuyên đ , th o gi ng, th m u n

h ct p
Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn tôi đặc biệt chú ý đến hoạt động như tổ
chức chuyên đề, thao giảng có thể nói đây là một việc làm rất cần bởi vì các hoạt động với các
đề tài cụ thể sẽ là những ví dụ sinh động giúp cho giáo viên mắt thấy, tai nghe những gì mình
được học ở lý thuyết và nghe qua hội thảo. Nhận thức vấn đề này tôi thường xuyên chỉ đạo bộ
phận chuyên môn tổ chức chuyên đề, giáo dục mầm non mới theo kế hoạch định hình chuyên
đề đầu năm của trường, tổ đề ra như: Khám phá khoa học, Hoạt động làm quen với toán, Hoạt
động âm nhạc,

cho toàn giáo viên được dự và đúc kết rút kinh nghiệm sau mỗi lần tổ chức

chuyên đề, tiếp tục cho giáo viên thực hiện đại trà đồng thời tiến đến công tác kiểm tra và
đánh giá chuyên đề, để bổ sung những khiếm khuyết giáo viên kịp thời chỉnh sửa những sai
sót của mình. Ngoài việc tổ chức chuyên đề, BGH đề ra kế hoạch cho tổ mỗi tháng tổ chức
chuyên đề tại tổ. Trước đây mỗi khi thao giảng thường chỉ định một giáo viên giỏi dạy cho cả
tổ cùng dự, sau khi dự giờ mức độ tiếp thu của mỗi giáo viên chưa rõ, một số giáo viên đi dự
giờ chưa có ý thức nghiêm túc ghi chép không đầy đủ nên kết quả qua buổi thao giảng không
cao. BGH đã cải tiến lại cách tổ chức như sau: Mỗi khi thao giảng mỗi hoạt động nào đó từng
giáo viên ai cũng tổ chức hoạt động và được góp ý giáo viên nào chưa mạnh dạn thì được góp
ý giúp đỡ để lần sau dạy tiếp cho đến khi có hoạt động đạt yêu cầu cao hơn. Với biện pháp
này giúp giáo viên học tập lẫn nhau rất nhiều. Khi dự giờ, giáo viên đã có ý thức tốt hơn,
chuẩn bị chu đáo, theo dõi ghi chép đầy đủ để tham gia ý kiến.
Hơn thế nữa, để mở rộng tầm nhìn và tạo cơ hội học tập cho giáo viên, chúng tôi còn tổ
chức các đợt tham quan, học tập tại các trường trong thành phố từ đây giáo viên đã học hỏi
được nhiều điều mới mẻ mà mình chưa có, BGH có điều kiện so sánh, bổ sung và học tập
Tác giả: Đỗ Phương Chi
13


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

những vấn đề mà trường chưa tổ chức, thực hiện. Sau mỗi đợt tham quan học tập nhà trường
có thêm diện mạo mới về cách trang trí, về đồ dùng đồ chơi, về phương pháp đổi mới trong
các hoạt động.
Trước khi tổ chức triển khai các chuyên đề chúng tôi cần phải lên kế hoạch cụ thể. Tổ
chức các chuyên đề mà nội dung bồi dưỡng ở đây nhằm củng cố lại các kiến thức cho cán bộ
giáo viên thực hiện tốt hơn tại cơ sở. Giúp cán bộ giáo viên có ý thức trong việc tự bồi dưỡng.
Trong các buổi tổ chức chuyên đề cần kiểm tra việc lập kế hoạch của mỗi cán bộ giáo viên
theo từng chuyên đề, thảo luận, góp ý, giúp đỡ, hỗ trợ nhau lập kế hoạch phù hợp, xác định
đúng mục tiêu.
Xây dựng tiết dạy mẫu cho cán bộ giáo viên dự giờ: Giúp cán bộ giáo viên có cơ hội
trực tiếp quan sát, học tập về xây dựng môi trường, hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy
theo chương trình mới, lập kế hoạch, đánh giá trẻ theo từng độ tuổi. Tổ chức thi làm đồ dùng
tự tạo bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên, vật liệu phế thải, vật liệu rẻ tiền và thi về thiết kế,
trang

trí

nhóm

lớp

theo

từng

chủ

điểm

phù

hợp

với

yêu

cầu

chung.

Thông qua chuyên đề mỗi cán bộ giáo viên tự xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng
chuyên đề để thực hiện có hiệu quả hơn, tiến hành sơ kết đánh giá và phương hướng tiếp theo
để nâng cao chất lượng của mỗi chuyên đề.
Tham gia bồi dưỡng qua chuyên đề, hội thảo, hội giảng là biện pháp tích cực và có tính
hiệu quả cảo trong việc nâng cao tay nghề cho giáo viên. Muốn tổ chức tốt chuyên đề người
quản lý phải lập kế hoạch bồi dưỡng cụ thể theo tháng, kì, năm học và từng thời điểm tích
hợp.
Nội dung chuyên đề, hội thảo tập ttrung chủ yếu vào bồi dưỡng năng lực chuyên môn
nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Khi tổ chức chuyên đề tôi chỉ đạo giáo
viên phải xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo các yêu cầu sau
+ Mục tiêu của chuyên đề
+ Nội dung hoạt động.
+ Các biện pháp .
+ Thời gian thực hiện và kiểm tra sau chuyên đề
Tác giả: Đỗ Phương Chi
14


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

+ Kinh phí tổ chức thực hiện chuyên đề.
Tổ chức triển khai lần lượt từng chuyên đề, hội thảo đến giáo viên theo đúng kế hoạch
đề ra.
Hình thức tổ chức: Tập trung toàn trường hoặc cấp tổ.
Trong quá trình thực hiện chuyên đề phải coi trọng khâu soạn giáo án, chuẩn bị các
thiết bị phương tiện hỗ trợ dạy học. Giáo án chuyên đề phải được Ban giám hiệu duyệt trước
khi dạy chuyên đề.
Tổ chức cho giáo viên dạy mẫu cho giáo viên khác dự giờ. Tổ nghiệp vụ và tổ chuyên
môn của nhà trường phải có sự chuẩn bị kỹ càng trong tiết dạy chuyên đề. Sau khi dự xong
Ban giám hiệu cùng tổ chuyên môn thống nhất quy trình, phương pháp dạy học cho từng môn
học cụ thể, chi tiết, để người dự được học tập, rút kinh nghiệm và vận dụng vào lớp giảng dạy
hiệu quả
Xây dựng lớp chất lượng cao, lớp toàn diện về mọi mặt nề nếp học tập, vệ sinh chất
lượng đồ dùng, đồ chơi tự tạo phong phú đa dạng ...
Bồi dưỡng chuyên môn qua lớp điểm, thông qua đó bồi dưỡng cá nhân . Phân công
giáo viên dạy lớp điểm là giáo viên có năng lực, nhiệt tình, nhà trường đầu tư cơ sở vật chất
cho lớp điểm đầy đủ.
Tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm sau tổ chức chuyên đề, hội thảo. Kết thúc
chuyên đề có tổng kết, tổ chức thi giáo viên giỏi chuyên đề đồ dùng, đồ .
Quốc tế phụ nữ 08/0
* Bồi dưỡng u phong trào thi đu
Hàng năm trường đã tổ chức các hội thi: thi trang trí lớp, thi thiết kế giáo án điện tử, thi
hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, thi giáo viên giỏi cấp trường, thi làm đồ dùng
dạy hoc đều đạt kết quả tốt
Việc tổ chức các hội thi trong nhà trường có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên
của các giáo viên. Trong các hội thi, họ có điều kiện khẳng định mình trước tập thể. Song bên
cạnh đó, việc tổ chức các hội thi cũng tạo được mối quan hệ thân ái, giúp đỡ nhau trong tập
thể giáo viên nhà trường để cùng nhau tiến bộ.
Tác giả: Đỗ Phương Chi
15


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Trong các đợt thi, giáo viên luôn có sự chuẩn bị và nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao
nhất. Sau hội thi, trường có tổng kết rút kinh nghiệm khen thưởng các cá nhân có thành tích
xuất sắc. Chính vì làm tốt vấn đề trên nên phần nào cũng đã động viên tinh thần của chị em,
nâng dần chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường .
* ông tác bồi dưỡng ng dụng N

trong nhà trư ng

Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch, phổ biến cho giáo viên toàn trường đẩy mạnh công
tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và dạy học. BGH tổ chức tập huấn cho
tất cả CBGV-CNV toàn trường bồi dưỡng và bổ sung về kĩ năng vi tính, đồng thời khuyến
khích tinh thần tự học ở mỗi CBGV, Chính quyền và Công đoàn đã phối hợp tạo điều kiện hỗ
trợ kinh phí 50% cho đội ngũ tham gia lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin ngoài
giờ. Qua đó tổ chức thi đua dạy và soạn giáo án điện tử ở tất cả các khối lớp, mỗi giáo viên
xây dựng cho mình một thư viện bài giảng điện tử và tư liệu dạy học nhằm trao đổi thông tin
lẫn nhau, đối với trường lưu trữ kho tư liệu dùng chung và thiết lập cây thư mục khoa học d
dàng truy tìm.
Chỉ đạo và động viên cho số giáo viên trẻ giảng dạy bằng giáo án điện tử, được BGH,
ban CNTT trường học và các bạn đồng nghiệp trong toàn trường dự giờ, rút kinh nghiệm.
* Biện pháp 4: Quản lí hoạt động của t chuyên môn
Tổ chuyên môn là tế bào cơ bản giữ vị trí quan trọng nhất trong việc triển khai công tác
quản lí đổi mới PPDH; là đầu mối để thực hiện các quyết định, các chủ trương của hiệu
trưởng; là nơi tổ chức học tập, ứng dụng, thể nghiệm những lí luận về PPDH mới thông qua
việc học tập các chuyên đề, tổng kết kinh nghiệm dạy học, tổ chức thực tập, kiến tập, hội
thảo,

Vì vậy, quản lí hoạt động của tổ chuyên môn là nội dung đầu tiên, quan trọng nhất của

quản lí PPDH
Để quản lí hoạt động của tổ chuyên môn, trước hết cần cụ thể hoá các chủ trương về
đổi mới PPDH của các cấp quản lí thành qui định nội bộ để tổ chức thực hiện. Hiệu trưởng
cần giao trách nhiệm cho hiệu phó hoặc trực tiếp hưóng dẫn tổ trưởng chuyên môn xây dựng
kế hoạch đổi mới PPDH cho từng năm học, yêu cầu phải đổi mới được một số vấn đề nào đó.
Kế hoạch của tổ phải rất cụ thể, chi tiết, ưu tiên đổi mới cái gì trong mỗi năm học, xác định
được ai làm? Làm vào khi nào? Dự kiến kết quả đạt được,
Tác giả: Đỗ Phương Chi
16


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Đặc biệt cần đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, phải chú trọng bồi dưỡng cho
giáo viên những vấn đề cụ thể của từng môn học.
Đồng thời, hiệu trưởng cần phải kiểm tra tất cả các khâu, từ xây dựng kế hoạch đến tổ
chức, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch và tự kiểm tra, đánh giá của tổ.
* Biện pháp 5: ăng cư ng công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên.
Về nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra hình thức
tổ chức, phương pháp thực hiện các hoạt động hàng ngày.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra là một việc làm thường xuyên, kiểm tra bằng nhiều
hình thức, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất...
Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với tình tình thực tế của đơn vị về điều
kiện tổ chức các hoạt động như cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, khả năng vận
dụng của giáo viên để đạt kết quả.
Thời gian kiểm tra: hàng tháng, tuần lên kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định
kỳ

tùy theo từng đối tượng.
Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một việc làm rất quan trọng. Kiểm tra vừa là

điều tra xem xét kết quả của một quá trình, một sự việc đã kết thúc, vừa là chuẩn bị các điều
kiện cần thiết cho quá trình quản lý chỉ đạo tiếp theo. Kiểm tra trước hết là vì sự tiến bộ của cá
nhân và tập thể trong công tác, phát huy những mặt tốt, mặt tích cực, ngăn chặn uốn nắn
những lệch lạc của cá nhân và tập thể khi tiến hành công việc.
Kiểm tra tác động đến hành vi con người, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ, kiểm
tra phải thúc đẩy tự kiểm tra. Một thực ti n đặt ra trong nhà trường là dù mạng lưới kiểm tra
có sát sao đến đâu thì người quản lý cũng không thể theo sát từng việc làm của giáo viên. Vấn
đề đặt ra là phải làm sao cho mỗi cán bộ giáo viên phải biết tự giác, chủ động thực hiện
phương pháp và mực tiêu giáo dục và chính quá trình kiểm tra sẽ góp phần hình thành ý thức
và năng lực tự kiểm tra công việc của chính bản thân mỗi cán bộ giáo viên. Trong thời gian
qua, nhà trường đã tập trung làm tốt công tác kiểm tra theo các nội dung sau:
Kiểm tra kế hoạch (kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ, kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch tự
bồi dưỡng).
Tác giả: Đỗ Phương Chi
17


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Kiểm tra việc tổ chức giờ dạy.
Khâu chăm sóc của giáo viên bao gồm: Việc thực hiện vệ sinh như vệ sinh cá nhân trẻ,
vệ sinh phòng học, phòng ăn, vệ sinh đồ dùng đồ chơi; việc tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ,
kiểm tra việc phát triển thể lực, phát triển của trẻ qua biểu đồ tăng trưởng...
Kiểm tra chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục khác như hoạt động vui chơi, hoạt
động ngoài trời, việc thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục ngày hội, ngày l vào chương
trình. Qua công tác kiểm tra, theo dõi, góp ý, đã góp phần quan trọng trong việc khắc phục
những hạn chế, tồn tại kịp thời. Giáo viên đã biết khai thác mạng nội dung, mạng hoạt động
một cách phù hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động ngày một cách lôgíc, sáng tạo, mục tiêu đề ra
cho từng hoạt động phù hợp với trẻ ở từng lớp, việc xây dựng kế hoạch cho mỗi chủ đề giáo
viên biết cân đối các đề tài theo 5 lĩnh vực phát triển, cân đối giữa truyện và thơ và đặc biệt
chú trọng những câu chuyện ngắn nhưng nội dung mang tính giáo dục cao đối với trẻ. Xây
dựng kế hoạch vui chơi phù hợp và tổ chức hoạt động vui chơi thường xuyên đảm bảo theo
yêu cầu, trẻ có sự hứng thú trong giờ chơi. Tổ chức đầy đủ các giờ hoạt động ngoài trời theo
kế hoạch với nhiều nội dung khác nhau, không gây nhàm chán đối với trẻ.
Hướng dẫn cho giáo viên cách đánh giá sự phát triển của trẻ. Như chúng ta đã biết
đánh giá trong giáo dục mầm non có liên quan đến nhiều mặt nhưng nhìn chung chất lượng
chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mẫu giáo phải được phản ánh qua những kết quả đạt được ở
trẻ, còn những khâu khác chỉ là điều kiện đem lại kết quả đó. Vì vậy đánh giá trẻ là khâu được
quan tâm hơn cả trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, thực trạng việc đánh giá trẻ của giáo
viên trong nhà trường còn những hạn chế, đánh giá chưa kịp thời, chưa nắm được nội dung,
hình thức, phương pháp về đánh giá trẻ, do đó qua công tác kiểm tra, phát hiện và đã chỉ ra
cho giáo viên biết về những điểm mới trong việc đánh giá trẻ hiện nay đó là:
Về mục đích đánh giá: Đánh giá mức độ đạt được, chưa đạt được về khả năng nhận
thức, kỹ năng hành động, thái độ ứng xử của trẻ làm cơ sở lập kế hoạch hoạt động giáo dục
một cách linh hoạt phù hợp với khả năng của đa số trẻ trong lớp theo từng độ tuổi.
Nội dung đánh giá: Căn cứ vào mục tiêu giáo dục tổng quá đối với trẻ ở từng độ tuổi
mà cụ thể là theo các lĩnh vực phát triển của trẻ.
Hình thức đánh giá: Đánh giá được thực hiện theo 2 cách:
Tác giả: Đỗ Phương Chi
18


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

+ Đánh giá thường xuyên qua các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ Đánh giá định kỳ được thực hiện theo giai đoạn cụ thể như: Đánh giá sự phát triển về
các mặt hoặc một mặt nào đó của trẻ sau vài tháng hay một học kỳ, hay một năm. Đánh giá
định kỳ thường nhằm đánh giá chung sự phát triển các mặt của trẻ để nhìn nhận kết quả quá
trình giáo dục.
Các kênh đánh giá trẻ bao gồm:
Trẻ tự đánh giá về mình, ví dụ trẻ nêu ý kiến về thành tích của bản thân. Đánh giá của
bạn bè, trẻ nhận xét về kết quả học tập của bạn mình.
Đánh giá từ phía giáo viên: Giáo viên nhận xét quá trình hoạt động của từng trẻ trên
tinh thần khen ngợi, động viên khuyến khích trẻ học tập tốt hơn. Tránh những lời chê trách
nặng nề làm cho trẻ nhụt chí, kém tự tin vào khả năng bản thân. Nếu trẻ có những điều gì chưa
thực hiện được tốt giáo viên nhẹ nhàng nhắc nhở hướng dẫn trẻ tiếp tục hoàn thiện công việc
của mình.
Phương pháp đánh giá trẻ: Có các phương pháp khác nhau để đánh giá sự phát triển
của trẻ đó là:
+ Đánh giá thông qua quan sát các hoạt động hằng ngày của trẻ trong quá trình giáo
dục và ghi chép vào sổ thường xuyên.
+ Đánh giá qua trò chuyện đàm thoại với trẻ.
+ Đánh giá sản phẩm của trẻ hoặc kết quả của một hoạt động giáo dục.
Kết quả công tác kiểm tra trong năm học đạt cụ thể như sau:
Tổng số tiết dự là: 140 tiết
Trong đó:
Xếp loại tốt là: 52 tiết
Xếp loại khá là: 76 tiết
Xếp loại đạt yêu cầu là : 12 tiết

Tác giả: Đỗ Phương Chi
19


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Trong quá trình kiểm tra, nhằm chỉ ra cho giáo viên một cách cụ thể về những việc đã
làm được và chưa làm được trong từng tiết dạy, từng loại hoạt động, việc sử dụng đồ dùng, đồ
chơi trong lớp của cô và trẻ, giáo viên có sự ghi chép vào sổ góp ý một cách cụ thể, rõ ràng để
lần

sau

không

còn

mắc

phải

những

sai

sót

đã

được

góp

ý.

Qua kiểm tra đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục. Từ đó có biện
pháp cụ thể giúp giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo dục trẻ có
chất lượng tốt hơn.
* Biện pháp 6: h đạo giáo viên tuyên truy n làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục
Xây dựng kế hoạch hoạt động phối kết hợp với Ban thường trực Hội cha mẹ học sinh
cụ thể trong năm
Tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp tuyên truyền về thành tích đạt được
của nhà trường, của lớp trong những năm học gần đây, tạo niềm tin cho phụ huynh.
Triển khai kế hoạch phối kết của nhà trường tới các bậc phụ huynh một cách chi tiết,
thảo luận bàn bạc thống nhất kế hoạch phối kết hợp với ban đại diện tổ chức thực hiện các
hoạt động trong năm.
Thường xuyên kết hợp với phụ huynh trong việc giáo dục đạo đức và nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện.
* Biện pháp 7: hực hiện công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn
Đánh giá giáo viên theo chuẩn là biện pháp quan trọng trong việc chỉ đạo nâng cao chất
lượng đội nũ giáo viên, đánh giá phải được dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí về những ưu
điểm, nhược điểm tồn tại để cá nhân tự điều chỉnh mình ngày càng hoàn thiện hơn và chất
lượng đội ngũ cũng được nâng lên
Hàng tháng cho giáo viên tự đánh giá nhận xét xếp loại tổng hợp kết quả đánh giá và
phiếu đánh giá của giáo viên theo tổ, cuối năm học tổ chức thực hiện công tác đánh giá giáo
viên theo chuẩn, phải có phiếu tự đánh giá nhận loại của giáo viên, tổ chuyên môn, các tổ
chức đoàn thể, Hội đồng Nhà trường góp ý, nhận xét, đánh giá những ưu nhược điểm tồn tại
của từng giáo viên cuối cùng là Hiệu trưởng đánh giá xếp loại phù hợp với phẩm chất chính

Tác giả: Đỗ Phương Chi
20


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

trị, đạo đức tác phong, trình độ, năng lực chuyên môn, kỷ năng

phù hợp công bằng và xứng

đáng với từng giáo viên, phải được công khai.
* Biện pháp 8: h m mưu c p trên đ u tư tr ng thiết b dạy và h c
Ngay từ đầu năm học tôi chủ động xây dựng kế hoạch xin nhà trường bổ sung thêm
trang thiết bị cần thiết cho giáo viên cũng như lớp học.
Ví dụ: Mua ti vi cho lớp lá , lá 4 và chồi

tại phân hiệu 2.

Hỗ trợ chi phí làm đồ dùng dạy học cho giáo viên
Tuyên truyền phụ huynh quan tâm hơn nữa đến việc học tập của con em đồng thời kêu
gọi sự ủng hộ về một số đồ dùng dạy học ở các lớp.
3.4 Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp
Các biện pháp có mối quan hệ tương trợ lẫn nhau là mắt xích quan trọng liên kết từ
biện pháp này qua biện pháp khác. Làm tốt nội dung của biện pháp này đồng nghĩa với việc
đã hoàn thiện biện pháp kia. Bước đầu tôi xây dựng kế hoạch sắp xếp bố trí công việc cho
từng giáo viên theo khả chuyên môn của từng người, tiếp theo tôi tham mưu lập kế hoạch
theo dõi việc tự học và bồi dưỡng của từng giáo viên, tạo điều kiện vừa và đủ để giáo viên có
cơ hội tự học và theo học các lớp nâng cao. Chỉ đạo theo dõi sát sao hoạt động của tổ chuyên
môn nâng cao công tác kiểm tra đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cuối cùng là tham
mưu trang thiết bị dạy học để giáo viên có thể thay đổi phương pháp dạy học một cách tích
cực và sang tạo phù hợp với xu thế CNH- HĐH hiện nay.
3.5 Kết quả hảo nghiệm, giá trị hoa học của vấn đề nghiên cứu.
100% giáo viên soạn bài vi tính và dạy giáo án điện tử đồng thời biết sử dụng các phần
mềm khác

65% giáo viên biết sử dụng chương trình Kidsmart, HappyKids và vận dụng tốt

vào các hoạt động giáo dục cho trẻ.
100% giáo viên sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi và trang trí môi trường thân
thiện và tạo hướng mở theo chương trình mầm non mới đạt hiệu quả cao.
100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và 50 % trên chuẩn. Năm học này với biện pháp xây
dựng để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cùng với sự đồng thuận thống nhất cao
của giáo viên nên đã đạt 12 giáo viên giỏi cấp trường và 02 giáo viên tham gia dự thi giáo

Tác giả: Đỗ Phương Chi
21


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

viên giỏi cấp huyện, đã đạt giải I Hội thi “ Kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
cấp huyện và đạt giải ba toàn đoàn.
Sự chuyển biến về năng lực chuyên môn của giáo viên đã dẫn đến sự chuyển biến về
chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đánh giá chất lượng chuẩn giáo viên mầm non có 80%
giáo viên đạt từ khá, xuất sắc trở lên về chuẩn đạo đức nhà giáo. CBGVNV đều phát huy tốt
vai trò gương mẫu thực hiện tốt các nghĩa vụ tại địa phương nơi cư trú. Đánh giá công chức
hàng năm đối với CBGVNV có 85% đạt loại xuất sắc.
Qua kết quả trên cho thấy nhờ sự xây dựng những biện pháp bồi dưỡng đảm bảo, phù
hợp với đặc điểm và tình hình của trường nên trong năm học này từng giáo viên có nhiều đầu
tư sáng tạo đã dẫn đến kết quả kiểm tra đạt tỷ lệ tốt khá có phần tăng hơn, không còn giáo
viên đạt yêu cầu.
4. Kết quả thu được qua hảo nghiệm, giá trị hoa học của vấn đề nghiên cứu.
Đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm:
GV giỏi các cấp

TS
N m học

Huyện

GV

trường

GV hông đạt

GV Đạt yêu cầu

GV khá

SL

%

SL

%

SL

%

SL

2013- 2014

16

2

12,5

10

62,5

5

25

1

2014- 2015

16

3

19

12

75

1

6

0

%

0

yêu cầu
SL

%

0

0

0

0

Đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp:
Xếp loại

N m học

TSGV

Tốt

%

Khá

%

Ghi chú

TB

Yếu

%

2013- 2014

16

5

31,3

10

62,5

2

6,2

0

2014- 2015

16

7

44

8

50

1

6

0

%
0

Nhìn vào các bảng số liệu trên cho thấy:
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên nhà trường được từng bước được
nâng lên rõ rệt cụ thể: tỉ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn khá - giỏi chiếm đa số trong tập
thể sư phạm nhà trường .
Giáo viên nắm chắc phương pháp giảng dạy của từng bộ môn, từng hoạt động, đa số
giáo viên có phương pháp giảng dạy linh hoạt sáng tạo kiết kết hợp nội dung lồng ghép các
môn học. Phát huy được tính tích cực của trẻ trong các tiết học, học sinh tích cực chủ động
Tác giả: Đỗ Phương Chi
22


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, vui tươi thoải mái, tạo được sân chơi trí tuệ cho các
em: Học mà chơi, chơi mà học. Đặc biệt không còn giáo viên yếu kém
Nhà trường tạo được phong trào viết và áp dụng SKKN trong những năm qua và đã
động viên 100% cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia viết và áp dụng SKKN, nhiều cô giáo
có SKKN được xếp loại cấp trường, cấp huyện và cấp tĩnh áp dụng vào thực tế việc dạy và
học ngay tại trường có hiệu quả tốt. Kết quả phong trào viết và áp dụng SKKN của nhà trường
ngày một tiến bộ.
Với những kết quả nêu trên của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã rất phấn khởi và
tự hào.
Chi bộ đảng nhà trường nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh
Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt danh hiệu tập thể vững mạnh.
Tuy nhiên nhà trường chúng tôi vẫn phải phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được nhiều kết
quả tốt hơn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng được yêu cầu của thời đại ngày nay.
Phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực đã là điểm để toàn trường đươc giáo
viên - phụ huynh - học sinh tích cực tham gia thực hiện
* Bài học kinh nghiệm:
Sau một thời gian bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên
tôi thực sự phấn khởi với những kết quả đạt được và để làm tốt được việc này trước hết:
Đối v i uản lý
Có cơ hội trau dồi kiến thức thường xuyên.
Người cán bộ quản lý phải nắm rõ yêu cầu của ngành, có tầm nhìn sâu xa.
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải có tầm chiến lược, kế hoạch dài hạn,
trung hạn và kế hoạch trong từng năm.
Triển khai kịp thời có hiệu quả các nội dung bồi dưỡng chuyên môn tới giáo viên, tổ
chức tốt các buổi hội thảo, các đợt kiến tập tại trường, tổ chức tham quan kiến tập tại trường
bạn, làm tốt công tác đánh giá kiểm tra.
Công tác thi đua khen thưởng phải đảm công bằng và đúng mức đẻ khuyến khích các
phong trào.
Ban giám hiệu phải thực sự là “Con chim đầu đàn” luôn luôn nêu cao vai trò trách
nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, có lòng khoan dung - độ lượng, giỏi về chuyên
Tác giả: Đỗ Phương Chi
23


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

môn, vững vàng về nghiệp vụ. Là người có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn
gần gũi, chia sẻ với giáo viên, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của nhân dân,
tạo được niềm tin cho CBGV - học sinh- phụ huynh.
Người cán bộ quản lý phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, xây dựng kế
hoạch chỉ đạo cụ thể trong năm học, chỉ đạo đội ngũ giáo viên tổ chức thực hiện kế hoạch một
cách cân đối và toàn diện về các mặt hoạt động phù hợp với từng năm học trên cơ sở đó thực
hiện rút kinh nghiệm hàng tháng, hàng tuần .
Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ giáo viên.
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được tiến hành dưới nhiều hình thức đa dạng thường
xuyên với sự tham gia của toàn trường.
Ban giám hiệu phải năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,
luôn đổi mới cách nghĩ, luôn học hỏi đồng nghiệp. Làm việc không kể thời gian, không lùi
trước khó khăn, phải kiên trì, nhẫn lại và phải biết cùng với Hiệu trưởng tham mưu xây dựng
cơ sở vật chất và các hoạt động trong nhà trường với Đảng và chính quyền địa phương. Tham
mưu phải chọn đúng thời điểm và tuyên truyền có sức thuyết phục mạnh mẽ.
Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên phải được tiến hành với nhiều
hình thức phong phú và đa dạng, bồi dưỡng phải thường, liên tục, có sức cuốn hút cả tập thể
cùng tham gia.
Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường, phải có kế hoạch hoạt động cụ
thể, phải biết tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong việc bồi dưỡng đội ngũ nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện.
Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, Ban giám hiệu phải luôn là cán cân công bằng để
giáo viên tin tưởng làm điểm tựu phấn đấu. Phải có kế hoạch, mục tiêu, biện pháp thích ứng
trong khi thực hiện đề tài. Các biện pháp đều được phối hợp nhịp nhàng.
Xây dựng kế hoạch, phân công người phụ trách kiểm tra sau chuyên đề từng mảng cụ
thể, rõ ràng: kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, góp ý trực
tiếp.
Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thực hiện khen chê đúng người đúng việc.
Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết nhất trí đó là sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt
việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
Tác giả: Đỗ Phương Chi
24


Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường
mầm non Sao Mai.

Xây dựng nhóm lớp điểm, giờ dạy tốt, trao đổi học tập rút kinh nghiệm thường xuyên
kịp thời cho các khối lớp và giáo viên .
Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham dự học tập các lớp nâng cao chuẩn, bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp, lý luận chính trị để nâng cao trình độ nhận thức và chuyên môn nghiệp
vụ.
Đối v i giáo viên
Nâng cao tay nghề chuyên môn thường xuyên, nhận thức được việc đổi mới phương
pháp dạy học là điều tất yếu.
Tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập và giảng dạy trong nhà trường.
Coi trọng việc tự học, tự bồi dưỡng, tự làm đồ dùng, đồ chơi cho học sinh.
III. Phần ết luận, iến nghị
1. Kết luận
Qua những biện pháp đã thực hiện chúng tôi tạm rút ra những kinh nghiệm nhỏ sau:
Là cán bộ quản lý trong nhà trường phải nắm bắt được năng lực của từng người và bố
trí công việc phù hợp với năng lực của người đó.
Đầu năm học chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý thuyết thực hành
cụ thể về chương trình mầm non mới như bồi dưỡng CNTT cho tất cả giáo viên.
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, sát với tình hình thực tế của nhà
trường để mang lại tính khả thi cao.
Xây dựng tập thể Sư phạm đoàn kết, thống nhất cao, có sự hổ trợ lẫn nhau trong nhà
trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
Thường xuyên tổ chức thao giảng chuyên đề cho giáo viên cùng học tập và rút kinh
nghiệm.
Bên cạnh đó xây dựng Kế hoạch thường xuyên tổ chức các đợt thi đua, các hội thi để
giáo viên có điều kiện thể hiện hết năng lực của mình và qua đó cũng để cho giáo viên học tập
lẫn nhau những điều mới lạ trong chuyên môn.
Công tác thi đua trong nhà trường cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, thi đua
còn là đòn bẩy thúc đẩy mọi phong trào, Công tác thi đua cần được đảm bảo nguyên tắc công
khai, dân chủ, công bằng,

Tác giả: Đỗ Phương Chi
25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×